מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עו"ד המאשר תצהיר שלא בנוכחות החותם

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מסמכים אלו מהוים ראיה בכתב לביטול הסכם המתנה; התובעת 2 הצהירה כי המתנה בוטלה, כי המנוח חתם על הסכם הביטול (סעיף 3 לתצהיר), אף כי אישרה שלא הייתה נוכחת במועד החתימה (עמ' 41, 27); עו"ד חטיב העיד כי המנוח חתם על ההסכם לפניו, ובעדותו נדון בהמשך.
...
דין הטענה להידחות, שכן הצורך להכריע בהסכם המתנה הוא אגבי לרישום, ונובע מסירובה של נתבעת 2 לשתף פעולה עם הרישום בטענה שלנתבע 3 זכויות מכוח המתנה.
בנסיבות אלו נדחות טענותיה כי התובעים לא הוכיחו כי היא מסרבת לשתף פעולה, והתביעה מולה מתקבלת במובן זה שניתן צו, כמבוקש בסעיף 15.2 לכתב התביעה, המורה לנתבעת 2 לחתום על מסמכים הנדרשים להעברת הזכויות בחלקה על שם המנוח ובהמשך על שם היורשים.
סוף דבר התביעה מתקבלת כמפורט למעלה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

התובעים התנו תשלום זה בחתימת המנוח על תצהיר וביום 09/07/18, התייצב המנוח עם התובע ועם בניו זיאד ועימאד במשרדו של עו"ד גנאיים, שם אישר, תוך שהוא מוקלט שחתם עם התובעת על הסכם מכר מיום 03/02/04 וכי הודיע לעו"ד דקואר על רצונו לבטל את ההסכם, עקב הפעלת לחצים עליו מצד ילדיו, וכי בזמנו קיבל חלק מהתמורה בג'יפ, בשווי 80,000 ₪ שהעביר לבנו זיאד, וכי במעמד חתימת אותו תצהיר קיבל לידיו סכום מזומן של 87,000 ₪ ובכך תמו טענותיו.
כאמור, קיים עו"ד דקואר עם המנוח שיחה ללא נוכחות אחרים לאחר חתימת התצהיר על ידו ביום 9.7.18, והקליט אותה בהסכמתו.
...
מכך נגזרות התוצאות שלפיהן אמנם מדובר בעיסקאות נוגדות, אבל העיסקה הנטענת על ידי התובעים אינה העיסקה הראשונה, אלא העיסקה המאוחרת, והיא נדחית מפני עיסקאות מוקדמות יותר, ומפני צווי בית משפט ושעבודים שהוטלו על המקרקעין לפני 2018, הן משום שלא נכרתה קודם לכן, והן משום שלא נרשמה קודם לכן, והן משום שאיני מאמין לגירסת התובעים בדבר החזקתם במקרקעין.
על פי כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.
התובעים ישלמו לנתבע 8 הוצאות המשפט בסך 29,250 ₪, ולנתבעת 12 הוצאות המשפט בסך 25,000 ₪, בהתחשב בשווי המקרקעין, בעבודה שהושקעה, ובכללי לשכת עורכי הדין [התעריף המינימלי המומלץ].

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

עורך הצוואה עו"ד ***, אשר בחקירתו אישר כי המנוחה הופיעה בפניו וחתמה על הצוואה (עמ' 49 ש' - 3 ).
לטענת הנתבעים נסיבות החתימה מעידות על קשר של עוה"ד *** עם התובעים לטובת קיומה של הצוואה ועל מעורבותם בעריכתה (ס' 25 לסיכומי הנתבעים, ראה ס' 24 לתצהיר *** ועמ' - 60 ש' 29 בעדותו).
היתנהלות הנתבעים ביחס להמצאת מסמכים החתומים על ידי המנוחה מעדותו של *** עולה כי כלל לא נכח בעת החתימה על הצוואה (ראה עדותו בעמ' 59 ש' - 24 .
...
אני קובע כי צוואת המנוחה מיום 8.6.2009 היא בת תוקף.
אני מורה כי הזכויות בנחלה *** הועברו למנוחה בהיותה "בת ממשיכה" דה פקטו של אמה *** או כיורשת היחידה שהייתה מוכנה ומסוגלת להמשיך את קיום המשק, כפי שעשתה בפועל משך כל חייה.
לאור התוצאה אליה הגעתי ולאחר שנלקחו בחשבון מורכבות ההליך, הדרך בה ניהלו בעלי הדין את הדיון והשקעת המשאבים בהכנתו וניהולו, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים את הסך של 40,000 ₪ בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד. הסכום ישולם בתוך 30 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

התובע 3 אף טען כי לא סיפר על כך לעוה"ד שלו (שם, ש' 23), ובסיכומו של דבר אישר כי אין לו תשובה מדוע העובדה המהותית שהוא נכח בחתימת הסכם 1986 לא צוינה בתצהירו (שם, עמ' 22 ש' 1).
בעיניין זה אישר התובע 3 כי הוא אמנם לא נכח במעמד החתימה על יפוי כח המנוחה חוא (עמ' 29 לפרו' מיום 10.12.19 ש' 20-21), אך מאידך הוא העיד כי התובע 4 – אחיו נביל ידע שהמנוחה חוא ממנה אותו כמיופה הכח (שם, עמ' 32 ש' 3-6).
...
כמו כן אני קובע כי זכאותה של המנוחה נסרה לרישום האמור גוברת גם על זכותה הרשומה של הנתבעת 20, ובהתאם אני מורה על ביטול רישום הזכויות שבוצע ביום 24.4.13 (שטר מס' 12807/2013/1) של 5/36 חלקים בחלקה על שם הנתבעת 20.
לאחר ביטול הרישום על שם הנתבעת 20, אני מורה להעביר מחלקו הרשום של כל אחד מהנתבעים 12-17 את החלק היחסי הנדרש בכדי לרשום על שם המנוחה נסרה 2500/16772 חלקים מזכות הבעלות (כ- 416.6 חלקים מכל אחד מהנתבעים 12-17) ולרושמו על שם המנוחה נסרה.
לאור קבלת תביעת התובעים יש לכאורה מקום לפסיקת הוצאות משמעותיות לטובתם, אך במקרה שלפנינו לאור השיהוי המהותי הקיים בכל מקרה בהגשת התביעה אשר גרם להתארכות ולהגברת הקושי שבניהול ההליכים, ובשים לב להערכתי הנמוכה ביחס למהימנות עדות התובע 3, מצאתי לנכון לפסוק לחובת הנתבעים הוצאות על הצד הנמוך ובהתאם אני מחייב את הנתבעים 12-17 ו - 20 ביחד ו/או לחוד לשלם לתובעים הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

הלכה זו הורחבה במרוצת השנים: נקבע כי עורך דין עשוי לחוב חובת זהירות גם כלפי צד שלישי שאינו לקוחו בגין המצגים שבאים מאותו עורך הדין, אשר כוללים מסמכים ותצהירים שהלה מאמת, מאשר ומגיש למוסדות אשר סומכים על עורכי הדין בפועלם הרגיל, כדוגמת בנקים, רשויות מקומיות, רשם המשכונות ולשכת רישום המקרקעין (ראו: ע"א 37/86 לוי נ' שרמן, פ"ד מד(4) 446, 473 (1990); וע"א 2725/91 היינוביץ נ' גלעדי, פ"ד מח(3) 92, 101-100 (1994)).
הווה אומר: בעיסקאות מקרקעין, עורך דין אשר מייצג מוכר או קונה נוטל על עצמו אחריות לאימותם ולאישורם של פרטי העסקה אשר כוללים, בין היתר, את זהות הצדדים – המוכר והקונה – ואת חתימותיהם.
לשלמות התמונה, אציין כי כמו בית משפט קמא, איני מייחס משקל לעובדה שעו"ד שמחיוף הצהיר בבקשה לרישומה של הערת אזהרה לטובתו של נצר, כי "דוד קונפינו" ונצר חתמו בפניו על הבקשה ביום 27.3.2012 – זאת, כאשר עו"ד שמחיוף בכלל לא נכח במעמד החתימה.
...
אחרי שמצאנו כי בית המשפט נימק את קביעותיו באופן מפורט ומשכנע, ובשים לב לכלל הגדול אשר מורנו שלא להתערב בממצאי עובדה שנקבעו על-ידי הערכאה הדיונית בהתאם לדיני הראיות, ללא חללים וללא סתירות פנימיות (ראו, מִני רבים: ע"א 6164/22 Smiths Detection Inc.
מדובר אם כן בנורת אזהרה ביחס לאותנטיות של הצו, המחזקת את המסקנה לפיה היה על עו"ד לוי לברר את שאלת האותנטיות של המסמך שהוצג לה. מטעם זה אני סבורה כי היה מקום לקבוע כי עו"ד לוי התרשלה – ולא בשל ה"חסר" בחותמת "העתק מתאים למקור" (הפגם הצורני אליו התייחס בית משפט קמא בפסק דינו).
כאשר מדובר בפגם כזה, וכאשר כל העדים ובכלל זה גם עורכי הדין ורשם המקרקעין אינם סבורים כי הוא פגם שניתן להבחין בו על נקלה בזמן אמת, אני סבורה כי יש קושי במסקנתו של בית משפט קמא לפיה מדובר בפגם "נראה, זועק ובולט לעין" (פיסקה 34 לפסק הדין), ולכן אינני סבורה כי יש לייחס לעו"ד לוי רשלנות בשל כך שהיא לא הבחינה בפגם הזה.
משנקבע כי עו"ד לוי התרשלה ביחס לצו הירושה, אני סבורה כי הוכח גם הקשר הסיבתי בין התרשלותה לבין הנזק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו