מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעיף 125 א לחוק המקרקעין

בהליך תלה"מ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון מוציא מכלל הנכסים בני האיזון "נכסים שהיו להם ערב הנישואין". יתירה מכך, סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, קובע כי הנקוב בפנקס המקרקעין, הוא "ראיה חותכת לתוכנו". ממילא, וגם אם היתה הדירה נרכשת לאחר מועד הנישואין, חוק יחסי ממון אינו מעניק בידי אחד מבני הזוג זכויות קנייניות בנכסיו של האחר.
...
בנסיבות אלה אני מקבלת את הנטען בסיכומי התובעת ומעמידה את צרכי הקטינים ע"ס 1,400 ₪ בחודש, שישמש בסיס לפסיקת המזונות.
התוצאה התביעה למזונות הקטינים – תלה"מ 28249-02-21 הנתבע ישלם לתובעת מזונות בסך 1,100 ₪ עבור אביטל ורמי (לכל אחד, וסה"כ 2,200 ₪ לשניהם) ובנוסף סך של 1,250 עבור הילה.
סוף דבר התביעות מתקבלות באופן המפורט לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בהתאם להוראות סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין, רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים מהוה ראיה חותכת לנכונותו.
...
מעדות העדים מטעם שני הצדדים, בית המשפט לא קיבל כל הסבר המניח את הדעת לעניין הימצאותם של שני מסמכים מאושרים על ידי הרשות הכוללים פרטים ונתונים שונים (הן בעניין שטח המגרש והן בעניין שטח הבנייה המבוקש) בהתאם, אין בידי לקבוע מסמרות באשר לתוכן הבקשה אשר הוגשה בפועל לעיון הוועדה.
בהתאם ולאור כל המפורט לעיל, התביעה מתקבלת.
סוף דבר: התביעה מתקבלת וניתנות ההוראות הבאות: הנתבעים ו/או מי מטעמם יסלקו את ידם משטח הפלישה עד ליום 30.11.2025.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בהתאמה קובע סעיף 125(א) לחוק המקרקעין כי הרישום במירשם המקרקעין ביחס למקרקעין מוסדרים מהוה ראיה חותכת לתוכנו.
...
גם הבקשה לסעד זמני (והתשובות לה בעקבותיה) אינה ממוקדות במישור הפוססורי להבדיל משאלת קיומן של ראיות לכאורה מספקות במישור הקנייני (הפטיטורי), ובסוגיה זו סבורני, כמפורט לעיל, כי עילתה אינה בעלת עוצמה.
בהתחשב במכלול הנתונים כמפורט לעיל, מסקנתי היא כי הכף נוטה לדחיית הבקשה לסעד זמני בכל הנוגע לשימוש בדרך הגישה מושא התביעה.
הבקשה לסעד זמני נדחית אפוא, בכפוף לרישום הערה בדבר קיום ההליך דנן ביחס לחלקות 23 ו-24, במרשם המקרקעין.

בהליך ת"ע שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הפן המשפטי על פי סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, תוכן הרישום בלישכת המקרקעין מהוה ראיה חותכת לתוכנו.
...
לפניי ארבע תובענות שהגישו הצדדים, ושבהן אדון במאוחד: תלה"מ 66756-01-18 – תובענה למזונות אשה, מזונות קטינים ומדור שהגישה האשה (להלן – "תביעת המזונות") – עמ' 36-1 לפסק הדין; תלה"מ 63643-01-18 – תובענה לאיזון משאבים, מוניטין ונכסי קריירה שהגישה האשה (להלן – "תביעת הרכוש מטעם האשה") – עמ' 90-36 לפסק הדין; סוגיית מיסוי החברות – עמ' 73-65 לפסק הדין; תלה"מ 25932-06-20 – תובענה למתן פסק דין הצהרתי ואיזון משאבים שהגיש האיש שלפיו גם נכסים הרשומים על שם הנתבעת הם נכסים משותפים (להלן – "התביעה לשיתוף ספציפי"/"תביעת הרכוש מטעם האיש") – עמ' 99-90 לפסק הדין; תלה"מ 60346-12-22 – תובענה לדמי שימוש שהגיש האיש (להלן – "התביעה לדמי שימוש") עמ' 107-99 לפסק הדין; סוף דבר והוראות ביצוע – עמ' 111-107 לפסק הדין.
סוף דבר והוראות ביצוע עתה, משתמה המלאכה וניתנה הכרעה בכל התובענות שלפניי יש להתכנס ולהדרש לשם מתן הוראות כמפורט להלן: אשר לתביעת המזונות התובענה למזונות ולמדור אשה – נדחתה.
חברות ההזנק – מצאתי לאמץ את המלצות המומחה אשר לאופן חלוקת זכויות האיש בחברות ההזנק, ואני מורה על חלוקתן בעין, בחלקים שווים, בין הצדדים.
אשר לתובענה לשיתוף ספציפי תביעת האיש לשיתוף ספציפי נדחית, כקבוע בסעיף 394 לפסק הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

סעיף 81 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן - "פקודת ההסדר") בדבר תוקפה של זכות רשומה בלבד קובע: "הרישום של מקרקעין בפנקס החדש יבטל כל זכות הסותרת אותו רישום, אם אין בפקודה זו הוראה אחרת לענין זה". הליכי הסדר במקרקעין נועדו ליצור 'לוח חלק' לעניין הזכויות במקרקעין ומרגע הרישום בפנקס המקרקעין לאחר ההסדר, נמחקות הזכויות שקדמו לו. הרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו, למעט אם נסתר תוכנו בהתאם לסעיפים 93-97 לפקודת ההסדר (ראו: סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן -"חוק המקרקעין")).
...
לפיכך, נדחית הטענה של הנתבע, שהועלתה לראשונה בסכומים ובהרחבת חזית מכתב ההגנה, להתקשרות בהסכם המכר עם התובע במועד מוקדם להסכם המכר עם מוסא, שמוסכם כי בוטל.
טענות הנתבע לזכויותיו במקרקעין דינן להידחות משהושלמו הליכי הסדר המקרקעין ללא רישום של הזכויות של יאסין; חלימה וסורייה עליהן מבסס הנתבע את זכויותיו ומבלי שמי מהם ו/או מי מטעמם ואף לא הנתבע עצמו, ביקש מפקיד ההסדר לתקן את הרישום על פי העילות הקבועות בפקודת ההסדר (כמובא בפסקאות 25-29).
לפיכך, אני מורה לכונסי הנכסים להעביר לתובע את חלקו בתמורה שהתקבלה מהמכר לחברת נעם השבת בע"מ לפי חלקו של התובע בשיעור של 47/150 מהמקרקעין שנמכרו על ידם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו