מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ענישה בעבירות חוקרים פרטיים

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

גיא אמנם לקח אחריות על מעשיו, אך שכירת חוקר פרטי על מנת שיתחקה אחר המתלונן, מלמדת כי לקיחת האחריות נעשתה 'מן השפה ולחוץ'.
באשר להליך הטיפולי הפרטי, ציינה ב"כ המשיבה, כי גם כיום מתקשה גיא לגלות אמפטיה כלפי נפגע העבירה, דבר שעומד בסתירה לחוות דעתו של המטפל הפרטי.
בניסיון להיתמודד עם מגמת ההחמרה בענישה בעבירות האלימות, טען גיא כי "להבדיל מהשמוש באלה טלסקופית ובשוקר חשמלי (אמצעים חריגים ביותר, שלא לומר נדירים במחוזותינו) הרי שתופעת הסכינאות [...] הוכרה בפסיקתנו כמכת מדינה המחייבת העברת מסר הרתעתי בדמות ענישה מחמירה". טענה זו, טוב לה שלא נטענה משנטענה.
...
איני מקבל אפוא את טענותיו של גיא, כי בית המשפט המחוזי החמיר עמו יתר על המידה.
בתוך הדברים ציין בית המשפט המחוזי, כי "תשובתו זו של המומחה, אותה אני דוחה בשתי ידים, מלמדת עד כמה נכון [המטפל הפרטי] לגונן על הנאשם ולהצדיק את התנהלותו ועד כמה גישתו אינה אובייקטיבית". בהקשר אחר ציין בית המשפט, כי "לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו של [המטפל הפרטי] בקביעה זו ודומה כי גם כאן נעשה ניסיון 'לייפות' את המצב בכל מחיר ובאופן מגמתי". בהמשך נכתב, כי המטפל הפרטי מתח ביקורת על תסקיר שירות המבחן, "אלא שלמרבה ההפתעה התברר כי [המטפל הפרטי] כלל לא ראה את תסקיר שירות המבחן ולא עיין בו [...] יש בכך כדי לפגום במקצועיות ובאובייקטיביות של מסקנותיו". כל אלו מובילים למסקנה, כי בית המשפט המחוזי פעל כשורה, כשדחה את חוות דעתו של המטפל הפרטי, ולא מצא לנכון לייחס לה משקל.
סוף דבר השיקולים הצריכים לעניין נדונו במלואם בגזר הדין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

במהלך פגישתם הודיע הנאשם למתלונן כי הנו חוקר פרטי אשר נשכר על ידי בעלה של מיטל במטרה להיתחקות אחריו בשל קשריו עם מיטל, וכי במסגרת תפקידו אסף חומרים אודות פירוט שיחות בין השניים, הודעות טקסט וצילום פגישתם בנתיבות.
עולה, איפוא, כי מדיניות הענישה בעבירה של סחיטה באיומים כוללת קשת רחבה של עונשים, וזאת נוכח קשת רחבה של מעשים הנופלים תחת עבירה זו. בעת מיקום המעשים של הנאשם במדרג החומרה של מעשי סחיטה באיומים, עלינו לבחון גם את משמעות האיום שעמד ביסוד הסחיטה.
...
סיכומו של דבר, ובהצטברות מכלול השיקולים שצוינו לעיל, ביניהם מדיניות הענישה הנוהגת כפי שהוצגה על ידי ב"כ הצדדים, הערכים המוגנים שנפגעו, חומרת האירוע הקונקרטי על כלל נסיבותיו, אופן הפעולה של הנאשם, מידת הלחץ, טיב האיומים ועוצמתם, השיטתיות, התחכום ואף בשים לב לסכום שנגזל, ולאחר עיון במתחמים שנקבעו בבית המשפט העליון וכן בבית משפט זה במקרים דומים (בתיק 4461-04-13, ובתיק 58275-12-12 - שניהם אירועים מעט חמורים יותר) יש מקום לקבוע כי מתחם העונש ההולם נע בין 15 חודשי מאסר בפועל לבין 36 חודשי מאסר בפועל, בצירוף פיצוי משמעותי.
סיכומו של דבר, בשים לב למכלול השיקולים, עברו הפלילי של הנאשם וההתרשמות השלילית של שירות המבחן מחד גיסא, נתוניו האישיים של הנאשם, קשיי משפחתו, ובעיקר ההודיה והחיסכון בזמן שיפוטי מאידך גיסא, נראה שיש להטיל על הנאשם עונש שהוא בקרבת קו האמצע בין הצד התחתון של המתחם לצד העליון, עם נטייה לצד התחתון.
התוצאה נוכח כל האמור, הנאשם נדון לעונשים הבאים: 24 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו 16.12.12 עד 8.4.13.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לא נטען דבר ולא הובא אף פסק דין לגבי מיתחם הענישה בעבירות שהורשעה בהן הנאשמת 3 ביחד עם הנאשם 1, איסור ארגון ללא רשיון וקבלן כח אדם ללא רשיון, בנגוד לחוק החוקרים הפרטיים ושרותי שמירה, ולחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם.
...
אני דוחה את טענת ב"כ הנאשמת שבקביעת סכום החילוט התכוונו הצדדים לקנס.
העונש המוסכם לגבי נאשמת 3 נמצא מחוץ למתחם הענישה, ועל כן יש להוסיף לעונש הנגזר על הנאשמת 3, קנס כספי שאותו אני קובע בסך 20,000 ₪ לכל אחת מהעבירות שבה הורשעה וביחד 40,000 ₪.
סיכום על פי כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: הנאשם 1 ירצה 9 חודשי עבודות שירות, בניכוי ימי מעצרו, ועל פי חוות דעת הממונה על עבודות שירות החל מיום 3.1.2023 בשעה 08:00 בבוקר, אז יתייצב ביחידת ברקאי – עבודות שירות – שלוחת דרום סמוך לכלא "באר שבע". בנוסף ירצה הנאשם 1 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יבצע עבירה בה הורשע בכתב אישום זה. הנאשם 2 ירצה 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יבצע עבירה בה הורשע בכתב אישום זה. הנאשמת 3 תחתום על התחייבות בסך 300,000 ₪ למשך שנתיים שלא תעבור את העבירות בהן הורשעה בכתב אישום זה, וכן תשלם קנס בסך 40,000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ראו למשל הדברים בע"פ 7878/09 מדינת ישראל נ' פלוני (פורסם בנבו, 3.8.2010), עמ' 6, שנדמה שכוחם יפה גם לתקופתנו: "האלימות מכרסמת ביסודות חברתנו, ועלינו להשיב מילחמה כנגד אלו הנוטלים חרות לפעול באלימות כלפי הזולת. במסגרת מילחמה זו שומה על בתי המשפט להכביד את הענישה על עבריינים אלו. 'חברתנו הפכה להיות חברה אלימה, ותרומתו של בית-המשפט למלחמה באלימות היא בהטלת עונשים ראויים'... שישקפו ערכים של תגמול והרתעה". נסיבות הקשורות בבצוע העבירות מעובדות כתב האישום המתוקן עולה כי למעשיהם של הנאשמים לא קדם תיכנון מוקדם.
המתלונן שהנו חוקר פרטי הגיע למסור צוי עיקול זמניים.
...
סוף דבר אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות דעת הממונה על עבודות השירות מיום 18.9.22.
החלטתי אשר לקנס ולפיצוי תועבר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה, וניתן יהיה לשלמם בתוך 3 ימים מיום גזר הדין באחת הדרכים המפורטות באתר המרכז.
החלטתי אשר לקנס ולפיצוי תועבר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה, וניתן יהיה לשלמם בתוך 3 ימים מיום גזר הדין באחת הדרכים המפורטות באתר המרכז.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ראיות לעונש מטעם ההגנה הוגש מיסמך (נ/1), מיום 20.2.22 שכותרתו "חידוש רשיונות חוקר פרטי ומשרד לחקירות פרטיות לשנת 2022". מהמסמך עולה כי באותה העת בה ניתנה החלטה ששללה מהנאשם להחזיק ברישיון כחוקר פרטי "הוועדה התרשמה כי המבקש (הנאשם-ט.א.נ) אינו נוטל אחריות על שהתרחש על אף הודאתו... ואף לא הביע חרטה על מעשיו. יצוין בנוסף כי לדעת חברי הוועדה לא ניתן לחדש או ליתן רישיון לחוקר פרטי לאחר ביצוע עבירות חמורות הכוללות איומים ותקיפה ללא נטילת אחריות...." בהמשך צוין כי אין בכלל נסיבותיו של הנאשם כדי להפחית "מחומרת העבירות והארוע לאור התייחסותו של המבקש אליהם". טיעוני הצדדים לעונש תמצית טיעוני המאשימה בטיעוניה עמדה המאשימה על הערכים המוגנים שנפגעו ובין היתר ציינה את הפגיעה בכבוד האדם והזכות לשלמות גופו ונפשו, פגיעה בזכות לבטחון אישי ושלווה וכן חירותו של האדם המאוים, ההגנה על חופש הפעולה, כאשר לטענת המאשימה הפגיעה בערכים המוגנים היא משמעותית.
...
איני מקבלת את טענת ההגנה לפיה יש לסטות ממתחם העונש ההולם משיקולי שיקום משיש לפרש את המונח "שיקום" כחזרה לשגרת החיים הנורמטיביים.
אני סבורה כי אין לקרוא לתוך הליך השיקום כל "חזרה למוטב" משיש בכך כדי לעקר מתוכן את המונח שיקום ואין הדבר עולה בקנה אחד עם התכלית הסובייקטיבית והאובייקטיבית של הוראות החוק.
סוף דבר לאור האמור, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 60 יום לנשיאה בדרך של עבודות שירות בהתאם לחוות הדעת מיום 21.5.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו