מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעיף 14 על פוליסה ותיקה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מר אנרגסט הצהיר כי בין השנים 1999-2003 היתנהל משא ומתן מתמשך בין התובע לסולל בונה בנוגע לתנאי העסקת התובע, כאשר התובע היתנגד לדרישת סולל בונה להחלת הוראות סעיף 14 לחוק פצויי פיטורים על תשלומי החברה לפוליסת ביטוח מנהלים כתנאי למתן תוספת שכר בה הוא חפץ.
בטיוטה שהוצעה לתובע (נת/12) בסעיף 3.1 צוין " הינך מתקבל לעבוד על פי דרוג מנהלים הנהוג בחברתנו בסקטור מהנדסים בדרגה 40 ו- 30 שנות וותק לתשלום". דבר שתומך בגירסת הנתבעת ולפיה הוצע לתובע לעבור למסלול העסקה בהסכם הקבוצי שחל בסולל בונה באותה עת, בהתאם לדרוג המנהלים שהתקיים בחברה למנהלים שהועסקו במסגרת ההסכם הקבוצי.
...
בנסיבות אלה העיד מר אנגרסט, ועדותו הייתה מהימנה ומקובלת עלינו, כי בתקופה הרלוונטית לא נעשו הקצאות על פי המתכונת הקבועה בנהלים ,ושכר העידוד שולם לצוותי העבודה ולמנהלים על פי החלטות אד הוק שקיבל מנכ"ל החברה מתוקף תפקידו וסמכותו לתמרץ עובדים.
התובע אינו יכול בשלב הסיכומים לבקש להסתמך על מסמכים חדשים שלא גולו קודם לכן כדוגמת "דוחות רווח והפסד מאוחדים של שיכון ובינוי אחזקות בע"מ". ולכן טענותיו במישור זה דינן להידחות.
סוף דבר נוכח האמור לעיל, דין התביעה על כל רכיביה – להידחות.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דו"חות דמי ניהול וניכויים שחלו על הפוליסות הותיקות והחדשות (פריט 5ו' לבקשה).
...
על כן, בקשה זו נדחית.
על כן, ככל שקיים מסמך המפרט אודות דמי הניכויים שחלו בפוליסות השונות של התובע ברי, כי מדובר במסמך רלבנטי ועל כן, אני מורה על גילויו.
סוף דבר הבקשה מתקבלת חלקית, כמפורט לעיל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת כלל, עסקינן בפוליסות ביטוח חיים ותיקות מסוג "גמלה קלסית" אשר אינה מאפשרת להגדיל את סכום הביטוח הקבוע בהן, לא ניתן להגדיל את סכום הפרמיה עבורן, וכפועל יוצא מכך – לא ניתן להשיב את הסכומים הקבועים במסגרת הסדר הפשרה באמצעות הפוליסה.
בשל חילוקי דיעות באשר לפרשנות והקף הפוליסות עליהן חלה התוספת להסכם הפשרה, הוסיפו הצדדים כי הוא יחול על כל הפוליסות הכוללת רכיב של תת שנתיות: בטוחי חיים מסוג "ביטוח מנהלים", "ביטוח פרט", "ריסק טהור", לרבות "תגמולים לעצמאיים", וכן על פוליסות בטוחי "אובדן כושר עבודה", בטוחי הבריאות וביטוחי הסיעוד.
הבודק השיב לחלק מן הסוגיות שהועלו על ידי המבקשים וניסח מחדש את סעיף 31 לחוות דעתו, שעניינו חישוב ההחזרים, בהתאם לבקשת המבקשים (סעיף 14 לתגובת המבקשים).
...
בתשובתה לבקשה האישור טענה כלל, כי יש לדחות את הבקשה על הסף מחמת התיישנות, מאחר ועילת התביעה הנטענת התגבשה, לכל המאוחר, בחודש מאי 1996, כאשר שונה לראשונה שיעור התת-שנתיות הנגבה עבור פוליסת הביטוח הראשונה של המבקש 1 בשל שינוי מעסיק.
המלצת הצדדים סבירה ומקובלת עלי, אולם לסכום הגמול לא יתווסף מע"מ. ביחס לגמול ושכ"ט בגין ההשבה לחברי קבוצה ג' לא הגיעו הצדדים לכדי הסכמה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני קובעת כי המבקשים ובא כוחם זכאים לגמול ושכר טרחה עבור ההשבה לחברי קבוצה ג' בשיעור זהה לזה שהומלץ לגבי קבוצה ב'.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד סומן כי התובעת מוותרת על הוצאת נספחים נוספים לפוליסה שענינם "ותק פיצויים בעת שינויים בשכר" ונספח "העברת בעלות לעובד/ת בעת עזיבה" אך יש להנפיק לה "נספח להבטחת קיצבה (גמלא) בגין הפרשות המעביד על חלקי המשכורת העולה מדי חודש על החלק השניים עשר של תיקרת הכנסה המזכה כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס ההכנסה" (הדגשה שלי – י.ז.ג).
ה"ה יעקב גילון ומשה וינרב כתבו בספרם ביטוח חיים מהדורה שישית מורחבת ומעודכנת (הוצאת המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר, תשנ"ה-1995) על פוליסת ביטוח מעורב את הדברים הבאים: "המונח "ביטוח מעורב" מצביע על עירוב של שתי תוכניות: ביטוח למקרה מוות וצבירה לשם חיסכון.
...
לאור כל האמור לעיל מצאנו, כי יש לדחות את תביעתה של התובעת אף בשל התיישנותה.
איננו מקבלים את טענתה של התובעת, כי די בצירוף נספחי הפוליסה על מנת להקים לתובעת סעד הצהרתי כפי הנטען על ידה.
סיכומו של דבר התובעת לא הוכיחה את תביעתה ודין תביעה להדחות הן לגופו של ענין והן מטעמי התיישנות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2011 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

הדברים אמורים במיוחד לגבי הסימון באיקס בהצעת הביטוח על גבי המשבצת שעניינה ותק נהיגה של הנהג החדש ביותר שינהג ברכב "מעל שנה", אשר מופיע בצבע כחול, כמו צבע העט שבו חתמה "לילך". יתרה מזאת, השרבוט בצבע שחור בתחתית הצעת הביטוח בתוך המשבצת המיועדת ל-"חתימת בעל הפוליסה" לא ברור מנין הגיעה, וזאת לא כל שכן לאור דבריו של ערן שהצעת הביטוח נעשתה בכלל טלפונית וכן לאור דבריו של אפי שהפסיק להיות בקשר עם ביטרן בעינייני ביטוח וכי הוא לא מעורב בעניינים העיסקיים של ערן.
כמו כן, ניתן לייחס למבטח את העוולה של הסוכן כלפי המבוטח אף מכוחם של דיני הנזיקין, כפי שעולה מסעיף 14 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] הדן ב- "חבותו של שולח" (אליאס, עמ' 1048).
...
בנסיבות אלה, הנני קובע שפעולותיו של הללי כלפי המבוטח (לרבות באמצעות ביטרן) הם במסגרת ההרשאה הנחזית שהחזיק מהמבטח (שומרה).
כמו כן, הנני קובע כי שומרה, ביטרן והללי אחראים כלפי ערן לנזק שנגרם לו עקב תביעת התובעת כנגדו.
יחד עם זאת, על מנת שלא ייגרם נזק לתובעת כצד ג' תמים, מתוך חשש שלא תוכל להיפרע מהללי וביטרן, הנני קובע שמלוא הנזק שנגרם לתובעת ישולם לה על ידי שומרה, והאחרונה תוכל לקבל שיפוי מביטרן והללי בשיעור של % 50.
אשר על כן, הנני מורה לשומרה (נתבעת 1) לשלם לתובעת את כל הסכומים שלהלן : 66,000 ₪ בגין הנזק לרכב התובעת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 30.8.09 (מועד עריכת חוות דעת שמאי) ועד היום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו