מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עדות עד המדינה לא סבירה מספיק

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

למותר לציין שסעיף 296 קובע אך את הרף הראייתי התחתון הנידרש לצורך ביסוס הרשעה בעבירת השוחד, והוא אינו קובע כמה ראיות יספיקו בפועל לצורך הרשעתו של נאשם ספציפי בעבירה זו. שאלה זו תוכרע תמיד בהתאם לנסיבותיו של המקרה הספציפי, כאשר אם בית המשפט לא שוכנע כי די בעדות שהוצגה בפניו כדי לבסס את עבירת השוחד, לא יורשע הנאשם, אלא אם כן קיימות כנגדו ראיות אחרות המבססות את אשמו מעבר לספק סביר.
כשלון התביעה לאתר את הדמויות הנזכרות בעדותו של אילן מפחית במידת מה מן המשקל הפנימי שניתן לייחס לה. כזכור, רק אם משקלה של העדות מספיק כשלעצמו כדי להרים את הנטל המוטל על המדינה בהליך הפלילי, ניתן להרשיע את המערער על בסיסה.
ואולם כאשר עד המדינה אינו זוכה לחסינות מפני הרשעה בעבירה לגביה קיימים כבר חשדות או אישומים כנגדו, אלא רק מפני פרשות עתידיות שחשיפתן נסמכת בעיקרה על עדותו, נחלש החשש הזה.
...
לאחר שהורשע המערער בעובדות כתב האישום, נגזרו עליו בסיכומו של דבר 18 חודשי מאסר בפועל.
חטא גורר חטא ומביא בסופו של דבר לפשע, ובמקרה דנן, לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים.
בנקודה זו אני מקבל את טענת המערער, כי הטלפון הנייד, שרק הוא וברוך השתמשו בו, שאינו טלפון חכם אלא טלפון שערכו נמוך ביותר, אינו בגדר מתת, אלא אמצעי ליצירת הקשר ביניהם ותו-לא. נותר אפוא השימוש בדירתו של ברוך כעשר פעמים.
בהינתן שאין דרכה של ערכאת ערעור למצות את העונש, אני מצטרף אפוא לתוצאה אליה הגיעה חברתי ולפיה יש לקבל את ערעור המדינה ולהחמיר בעונשו של המערער ולהעמידו על 27 חודשים, חלף 18 החודשים שהושתו עליו בערכאה קמא.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

לטענתו המדינה לא הצליחה להוכיח אשמה.
הנאשם לא יורשע בדין אלא אם כן בסוף המשפט יתברר, כי משקל הראיות שהובאו נגדו מספיק להוכחת אשמתו מעבר לכל ספק סביר.
מעדותו של הבוחן (מיום 17.6.21) אשר גם חקר את הנאשם ומעיון בתמונות (ת/14) עולה שהוא ידע כי הנאשם הוא הנהג, קיבל תמונה וכן ציין כי מיקום החבלה מסביר כי הפגיעה היא במקום של החגורה, הוא נהג והחגורה באה בצד שמאל, המתיחה מתרכזת באיזור שהייתה לו חבלה, עוד ציין כי ביקש לצלם את הפגיעה, הוא לא הסכים ולכן לא צילם, טען שמדובר במשהו שהוא סובל ממנו ועד ליום הדיון לא המציא מסמכים, עוד בתמונה רואים את הנאשם יושב בכסא הנהג ומצד ימין שלו אמו.
...
טען כי הבוחן הסיק מסקנה לגבי החבלה, והמסקנה איננה עומדת כראייה אשר יכולה להוות חיזוק לעדות.
הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענת התובע, חוסר הבקרה על פעולות הנתבע התבטא, בין השאר, בכך שהמדינה לא התקינה מצלמות בתחנת המישטרה לתעוד הנעשה בה. התובע טען, שהמדינה נימנעה מלהעיד שוטרים שנכחו בתחנה בעת הארוע והיו עדים לתקיפתו.
אשם תורם וחלוקת האחריות "היתגרות של הקורבן יכול שלא תספיק כדי לעגן טענה לפיה אדם סביר היה מאבד שליטה בנסיבות דומות, אך תעלה כדי חוסר זהירות המצדיק קביעתו של אשם תורם (ע"פ 6167/99 יעקב בן שלוש נ' מדינת ישראל, פ"ד נז (6) 577). הקנטור הוא פועל יוצא של מידתיות התגובה בעיני האדם הסביר. האשם התורם הוא פועל יוצא של "מידת האשמה" (ע"א 267/58 לקריץ נ' שפיר, פ"ד יג 1250) הווה אומר, בית-המשפט מציב את מעשי הרשלנות של המזיק והניזוק זה מול זה, כדי להשוות ולהעריך, מבחינת האשמה המוסרית, את מידתם ומשקלם של מעשיו ומחדליו של כל צד. .
...
לאור זאת ולנוכח עדויות עדי התובע, שחלקם שמעו קולות רמים בלבד והשאר לא ציינו את תוכן האמירות שנאמרו בזמן הויכוח, נדחית הטענה.
עם זאת, נדחית טענת התובע שגניבת טלפון סלולארי על ידי הנתבע, בה הודה בנוסף בהסדר הטיעון, היתה אמורה לשמש התראה למדינה על אופי הנתבע, כי לפי פסק הדין בוצעה הגניבה כתשעה ימים לאחר האירוע נשוא התביעה ולכן אינה נוגעת לענייננו.
סוף דבר אשר על כן, המדינה תשלם לתובע 21,500 ש"ח (לאחר שהופחת 20% אשם תורם מהפיצוי ובניכוי הסכום ששילם הנתבע בהליך הפלילי, שהינו חלקו של הנתבע בפיצוי) בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 23.4% והוצאות המשפט.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

נטען כי אין כל רלוואנטיות לרישום הפלילי שהמדינה לא מאשרת אם קיים או לא. עוד נטען כי הנתיב הנכון לעניין אמינות עדים הנו להטיח בהם דברים בחקירה נגדית והמתלוננת הוטחו בה דברים עוד שהייתה על הדוכן כך שנתיב זה היה פתוח בפני ההגנה.
דיון והכרעה : א. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (תשמ"ב) – 1982 קובע : "הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים המבקש וסניגורו, וכן אדם שהסנגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהמבקש הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנירשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום, שבידי התובע ולהעתיקו". לזכות העיון בחומר חקירה חשיבות רבה בהיותה זכות מרכזית במסגרת ההליך הפלילי ומשמשת למימוש הזכות למשפט הוגן ומכאן נמנית עם אחת מזכויות היסוד של מבקש בפלילים.
וכי "אין מדובר באינטרסים שווי משקל שכן תמיד תהיה עדיפות לזכותו של הנאשם לנהל את משפטו ולמצות את הגנתו". וכן ר' בש"פ 4508/15 - אורן סבג נ' מדינת ישראל, פורסם במאגרים המשפטיים (09/07/2015) : "אכן, העובדה שמדובר בעד יחיד או עד מרכזי שעליו עומד האישום כולו היא בעלת משקל לבחינת הרלבנטיות של המירשם הפלילי של העד, אך היא אינה תנאי מספיק. על מנת לעמוד במבחן הרלבנטיות ולהצדיק פגיעה בזכות לפרטיות של העד ובאנטרס הצבורי למניעת הרתעת עדים ממסירת עדות, נידרש "דבר מה נוסף", היינו - אינדיקאציה לכך שיש במירשם הפלילי של העד פוטנציאל ממשי קונקריטי לתרום להגנת הנאשם.
...
כשלעצמי, אני סבורה כי ניתן לאמץ את הקריטריונים שפורטו לעיל אם כי אין מדובר ברשימה סגורה ולא בכל מקרה יתקיימו כל הקריטריונים כאחד.
" מן הכלל אל הפרט : בקשה לעיון בגיליון ההרשעות הקודמות של העדים : לאחר שעיינתי במסמך הרלוונטי שהוצג בפני : "תדפיס מידע פלילי" בעניינה של המתלוננת אילוז מצאתי כי אין באמור בתדפיס זה (ואיני מאשר האם נמצאו בו רישומים כלשהם) כדי רלוונטיות כלשהי להגנת הנאשם ומכאן אני דוחה את הבקשה בעניינה.
לאור האמור לעיל הבקשה מתקבלת באופן חלקי באופן חלקי כאמור לעיל.

בהליך תיק פ"ל אדום (פל"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

לשיטתו: "יש גבול לזלזול באינטליגנציה". ב"כ הנאשם טען, שנטל הבאת הראיות לא מוטל על הנאשם אלא על המדינה להוכיח שהוא זה שנהג ברכב והמדינה לא עמדה בנטל זה. ב"כ הנאשם הלין על כך, שהמאשימה הצביעה על סתירות בין הגרסה שמסר בחקירתו במישטרה לבין עדותו בבית המשפט, וזאת לאור הטענות הקשות שהעלה כנגד העובדה שהחקירה בוצעה שלא בשפת אמו של הנאשם וללא תעוד ויזואלי.
באשר לטענת ב"כ הנאשם, כי המתנדבים רשמו את דוחות הפעולה ביחד, וכי מתוכן הדוחות ניתן ללמוד על כך, הרי שבניגוד לטענה זו, המיתנדב מורג הסביר שהדוחות אמנם נרשמו במקביל מבחינת המיקום והזמנים, אך כל אחד רשם את הדוח שלו בעצמו (עמ' 17 ש' 30 עד עמ' 18 ש'3).
על פניו, בלתי סביר שהנאשם הספיק בזמן הקצר הזה של המרדף אחרי מוחמד, לטפס על ההר ולרדת למקום או להגיע אל אותו וואדי מצדו האחר.
...
נוכח ריבוי הגרסאות הסותרות, ההסברים הלא הגיוניים, ובשים לב שאינם מתיישבים כלל עם עדויות השוטרים, עדויות אשר זכו לאמוני המלא, התרשמתי כי צירופם של הנתונים מוביל למסקנה אחת ויחידה והיא שגרסת הנאשם היא גרסת בדים.
לסיכום המאשימה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
אני מרשיעה את הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו