מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עיצוב תנאי סף במכרז

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בעיצוב תנאי הסף, מציבה ועדת המכרזים רף איכות בסיסי שעל המציעים במיכרז לעמוד בו, בכדי לאפשר היתקשרות יעילה שתבטיח את האנטרס הצבורי.
...
בסוגיה זו מקובלת עלי עמדת המשיבים מטעמיה.
אף שהוועדה לא קיימה התחייבות שנטלה על עצמה במענה לשאלת הבהרה, סבורני כי, בנסיבות העניין אין מדובר בפגם הפוגע בעקרון השוויון או בפגם היורד לשורש ההליך המכרזי, ואין כל בסיס, אפוא, לבקשת העותרות לסעד של ביטול המכרז.
לפיכך – העתירות נדחות.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקשת טוענת כי סכויי העירעור שלה הם טובים, ומפנה בהקשר זה לנימוקי העירעור, שבהם היא חוזרת על טענתה לעניין אי-העמידה של עיצוב במה בתנאי הסף של המיכרז לעניין ניסיון קודם, כמו גם להיותה בלתי כשירה להענקת השירותים מושא המיכרז בשל מחדלים בטיחותיים והעדר ניסיון בתחום הפיגומים התעשייתיים.
...
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.
גם מטעם זה אני סבורה כי יש לדחות את הבקשה, וזאת אף מבלי להידרש לשאלה של סיכויי הערעור, שכן השיקולים האמורים בעניין מאזן הנוחות מכריעים את הכף.
אשר על כן: הבקשה נדחית.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בין היתר, היתה שותפה לעיצוב תנאי המיכרז לרבות תנאי הסף ותכולת השירותים שניתנו במסגרתו.
...
יישומם של הכללים האמורים מובילים למסקנה כי מוצדק להיעתר לבקשה בנסיבותיה ולהתיר למבקשת להתחיל בעבודתה במכון באופן מיידי.
אשר על כן, אנו קובעים כי המקשת תוכל להתחיל בעבודתה במכון באופן מיידי וזאת בכפוף להוראות הסעיפים 2 ו-3 לחוק.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעמדתה, מבקשת העותרת, בנגוד לפסיקה ולתכלית דיני המכרזים, לקרוא לתוך תנאי הסף חלק ניכר מתנאי המיכרז ומאפייני החניון מושא המיכרז, תוך ביטול האבחנה בין תנאי המיכרז לבין תנאי סף במיכרז, עד שכמעט כל הוראות המיכרז יהפכו להיות תנאי סף. כפי שמציין המלומד דקל בספרו מכרזים (כרך ראשון, תשס"ד - 2004) "תנאי שהצעה שאינה מקיימת אותו אינה ראויה בשום אופן לזכות במיכרז, אכן ראוי לסיווג כתנאי סף. אולם, ככלל ראוי להמעיט בקביעת תנאי סף, ובטרם יסווג תנאי מסוים כתנאי סף שומה על מעצב המיכרז לבחון אם אכן מדובר בתנאי כזה. סיווג של תנאי כתנאי סף על אף שאינו ראוי להיות כזה עלול להוות עבור הרשות חרב פיפיות; הדבר עלול לאלץ אותה לפסול הצעה טובה שהיא מעוניינת בה ולמנוע היתקשרות יעילה. מכך יצאו ניזוקים הן הציבור בכללותו והן המציע שהצעתו נפסלה" (פסקה 5.23 בעמ' 278).
...
לא מצאתי ממש גם ביתר טענות העותרת, והן נדחות.
בנסיבות תנאי המכרז שהוא כאמור, מכרז חד-שלבי, מקובלת עלי טענת המשיבה כי פעלה כדין, בהתאם לתקנה 17 לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987, בכך שעם פתיחת תיבת המכרזים נרשמו בפרוטוקול "שמות המשתתפים במכרז, הסכום הכולל של כל אחד ממסמכי המכרז, מספר הגיליונות שהוצאו מכל מעטפת מכרז והאומדן...". כך בדיוק פעלה ועדת המכרזים.
סוף דבר מכל האמור העתירה נדחית.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

אכן, בית המשפט סבר כי יש מקום להורות כי המשרד המלווה לא ייקח חלק בבחינת ההצעות, "ולו על מנת שלא להעמידו במצב שבו עשויה להיות היתנגשות בין אינטרס הקשור בבצוע תפקידו לבין אינטרס אישי אחר שלו". אשר לטענת המערער כי היה מקום לקבוע תנאי סף של ניגוד עניינים – בית המשפט עמד על כך שהמכרז כולל הוראות בדבר ניגוד עניינים, ובמסגרת זו אף מוקנית לועדת המכרזים סמכות לפסול הצעתו של מציע בשל ניגוד עניינים (סעיף 100 למכרז).
טענה זו דינה דחייה ולו משום שבית המשפט קמא קבע, כממצא עובדתי, כי מעורבות המשרד המלווה וחברת הניהול בעיצוב תנאי המיכרז הייתה מינימאלית: "ועדת המכרזים היא שהחליטה על השינויים המהותיים במיכרז, ובכלל זה שינוי מתכונת המיכרז, ורק לאחר שהיתה טיוטה מיתקדמת, זו הועברה למשרד המלווה אשר נתן מספר הערות מינוריות" (פסקה 18 לפסק הדין קמא).
...
אינני מוצא מקום להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט קמא לעניין זה. סוף דבר אציע לחברותיי כי נדחה את הערעור על פסק הדין, בכפוף להסכמת המשיבה המפורטת לעיל בפסקה ‎38.
לנוכח הסכמת המשיבה לתיקון המכרז, כמפורט לעיל, אציע כי המערער יישא בהוצאות משפט מופחתות על סך של 15,000 ש"ח. השופטת ד' ברק-ארז: בפתח הדברים אציין כי אני מסכימה עם חברי, השופט י' כשר שבשלב הנוכחי, ובשים לב לשינויים שהוכנסו בהוראות המכרז, דין הערעור להידחות לגופו.
ת השופטת ג' כנפי-שטייניץ: אני מצטרפת לעמדת חבריי שלפיה דין הערעור להידחות לגופו, מעיקר טעמיו של בית המשפט המחוזי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו