מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עילת תביעה נגד משתתף במכרז

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

סבורני כי סיכום הדברים משתקף היטב בסעיף 163 לסיכומי הערייה, כדלקמן: "הלכה למעשה, התובעים כשלו מלהוכיח כי אכן היו עיסקאות שלא נחתמו עם התובעת בשל אותה תלונה במישטרה. בחירתם המודעת של התובעים... שלא להביא לעדות את אותם אנשים, מחזקת עוד יותר את המסקנה כי אין לקבל טענה זו...". טענה מעניינת נוספת היתה בפיו של התובע בחקירתו הנגדית, שאף לא עלתה בכתב התביעה ואף לא בתצהירו, כי עצם הגשת התלונה נגד התובעת מנעה ממנה האפשרות להישתתף במכרזים (עמ' 652 לפרו' שו' 24-26); מענין שטענה זאת של התובע אף לא נימסרה למומחה מנירב, שציין בחוות דעתו, כסיבה יחידה, את אי יכולתה של התובעת לגשת למכרזים, כקשור למצבה התזרימי הקשה (ראו סעיף 407(ג) לעיל); כשנשאל היכן טענה זאת מופיעה בתצהירו, הודה למעשה כי לא מופיעה אך הוא מכריז זאת לפרוטוקול (עמ' 655 לפרו' שו' 10); מעבר לשאלה האם אין בטענה זאת הרחבת חזית (ראו פרק ו' לסיכומי הערייה) ו/או אם אכן עצם הגשת תלונה נגד חברה קבלנית מונע ממנה לגשת למכרזים (זגדון לא אישר את הדברים, וציין כי לא מוכר לו תנאי סף כזה – עמ' 1116 לפרו' מיום 15.3.21), הרי כבר קבענו לעיל שבגין עצם הגשת התלונה ביום 31.3.2014 (או עיבוייה בחודש 12/2015) לא קמה עילת תביעה נגד הערייה (להבדיל מפירסום התלונה מחודש 3/2014).
...
סיכום התביעה העיקרית לאור כל המפורט לעיל, ובהתייחס לתביעה העיקרית, אני קובע כדלקמן: התביעה האישית נגד הנתבע 1 (גנדלמן) בעילה הראשונה – נדחית בזאת; העילה השנייה התקבלה בחלקה (הוצאת פרויקט עמל מידיה של התובעת שלא כדין); העילה השלישית (ועדת השלושה) – נדחית בזאת; העילה הרביעית התקבלה בחלקה (דחייתה לעניין עצם הגשת התלונה, וקבלתה בכל הקשור לפרסומים הנובעים מהודעת הדוברות); העילה החמישית (עיבוי התלונה מיום 31.3.2014 ופרסום הדבר) – נדחית בזאת; בגין חלק התביעה שהתקבל, אני מחייב הנתבעת 2 (העירייה) לשלם לתובעים, באמצעות בא כוחם, סך של 1,000,000 ₪ תוך 30 ימים מיום מתן פסק דין זה. לא ישולם הסכום במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסק דין זה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בסופו של יום הוגשו סיכומי העירייה והפניקס בהודעה לצד ג', ללא שמיעת עדים בה. לגופם דברים שוכנעתי לדחות את ההודעה לצד ג' מטעמים כדלקמן: א. העילה השנייה התקבלה בחלקה וציינו כי עסקינן בעילה חוזית (ראו לעיל).
על כן אני מורה על דחיית ההודעה לצד שלישי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

לשון אחר – העובדה כי הקבלן שביצע את ההריסה דרש ( או אפילו קיבל) מהעירייה סכום מסוים עבור הריסת הקיר, אין די בה כשלעצמה כדי להקים עילת תביעה נגד הנתבע לגבי מלוא הסכום.
עד התובתע דוד טלביץ סגן מהנדס התבועת – העד התצהיר בתצהיר עדותו הראשית כי ההצעה של חברת נווה שלום הייתה "זולה". בחקירתו הנגדית התברר כי לא הישתתף במיכרז; כל שידוע לו הוא שחברת נווה שלום "זכתה במיכרז",( אף כי לטענת התובעת לא ניגשו קבלנים למכרז).
...
לאחר ששמעתי את הטענות ובחנתי את המוצגים – באתי למסקנה כי עלי לקבל את התביעה באופן חלקי.
א.הטענה כי יש לדחות את התביעה מאחר שצו ההריסה המנהלי אינו חוקי נדחית.
הטענה כי העירייה לא הוכיחה את הרכיב הכספי של התביעה, מתקבלת וביתר פירוט: 7.
לפיכך, וכשהצעות המחיר שהגיש הנתבע מהוות אינדיקציה לעלות של הריסה ופינוי מרצון – אני מחייב את הנתבע לשם לתובעת סך של 5,000 ₪ כולל המע"מ וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,800 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, בהיבט של שקולי יושר ותום הלב, יש טעם מסוים בטענות המשיב להשתק שפוטי, שכן בהליכים המשפטיים בעיניין ביטול המיכרז, טען המבקש כי הוא שימש רק כיועץ, מסייע ומאגד של קבוצת אנשים שהשתתפו במיכרז, בנגוד לטענתו כבתביעה דנן, כי הרכישה בוצעה עבורו על ידי המשיב 1 בנאמנות והוא שרכש את הזכויות על פי המיכרז וזכאי להשבת הכספים.
כפי שקבעה כב' השופטת קמא, המבקש אכן הראה כי לכאורה, קיימת לו עילת תביעה נגד המשיב מס' 1.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה ובהחלטת בית המשפט קמא, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, בלא צורך בקבלת תשובת המשיבה לבקשה, וזאת בהתאם לתקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.
על יסוד האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

רקע עובדתי על פי עובדות כתב התביעה, התובעת הישתתפה במיכרז "מחיר למישתכן" אשר הוצא על ידי הנתבעת וביום 19/5/16 קיבלה הודעת זכייה, בה צוין כי מועד הזכייה נקבע ליום 16/5/16 והתובעת נידרשת לשלם סכומי כסף בגין המיגרש תוך 180 ימים, דהיינו עד ליום 12/11/16.
באשר לטענת הנתבעת כי משלא הוגשה עתירה מנהלית כנגד החלטת ועדת המכרזים , נחסמה האפשרות בידי התובעת לתבוע בעילת נזיקין , הרי משהנתבעת בהגינותה, הסכימה לקיומה של עילת התביעה בגין במתן הודעת ביטול הזכיה ומכאן העיכוב בהשבת הכספים, הרי זו עילה שבנזיקין, ואם כך, מדוע תיחסם דרכה של הנתבעת בפני בית המשפט, ככל ובידה עילות נוספות כפי שפורט לעיל ואשר הן נושקות זו בזו.
...
אשר לטענת התובעת בדבר קיומו של הסדר דיוני המתיר לתובעת להגיש תובענה נזיקית , תוך השתקת הנתבעת מלטעון כנגד הגשתה, על כך נתתי את דעתי בהחלטה משלימה מיום 27.03.19 , שם נקבע, לאחר עיון בפרוטוקול הדיון בפני בית המשפט המחוזי וההסדר הדיוני אליו הגיעו ב"כ הצדדים, כי אין יסוד לטענה זו ולפיכך היא נדחית.
סוף דבר – התוצאה היא איפוא כי טענות התובעת כנגד החלטת ועדת המכרזים ברשות, לגופה, לעניין עצם ביטול זכית התובעת במכרז וכן ביחס לשיעור חילוט כספי הערבות וכן ביחס להליכי פרסום המכרז החדש ומועדו, כל אלה אינן בסמכות בית משפט זה ולפיכך הבקשה מתקבלת בעניינן.
מנגד מצאתי , כפי שפורט לעיל, כי יתר טענות התובעת לעניין נזק כספי אשר נגרם לה בגין עיכוב בהודעת הביטול והשבת יתרת הכספים ששולמו על ידה , מעבר לחילוט מחצית כספי הערבות , וכן הסתמכותה על מצג שווא לכאורה במשך הזמן האמור, לרבות אי משלוח שובר לתשלום המועד, כטענתה, אלה הן טענות אשר יש בסמכותו של בית המשפט לדון ולפיכך בעניינן בקשת הנתבעת - נדחית.

בהליך תביעה נגזרת (תנ"ג) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הקמת ועדת תביעות במקרה הנוכחי, בעקבות פניות המבקשים ובעקבות ההליכים בתיק 59581-06-18, החליט דירקטוריון החברה למנות ועדה בלתי תלויה על מנת שזו תיבחן את היתנהלות נושאי המשרה ובעלי התפקידים שהיו מעורבים באירועים הנוגעים להטלת העיצומים על החברה, תיבחן האם קיימות עילות תביעה כנגדם, את סכויי הצלחת התביעות אם יוגשו, את טובת החברה ואת הכדאיות הכלכלית בהגשתן.
הפרת הדין עלולה לפגוע בתדמית החברה, להשפיע על ערך מניותיה, על נכונות משקיעים להשקיע בה, על אפשרותה להיתקשר בהסכמים עם גורמים שונים, להישתתף במכרזים, לקבל רישיונות וזכיונות וכדומה.
...
בעקבות זאת טענה המשיבה כי דין בקשות הגילוי להידחות.
טענות הגנה אפשריות אלו אינן מספיקות כדי לשלול את המסקנה כי עומדת לחברה עילת תביעה כנגד נושאי המשרה, ברמת הראיה הנדרשת בשלב זה של ההליך.
טענות אלו בדבר הפגמים לכאורה שנפלו בעבודת הוועדה דינן להידחות.
יתרה מזו, ישנה חשיבות לקיום דיון חופשי בין חברי הוועדה עד לגיבוש מסקנותיהם ואיני סבור כי ראוי להתיר עיון בתמלילי דיונים אלו, להבדיל מעיון בדו"ח ובנספחי הדו"ח. סוף דבר לאור כל האמור, אני מורה למשיבה למסור לעיונם של המבקשים, תוך 21 יום מקבלת החלטה זו, את כל נספחי דו"ח ועדת התביעות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו