מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עיכוב יציאה מהארץ נגד בעל חוב

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במהלך תקופת הקפאת ההליכים לא תחולט כל ערבות מכל סוג שהוא לרבות ערבויות ספקים, טיב, ביצוע או מיכרז, לרבות ערבויות שהופקדו להבטחת חיובים על פי חוזה היתקשרות עם משרדי ממשלה ו/או בעלי נכסים לטובת השכרתם וכן להבטחת כל התחייבות חוזית אחרת שהוצאו על ידי תאגיד בנקאי או אחר ולא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא ע"י מי מנושי החברה ובכלל זאת סילוק יד, תפיסת נכסים, קזוז, עיכבון, המחאת חוב או ניכוי ממחיר ללא אישור בית המשפט.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ותפעל להוצאת צוי עיכוב יציאה מהארץ כנגד בעל המניות ורעייתו שפרטיה צוינו בהודעת הנאמנים מיום 28/11/19.
...
לאור כל האמור הנני נעתרת לסעדים המבוקשים הבאים: הנני מורה על מתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לתקופה עד ליום 05/01/20 ו/או עד למתן החלטה אחרת.
הנני מאשרת לנאמנים בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק חדלות פירעון לאמץ או לוותר על חוזה קיים ובכלל זה מאשרת לנאמן להשתחרר מהסכמי שכירות, הפעלה או אספקת שירותים אשר לגביהם יגיעו הנאמנים למסקנה כי אינם כלכליים עבור החברה וכי הם מכבידים על המשך פעילות החברה הכל על פי שיקול דעת הנאמנים.
במאמר מוסגר אוסיף ואציין, כי גם לאחר ששבתי ושקלתי את נימוקי התנגדותו של בא כוח קנית השלום אשר התנגדה לבקשת הנאמנים, סבורני כי המידע שהובא על ידי הנאמנים יש בו כדי להצביע כי הנאמנים בססו את מסקנתם על בדיקה יסודית ומספקת של הנתונים והדברים נכונים במיוחד שעה שעובדות הסניף סיימו עבודתם בחברה, ואין היתכנות בהפעלת הסניף בקניון קנית השלום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

טענות התביעה: בעקבות תאונה מיום 4/7/17, בין מכונית בה נהג התובע לבין מכונית שכורה בבעלות הנתבעת 1, הגישה הנתבעת 1 תביעה נגד התובע לתשלום ניזקי רכוש (ת"א 7013-01-18 בבית משפט השלום ברמלה) (להלן: "תביעת הפח").
טענות ההגנה: לטענת הנתבעת 1 תביעת הפח הסתיימה בפסק דין שניתן בהיעדר הגנה ולאחריו, התובע שילם את סכום החוב הפסוק וכן הוצאות בתיק ההוצל"פ שניפתח נגדו.
זאת ועוד, עולה ממסמכים שהוצגו בפני, כי בטרם נתבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ, בוצעו נגד התובע הליכי גבייה קודמים כולל עיקולים בחשבון הבנק, עיקול רכב והוא אף זומן לחקירת יכולת בהוצל"פ. התובע הפנה לכך שפסק הדין שניתן נגדו בהיעדר התייצבות, ניתן לפני חלוף 45 יום מהמצאת כתב התביעה (זאת נוכח אי מניית ימי פגרה).
...
נוכח הנ"ל, אני קובע כי סך כל הנזקים שהוכחו ע"י התובעים עומדים על סך של 6,560 ₪.
לסיכום אשר על כן – אני דוחה את התביעה נגד הנתבעת 1 ומחייב את התובעים לשלם לנתבעת 1 הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,000 ₪.
אני מחייב את הנתבעת 2 לשלם לתובעים סך של 3,280 ₪ בתוספת החזר הוצאות משפט בסך 500 ₪, ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,000 ₪.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כמו כן מותנה צו עיכוב ההליכים כנגד בעלי המניות בהגשת תצהיר נכסים וחובות מצד בעלי המניות אשר יוגש תוך 7 ימים, מתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בעלי המניות וכן כי המועד להגשת בקשה זו יחייב גם בהליכים חידלות פרעון אחרים, היה ובעלי המניות ידרשו לנקוט בהם.
...
לאור האמור בבקשה ומשלא הוגשה כל התנגדות מטעם מי מן הנושים להליך או למתן צו עיכוב הליכים וגם הממונה על הליכי חדלות פירעון תמך בניסיון שיקומה של החברה, על דרך ההליך המוצע, סבורני כי נכון לתת לחברה הזדמנות לשיקום פעילותה ולהסדרת חובותיה על דרך של מתן צווי עיכוב הליכים לחברה ולבעלי המניות, איסור דיספוזיציה ומינוי מנהל הסדר, וזאת למשך 60 ימים, על מנת שניתן יהיה בשלב הראשוני לבחון את היתכנות ההליך, על סמך דו"ח שיוגש על-ידי מנהל ההסדר שימונה.
בנסיבות אלה, משקיימת הסכמה כוללת של החברה, בעלי מניותיה והנושים לזהותו של בעל התפקיד, סבורני כי ראוי לתת תוקף לרצונם של כל הצדדים המעורבים בהליך ובייחוד לנושים, הגם שהוצגו על-ידי הממונה שורה של בעלי תפקיד ראויים, וחרף טענות הממונה בדבר מינויה של עו"ד באומגרטן כמנהל הסדר בתיק אחר במחוז אחר.
לאור כל האמור לעיל, הנני מורה כדלקמן: ניתן בזאת צו עיכוב הליכים נגד החברה ובעלי מניותיה עד ליום 22/06/21, בתקופה זו לא ייפתחו ולא יימשכו בענייניהם הליכים משפטיים, הליכי ביצוע בלשכות ההוצל"פ, הליכי מימוש וחילוט נכסים או ערבויות בנקאיות אלא באישור מראש של בית משפט של חדלות הפירעון.
א) אני ממנה את עו"ד אלונה באומגרטן למנהלת ההסדר.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

ככל שהכספים האמורים לא יופקדו בחשבון הנאמנות, כמפורט לעיל, יהא צו עיכוב ההליכים נגד בעל המניות בטל ומבוטל והנושים יהיו רשאים לפעול לגביית חובותיהם ממנו.
ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מהארץ נגד בעל המניות, מר שומן צור.
...
  אני מורה כי החל ממועד מתן צו פתיחת ההליכים וכל עוד הצו בתוקף, לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברות, אלא באישור בית משפט זה. אני מורה כי בתקופת ההקפאה לא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא, על ידי מי מנושי החברות, לרבות תפיסת נכסים, קיזוז, המחאת חוב, עיקול או עיכבון על תקבולים מלקוחות החברות, אלא באישור בית המשפט.
אני מאשר לנאמנים לגבש תוכנית הבראה מפורטת לחברות, וכן לגבש הצעה להסדר נושים.
אני קובע את התיק לעיוני ביום 18.7.23.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

הקדמה: לפניי בקשה שהגישו חברת דרורי תעשיות מתכת בע"מ וחברת אלעד דרורי אחזקות בע"מ (להלן: "דרורי תעשיות" וכן "דרורי אחזקות" בהתאמה), יחד עם בעל המניות בחברות (אלעד דרורי), לעיכוב הליכים לשם הכרעה בגיבוש הסדר חוב, בהתאם, אשר הוגשה מכוח חלק י' לחוק חידלות פרעון ושקום כלכלי (תיקון מס' 4 –הוראת שעה– נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021 (להלן: "הבקשה" ו"החוק" בהתאמה).
ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בעל המניות מר אלעד דרורי ת"ז 039816657.
...
אני מורה לבעל המניות להמציא לתיק בית המשפט בתוך 7 ימים מהיום תצהירי נכסים שלו, של בת זוגו ושל ילדיו, בו יפורטו כלל נכסיהם ב-10 השנים האחרונות, הן בארץ והן בחו"ל. ניתן בזאת צו איסור דיספוזיציה לפיו אני אוסר על החברות ובעל המניות להעביר לצד ג' כלשהו, בכל דרך שהיא, נכסי מקרקעין ו/או ציוד ו/או נכסים ששווים מעל 50,000 ₪ אלא אם ניתנה לכך רשות מראש של בית המשפט.
כמו כן, אני מורה לבעל המניות לחתום על כתב ויתור על סודיות כלכלית ולהמציא אותו למנהל ההסדר בתוך 7 ימים מהיום.
אני קובע את התיק לעיוני ביום 11.8.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו