מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ספקות בגרסת התובע זיכוי

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תחילה נציין שבהתאם לפסיקה יש לייחס משקל רב לאנמנזה ברשומי בית החולים מכיוון שמסמכים אלה מהימנים ומדויקים, שכן יש להניח שאדם המתאשפז בבית חולים ימסור את העובדות הנכונות על מנת לזכות בטיפול הנכון.
לכן, דוקא העובדה שלא צוין שהארוע היתרחש לאחר ויכוח עם הלקוח אלא רק צוין שהוא היתרחש במהלך העבודה, מטילה ספק בגירסת התובע.
...
עם זאת, נפסק כי מסמכים רפואיים אינם חזות הכל ואינם יוצרים חזקה חלוטה שהאמור בהם מהווה את הגרסה הנכונה וכי בית הדין יכול להגיע למסקנה שונה על יסוד מכלול הראיות לרבות רישומים ממסמכים רפואיים ממועדים מאוחרים יותר[footnoteRef:49].
לפיכך, לא שוכנענו כי הסיבה לכך שלא נכתב בדו"ח מד"א על ויכוח עם הלקוח נבעה ממצבו הרפואי של התובע באותו זמן.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכתב ההגנה נטען כי "הנתבעת פרעה לזכות התובע את השיקים שנמסרו לו בגין הריבית הרשומה" [סעיף 11ג'], בתצהיר העדות הראשית מטעם הנתבע ננקטה כבר לשון סבילה לפיה "בד בבד ניפרעו לזכות התובע השיקים מרעייתי שנמסרו לתובע בגין הריבית הרשומה", ברם בתצהיר הנתבעת עדיין הוגדרו רק שלושת השיקים בסך של 200,000 ₪ כ"שיקים לביטחון" [ראו סעיף 4ג. לתצהיר הנתבעת], ברם חמשת השיקים האמורים הודרו מהגדרה זו. והינה, בחקירתו הנגדית, וככל הנראה על מנת להצדיק חידוש שחידש של בא כוחו בדיון ההוכחות ובסיכומיו לפיו גם חמשת השיקים האמורים ניתנו לבטחון ולא לפרעון [טענה אשר נוסח סעיף 4.6 להסכם הראשון אינו תומך בה], החזיק הנתבע כך: "גם השיקים של הריבית שלפי ההסכם הראשון גם הם לא היו צריכים להיות מופקדים, אבל כשהוא התחיל להפקיד את זה כבר היה סכומים קטנים, אז בבנק כל פעם שהגיע שיק כזה היינו צריכים להעביר את השיק מה שנקרא" [עמ' 29 לפרוטוקול, שורה 38, עמ' 30, שורות 1-4], כל זאת כשהמדובר בסך כולל של לא פחות מ- 88,500 ₪ ושעה שהנתבעים, לגירסתם, סובלים ממצוקת נזילות כספית חמורה.
בין לבין הובע ספק בגירסת התובע בעלה כאשר הנתבעת השיבה על השאלה האם נטל הלה הלוואה חדשה במילים: "כנראה שכן" [עמ' 25, שורות 17-18], הופגן על ידי הנתבעת חוסר ידע וחוסר שליטה בנעשה בחשבון הבנק שלה [עמ' 26, שורות 21-24, עמ' 27, שורות 12-25, שורות 36-38] ונתחוור כי הנתבעת חותמת על כל מה שמבקש ממנה בעלה הנתבע לחתום עד כדי ש"אני לא יודעת על מה אני חותמת, אני חותמת וזהו" [עמ' 28, שורות 1-4], הודאה המגיהה באור חדש את תשובתה הדו משמעית לשאלה האם חתימתה מופיעה על הסכם ההארכה ולפיה "אני לא יודעת, זו לא החתימה שלי כי אני לא חתמתי על זה" [עמ' 27, שורות 1-2].
...
עם זאת אעיר כי גרסת הנתבעת כי לא חתמה על שמונת השיקים שנמסרו על ידי בעלה עם כריתת ההסכם השני, עוררה קושי רב. כל זאת לנוכח המתואר בסעיף 12י' לעיל, ובשים לב לעדות הנתבעת בדיון בבקשת ההתנגדות מיום 17.1.17 ממנה התרשמה כב' הרשמת קרן כ"ץ בהחלטתה מאותו יום בזו הלשון: "מצד אחד היא טוענת כי השגיחה על השיקים ולא נתנה לבעלה לא את השיקים עצמם ולא את הרשות לחתום במקומה על השיקים. כמו כן, היא זו שנהגה לקחת את פנקסי השיקים מהבנק (ראו עדותה כאמור לעיל). מצד שני, טוענת כי בעלה לקח את השיקים וחתם עליהם. הדברים סותרים זה את זה והמבקשת לא הסבירה מדוע, כיצד ובאילו נסיבות הגיעו השיקים לבעלה אם הקפידה שלא לתת לו את השיקים ולא לאפשר לו לחתום עליהם". כן אצביע על העובדה כי חמישה שיקים מתוך השמונה לגביהם טענה הנתבעת שלא נחתמו על ידה כובדו בחשבון הבנק שלה ללא כל מחאה, ועל המסקנה האפשרית כי נטל הבאת הראיות לעניין זה עבר לכתפי הנתבעים [ראו רע"א 10272-07 עזבון המנוח אבא בביוף ז"ל נ' עיריית חיפה (2008), ע"א 210-88 החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא, פ"ד מו(4) 627, 645-644, וכן, י' קדמי, על הראיות, כרך רביעי 1709 (2009)].
תוצאת פסק הדין הלכה למעשה: התביעה מתקבלת על סך של 531,019 ₪.
מהטעם שעמד ביסוד החלטת כב' השופטת ד' ורד מיום 25.3.18 אני מורה על סגירת תיק ההוצאה לפועל הנוסף שמספרו 508042-08-16.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

בדברים אלה כשלעצמם יש כדי לעורר ספק בגירסת התובעת, לפיה יונס הגיע לראשונה לסניף בבקשה לספק לו את המזגן כשבועיים או שלושה לאחר מועד הרכישה, ונימסר לו אז כי המזגן טרם הגיע לסניף.
טענה זו אף היא מתיישבת יותר עם גרסת הנתבעת, ועולה ממנה כי אכן לאחר אותו בירור שערך יונס מול הנתבעת ביום 31.1.2017, הוזמנה התובעת או מי מטעמה להגיע ביולי 2017 לאסוף את המזגן ועשתה כן. גרסה נוספת שעלתה בתצהיר ובעדות יונס היא כי במהלך הבירורים בסניף בנוגע למזגן, ואחרי שבקש לבטל את העסקה ביום 31.1.2017, התחייבו נציגי הנתבעת לתת לתובעת זכוי בגובה עלות המזגן.
...
ברי כי לא היה ביכולתה של הנתבעת לספק לתובעת את המזגן ביום 31.1.2017 בהעדר טופס הזמנה מקורי, והדברים מתיישבים עם המסקנה כי מספר חודשים לאחר מכן, הצטייד מי מטעם הנתבעת בטופס הזמנה מקורי ואסף מהסניף את המזגן.
לאור המכלול המפורט לעיל, נוכחתי כי לא עלה בידי התובעת להרים את הנטל המוטל עליה להוכיח את יסודות תביעתה ולהראות כי לא סופק לה המזגן, ומאידך, עלה בידי הנתבעת להוכיח כי סיפקה את המזגן לתובעת או מי מטעמה ולפיכך דין התביעה להידחות.
לפיכך, אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר-טרחה בסך 2,500 ₪, אשר ישולמו לה בתוך 30 ימים מיום שיתקבל בידי התובעת פסק-הדין, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאותו המועד ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעת מטילה ספק בגירסת התובע לעניין עצימות התאונה, וטוענת בסיכומיה כי התובע לא הציג כל ראיה לפגיעה קשה ברכב בו נסע, וזאת בהתייחס לכך שהמומחה, ד"ר כספי מצא להסתמך על התאור שמסר לו התובע לגבי נסיבות התאונה, פגיעה מאחור ע"י משאית.
גם לאחר חקירה ארוכה ויסודית של המומחה האורתופדי על חוות דעתו, המומחה עמד על מסקנותיו בחוות דעתו, לפיה מדובר בשבר/ליזיס בלמינה כתוצאה ממנגנון טראומטי שניגרם לתובע בתאונה, המזכה בנכות, כאשר המסקנות וההסברים שנתן לקביעותיו לא נסתרו.
...
משנקבע בפסק הדין, כי לא נגרמה לתובע נכות נוירולוגית כתוצאה מהתאונה, אין מקום להשתית הוצאות שכר המומחה ועלות בדיקה ה- EMG על הנתבעת, והתביעה בגין רכיב זה נדחית.
סוף דבר: הפיצוי המגיע לתובע הוא כדלקמן: הפסד שכר בעבר – 2,122 ₪.
הנתבעת תשלם לתובע סכום הפיצוי בסך 83,487 ש"ח בצירוף שכ"ט עו"ד כדין, ואגרה כפי ששולמה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

אציין כי גם לעניין הנזק, חשבוניות הזיכוי מעוררות ספק בקשר לגירסת התובעות שכנגד או איזו מהן.
...
לאור האמור לעיל ולאור דחיית התובענה אני סבור כי יש לדחות את ההודעה לצד שלישי ולחייב את מגישת ההודעה בהוצאות הצד השלישי.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן: בתביעה העיקרית: על הנתבעות, יחד ולחוד, לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן: את הסך 27,015 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (17.3.2019) ועד ליום התשלום בפועל; את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; שכר טרחת עו"ד בסך 7,000 ₪ מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; בתביעה שכנגד: התביעה שכנגד נדחית.
בהודעה לצד ג': ההודעה לצד ג' נדחית צדדי ג', ביחד ולחוד, ישלמו לצד ג' כדלקמן: את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל; שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו