מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עונש משולב בכלא ובעבודות שירות

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

באותו ענין (ע"פ 10292/06 פלונים נ' מדינת ישראל (פסקה 11)) אמרנו: "עמדת הממונה, כפי שהשתקפה בהליכים שלפנינו, מביאה, אכן, לשינוי מהותי באיזון הנידרש בשיקולי הענישה. היא מעלה, על כן, שאלות מורכבות הטעונות בחינה ביחס למדיניות המערכתית הראויה של שירות בתי הסוהר ביחס להעסקת אסירים בעבודות שירות; מעבר לשאלה הבסיסית המתייחסת למתחם שיקול הדעת הנתון לממונה על עבודות שירות בקביעתו מי יתקבל לעבודות שירות ומי יידחה, עולה השאלה האם אין מקום להבחין בין דחיית נאשם מעבודות שירות על רקע אי התאמה אישית או אישיותית לבצוע עבודות (כגון עקב היתמכרות לסמים, מחלה, בעיות אישיות והסתגלותיות, וכיוצא באלה) לבין דחייתו על רקע חסר במערך תעסוקה הולם, העשוי להתאים לסוגים שונים של נאשמים בהתאם לגילם, מינם, סוג העבירות שעברו, דרכי הגנה על ביטחונם, וכיוצא באלה שיקולים. עולה השאלה האם לא ראוי היה שהמערכת הציבורית תערך להסדרת מקומות עבודה מתאימים לנאשמים מסוגים שונים, כדי לסייע במיצוי מלא של אפשרות השמוש במסלול העונשי של מאסר בעבודות שירות, כמסלול המשלב ענישה הרתעתית ושיקומית גם יחד, ההולם סוג מסוים של מקרים, ובאין לו תחליף אמיתי". באותו מקרה, שבו לא נימצאו לקטינים עבודות שירות, ומשלא נימצאו טעמים של אי התאמה אישית או מוסדית להשתלבותם בעבודות שירות, הורינו על המרת עונש המאסר בפועל שנגזר עליהם בעקבות המלצתו השלילית של הממונה בעונש של שירות לתועלת הציבור.
...
הייתי דוחה, אפוא, את הערעור, וקובעת מועד להתייצבות המערער לתחילת ריצוי מאסרו.
בניגוד לנסיבות בפרשת היאגנה (רע"פ 3603/07 היאגנה נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 9.5.2007)), שם הערכאה הדיונית הטעימה בפני המערער במפורש כי במידה ויימצא בלתי מתאים לריצוי המאסר על דרך של עבודות שירות – יישלח לריצוי המאסר מאחורי סורג ובריח, במקרה שלפנינו תניה כזו לא הוכנסה להסדר הטיעון ואף לא עלתה במפורש בדיון הראשוני שהתקיים בבית המשפט הנכבד קמא – לאישור ההסדר, ויש להתחשב גם בעובדה זו. נוכח כל האמור לעיל, אני מצטרף לתוצאה שהוצעה על ידי חברי השופט ס' ג'ובראן, ולפיכך על הממונה, לשיטתי, להמשיך ולחפש שיבוץ מתאים לריצוי עונשו של המערער בעבודות שירות (שכן מאמץ זה לא מוצה עדיין, לטעמי, על ידי הממונה) ולהודיענו תוצאות ניסיונותיו הנוספים בתוך 45 ימים, כפי שהותווה על ידי חברי, השופט ס' ג'ובראן.
נוכח כל האמור לעיל, הוחלט ברוב דעות, כאמור בפסק דינו של השופט ס' ג'ובראן.

בהליך תיק פ"ל אדום (פל"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בשל כך, מסקנתו והמלצתו הסופית של שירות המבחן הייתה חיובית, ובצדה המלצה להטיל ענישה משולבת שתיתן מצד אחד ביטוי לאפיק השיקומי ומנגד, ענישה בעלת היבט עונשי של מאסר שירוצה בעבודות שירות, לצד הטלת צו מבחן לתקופה של 18 חודשים, במהלכו ישלב הנאשם בהליך טפולי מתאים.
עונש המאסר הנ"ל ירוצה באופן שחודשיים מסך תקופת המאסר הנ"ל תרוצה בפועל, מאחורי סורג ובריח ויתרת התקופה, שבעה חודשי מאסר ירוצו בעבודות שירות במועצת זמר.
...
בענייננו, שוכנעתי ששליחת הנאשם למאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה ארוכה, תיטול את התקווה ואת המוטיבציה של הנאשם להמשיך באורח חיים נורמטיבי ותחשוף אותו מחדש לתרבות עבריינית.
אני קובע כי עונשי המאסר המותנים הנ"ל יינשאו בחופף זה לזה ובחופף לעונש המאסר האמור לעיל כך שבסופו של דבר יישא הנאשם מאסר בפועל לתקופה כוללת של 9 חודשים.
הנני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בפרק זמן זה, לאחר שחרורו מריצוי תום מאסרו בגין תיק זה, על עבירות של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנתיים, עבירות לפי סעיפים 67 ו/או 10(א) לפקודת התעבורה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בעיניין הנאשם 1, שירות המבחן אומר מפורשות שיש חשיבות רבה בשיקומו וההשלכות השליליות בהשמתו בכלא.
הנאשם 3 אמנם משולב בקבוצה טיפולית לפרק זמן קצר יותר מזה שבו משולב הנאשם 1, אך שירות המבחן מציין כי הנאשם 3 הגיע למפגשים הקבוצתיים בקביעות והוא מהוה דמוית משמעותית ומאזנת בקבוצה, יוצר קשרים חיוביים עם חברי הקבוצה ומשתף מעולמו הפנימי.
ענישה של מאסר בפועל בכליאה תקטע הליך זה. שני הנאשמים נימצאו מתאימים מבחינה ראשונית להליך צדק מאחה (תכנית גפ"ן – גישור פוגע נפגע), אם כי בסופו של דבר הליך זה לא היתקיים משום שלא היתקיימו קריטריונים אחרים להליך זה. זאת ועוד, לאור העובדה שהרף התחתון של המיתחם בעיניינם של הנאשמים 1 ו-3 נקבע על 12 חודשי מאסר בפועל, יש לתת את הדעת לתיקון 133 לחוק העונשין אשר מאפשר כיום להטיל עונש של תשעה חודשי עבודות שירות.
...
בנסיבות אלה ולנוכח ההתפתחויות האמורות, שהתרחשו ברובן לאחר מתן גזר הדין בעניינו של המערער, שוכנעתי כי יש מקום להקלה מסוימת בעונשו לצורך מיצוי ההליך השיקומי.
באיזון בין שיקולים השונים, סבורני כי יש להטיל על הנאשמים 1 ו-3 עונש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות ברף העליון, תוך חריגה לקולה מהמתחם, ואילו על הנאשם 2 עונש מאסר לריצוי של עבודות שירות ברף הנמוך של המתחם שנקבע בעניינו.
סבורני כי בפיצוי משמעותי יהיה אף משום רכיב ענישה חינוכי נוסף.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: נאשם 1 9 חודשי מאסר בפועל לנשיאה בדרך של עבודות שירות.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בעניינינו, הנאשם נטול הרשעות פליליות ומעולם לא נידון למאסר בפועל ואף לא ריצה עונש מאסר בעבודות שירות ובמסגרת ההליך מושא גזר דין זה, הונח בפני בית המשפט תסקיר חיובי אודות הנאשם אשר ממליץ על שלובו בהליך טפולי מתאים.
בעניינינו, יש לזכור כי שירות המבחן התרשם שהנאשם אינו בעל דפוסים עברייניים ועל כן, שליחתו למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת בה ייחשף לתרבות עבריינית איננה מאנטרס הציבור לעניין זה יפים דברי בית המשפט העליון ברע"פ 262/14 נאשף נ' מ"י: "במקרים שבהם נרתם הנאשם להליך שקומו או מראה נכונות כנה לעשות כן – עשויים שקולי השקום אף לגבור על שקולי ההרתעה והגמול". יתר על כן, מובן כי ככל שלא ישכיל הנאשם לתקן את דרכיו ולשנות באמת מעמדותיו ותפיסותיו המוטעות, הרי שעונש המאסר המותנה יהיה חב הפעלה והנאשם יישא בו אם ייפול בשנית.
...
סוף דבר, לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ושקלתי בכובד ראש את נימוקיהם, סבורני שהאינטרס הציבורי ייצא נשכר משיקומו של הנאשם תחת מיצוי הדין עמו (עפ"ת 6597-09-15 מ"י נ' עוקר [ניתן ביום 21.1.16]).
משכך ולאור כל האמור לעיל אני מטיל בזאת על הנאשם את העונשים הבאים: אני מורה על הארכת עונש מאסר מותנה של 6 חודשים למשך 3 שנים כפי שהוטל על הנאשם בבית משפט השלום לתעבורה בחדרה, בתיק פ"ל 2664-06-18 גזר דין מתאריך 28/11/19, וזאת למשך שנתיים נוספות מתום תקופת התנאי הנ"ל. אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  24 חודשים בפועל.
אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 3,000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לאור קשייו לגייס עצמו לתהליך טפולי במסגרת פתוחה בקהילה הטבעית שלו, המליצה קצינת המבחן, כי במידה ויוטל על הנאשם עונש במסגרת מאסר, יש לשלבו בטיפול במסגרת הכלא.
בתמיכה לטענותיו הפנה לפסקי דין שונים (ס/1) בהם נגזרו עונשים של 10, 8 חודשי מאסר או עבודות שירות.
לא הישתלב בעבר במסגרת טיפולית וגם במקרה זה שירות המבחן לא המליץ על תהליך טפולי במסגרת פתוחה מחוץ לכותלי בית הסוהר אלא שלובו בטיפול במסגרת הכלא, ואני מקוה כי ינצל הנאשם את תקופת המאסר על מנת לשנות דפוסי היתנהגות ולהיגמל מהסמים.
...
בהתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה אני קובע כי העונש ההולם במקרה זה הוא מאסר בפועל של 24-48 חודשי מאסר.
אני סבור כי יש צורך במקרה זה בהרתעת הנאשם והרתעת הרבים מפני ביצוע עבירות מסוג העבירות שביצע הנאשם ויש סיכוי של ממש שהחמרה בעונשו של הנאשם תביא להרתעתו ולהרתעת הרבים.
סיכום לאור האמור לעיל אני דן את הנאשם לעונשים המתאימים הבאים: · עונש של 60 חודשי מאסר בפועל, תחילת ריצוי המאסר מיום מעצרו-11.4.2012.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו