מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעיף 256(א) לחוק החברות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

סעיף 256(א) לחוק החברות קובע, כי "על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי החברה יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים". מכאן, הקביעה כי אריק יעקב הפר את חובת האמונים בה חב כנושא משרה בלב קנדה, מחייבת אותו בסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971, כאשר הסעד המבוקש במקרה זה הוא סעד הפיצויים.
...
ברנובסקי טוענת, כי טל וחי גרמו לה נזקים של כ - 24 מיליון שקלים, מאחר ולא שלמו את חובם לחכ"א שבסופו של דבר נגבה מלב קנדה בהליך הכינוס ומכיון שמנעו את מכירת מגרשי לב קנדה שלא בהליך כינוס, מכירה שהייתה מניבה רווח גבוה.
דין התביעה נגד צ'רנוי להידחות.
סיכום סוף דבר, דין תביעתה של ברנובסקי להידחות, ותביעתם של טל וחי מתקבלת בחלקה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

מעבר לכך, גם לו היה נושא משרה, הרי שעל פי סעיף 256(א) לחוק החברות, על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי החברה חלים הסעדים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.
...
עמדה זו דינה להידחות.
ודוק, לעיתים אין מנוס מפיצול הדיון בין שתי ערכאות משפטיות שונות, לאור כללי הסמכות המורים כי עניין אחד הוא בסמכות ייחודית של ערכאה אחת ועניין אחר בסמכות ייחודית של ערכאה אחרת.
סוף דבר: דין בקשת רשות הערעור להידחות, משלא נמצאה כל עילה להתערבות בהחלטתו של בית משפט קמא.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד יש לציין כי סעיף 256(א) לחוק החברות קובע כי על הפרת חובת אמון של נושא משרה כלפי החברה - יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה בשינויים המחויבים.
...
מכל האמור לעיל, עולה, לכאורה, כי העסקאות בהונגריה וברומניה היו פעולות מהותיות, חריגות, עסקאות בעלי עניין, הנגועות בניגוד עניינים.
התנאים לאישור תובענה כייצוגית - · קיומה של עילת תביעה לכאורה לאור כל האמור לעיל קמה למבקשים עילת תביעה לכאורה.
- באי כוחם של המבקשים, עוה"ד יצחק אבירם וגיל דפני ייצגו את עניינם של כלל חברי הקבוצה וינהלו אותו בדרך הולמת ובתום לב. סיכום דין הבקשה לאישור להתקבל, כפוף לאמור לעיל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כאמור חלים, בשינויים המחוייבים, דיני הפרת חוזה (סעיף 96לז לפקודת החברות; סעיף 256(א) לחוק החברות).
...
אלא שבמקרה שלפנינו וכפי שכבר צויין, מדובר בהסכם ייעוץ אשר נקשר בנסיבות מיוחדות המוליכות למסקנה שונה.
טענתה של תדביק לעניין חיובי הריבית שנוספו לחוב הפסוק לגבי התקופה שעד ליום הגשת התביעה דינה להידחות משום שבכתב הגנתה לא נכללה הכחשה לעניין שיעור הריבית שעל פיו חישב ליברמן את הסכומים שתבע בהקשר זה והלכה היא כי נדרשת הכחשה מפורשת לעניין שיעור הריבית ואין די בהכחשה כללית לעניין עצם החוב על מנת להקים פלוגתא גם לעניין שיעור הריבית (ראו עניין גרינהולץ, פסקה 6ג).
סיכומו של דבר - בשל כל הטעמים המפורטים לעיל אציע לחבריי לדחות את ערעור תדביק למעט באשר לשיעור המע"מ שבו חוייבה (ליברמן לא חלק על כך).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

אמנם, התובע רשאי היה לתבוע ישירות את הנתבעים 3 ו-4 בגין סיוע לנתבע 2 להפרת חובות אמונים שהוא חב ישירות כלפי התובע (כמבצעים ביחד ולחוד), ואולם התובע לא טען לאחריות הנתבעים 3 ו-4 על בסיס סיוע להפרת חובות אמונים כלפיו, אלא הסתמך על סעיף 256(א) לחוק החברות; ומכל מקום לא הניח כל תשתית ראייתית, ולו לכאורית, לתביעה שכזו נגד הנתבעים 3 ו-4.
...
אני סבור שאף אם היה נדרש במקרה דנן פיצול סעדים (וכאמור אני בדעה, בהתאם לגישה השלטת בפסיקה, שלא נדרש היתר כזה), שיקולי צדק מצדיקים מתן פיצול סעדים ביוזמת בית המשפט בכדי שהתובע לא ייוותר ללא סעד, שעה שהנתבע 2 הפר באמצעות הנתבעת 1 (חברת אמפיריקל) את חובת האמונים החלה עליו (ר' למשל: ע"א 4787/06 מנאע נ' עזבון המנוח חוסין סלים מנאע, פס' ס"ג (נבו, 26.5.2008); ע"א 4836/06 עזבון המנוח סאלח יוסף חמוד נ' חרב, פס' לט (נבו, 13.7.2008)).
אין במתן היתר לפיצול סעדים כדי לשנות ממסקנה זו. סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת במובן זה שניתן לתובע סעד הצהרתי לפיו בהקמתה והפעלתה של חברת אמפיריקל הנתבע 2 הפר את חובותיו כלפי התובע וכלפי חברת הארווסט כנושא משרה ובעל שליטה בחברת הארווסט שלא להתחרות בעסקי חברת הארווסט ולא לנצל הזדמנות עסקית שלה; וכן הפר את חובתו כבעל מניות בחברת הארווסט שלא לקפח את התובע.
לאחר שנתתי דעתי לשיקולים הקבועים בתקנה 153(ג) לתקנות החדשות; משעה שקיבלתי את מרבית טענותיו של התובע נגד הנתבעים; ואף שקבעתי כי אין מקום לפסוק לתובע את הסעד ההצהרתי המבוקש נגד הנתבע 2 אלא סעד הצהרתי מצומצם יותר, וכי לא עומדת לתובע עילת תביעה נגד הנתבעים 3 ו-4, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לחייב את הנתבעים 1 ו-2, ביחד ולחוד, בהוצאות התובע בסך כולל של 75,000 ש"ח, וכי אין לפסוק הוצאות לטובת או לחובת הנתבעים 3 ו-4.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו