מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סעיף 9(א) לחוק פיצויי פיטורים

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2019 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

כפועל יוצא מקביעות אלה הגיע בית הדין למסקנה כי המשיבה פוטרה, וזאת משני הנימוקים: הראשון, כי עבודת המשיבה בקניון מטעם המבקשת הופסקה ביום בו החברה הפסיקה לספק שירותי הניקיון במקום (31.10.14), וכאשר עד אותו מועד לא מסרה לה המבקשת הצעה ממשית וסבירה למקום עבודה חלופי; והשני, מכוח הילכת דינאמיקה (עד"מ (ארצי) 1011/04 א. דינאמיקה שירותים 1990 בע"מ-טטיאנה וורונין (21.8.05)), ולאחר מכן הילכת גושן (ע"ע(ארצי) 4893-10-12 גושן שירותי ביטחון פרטיים ומסחריים בע"מ-ביתן (4.3.18), אשר קיבלו ביטוי בסעיף 9א לחוק פצויי פיטורים, ובנסיבות בהן המשיבה נותרה לעבוד בקניון באמצעות קבלנית שירות הניקיון הנכנסת (חברת SIH), יש לראותה כמי שפוטרה מעבודתה.
...
לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי אין להיעתר לבקשה, ואלה טעמיי בתמצית: אשר לסיכויי הערעור - על פני הדברים, ומבלי לקבוע עמדה במחלוקת לעניין נסיבות סיום העבודה, נראה כי סיכויי הערעור אינם מן הגבוהים.
בשקלול סיכויי הערעור ומאזן הנוחות, שוכנעתי לפיכך כי לא הובאה הצדקה מספקת לעיכוב ביצוע חלקי של פסק הדין.
סוף דבר - הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זאת, בהתאם להוראת סעיף 9(א) לחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, הקובע כי "היה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה". סעיף 9(ב) מוסיף וקובע כי "הצעת המעסיק לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן (א) צריך שתמסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה". במקרה שלפנינו, הנתבעים כלל אינם טוענים כי הציעו לתובע הצעה לחדש את חוזה עבודתו "לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה", ולמעשה הם מודים כי הודיעו לו כי אינם יכולים להעסיקו עוד, ביצעו לו גמר חשבון ורכשו עבורו כרטיס טיסה )ראו אישורם לכך גם בסעיף 6 לכתב התביעה שכנגד שהוגש לתיק ביום 7.9.17).
...
עם זאת, באופן שלא מצאנו לו הסבר, טען התובע בסיכומיו כי היה זכאי לכך ששכרו ההתחלתי היה אמור לעמוד על סך של 16,000 ₪.
אך מה היה הערך בשקלים של הסך בדולרים מזומן שקיבל התובע מדי חודש? הנתבעים טוענים שמדי חודש, ובהתאם לסיכום בהסכמי העבודה, נמסרה לידיו של התובע המחאה בשקלים על הסך המגיע לפי התלושים.
הוצאות משפט במאזן השיקולים הנוגעים לפסיקת הוצאות משפט לחובת הנתבעות 1 ו-4, מצאנו לנכון להביא כשיקול לפסוק הוצאות על הצד הגבוה את העובדה שמדובר בהליך משפטי ארוך וסבוך שנמשך לאורך שנים, וכשיקול לפסוק הוצאות על הצד הנמוך את העובדה שהתביעה נדחתה בעיקרה גם ביחס לנתבעות אלה (שכן התביעה כומתה לסך של 2,387,491 ₪, ובסופו של דבר הסך שנפסק לחובת הנתבעות 1 ו- 4 עומד על פחות מרבע מסכום התביעה הכולל).
לסיכום הנתבעת 1 (ניראור) והנתבעת 4 (יזמות), ביחד ולחוד, ישלמו לתובע את הסכומים הבאים: גמול עבוד בשעות נוספות בסך 444,897 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 2.6.14 (יום הגשת התביעה שלפנינו).
התובע ישלם לכל אחד מהנתבעים 2, 3, 5 ו- 6, הוצאות משפט בסך 10,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

בהליך דיון מהיר (ד"מ) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אין מדובר בחילופי קבלנים, כטענת הנתבע, ולכן לא חל סעיף 9 א. לחוק פצויי פיטורים המטיל חובה על כל קבלן לשלם את חלקו בגין תקופת העסקת העובד אצלו.
...
הכרעה לאחר ששמעתי את עדותו של אליהו שרעבי, בעלים ומנהל הנתבעת 1 ואת עדותו של הנתבע 2, אשר ניהל את העסק לאחר שהועבר לידיו, עיינתי במסמכים שהוגשו ובחנתי את טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל ברובה ודין טענת הקיזוז להידחות.
(עמ' 27 שורות 12-7 לעדות בכר) משכך, דין טענות הקיזוז להידחות.
סוף דבר לא נעלם מעיניי כי התובעת לא הפרידה בין הסעדים הנתבעים בין הנתבעים אולם כפי שהוסבר לעיל על הנתבע לשאת בחובות הנתבעים.
הנתבע ישלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ הוצאות משפט בסך 500 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

פצויי פיטורים התובע טוען כי מאחר והוחלט על מינוי מנהל מקיף לבית הספר השש-שנתי והוא חזר למלא תפקיד של מנהל חטיבת הביניים בלבד, חל בעיניינו סעיף 9(א) לחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, העוסק באי חידוש חוזה עבודה, ולכן יש לראותו כמי שפוטר מתפקיד מנהל החטיבה העליונה והוא זכאי לפצויי פיטורים מלאים ממשרד החינוך ומהמועצה, ביחד ולחוד.
...
טענתו של התובע כי ראש המועצה דאז ומנהל מחלקת החינוך "הכריחו" אותו להצמיח את בית הספר לא הוכחה ודינה להידחות.
נסיבות המקרה שלפנינו אינן מצדיקות פסיקת פיצוי זה. סוף דבר על יסוד כל האמור, התביעה נדחית.
בנסיבות העניין ונוכח תוצאות ההליך, ישלם התובע לנתבעת 1 הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ ולנתבעת 2 הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪, תוך 30 ימים מהיום.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עיקר טענת התובע היא כי נאלץ לסיים את עבודתו עקב תום תוקף אשרת השהייה משכך, זכאי הוא לפיצויים בהתאם להוראת סעיף 9(א) לחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן – חוק פצויי פיטורים).
...
על כן, לאור הדברים האמורים, מסקנתנו הינה כי התובע זכאי לתשלום בעד רכיב זה, אם כי בסכום נמוך מזה הנתבע על ידו.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין את הסכומים הבאים: פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך של 2,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו