מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עיכוב הליכים על פי חוק הבוררות

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

משכך, בהעדר חוזה כלשהוא בין הצדדים הרלוואנטיים, אשר מבטא מפגש רצונות והסכמה הדדית, ממילא לא הסכימו הצדדים על מסירת סיכסוך לבוררות, ולא קמה עילה לעיכוב הליכים על-פי חוק הבוררות.
...
אשר על כן, באנו למסקנה כי גם במישור היחסים בין סוכנות מכוניות וקיה, הסכימו הצדדים כי המחלוקות ביניהם יתבררו על-ידי בורר.
נוכח כל זאת, לא מצאנו עילה להתערבות בהחלטתו של בית המשפט המחוזי שלא לעכב את הליכי התביעה כנגד אונגר והחברות שבבעלותו.
סוף דבר, רע"א 1926/10 ורע"א 5394/09 נדחות.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

משכך, בהעדר חוזה כלשהוא בין הצדדים הרלוואנטיים, אשר מבטא מפגש רצונות והסכמה הדדית, ממילא לא הסכימו הצדדים על מסירת סיכסוך לבוררות, ולא קמה עילה לעיכוב הליכים על-פי חוק הבוררות.
...
אשר על כן, באנו למסקנה כי גם במישור היחסים בין סוכנות מכוניות וקיה, הסכימו הצדדים כי המחלוקות ביניהם יתבררו על-ידי בורר.
נוכח כל זאת, לא מצאנו עילה להתערבות בהחלטתו של בית המשפט המחוזי שלא לעכב את הליכי התביעה כנגד אונגר והחברות שבבעלותו.
סוף דבר, רע"א 1926/10 ורע"א 5394/09 נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

משכך, ושעה שתקנון זה כולל בחובו תניית בוררות בלעדית, ואף קובע בסעיף 51.4 כי תקנה 51 לתקנון, הדנה בסוגיית הבוררות, מהוה הסכם בוררות מחייב בין כל הצדדים המנויים בתקנה 51.2 הנ"ל, לבין עצמם, בכל הנוגע לעניינים המנויים בתקנה האמורה, הרי שבנסיבות העניין מיתקיים התנאי הראשון לעיכוב הליכים על פי חוק הבוררות, והוא קיומו של הסכם בוררות בין הצדדים.
...
ההיפך הוא הנכון, צודקים המבקשים בטענותיהם, לפיהן אין בהפניית ההליך לערכאת הבוררות של אקו"ם משום פגיעה ביכולת הצדדים לרדת לשורש העניין, שכן ערכאה זו הינה ערכאה הבקיאה בתחום זכויות היוצרים, ומתמחה בתחום זה. לעניין זה אף יפים דבריו של בית המשפט העליון ברע"א 180/07 כץ נ' איגוד הכדורסל בישראל ואח' (פורסם בנבו, 4.10.2009): "סמכותם של מוסדות השיפוט הפנימיים של איגודי הספורט, ומוסדות הבוררות הפנימיים בכלל זה, פורשו בפסיקתו של בית משפט זה על דרך ההרחבה. הטעם לכך הוא שגופים אלו, לרבות המוסד לבוררות שליד איגוד הכדורסל בישראל, הינם גופים פנימיים וולונטריים שיודעים טוב יותר מכל גוף שיפוטי מהם צורכי חבריהם וכיצד יש לנהל את ענייניהם, כאשר החברים הכפיפו עצמם מרצון לשלטונם של אלו ובכך ממילא הסכימו לקבל על עצמם את הכרעותיהם... נוסף על היתרונות הגלומים בהתדיינות בפני גופי השיפוט הפנימיים עבור בעלי הדין, הכרה בסמכותם הרחבה של גופים אלו מביאה לצמצום העומס השורר בבתי המשפט ולהפחתת העלויות הכרוכות בריבוי הליכים בפני ערכאות השיפוט המדינתיות, המוטלות בסופו של יום על הציבור הרחב." סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, דין הבקשה להתקבל.
לפיכך, אני מורה על עיכוב ההליכים בתיק.
המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

רקע והבקשה שלפני לפני בקשת הצד השלישי לעיכוב הליכים על פי סעיף 5 לחוק הבוררות ביחס להודעה שהגישה נגדו הנתבעת-שולחת ההודעה (להלן: "הנתבעת"), בקשה אשר הוגשה בהזדמנות הראשונה טרם הגשת כתב ההגנה ביחס להודעה וכוללת גם עתירה לסעד זמני של הארכת המועד להגשת כתב ההגנה עד להכרעה בבקשה – עתירה שכבר נעניתי לה בהחלטה מיום 2.4.23.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל ויש להורות על עיכוב ההליכים ביחס להודעה לצד השלישי, ואנמק.
הנתבעת הפנתה אל הוראת סעיף 6.11 להסכם בינה לבין הצד השלישי בזו הלשון – "... מתחייב הקבלן להיות אחראי ... להתחייבויות של המזמין כלפי רוכשי דירות שקיומן תלוי בקיום התחייבויות הקבלן כלפי המזמין לפי הסכם זה, כל עת שתהיה קיימת לרוכשי דירות בפרוייקט עילת תביעה כלפי המזמין בגין התחייבויות של המזמין כלפיהם ... ובלבד שיודע לקבלן על התביעה ויאופשר לו להתגונן מפניה ...". אינני מקבל את טענת הנתבעת כי העמידה על ניהול ההודעה לצד השלישי בהליך זה מהווה קיום של הוראת סעיף זה, שכן יידוע הצד השלישי התבצע כבר בעצם משלוחה כאשר כל שנדרש על פי סעיף זה הוא הענקת הזדמנות להתגונן ולא חיובו, ומשבחר הצד השלישי שלא לנצל את האפשרות שהוענקה לו בהתאם להסכם לא תוכל לעלות מפיו טענה בנושא זה ומשלב זה ואילך השיקולים שעל בית המשפט לשקול לעניין זה אינם מושפעים מסעיף 6.11 הנ"ל. ניתן גם לאבחן בבירור את המקרה דנן מן המקרים בהם עסקו פסקי הדין אליהם הפנתה הנתבעת אך דומני כי לאור הנימוקים דלעיל אין צורך באריכות יתרה.
המורם מכלל האמור הוא כי אני מקבל את הבקשה ומורה על עיכוב ההליכים ביחס להודעה לצד השלישי וכפועל יוצא מכך פטור הצד השלישי מהגשת כתב הגנה ביחס אליה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

הנתבעת בהליך העקרי עתרה בבקשה לעיכוב ההליכים על פי סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968 (להלן: "החוק") והבקשה נידונה לפני כב' השופט ברנד שם תיאר כי הצדדים הכבירו לטעון בנקודות שונות ביחס לסוגיה זו אולם לא היה סבור כי עליו להדרש למכלול טיעון זה בשים לב לכך שבאותה נקודת זמן טרם הוגש כתב הגנה אלא רק בקשה לסילוק על הסף (להלן יכונו הבקשה הראשונה וההחלטה הראשונה, בהתאמה).
...
אני סבורה כי לאחר עיון בכלל החומר המונח לפניי ובהתאם לסמכותי לשנות החלטה דיונית בנוגע לאופן ניהול התיק – האם לפצלו אם לאו לאחר התקדמות בהליך לעומת המועד בו הוגשה הבקשה לסילוק על הסף ובכלל זה האם להידרש למומחה וחקירתו מול מומחה קיים שהוא בורר שהוסכם בין הצדדים (כאשר הבורר רשאי להיחשף גם לחוות הדעת של המומחה מטעם התובעים ולהתמודד עימה)- השאלה בדבר טיב העבודות וסיומן תועבר להכרעת בורר.
ככל שהצדדים מבקשים להרחיב את סמכויותיו נוכח החלטתי או למנותו כמגשר ביתר הנושאים ולהגיש לקבלת תוקף של פסק דין – יודיעו על הדרך בה יבחרו.
המזכירות תואיל להמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו