מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עבודות שירות לאדם שהתחזה לעורך דין

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי המערער הורשע, על יסוד הודאתו, בשני כתבי אישום מתוקנים, בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות (שבע עבירות), קבלת דבר במירמה (שלוש עבירות), גניבה בידי עובד, זיוף (שתי עבירות), הוצאת שיק ללא כסוי (שתי עבירות), מסירת ידיעות כוזבות, זיוף בנסיבות מחמירות (שלוש עבירות) והתחזות.
בתיק השני פעל המערער בדרכי מירמה שונות כדי לחלץ כספים מאנשים תמימים, אותם שיכנע, באמצעות מצגי שוא שונים, ובכלל זה אף היתחזה לעורך דין, לתת בו אמון ולמסור לידיו סכומי כסף הנעים בין אלפי שקלים למאות אלפי שקלים, ובסכום כולל של כ – 373,600 ש"ח. טענות הצדדים ב"כ המערער עותר לביטול עונש המאסר בעבודות שירות או להקטנתו במידה ניכרת או להטלת של"צ תחתיו, וכן לבטל או לצמצם במידה ניכרת את חיוב הפצוי למתלונן.
...
דיון דין הערעור להידחות.
לפיכך הערעור נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשם טען כי בן דודו של אסחאק התלונן נגדו במודיעין של הרשות הפלסטינאית, וכי האשימו אותו בניסיון למכור קרקע ליהודים ולקחו ממנו את רישיון עורך הדין, והוא אינו עובד וחושש להכנס לרמאללה.
עם זאת לא אוכל לתת משקל רב לטענה האחרונה, היות שגם בהליך הקודם בו הורשע (ת"פ 3552/09), בפרוטוקול מיום 2.6.13 ועוד טרם ביצוע העבירה בה אנו דנים, טען הנאשם כי עבודתו המשפטית ברש"פ הופסקה, וזאת משום שנחשד בקשרים "עם ישראל". גם בסוגיה נוספת התגלו פערים בדברי הנאשם בפני שירות המבחן: הנאשם טען בתסקיר כי נימנע מלעבוד כעורך דין בתוך ישראל משום שלא הוסמך לעריכת דין בה. אלא, שהרשעתו הקודמת עסקה בעבירות של היתחזות כעורך דין בישראל, עת ייצג בעל דין בבית המשפט כאן.
...
לקולה אשקול כי בסופו של דבר סוכלה התכנית, רכושו של אסחאק לא נמכר והעסקה עם עלקם בוטלה.
לטעמי, היה מקום לכלול במתחם העונש ההולם גם רכיב של קנס, וזאת נוכח המניע לביצוע העבירות שהוא בצע-כסף, אך אמנע מכך היות שהמאשימה נמנעה מלעתור לרכיב זה. במכלול השיקולים שהוצג לעיל, אני קובע כי מתחם העונש ההולם לעבירה שביצע הנאשם, בנסיבות ביצועה, כולל מאסר לתקופה שבין שנה אחת לארבע שנים, פיצוי לאסחאק וכן מאסר מותנה.
אני מורה על הפעלת עונש של שלושה חודשי מאסר על תנאי, שנגזר על הנאשם בת.פ. (י-ם) 3552/09, בגזר דין מיום 17.9.13.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

להשלמת התמונה אציין כי בהכרעת הדין דחיתי את גרסת הנאשם לפיה את כל הסכומים שקבל מהמתלוננת מסר לְאדם שהתחזה לעורך דין, תוך שהאמין שכספים אלו נדרשים לצורך ניהול ההליך המשפטי.
לאורך השנים שמר על רציפות תעסוקתית, אך מאז הארוע הנידון עובד הנאשם בעבודות מזדמנות.
עוד נטען כי הנאשם השיב למתלוננת כ- 40,000 ש"ח, הגם שהציג סכומים אלו במירמה כדמי שכירות ששילמה המוכרת במהלך "ההליך המשפטי". לאור כל זאת ביקש ב"כ הנאשם להסתפק בעונש מאסר שיבוצע בעבודות שירות כהמלצת שירות המבחן ולהמנע מהטלת קנס ופצוי.
...
סיכומו של דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 20 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאחר תחילת עבודתה במכללה , בתאריך 2.4.15, מילאה הנאשמת 1 כרטיס עובד, לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1995 (להלן: "טופס 101"), בו הצהירה בכזב, כי פרט להכנסתה מהמכללה, אין לה הכנסות אחרות, זאת על אף שבאותה עת שרתה נאשמת 1 כשוטרת במשטרת ישראל, תמורת משכורת.
בהתאם ל-28 אישומים הראשונים, הנאשמת ביצעה עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, היתחזות לעורכת דין, ההתחזות לרואת חשבון, היתחזות ליועץ מס, זיוף, שימוש במסמך מזויף ואיומים.
...
בהתחשב במצבם הרפואי של הנאשמת ובנה, החלטתי לא רק להסתפק ברף התחתון של מתחם הענישה שנקבע על ידי, אלא אף לסטות ממנו לקולא בשיעור של 25%, דהיינו הפחתה של 10 חודשים מאותו רף תחתון.
מאותם טעמים החלטתי גם להסתפק ברף התחתון של מתחם הקנס שקבעתי, ולהתחשב בגובה הפיצוי, אם כי אין בקביעת גובה הפיצוי כדי לאמוד את נזקיהם של המתלוננים, או לקבוע את כל זהות המתלוננים, וזכותם למצות את זכויותיהם בהליכים המשפטיים העומדים לרשותם.
סוף דבר, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, אני דן את הנאשמת לעונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 30 חודשים, ולשם תחילת ריצוי מאסרה עליה להתייצב ביום 3/4/2022 שעה 09:00 בבית מעצר קישון, או בכל מקום אליו תשובץ ע"י ועדת המיון של שב"ס. 9 חודשי מאסר על תנאי, אשר יופעלו אם תעבור הנאשמת תוך 3 שנים מיום שחרורה, אחת או יותר מהעבירות שבביצוען הורשעה בתיק זה, ושהן מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

על מדיניות הענישה המקובלת והנוהגת במקרים של עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים והתחזות, ניתן ללמוד מהפסיקה שלהלן: ת.פ. 2936/04 מדינת ישראל נ. לימור בודרום (פורסם בנבו, 7.3.05): הנאשמת הורשעה עפ"י הודאתה בצרוף תיקים, במגוון של עבירות מירמה, היתחזות לעורכת דין, עבירות זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, היתחזות לאדם אחר, קבלת נכסים שהושגו בעוון והונאה בכרטיסי חיוב.
לאחר שקילת מכלול הנתונים, תוך מתן משקל לחלקה המשמעותי בבצוע העבירות, היותה משמעותית, מרכזית ואף מחוללת העבירות, וכן לשיקולי ההלימה וההרתעה מחד גיסא, ולאנטרס השיקומי והנסיבות המשפחתיות מאידך גיסא, אני סבור כי קיימת הצדקה לחרוג לקולא, במידה מסוימת, ממיתחם הענישה עד כדי הקלה בעונש המאסר (בעיקר למען הילדים), אך לא כזו המאפשרת להסתפק בעונש מאסר אשר ירוצה בעבודות שירות בלבד.
...
לאחר שקילת מכלול הנתונים, תוך מתן משקל לחלקה המשמעותי בביצוע העבירות, היותה משמעותית, מרכזית ואף מחוללת העבירות, וכן לשיקולי ההלימה וההרתעה מחד גיסא, ולאינטרס השיקומי והנסיבות המשפחתיות מאידך גיסא, אני סבור כי קיימת הצדקה לחרוג לקולא, במידה מסוימת, ממתחם הענישה עד כדי הקלה בעונש המאסר (בעיקר למען הילדים), אך לא כזו המאפשרת להסתפק בעונש מאסר אשר ירוצה בעבודות שירות בלבד.
סוף דבר לפיכך, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: לנאשמת: 14 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרה לפי רישומי שב"ס. מאסר מותנה בן 10 חודשים למשך 3 שנים מיום שחרורה מהמאסר, לבל תעבור עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, התחזות, הלבנת הון, או כל עבירת רכוש מסוג פשע.
בנוסף אני מורה על חילוט הרכוש שנתפס, כמפורט בבקשה לחילוט רכוש המצורפת לכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר הטיעון, לרבות הכספים ורכב ניסאן מ.ר. 68092501 לפי הפירוט בסעיף 1 לבקשת החילוט.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו