מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עונש מאסר על תנאי סחר בסמים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

למרות גילו הצעיר, התובע הסתבך לא מעט בפלילים, כולל הרשעה בעבירת איומים מיום 28/5/15, בגינה הושת עליו עונש מאסר על תנאי, והרשעה בעבירות של סחר/אספקת סמים וקשר לפשע מיום 6/12/17 בגינה נגזרו עליו, בין השאר, 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.
...
אני דוחה את תביעת בלקישייב נגד ביסמוט ואת ההודעה לצד ג' שהגישה קרנית נגד ביסמוט (בתביעת בלקישייב) ומחייב את קרנית לשלם לביסמוט הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪.
(זאת בנוסף על הסכומים שנפסקו בסעיף 72) ההודעה לצד ד' שהגיש ביסמוט נגד אלפסי (בתביעת בלקישייב) נדחית, ללא צו להוצאות.
אני מחייב את אלפסי לשלם לקרנית, שיפוי על כל הסכומים שעליה לשלם כאמור, בסכום כולל של 400,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 61,000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מכאן – גזר דין זה. ראיות לעונש התביעה הפניתה לגזר הדין (ת/2) להוכחת מאסר מותנה, אותו הגישה במסגרת פרשת העונש לפני המותב הדן בתיק דאז – הנאשם נדון, במסגרת ת"פ 38345-12-17, בין היתר, לעונש מאסר על תנאי בן 8 חודשים, שלא יעבור עבירת סמים מסוג פשע למשך שלוש שנים.
על חומרתן של עבירות סחר בסם מסוכן, ראו רע"פ 8695/19 פסו נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים): בית משפט זה שב והדגיש כי על מדיניות הענישה בגין סחר והפצה של סמים מסוכנים, ובכללן סמים הנחשבים כ"סמים קלים", להיות מרתיעה ומשמעותית, וכי יש לראות בחומרה ניסיונות לעשיית רווח כספי באמצעות סחר בסמים אלה (ההדגשות אינן במקור).
...
לעבירות אלה השלכות – הן מבחינת שלום הציבור ובריאותו, והן השלכות כלכליות, תוך גלגול כספים לא מדווחים, בהיקף גדול, אשר, בסופו של דבר, מגיעים למימון פשיעה, הימורים ושאר תופעות שליליות הפוגעות בכלכלת המדינה ובחברה.
ראו למשל, דברי בית המשפט העליון ביחס לעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית במסגרת ע"פ 1345/08 איסטחרוב נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים): אין מנוס מהכבדת היד על המחזיקים סמים שלא לצריכה עצמית, שכל בר דעת מבין כי נועדו לצריכת הזולת, קרי, להוספת שמן על מדורת הסמים אשר להבותיה אופפות רבים וטובים, או רבים שהיו טובים.
סופו של יום, בית המשפט אינו יכול לכפות הליך טיפולי על מי שהמציאות מוכיחה, שאינו מסוגל לעמוד בו. בנסיבות האמורות, לאחר שהוזהר הנאשם מספר פעמים מההשלכות של אי שיתוף הפעולה עם צו השל"צ וכן עם צו המבחן, אין מנוס מהשתת עונש מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

אשר למתחמי הענישה, טענה ב"כ המאשימה שבתיק הסמים נע המיתחם בין מספר חודשים ועד 12 חודשי מאסר, בתיק התקיפה בין 10 ל- 24 חודשי מאסר, ובתיק ההתפרצות לבית עסק מיתחם הנע בין 8 ל- 18 חודשי מאסר בפועל, ועתרה לגזור על הנאשם עונש כולל של 20 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה, פסילה על תנאי, קנס ופצוי לנפגעי העבירות, ביקשה להכריז עליו "סוחר סמים", ולחלט את הטלפון הנייד ו-510 ₪ שנתפסו בתיק הסמים.
...
בסופו של דבר התרשמתי כי הטלת עונש מאסר של משש על הנאשם, מאחורי סורג ובריח, עלול להיות עבורו "מכונן" לרעה, בשל ההתערות החוזרת עם אוכלוסייה עבריינות.
משום כל הנימוקים הללו, הגעתי למסקנה שנכון להסתפק בגזירת עונש מקסימלי בעבודות השירות.
אשר על כן אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר למשך 9 חודשים לריצוי בעבודות שירות, החל מיום 10.9.2023 (או במועד אחר שיקבע הממונה על עבודות השירות).

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

בגין עבירות סחר בסמים הסמים נדון לריצוי עונש מאסר בפועל של 15 חודשים .
מורה על הפעלת עונש מאסר על תנאי בן 15 חודשים שהוטל ביום 14.7.22 בבית משפט לתעבורה מרכז בתיק 1641-12-20 12 חודשים במצטבר ו 3 חודשים בחופף לתקופת המאסר בפועל בתיק זה. סה"כ ירצה הנאשם עונש מאסר של 30 חודשי מאסר מיום מעצרו, במצטבר לכל עונש מאסר אותו הוא מרצה ככל והוא נושא מאסר אחר.
...
דיון והכרעה בעניין להפעלת סעיף 40א לפקודת התעבורה סעיף 40א.(א)(1) לפקודת התעבורה קובע כך: פסילה בשל הרשעות חוזרות 40א.  (א)  (1)   הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיפים 62(3), 64, 64א, 65(א)(2) או (3) או 67, או על עבירה לפי סעיף 301ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977, תוך שימוש ברכב, ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מעשר שנים;  (ג)   בית המשפט רשאי – (1)   בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופות קצרות יותר מהתקופות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור; כאשר נאשם מבצע עבירה מאלה המנויות בסעיף 40א(א)(1) לפקודת התעבורה בתוך תקופה של 10 שנים, ב – 3 גזרי דין נפרדים, הרי שעל בית המשפט לגזור על הנאשם עונש פסילה "לתקופה שלא תפחת מעשר שנים". יחד עם זאת, סעיף 40א(ג)(1) מאפשר לחרוג מפסילת המינימום במקרה בו "אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור". על פי סעיף 40א לפקודת התעבורה והפסיקה שניתחה סעיף זה, על הנאשם להיות מורשע ב 3 גזרי דין שונים בתוך תקופת 10 שנים בעבירות המנויות.
לאור כל זאת, אני קובע כי יש מקום לפסול את הנאשם לתקופה של 10 שנים, וזאת לפי סעיף 40א(א)(1) לפקודת התעבורה.
סיכומו של דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל אני דן את הנאשם לעונש מאסר בפועל בן 18 חודשים החל מיום מעצרו.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

כמו כן בתאריך 21.11.18 – נדון לריצוי עונש מאסר בפועל של 11 חודשים בגין עבירות סחר בסמים.
הנאשם ירצה את עבודות השרות ב- בית העלמין נורדואו כפר סבא על הנאשם להתחיל לרצות את עונש עבודות השרות ביום 1.1.24 הנאשם יתייצב במשרדי הממונה על עבודות השרות מחוז מרכז ברמלה בשעה 8:00 בתאריך זה. הפעלת מאסר על תנאי - מתיק פ"ל 2132-03-19.
...
לכן עתירת המאשימה להפעלת סעיף 40א, נדחית.
לאור כל האמור לעיל ולאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות ובשים לב למתחם הענישה לעבירות בהן הורשע הנאשם אני מוצא להטיל עליו את העונשים הבאים: 4 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות וזאת בהתאם לחוות דעת ממונה מיום 5.9.23.
סיכומו של דבר ירצה הנאשם עונש מאסר של 6 חודשים בדרך של עבודות שירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו