מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עיכוב ביצוע פסק דין בית הדין האזורי

בהליך תביעות בוררות (ת"ב) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהקשר זה, יפים דבריה של חברתי השופטת הבכירה חנה טרכטינגוט בפסק הדין תב (ת"א) 24495-05-20 בן גבריאל אלגרבלי - בני כפר אכסאל לתרבות וספורט [פורסם בנבו] (16.12.2020), בו נקבעו הדברים הבאים: "הינה כי כן, הזכות כמו גם הזכאות לשכר, אשר היא שנדונה בבוררות, היא זכות בת בוררות, ואין בהכרעתו של הבורר בדבר אי תשלומה בפועל, בפרט עת לא נתבעו שם או נפסקו פצויי הלנת שכר, משום חריגה מסמכות המקימה עילה לבטלותו של ההליך [ראו והשוו גם פסיקות נוספות של בית דין זה: תב (ת"א) 58922-01-17 אורי יצחקי – החברה לקידום הספורט והכדורסל בנתניה בע"מ [פורסם בנבו] (23.3.18); סעש (ת"א) 53107-06-18 SOTIRIS NINI - מכבי אבשלום פ"ת - מחלקת כדורגל (ע"ר) [פורסם בנבו] (2.10.18)]." קביעה זו אף קיבלה משנה תוקף בבית הדין הארצי הדן בעירעור על פסק הדין האמור, עע (ארצי) 30331-01-21 מועדון הפועל עמאד אכסאל - בן גבריאל אלגרבלי [פורסם בנבו] (4.2.2021), אשר קבע, בין היתר, את הדברים הבאים בהחלטה לעניין עיכוב ביצוע פסק הדין: בית הדין האיזורי סקר בהרחבה את המסגרת הנורמאטיבית של הליך הבוררות שהתקיים בין הצדדים, לרבות עת מדובר בפסק בוררות שעניינו בתביעת שכר, כאשר זה ניתן על ידי מוסדות השיפוט הפנימיים של אגודי הספורט.
...
לפיכך, אנו סבורים כי השכר המגיע למשיב הוא זכות חוזית הנובעת מחוזה העבודה בין הצדדים ומכאן שאין המדובר בזכות מגן שאינה ברת בוררות כפי שטוען המבקש אלא בזכות חוזית בה היה הבורר מוסמך לדון ולהכריע.
אנו סבורים כי מדובר בטענות שהועלו בעלמא, ללא כל פירוט וללא הפניה לעילות ביטול, למעט סעיף 3 לחוק הבוררות, העוסק בהיעדר סמכות אשר אליו נתנו את עמדתנו, וככאלה אינן מהוות עילה לביטול פסק הבוררות.
סוף דבר: הבקשה לאישור פסק הבוררות מתקבלת, והבקשה לביטול פסק הבוררות נדחית.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 20001 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

לאור האמור לעיל, אין לדידנו מקום לעיכוב ביצועו של פסק הדין של בית הדין האיזורי.
...
לאחר עיון בטיעוני הצדדים, ועריכת איזון בין מכלול השיקולים, נחה דעתנו כי בנסיבות העניין, אין מקום לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי.
סוף דבר - הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם לאוצר המדינה הוצאות בסך 1500 ש"ח. ניתנה בהעדר הצדדים היום ט"ז בטבת התשס"א (11.1.2001), ותשלח לצדדים.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

השופט רועי פוליאק בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האיזורי תל אביב (סע"ש 74742-11-20; הנשיאה הדס יהלום ונציגת הציבור גב' שושנה גולנד), בגדריו התקבלה בחלקה תביעת המשיב כנגד המבקשת לקבלת תשלומים שונים בגין תקופת עבודתו וסיומה.
בפסק דין משלים שנתן בית הדין היתקבל תחשיב שהוגש על ידי המבקשת בהתאם לאמור בפסק הדין ונקבע כי המבקשת תשלם למשיב גמול שעות נוספות בסך כולל של 130,553 ש"ח. תביעתו של המשיב ברכיב פצויי פיטורים נדחתה.
...
טענות המבקשת בבקשה מפנות לטופס ההודעה לעובד משנת 2017 החתום על ידי המשיב בו נקבע כי שכרו של המשיב יהיה מורכב ממשכורת בסיס ומגמול שעות נוספות גלובלי, ולעובדה כי מספר השעות הנוספות בגינן נפסקה בסופו של דבר תמורה למשיב, נכלל בהיקף השעות הנוספות הקבוע בטופס ההודעה לעובד בגינן שולם למשיב הגמול הגלובלי.
לאור האמור לעיל, ובשקלול שבין סיכויי הערעור שאמנם אינם מן המשופרים לנוכח ההלכה בעניין קנסטו אך עדיין מעורר שאלה משפטית הראויה לבחינה בדבר היקף החיוב, לבין מאזן הנוחות הנוטה במובהק לטובת המבקשת, אני מורה על עיכוב הסכום שנפסק לטובת המשיב כגמול שעות נוספות (בלבד) בכפוף להפקדת הסכום, כשיעורו במועד מתן פסק הדין, במזומן או בערבות בנקאית בנוסח מקובל בקופת הדין, עד לא יאוחר מיום 8.11.2023 (להלן – המועד הקובע).
סוף דבר – הבקשה לעיכוב ביצוע מתקבלת בכפוף לאמור בסעיף 11 לעיל.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

השופט אילן סופר לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האיזורי תל אביב (השופטת יפית מזרחי-לוי ; סע"ש 13230-07-20) (להלן – פסק הדין), במסגרתו התקבלה בחלקה תביעת המשיבה כנגד המבקש.
...
שכרה של המשיבה עלה משמעותית בתחילת שנת 2020 ובית הדין הגיע למסקנה לפיה נתון זה היווה שיקול בעיכוב החזרתה לעבודה.
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני, לפסק דינו של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה בחלקה.
סוף דבר –ביצוע סך של 30,000 ש"ח יעוכב אם המבקש יפקיד בקופת בית הדין סך של 30,000 ש"ח במזומן או בערבות בנקאית עד ליום 20.12.2023.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

השופטת סיגל דוידוב-מוטולה לפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האיזורי תל אביב יפו (סגנית הנשיאה אריאלה גילצר כץ ונציגי הציבור מר איתן קשמון ומר חגי רם; סע"ש 21917-11-19), שבמסגרתו התקבלה ברובה תביעת המשיבה ונקבע כי על המבקשים יחד ולחוד לשלם לה סך כולל של כ-123,543 ₪ בגין גמול שעות נוספות, פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות לפנסיה, אי מתן הודעה לעובד, פיצוי בגין פגמים בתלושי השכר, חלף הודעה מוקדמת ודמי מחלה.
נטל השיכנוע כי קיימת הצדקה לחרוג מכלל זה מוטל על המבקשים ומותנה בשני תנאים: האחד - כי סכויי העירעור להיתקבל טובים; השני - כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם, קרי שהנזק היחסי שיגרם להם מאי הענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיבה ככל שיעוכב הבצוע של פסק הדין (ע"ע (ארצי) 44633-10-12 דימיטרי סביניך - צוות 3 בע"מ (8.4.13)).
...
לאחר שנתתי דעתי לפסק דינו של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה באופן חלקי ולעכב כמחצית מגמול השעות הנוספות שנפסק לזכות המשיבה, כך שיעוכב סך של 36,000 ₪ בכפוף להפקדה.
על כן, בשקלול סיכויי הערעור ומאזן הנוחות, שוכנעתי שיש לקבל את הבקשה בחלקה כך שמגמול השעות הנוספות שעל המבקשים לשלם למשיבה יעוכב סך של 36,000 ₪ וזאת בכפוף להפקדת סכום זה בקופת בית הדין (בצירוף ריבית כדין והפרשי הצמדה בהתאם לקביעת בית הדין האזורי) תוך 21 יום.
סוף דבר - הבקשה לעיכוב ביצוע מתקבלת בחלקה, כמפורט לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו