מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעד למזונות קטינים מתחת לגיל 6

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מסכום זה יש לקזז סך של 1,237 ₪ - מכפלת יחס הסדרי השהות של הקטינים עם הנתבע (יצוין כי הנתבע הציב במכפלה זו יחס של 45% תחת יחס של 43%); בגין הוצאות שאינן תלויות שהות – יש לחייבו בסך של 440 ₪ של הקטינים ר. ול. (220 ₪ לכל אחד מהם) –תוך שיקלול סכום זה בשיעור הכנסתו ביחס הכנסות הצדדים הנטען על ידו; חיוב במזונות עבור הבת א. שהיא קטינה מתחת לגיל 6 – יש לחייבו בסך של 1,600 ₪, ובמלאות לה שש שנים יש להפחית את גובה המזונות, ולחייבו בשיעור גובה המזונות כשל הקטינים ר.ול. כמפורט לעיל; הותרת חיובו בתשלום מחצית מההחזר המשכנתה ונשיאתו ב-30% מחלקה של התובעת, ובמלאות שש שנים לקטינה א., יש להורות על חלוקת שווה של תשלום ההחזר החודשי; חוות דעת המומחה כאמור, ביום 8.8.2021 הוגשה חוות הדעת המומחה, לשם הערכת שווי הכנסות הצדדים מכל מקור שהוא.
בבע"מ 919/15 נקבע, כי בגילאי 6- 15 תחול על שני ההורים האחריות למזונות הילדים באופן שווה מדין צדקה, כאשר הקף החיוב ייקבע על בסיס יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות, לרבות הכנסה מעבודה ובהיתחשב בחלוקת זמני השהות של הקטינים ובהיתחשב ביתר נסיבות העניין, כפי האמור בסעיף 147 לחוות דעתו של כבוד השופט ע' פוגלמן בעמ' 87 לפסק הדין: "בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה". על פי סעיף 8 לפסק דינו המנחה של כב' השופט שאול שוחט אשר ניתן בעקבות בע"מ 919/15, בעמ"ש (ת"א) 14612-10-16 פ.ב. נ' א.ב. (20.12.2017), נידרש בית המשפט לבדוק את הפרמטרים הבאים: "לפסוק את חיוב המזונות לילדים בגילאי 15-6 שנים, שעל קביעת מזונותיהם חולש הדין העברי, להכריע גם בנטל חלוקת החיוב בין ההורים על פי הכללים שנקבעו בבע"מ 919/15. לשם כך, על הערכאה הדיונית לקבוע ממצאים עובדתיים ביחס לפרמטרים הבאים:
במסגרת הקוים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, כי התעריף המינימלי אינו משמש כאמת מידה אלא רק רף תחתון; יש להיתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; יש להיתחשב בסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת ובמורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין עבור בעלי הדין.
...
סיכומו של דבר – הכנסתו החודשית הכוללת של הנתבע מסך כל נכסיו מוערכת בסך של 72,968 ₪ נטו.
התוצאה- חיוב גובה דמי המזונות לאחר שעיינתי בכל אשר הונח לפניי ושקלתי את כלל השיקולים הנדרשים למקרה דנן, מצאתי להעריך את צרכיו של כל אחד מהקטינים בגין דמי מזונות, לא כולל מדור והחזקת מדור בשני הבתים, על פי התחשבות בהכנסות (17% תובעת אל מול 83% הנתבע), גילאי הקטינים ויחס הסדרי השהות (43% עם הנתבע אל מול 57% עם התובעת) כדלקמן: מזונות עבור הקטינים ר.ול. אשר הם מעל גיל שש שנים- עבור צרכיים תלויי שהות - 3,500 ₪ לכל קטין.
בנסיבות אלה ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, מהות ההליך והיקפו, היקפם של כתבי בי-דין והבקשות בתיק, התנהלות הצדדים לאורך ניהול ההליך, שאופיין בהעדר שקיפות מצד הנתבע והעדר גילוי של המידע הנדרש מבעל דין בתביעת מזונות, ומשמצאתי את עדותו לא מהימנה במספר מוקדים, ומנגד קבלה חלקית בלבד של עתירות התובעת, נחה דעתי כי הסכום הסביר והמידתי שיש לפסוק בנסיבות העניין כשכר טרחה כולל, והוצאות עבור התובעת הוא בסך כולל של 40,000 ₪ כולל מע"מ (להלן- "ההוצאות").

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מהמפורט לעיל עולה כי ביחס לכל אחד מהאירועים לא ניתן לומר כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי, אלא שצירופם המצטבר יחדיו יחד עם העובדה כי פסה"ד יינתן במעמד צד אחד ובהיעדר הגנה, יכול ויוביל למסקנה, לעניין הסעד הזמני, כי מדובר בשינוי נסיבות המצדיק שינוי במזונות שנפסקו.
נפסק בבע"מ 919/15, 1709/15, עמוד 119 כי: "בגילאי 15-6 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה". בכל הנוגע למזונות קטינים מתחת לגיל 6, ההלכה בפסק דין פלונית דלעיל, לא שינתה את החיוב לפיו האב חב במזונותיו ההכרחיים של ילדו עד גיל 6 .
...
מהמפורט לעיל עולה כי ביחס לכל אחד מהאירועים לא ניתן לומר כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי, אלא שצירופם המצטבר יחדיו יחד עם העובדה כי פסה"ד יינתן במעמד צד אחד ובהעדר הגנה, יכול ויוביל למסקנה, לעניין הסעד הזמני, כי מדובר בשינוי נסיבות המצדיק שינוי במזונות שנפסקו.
בהישקל המפורט לעיל, שאינם מצביעים על שינוי נסיבות שלא היה צפוי, העובדה כי המבקש נמנע בשלב זה ליתן תמונה עובדתית אודות מצבו הפיננסי (צורפו 4 תלושי שכר בלבד), השיהוי בהגשת תביעתו (הוגשה בחלוף מעל לשנה ממועד פסק הדין שהורה על מחיקת תביעתו הקודמת להפחתת מזונות), אי-קיום של זמני שהות בין המבקש לקטין פסיקת מזונות על הרף שאינו גבוה וללא חיוב בהוצאות חינוך - להבדיל מאגרות חינוך הגבוה אך גם את העובדה כי לא שהיו מונחים נתונים כלשהם אודות מצבו הכלכלי של המבקש עת ניתן פסק הדין מיום 26.06.2017, והצטברות האירועים לאחר פסה"ד - אני מורה על הפחתה זמנית של דמי המזונות, כך שהחל ממועד החלטתי זו, המזונות הזמניים יהיו סך 2,000 ₪ כולל מדור והוצאותיו.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

על ידי כב' השופט שמואל בר יוסף במסגרת תלה"מ 50833-10-19 , ופסק דינו של כב' השופט ארז שני במסגרת תלה"מ 392-10-19 , שניהם בבית משפט שלום מישפחה תל אביב כמובן, ולכן אומר בפסקי הדין האלה, הראשון עשה חישוב זהה למה שתכף אעשה בהכרעת המזונות, אותן עובדות בדיוק, שלושה גילאים, אותם גילאים, אותן הכנסות, והגיעה לתוצאה הפשוטה שאגיע אליה כבר, ואילו כב' השופט ארז שני הגדיל ועשה וקבע שברגע 55 עם משמורת משותפת כפי המלצות התסקיר אליהן / שיש הקף של הסדרי שהות של הסכימה הגב', הרי שלא קיימים מזונות בכלל, גם לקטין מתחת לגיל 6, שיש לנו אחת כזו במקרה שלנו, ואף זה לא מובן מאליו שהאם תהיה ההורה המרכז, צריך להיות מי יותר פעיל עבור הילדים, כך ממש קבע כב' השופט ארז שני.
שוב, הסדרי השהייה כותבת פקידת הסעד לעניין זמני השהות הסכמות שבהתאם ניתנו המלצות, והוא אומר לא הסכמתי, הסכמתי רק לחלק הזה, ז"א פקידת הסעד משקרת.
...
אחרית דבר: כהסכמת ההורים אני קובע אחריות הורית משותפת של ההורים על ילדיהם.
לאחר ששקלתי את שאלת הסדרי השהות באתי כדי מסקנה שיש לאפשר לילדים ללון אצל האב פעם בשבועיים, בימי חמישי הסמוכים לסוף שבוע בו אינם שוהים עמו וכן במוצאי שבת אחת לשבועיים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

המבקשת מוסיפה וטוענת כי על האב חובה אבסולוטית לשאת במלוא מזונות הקטינים מתחת לגיל 6 וכי על המשיב לשמור על רמת חייהם של המבקשת והקטינים, כפי שהייתה בעת החיים המשותפים.
דיון והכרעה בבואו של בית משפט לקבוע מזונות זמניים, עליו לנקוט זהירות שכן מדובר בסעד זמני - "סיוע ראשוני" אשר נועד להבטיח את סיפוק צרכי הקטינים עד למתן פסק הדין למזונותיהם.
...
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שהגישו הצדדים, על כל נספחיהם, והבאתי בחשבון את מכלול השיקולים ובכלל זה גילאי הקטינים כולם, צרכי הקטינים, הכנסות ההורים והדין החל, מצאתי לקבוע כדלקמן: האב ישלם עבור הקטינים, בשלב זה, דמי מזונות זמניים חודשיים בסך של 1,500 ₪ לחודש עבור הקטינה ג. וסך של 500 ₪ לחודש עבור הקטינים א. ב., כל אחד.
אני מורה כי הצדדים יישאו בתשלומים השוטפים של הלוואת המשכנתא הרובצת על הדירה בחלקים שווים ביניהם, מעבר לאמור לא מצאתי להטיל דמי מדור על האב.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

20 , לא בכדי לא הגישה האשה סעד למזונות זמניים בתיק לישוב סיכסוך אשר ניפתח ביום 14.10.18 וזאת מכיוון שהאיש, גם לאחר הפרידה הוסיף לשלם את חשבון החשמל, מחצית המשכנתא, חשבון הטלפון של האשה.
זו קיבלה תוקף של פסק דין במסגרת תלה"מ 1451-01-19 דיון והכרעה ס' 3 (א) לחוק לתיקון דיני מישפחה (מזונות) תשי"ט – 1959 קובע: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי
ההבחנה באה לידי ביטוי בכך שביחס לבת ר' שגילה הוא מתחת לגיל 6 יחויב האב באופן אבסולוטי במזונותיה ההכרחיים – וזאת עד ל"נקודה" בה הבת ר' תגיע לגיל 6 שנים – בעוד שביחס לבת ל' החיוב במזונות יחול על שני ההורים בהתאם לפרמטרים שנקבעו בעמ"ש (ת"א) 14612-10-16 מיום 20.12.17 (פורסם בנבו) : הערכה וקביעת צרכי הילדים לפי רמת החיים שהורגלו ערב הפירוד (צרכים תלויי שהות הכוללים מדור ואחזקתו, צרכים שאינם תלויי שהות וצרכים חריגים).
האיש ישלם לאשה למזונות הקטינה ר' סך של 1,600 ₪ לחודש עד הגיע לגיל 6 שנים וממועד זה ישלם האיש למזונות הקטינה ר' סך של 450 ₪ לחודש עד הגיע הקטינה ר' לגיל 18 ו/או עד לסיום לימודי התיכון – לפי המאוחר מבין שני המועדים.
...
לאור האמור אני קובע כי תקופת השיתוף היא מיום נישואי הצדדים ועד למועד פתיחת הליך ישוב הסכסוך 14.10.18 (להלן: "תקופת השיתוף").
בנסיבות אלה ובהעדר מחלוקת כי הרכב נרכש בתקופת השיתוף אני קובע כי כל צד זכאי למחצית שוויו בהתאם לשוויו במועד הקרע.
לאור האמור, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו