מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עבירות אלימות עונש של מאסר בפועל

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

יפים לענייננו הדברים שנכתבו ברע"פ 6373/06 מדינת ישראל נ' אלנשמי (פורסם בנבו, 6.9.06), שם פסק בית המשפט העליון כי: "כאשר בעבירות סמים עסקינן, לא ניתן להיתעלם מהחובה המוטלת עלינו כמערכת וכחברה להאבק בנגע הסמים. פן חשוב של מאבק זה הנו הטלת עונשים מחמירים על מי שבוחרים לעסוק בסחר בסם. הסחר בסמים מסוכנים הנו אמצעי קל ונח לעשיית רווחים נכבדים. ענישתם של מי שסחרו בסמים מסוכנים צריכה ליתן מענה גם לפיתוי זה ובמילים אחרות- על מי אשר שוקל לשלוח ידו בסחר בסמים להעמיד לנגד עיניו לא רק את הפיתוי לשלשל לכיסו סכומי כסף נכבדים, אלא את הסיכון של שהיה ממושכת מאחורי סורג ובריח". עוד אפנה בהקשר זה לרע"פ 3443/07 מכאוי נ' מ"י (פורסם בנבו, 26.7.07) שם נקבע כי: "כאשר מדובר בסחר בסמים, השיקול העקרי אינו שקומו של העבריין, אלא הצורך המובהק במתן עונש מרתיע בדמותם של מאסרים ממושכים בפועל. סוחרי הסמים גורמים להרס חייהם של רבים ובעיקר צעירים הנופלים למעגל של מסכנות וצער הגורמים אומללות למשפחותיהם". בעניינינו, במעשיו פגע הנאשם בערכים חברתיים מוגנים כאמור.
בפסק הדין שניתן בעירעור נקבע, כי בנסיבות העניין - ובשים לב לעברו המכביד של הנאשם הכולל 10 הרשעות בעבירות אלימות, רכוש וסמים - עונש מאסר בפועל של 12 חודשים, אינו מחמיר יתר על המידה עם הנאשם, ואין בו כדי להצדיק את התערבותה של ערכאת העירעור.
...
בשקלול מדיניות הענישה בפסיקה, ונסיבות ביצוע העבירות, ובהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין, אני קובע כי מתחם העונש ההולם נע בין 8 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 20 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית.
 באיזון בין השיקולים השונים, אני סבור כי מן הראוי להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל לצד עונשים נלווים.
סוף דבר לפיכך, אני מכריז על הנאשם סוחר סמים וגוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו של הנאשם בהתאם לרישומי שב"ס. מאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים, והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מהיום לא יעבור עבירה מסוג פשע לפי פקודת הסמים המסוכנים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים לעונש באת כוח המאשימה הגישה את גיליון הרישום הפלילי של הנאשם ואשר כולל 13 הרשעות קודמות וחלק ניכר מהן בעבירות אלימות שבגינן, כאמור, ריצה עונשי מאסר בפועל ממושכים.
לקולא, לקחתי בחשבון את כל הנתונים שלהלן: הודאה וחסכון בזמן שפוטי והחסכון מהסוהרים להגיע לבית המשפט להעיד; עובדת היותו נשוי ולו ארבעה ילדים מאישתו הנוכחית שפרנסתם עליו וההשלכות של העונש על המשך תיפקודו התעסוקתי.
...
בקשת רשות ערעור שהגיש לבית המשפט העליון, נדחתה גם כן. לפיכך, הנני קובע כי מתחם העונש ההולם לעבירה שבה הורשע הנאשם בתיק שבפני, נע בין מספר חודשי מאסר בפועל שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 18 חודשי מאסר בפועל, בצירוף מאסר על תנאי.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי לעורר עבר פלילי מכביד הכולל הרשעות בעבירות אלימות, שבגינן ריצה עונשי מאסר בפועל, וכי הוא שוחרר ממאסרו האחרון עשרה חודשים בלבד קודם למעורבותו בארוע מושא כתב האישום.
...
מנגד, המדינה טענה כי דין הערר להידחות.
לאחר שעיינתי בהודעת הערר ובנספחיה, וכן שמעתי את טענות הצדדים בהרחבה בדיון שנערך בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להתערב בהחלטותיו של בית המשפט המחוזי.
אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

נוכח כל האמור העמיד בית המשפט את עונשו של המשיב בגין שני האישומים על 30 חודשי מאסר בפועל (בנכוי ימי מעצרו); וכן הפעיל שני עונשי מאסר מותנים בני שבעה וחמישה חודשים, במצטבר, כך שסך הכל ירצה המשיב 42 חודשים מאסר בפועל; הטיל עליו מאסר מותנה בן 9 חודשים למשך 3 שנים, לבל יעבור כל עבירת אלימות; הפעיל התחייבות מתיק קודם להמנע מבצוע עבירות בסך של 1,500 ₪; וחייב אותו בתשלום פיצוי בסך של 5,000 ₪ לכל אחד מהמתלוננים.
...
נוכח כל האמור העמיד בית המשפט את עונשו של המשיב בגין שני האישומים על 30 חודשי מאסר בפועל (בניכוי ימי מעצרו); וכן הפעיל שני עונשי מאסר מותנים בני שבעה וחמישה חודשים, במצטבר, כך שסך הכל ירצה המשיב 42 חודשים מאסר בפועל; הטיל עליו מאסר מותנה בן 9 חודשים למשך 3 שנים, לבל יעבור כל עבירת אלימות; הפעיל התחייבות מתיק קודם להימנע מביצוע עבירות בסך של 1,500 ₪; וחייב אותו בתשלום פיצוי בסך של 5,000 ₪ לכל אחד מהמתלוננים.
בערעור נטען, בין היתר, כי עונש המאסר בפועל שהושת על המשיב אינו הולם את מעשיו, וחורג במידה ניכרת ממדיניות הענישה הנוהגת; כי על אף שבית המשפט הדגיש את חומרת מעשיו של המשיב ואת מסוכנותו הרבה – לא ניתן לכך משקל ראוי במסגרת גזירת העונש; כי בית המשפט קבע מתחם ענישה מקל, לא מיקם את המשיב בתוך המתחם ולא נימק את אופן גזירת העונש כנדרש; כי מגזר הדין עולה, לשיטתה, כי בית המשפט למעשה גזר על המשיב עונש כולל וחופף בעבור שני האישומים יחד; וכי בית המשפט שגה בעשותו כן. לאחר עיון בגזר דינו של בית המשפט המחוזי ולאחר שקיימנו דיון לפנינו ושמענו את טענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.
עוד יצוין כי המשיב השתתף בעבר (הלא רחוק) בתוכנית שיקומית משמעותית במסגרת בית המשפט הקהילתי, אולם לא צלח את התוכנית והוצא ממנה, וחודשים בודדים לאחר שהורשע בבית המשפט הקהילתי – שב וביצע את העבירות מושא תיק זה. מכל האמור לעיל עולה כי נדמה שאין מורא החוק על המשיב, ובנסיבות דנן מצטרפים לעקרון ההלימה גם שיקולים שעניינם הרחקתו מהציבור כדי להגן על שלום הציבור מפניו, ואלה גוברים על פני שיקולי השיקום.
אשר על כן, בשים לב לכך שאין דרכה של ערכאת הערעור למצות את העונש, אנו מקבלים את הערעור במובן זה שלעונשו של המשיב יתווספו 12 חודשי מאסר בפועל, כך שחלף 42 חודשי מאסר בפועל שהושתו על המשיב יעמוד עונשו על 54 חודשי מאסר בפועל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בהיתחשב באמור, העמיד בית המשפט את עונשו של המערער 2 על 6.5 שנות מאסר לריצוי בפועל, לצד העונשים הנלווים שמפורטים ברישה לפסק הדין.
בנוסף, המערערים נבדלים זה מזה גם במישור של נסיבותיהם האישיות: בעוד שהמערער 1 נעדר עבר פלילי, המערער 2 הורשע בעבר בעבירת אלימות וריצה עונש מאסר בפועל של 18 חודשים.
...
בית המשפט מצא כי בנסיבות המקרה דנן אין מקום לסטות מהמתחמים.
משכך, סבורני כי יש מקום להחמיר בענישה הנוהגת, ובהתאם גם בעונשיהם של המערערים – באופן שייתן ביטוי מלא לחומרת מעשיהם.
מלבד האמור, סבורני כי בין המערערים יש הבדלים אשר מצדיקים פער בענישה בין השניים: אמנם, המערערים פעלו בצוותא בביצוע העבירות, ואולם בעובדה כי המערער 2 אחז ברובה M-16 יש להצדיק שוני מסוים במדרג הענישה ביניהם (עניין קוואסמי, פסקה 19; ע"פ 7269/21 מדינת ישראל נ' גבריל, פסקאות 12-11 (7.4.2022); ע"פ 5590/16 נתשה נ' מדינת ישראל, פסקה 44 (17.1.2018)).
ערעור המדינה על קולת העונש מתקבל אפוא, ומאליו נדחה הערעור על חומרת העונש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו