מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עיכוב דיון עקב הסכם בוררות בחו"ל

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעיניין בן יוסף ביטל בית הדין הארצי את החלטת בית הדין האיזורי מטעמים דיונים, עליהם עמד במסגרת פסק דינו (העלאת בקשה על ידי הצד שבקש לעכב את ההליך ועיתוי הבקשה) תוך שהוא מציין: "ומשכך אין לנו צורך להדרש לשאלות לגופו של עניין שנידונו בהחלטת העיכוב ובמסגרת טענות הצדדים, לרבות השאלה האם "בשלה העת" לשנות מההלכה הפסוקה בסוגיות שלפנינו".
לצד הוראה כללית זו קובע סעיף 3 לחוק הבוררות: "אין תוקף להסכם בוררות בעיניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין צדדים", ובנוסף נקבע בסעיף 5 (ג) לחוק הבוררות: "בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות". מקורה של תניית הבוררות שנקבעה בהסכם שנחתם בין הצדדים הוא בסעיף 10 לחוק הספורט, שהטיל על היתאחדות הכדורגל לקבוע מוסדות שיפוט פנימיים שבהם יידונו מחלוקות הנוגעות, בין היתר, לשכר ותשלומים לספורטאים, כדלקמן: "(א) היתאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו... וכן בדבר שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים." הפרשנות הכללית המקובלת לבוררות הסטאטוטורית הקבועה בסעיף 10 (א) לחוק הספורט רואה בבוררות זו "בית-דין מיוחד" בשונה ממוסדות בוררות שלא זכו לעיגון מפורש בהוראות חוק ושהן כל כולן פרי הסכמה של הצדדים להסכם [ראו רע"א 180/07 כץ נ' איגוד הכדורסל בישראל, ניתן ביום 4.10.09)].
התובע הוא שפנה בבקשה לאפשר לו לעזוב את המועדון וללכת להבחן בשורות מועדון כדורגל אחר בחו"ל. הדברים עולים מפורשות אף ממכתב התובע מיום 6.7.2018 במסגרתו אישר התובע כי ביום 18.4.2018 קיבל לידיו את מכתב המועדון בדבר החלטת המועדון לממש את האופציה להבאת היחסים לידי סיום.
...
עם זאת ואף כי סבורים אנו כי יש טעם של ממש בדברים שהובאו בפסיקות השונות שצוטטו בבקשה אשר למגמה להעביר למוסדות השיפוט הפנימיים את מכלול הסכסוכים בין שחקן לקבוצתו - כולל אלו העוסקות בנושאי שכר ותשלומים מכח יחסי עובד מעסיק - לאור הייחודיות שבענף והיכרות הבוררים עם סוגיות ייחודיות לעולם זה, כמו עם ההסכמים המיוחדים החלים במסגרת התקשרות שחקן עם קבוצתו, מצאנו כי נוכח עילות התביעה הסובבות במקרה זה אך סביב משפט העבודה הקוגנטי ואינן חורגות הימנו – כאשר ברור לנו כי אף אלו ייחתכו ויוכרעו לפי הסכם העסקה המיוחד על מכלול נסיבות חתימתו ולא במנותק ממנו – אזי לפי ההלכה הפסוקה, מדובר בתביעה לזכויות ממשפט העבודה המגן, שכאמור ההלכה כעת היא כי אלו אינן ברות בוררות ועל כן אין בידינו לקבל את בקשת המבקשת לעכב את ההליכים כאן תוך הפניית הצדדים למוסד לבוררות.
משזוהי מסקנת הדברים – קרי כי עניינה של התביעה נעוץ במשפט העבודה הקוגנטי – וודאי שאין בידינו לקבל את בקשתה החליפית של המבקשת והיא דחיית התביעה על הסף מטעמי חוסר סמכות עניינית.
סוף דבר הבקשה, על ראשיה, דינה דחייה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לגוף העניין טוענת הנתבעת כי היא החליטה על ביטול הסכם ההפצה בשל הנימוקים הבאים: א) הפרות חוזרות ונישנות של ההסכם בשל איחורים בתשלום התמורה עבור הזמנות סחורה שביצעה.
אוסיף, כי בעיניין שנידון ב-רע"א 722/09 קולומביה ציוד וצרכי צלום בע"מ נ' Samsung Techwin Co. Ltd (11.3.2019, פורסם בנבו) קבע כב' השופט דנציגר כי למרות שבהסכם שנידון שם נכתב כי הליכי הבוררות יתקיימו לפי כללי ה-ICC ולא לפני מוסד ה-ICC בחו"ל, ולמרות שבהסכם שנידון שם נקבע כי הדין החל על ההסכם הוא הדין הישראלי, הדבר אינו מעלה או מוריד לעניין שאלת עיכוב ההליכים ולעניין המסקנה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי לפיה יש להורות על עיכוב ההליכים לפי סעיף 6 לחוק הבוררות (פסקה 10 סיפא).
...
מעמד בכורה זה מתחזק בענייננו כאשר בסופו של דבר, מי שיכריע בסכסוך שבין הצדדים לא יהיה בית המשפט אלא הבוררות כאמור לעיל, וכן משום שההכרעה בטענות הצדדים ביחס לעניינים האמורים (ההפרות הנטענות וצדקת או אי צדקת הודעת הביטול) כרוכה בבירור עובדתי ובשמיעת הוכחות, שאינם יכולים להיעשות במסגרת המצומצמת של הבקשה למתן סעדים זמניים.
לאחר ששקלתי את הדברים זאת אני קובע כי הצו הארעי שניתן יישאר בתוקפו עד יום 2.4.2020.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לאחר שהמבקשים היתעלמו ממכתב התראה שנשלח אליהם על ידי המשיבה, הגישה המשיבה תביעה בבימ"ש קמא (התביעה הראשונה) במסגרתה הגישו המבקשים בקשה לעיכוב הליכים בשל קיומה של תניית בוררות בהסכם, המחייבת בירור הסיכסוך בפני בורר בלונדון.
נטען כי כפועל יוצא מכך לא ניתן להטיל עיקולים נגד המבקשת 1 בהיות התביעה נגדה לא כשרה לדיון ולנוכח העדר סמכות בימ"ש קמא לשפוט בתביעה כזו.
נטען כי אין בהטלת עיקול זמני משום היתערבות בסמכות שמוענקת לבורר בחו"ל. נהפוך הוא, עיקול מעין זה יש בו משום סיוע לבורר בכל הנוגע למימוש הזכויות שעה שיכריע בסוגיה לגופה.
...
לאור זאת, סבורני כי אין מקום להתערב או ליתן רשות ערעור על החלטתו של בימ"ש קמא.
בסיכומו של דבר, ומכל הטעמים שפורטו, הבקשה נדחית.
בשים לב להוראות פרק י"ח לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 אני מורה כי המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בדיון בבקשה ובשכר טרחת עו"ד זו בסכום כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה: לגופם של דברים, סעיף 5 לחוק הבוררות קובע: "(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות ובקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובילבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.
משעה שהציגו הנתבעים חשבונית הרכישה של הרכב מהספק בחו"ל ואת אישור העברת הכספים, אין מדובר בטענת תרמית המצדיקה טעם מיוחד לאיון תניית הבוררות, כדוגמת טענת התרמית בפסק הדין סימנס.
...
מבלי להביע כל עמדה בנוגע לתביעה גופא, דומה כי גם בכך יש כדי להשליך על המשקל שיש לייחס לשיקול זה במסגרת הבקשה לעיכוב הליכים (בכך ניתן לאבחן את נסיבות המקרה דנן מאלו שעמדו בבסיס החלטתי בבש"א (מחוזי חי') 14563/05 שוקייר נ' אליהו (23.12.2005), אליו הפנו המבקשות בתשובתן לתגובת המשיבים.
לאור האמור, הנני דוחה טענת התובעת המבוססת על טענת התרמית.
סוף דבר – הנני מקבלת את הבקשה ומורה על עיכוב ההליכים לשם העברת התיק לדיון בפני בורר, בהתאם להסכם הבוררות.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אתם מתעלמים מההלכה שקובעת שגם כאשר יש טענה שההסכם שמכיל תניית בוררות בוטל, אם מחמת הפרה, אם מחמת הסכם אחר, עדיין הבורר מוסמך לידון בסוגייה, שאם לא כן, נגיע למצב שהשופט דנציגר מכנה אותו 'מרדף החתול אחרי הזנב'.
הליך בוררות לכל הפחות עוכב, הושהה, אפשר לקרוא לזה באיזה כינוי שיש, אך זה היה הסטייט אוף מיינד.
איך הבורר ידע שהנתבע בחו"ל, יש שיחות שעד לרגע זה אנחנו לא יודעים מה היה, אך הבורר עצמו גם אומר 'קבלתי הודעה כזאת, כתבתי לנתבע מיסרון שבו אני מבקש להפגש עם הצדדים'.
...
עו"ד אפרתי: אנו דוחים את ההצעה.
עו"ד יניב: אני מאשר שהלקוח שלי שוחח עם הבורר בנפרד, על גישור ולא על בוררות.
אבל כשיש תניית בוררות ספציפית לפיה הצדדים ממנים בורר מיוחד, שיש לו זהות מוגדרת, מטעמים מוגדרים, לפעמים בית המשפט מגיע למסקנה שאם בורר כזה מועבר מתפקידו, בכלל אין בוררות והצדדים חוזרים לבית המשפט.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו