מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עורך דין התרשל בתיק רשלנות רפואית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

סוגיית תשלום ההוצאות אף עולה מעדות התובע, אשר העיד, כי פנה לנתבעת בבקשה, כי תייצגו כעורכת דין בתיק שעניינו רשלנות רפואית (פרו' עמ' 2 ש' 3).
...
אני מקבל את גרסת התובע בעדותו כי הבקשה לא הוגשה על דעתו, ואני סבור שהבקשה הוגשה ביוזמת הנתבעת וזאת כדי לחסוך סכום זה מהסכום בסך של 3,500 ₪ ששולם לה בגין הוצאות.
מכל המקובץ מורה לקבל את התביעה כבמלואה ולחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 15,785 ₪.
כמו כן מורה כי הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 7,000 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ד"ר הורוביץ ציינה כי חוות הדעת שערכה במסגרת התיק בבית משפט בנצרת אליו הפנה המבקש בבקשתו, נערכה לפני מספר שנים ולאחר פנייה של משרד עורכי הדין שייצג את הנתבעת שם ובאופן חד פעמי.
המומחית הוסיפה כי מונתה על ידי בית המשפט בתיקים רבים בהם המדינה על יחידותיה הייתה נתבעת ובכלל זה בתיקי רשלנות רפואית ואף בתיקים בהם ד"ר שזר נתן חוות דעת מטעם המדינה, מבלי שהדבר עורר התנגדויות, כך לדבריה באחד התיקים בהם נתנה את חוות דעתה התגלעו מחלוקות רפואיות עמוקות ומהותיות בינה לבין ד"ר שזר ודי בכך כדי להפיג את חששו של המבקש מניגוד עניינים כלשהוא לעניין זה. החלטת בית משפט קמא בהחלטתו מיום 8.1.23 דחה בית משפט קמא את הבקשה.
...
דין הערעור להידחות.
" כעולה מהפסיקה הנזכרת הרי שבנסיבות הנדון לא שוכנעתי בקיומו של חשש ממשי לניגוד עניינים מצידה של ד"ר הורוביץ.
סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבע, התובע מנסה להציג מצב שוא לפיו הנתבע שימש כעורך דינו בכל הנושאים הקשורים עם מצבו הרפואי, כאשר למעשה התובע שכר את שירותיו אך ורק לצורך בחינת האפשרות להגיש תביעת רשלנות רפואית.
עדותו של התובע מחזקת את עדותו של עו"ד פינגרר בכך שמלכתחילה, התכוונו הצדדים שעו"ד פינגרר ייצג את התובע לעניין תיק הרשלנות הרפואית בלבד.
...
לטענת הנתבע, דין התביעה להידחות בגין השתק עילה ו/או השתק פלוגתא ומעשה בית דין בגין ההליך שהתנהל בבית הדין לעבודה כנגד קרן הפנסיה, וכן בגין העדר עילת תביעה ואי הוכחת העילה ולחלופין, טוען הנתבע כי התובע לא הוכיח את נזקו, את הרשלנות ואת הקשר הסיבתי ביניהם.
פסה"ד של ביה"ד לעבודה בק"ג 42125-01-19 קובע באופן חד משמעי כי הקרן יידעה את התובע ואחותו באשר לאפשרות להגיש תביעת נכות ולגבי העובדה שמשיכת הכספים תוביל לאבדן זכאות התובע להגשת גמלת נכות ולפיכך קבע השופט גלם כי התביעה כנגד קרן הפנסיה נדחית.
אף ניסוח מכתבו של עו"ד פינגרר מיום 14.3.16 מצביע על כך שמדובר אך ורק על סיום יחסי העבודה בין התובע לבין מעסיקתו וגם לפיכך דין ההודעה כלפיו להידחות, ולא רק מן הטעם שהתביעה העיקרית נדחתה.
באשר להודעות לצדדי ג'- שנדחו הן לגופן והן מעצם דחיית התביעה העיקרית, הנתבע ישלם לצד ג' מס' 4 סך של 5,000 ₪ בגין דחיית ההודעה כנגדו ואותו סכום ישלם לצד ג' מס' 3, קרן הפנסיה.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

יחסיהם של עורכי הדין עלו על שרטון במהלך ניהול תיק הרשלנות הרפואית והייצוג של בני הזוג עבר לידי עו"ד ג'אבר.
...
המשיב טען שיש לדחות את הבקשה להמרצת פתיחה על הסף.
המשיב ביקש, כי ייפסקו הוצאות לדוגמה וטען כי המבקשים נהגו בחוסר תום לב. דיון: אפתח ואומר שדין הבקשה לסילוק להתקבל כפי שאפרט להלן: דחיית תובענה בלא ברורה עד תום מעוגנת בתקנה 43 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת (ההדגשה הוספה): "בית המשפט רשאי לדחות תביעה בכל עת בשל קיומו של מעשה בית דין, התיישנות או מכל נימוק אחר, שלפיו הוא סבור כי ראוי ונכון לדחות את התביעה." תקנה זו החליפה את תקנה 101(א) לתקנות הישנות בה נקבעה סמכותו של בית המשפט לדחות על הסף תובענה מ"כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע" (תקנה 101(א)(3) לתקנות הישנות).
אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, איני יושבת כערכאת ערעור על כב' הש' סילברמן.
לאור אלה אני מקבלת את הבקשה לדחות את ההליך על הסף וקובעת כי התובע ישא בשכר טרחת בא כוח הנתבע בסך 20,000 ₪ כולל מע"מ. ניתן היום, כ"ג אלול תשפ"ג, 09 ספטמבר 2023, בהעדר הצדדים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מתוך הפרוטוקול של בית משפט קמא עולה שמדובר בחוות דעת שבו פרופ' טבנקין לכאורה כותבת בנגוד לאמור במייל שהיא מצרפת לחוות הדעת, בכל הנוגע למידת האחריות של אותה נתבעת באותו מקרה שם. מתוך החקירה הסתבר שחוות הדעת והמייל בתיק האחר הגיעו לידי ב"כ המשיב על ידי גורם שאינו קשור בתיק אך מוכר כמי שיוצא כנגד רופאים שנותנים חוות דעת לנתבעים בתיקי רשלנות רפואית, מר חמיס.
כב' השופט עמית ברע"א 6171/17 פלוני נ' קופת חולים מאוחדת, מיום 4.9.17 (להלן: "עניין פלוני") קובע כי: "חיסיון עורך דין – לקוח נתפס כחיסיון מוחלט שלבית המשפט אין סמכות להסירו, גם לא במסגרת הליכים אזרחיים." עוד קובע כב' השופט עמית באותו עניין כי המצאותו של מיסמך בידי צד חצוני להליך (כמו במקרה כאן בידיו של מר חמיס – ח.ו.ו.) אין בו כדי לשנות את היותו חסוי.
...
מכל הטעמים האלה יש לדחות את הבקשה.
סוף דבר הערעור מתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו