מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עיון בחומר חקירה במעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר תום הדיון בעיניינם של המבקשים הבגירים, בהיתחשב במועד סגירתו של בית המשפט כמו גם בכך שהקטינים לא הועלו לדיון במתכונת של היועדות חזותית, בית משפט השלום קיבל החלטה בעיניינם של הקטינים על בסיס עיון בחומר החקירה והורה על מעצרם עד ליום 21.10.2023 (מוצאי השבת) בשעה 21:45, מועד שבו יתקיים דיון בבקשה לגופה.
...
למחרת בשעות הבוקר של יום שבת דחיתי את הבקשות בהחלטות שבהן נכתב כי "לאחר עיון בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי היא אינה מקיימת את אמות המידה שנקבען בהלכה הפסוקה למתן רשות ערעור". עוד הוספתי בהחלטות כי "במכלול הנסיבות נימוקי ההחלטה יינתנו בהמשך". בשלב זה, יום 22.10.2023, הגיעה העת לפרט את נימוקיי.
כפי שצוין בפתח הדברים, לאחר שעיינתי בבקשות על נספחיהן הוריתי על דחיית הבקשות.
סוף דבר: מכל הטעמים שפורטו, הבקשות נדחו.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר שהוגשו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, בית המשפט רשאי על פי בקשת הנאשם או בא כוחו לדחות את הדיון בבקשה כדי לאפשר לנאשם או לבא כוחו לעיין בחומר החקירה ורשאי הוא לצוות לצורך כך על מעצרו של הנאשם לתקופה שלא תעלה על 30 ימים (סעיף 21(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים)), וכשמדובר בקטין – לתקופה שלא תעלה על 15 ימים (סעיף 10י(2) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טפול), התשל"א-1971 (להלן: חוק הנוער)).
...
יחד עם זאת, וגם בנתון לנקודת המוצא האמורה, סבורני כי ההחלטה נושא הערר – אשר כזכור, עניינה אך במעצר עד למועד הדיון שנקבע בבקשה למעצר עד תום ההליכים ביום רביעי 28.6.2017 – לא נתנה משקל מספק להיותו של העורר קטין, נעדר עבר פלילי, ולכך שקיימת חלופה, על פי ממצאי בית המשפט המחוזי, שנותנת מענה למסוכנות שנשקפה מהמעשים שיוחסו לעורר כפי שהובאו בחומר החקירה שהוצג לפניו (וזאת מבלי לקבוע מסמרות בשאלה אם חלופה זו תימצא ראויה גם לאחר הדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים).
בשים לב לתקופה הקצרה שבה עסקינן, ימים ספורים עד למועד הדיון שנקבע בבקשה למעצר עד תום ההליכים, ומבלי להביע עמדה ביחס לבקשה אחרונה זו, סבורני כי אין מניעה לשחרר את העורר לחלופה שהוצעה לתקופה זו. נוכח דברים אלה, ובהתחשב בכך שבעניינם של קטינים – הנחיית המחוקק היא כי אין להורות על מעצרם אלא מקום שבו לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותם פחותה, ומכל מקום מעצר כאמור יהיה לפרק הזמן המינימלי הנדרש לשם השגת המטרה כאמור (סעיף 11א לחוק הנוער) – אני סבור שיש להורות על שחרורו של העורר בכפוף להערתי שלהלן בנושא הערבויות הנדרשות.
סוף דבר: דין הערר להתקבל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד צוין כי "בחומר החקירה אין מידעים מודיעיניים, מכאן [ש]בית המשפט הנכבד לא נחשף לחומר שיש בו לפגוע בהגנת [המערער]"; וכי בית המשפט גזר את דינם של הנאשמים 1 ו-4 "מבלי להחשף ל[חומר] החקירה בתיק או לקבוע ממצאים עובדתיים בעניי[נ]ו של [המערער]". מכל מקום, הודגש כי אף אם המותב עיין בחומר חקירה במסגרת הליכי המעצר או החקירה, חומר זה ממילא יוגש לעיונו בשלב ההוכחות.
...
בנסיבות אלו, לא שוכנעתי כי עלה בידי המערער להוכיח את קיומו של חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב.
מכל הטעמים שפורטו, לא שוכנעתי כי הוכחה הצדקה לפסילת המותב, אף לא מטעמים של מראית פני הצדק.
הערעור נדחה, אפוא.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

החשוד השיב: "אני לא נהגתי". אמנם הסעיף בו מצוין עיון בחומר החקירה לא סומן על ידי הקצין, אולם צוין באותה רובריקה שחומר החקירה כלל "דוחות פעולה וסרטונים". בהחלטת השוטר צוין שלאחר ששקל את כל העובדות שהובאו בפניו וטענות החשוד שוכנע שקיים יסוד סביר כי החשוד ביצע עבירה של נהיגה בפסילה והחלטתו היא לעצור את החשוד לאחר שמצא שקיימת עילת מעצר – סיכון ביטחונו של הציבור.
...
ראשית יצוין שאני סבורה שלא נפל פגם מהותי בהליך.
שקלתי את טענות הצדדים ואני סבורה שבמכלול הנסיבות שפורטו, נוכח קיומן של ראיות לכאורה, להוכחת המיוחסת למשיב, והמסוכנות שנשקפת מהמשך נהיגתו, מתקיימת עילת מעצר בעניינו של המשיב.
הגם שקיימת עילת מעצר במקרה שלפני, לאחר ששקלתי את טענות הסנגור, שתבחנה בהליך העיקרי, ונוכח המפקחים שהוצעו, אני סבורה שבמקרה שלפני יש לשחרר את המשיב למעצר בית.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

יצוין, שהדיון לגופו של עניין בבקשה למעצר עד לתום ההליכים התעכב במידה לא מבוטלת בשל מחלוקת מקדמית שהייתה בין ב"כ הצדדים, עו"ד ראופה קאסם מטעם המבקשת ועו"ד ראובן טקו מטעם המשיבים, וזאת בשאלה אם עו"ד טקו יכול בנסיבות העניין לייצג את המשיבים כמו גם לעיין בחומר החקירה במסגרת הבקשה למעצר עד לתום ההליכים.
...
אכן, גם ביחס לאישום שני זה, אישר ב"כ המשיבים בסופו של דבר, שרואים את מעשה האלימות מטעם המשיבים ושיש ראיות לכאורה למעשים אלה (עמ' 19, שורות 26-25).
כל האמור לעיל הוא למעשה מעבר לנדרש משעה שבאופן עקרוני, ובמיוחד בנסיבות מעין אלה שלפניי, המקום לברר את סוגיית התקיימות סייג זה לפליליות המעשה הוא במסגרת ההליך העיקרי ולא בשלב הלכאורי בו אנו מצויים כעת (ראו למשל בש"פ 7148/12 כנאנה נ' מדינת ישראל, פסקה 26 (14.10.2012); בש"פ 3476/13 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (20.5.2013); מ"ת (מרכז) 36837-09-13 מדינת ישראל נ' מזרחי פסקה 3 (14.10.2013)).
ובנוסף לכל האמור לעיל, בכל הקשור בעילת המעצר, הרי שנוכח הסכסוך בין המשפחות והיקפו קיימת גם העילה של שיבוש מהלכי משפט.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו