מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעד להסרת קיפוח לבעלי מניות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מנגד, החברה הזרה והנתבע 1 הגישו כנגד המבקשת המרצת פתיחה במסגרתה עותר הנתבע 1 לקבלת סעד להסרת קיפוחו כבעל מניות בחברה.
...
סוף דבר: לאור האמור לעיל, החלטתי מיום 25.12.2019 נותרת על כנה.
המבקשת תמציא כתב התחייבות עצמית בנוסח מלא וכפי החלטתי לעיל, בתוך 30 ימים.
אני דוחה את הבקשה לביטול עיקול.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לא הוברר כיצדנתבע או חושב סכון זה. קפוח המיעוט מר עזר עותר לסעדים בתביעה זו להסרת קיפוחו ומלין כי זכויותיו כבעל מניות בחברה, קופחו על ידי האחים צדיק בדרכים הבאות: האחים צדיק פגעו בציפיותיו הלגיטימיות ליטול חלק בניהול החברה שהיא חברת מעטים, מעין שותפות, ופיטרו אותו מדירקטוריון החברה; האחים צדיק מדרו אותו מכל הנעשה בחברה; האחים צדיק עושים שימוש במשאבי י.ע.ץ לצורך מימון הוצאותיהם האישיות ובשל העידר פעילות עסקית בחברה, הריי שאין הצדקה להותירה פעילה.
...
על כן, כפי שקבעתי לעיל, אני סבורה כי הסעד הראוי בנסיבות העניין הוא סעד של הפרדת כוחות בעקבות אובדן האמון בין הצדדים.
במקרה דנן מר עזר לא הוכיח את טענות הקיפוח וגם התנהלותו שלו במועדים בהם ניהל את החברה לבדו לא הייתה נקייה מספק, משכך אני סבורה כי ראוי להביא להפרדת כוחות במקרה דנן בדרך של התמחרות כאשר על פי האמור בפסק דין אדלר שאוזכר לעיל זוהי "דרך המלך" שתבוצע בשיטת המעטפות.
לנוכח יחסי הצדדים ולאור הצורך ממילא בקבלת חוות דעת מומחה כאמור בס' 123 לעיל, אני ממנה את רואה החשבון בורוכוף גם כנאמן לצורך ניהול ההתמחרות וזה יפעל בהתאם להוראות שלהלן: הצדדים ימציאו למומחה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה סיכום תמציתי של טענותיהם בנוגע למשיכת כספים מקופת החברה לצרכים אישיים כאמור בסעיפים 118-124 לעיל וכן מסמכים רלוונטיים מהחברה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת התביעה, עתר המשיב 1 כי בית המשפט יורה על מתן סעדים להסרת קיפוחו כבעל מניות, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 191 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
...
כן ציין בית המשפט קמא כי אף לגופם של דברים יש לדחות את הבקשה, שכן למבקש עמד פרק זמן מספק להבאת מלוא הראיות הנדרשות לשם הוכחת טענותיו עד למועד הגשת תצהיר העדות הראשית מטעמו.
בהקשר זה, עמד בית המשפט קמא המבחנים שנקבעו בפסיקה ומצא כי שקילתם בנסיבות המקרה מובילה למסקנה כי אין לקבל את הבקשה: ראשית, ציין בית המשפט קמא כי המבקש לא פירט במסגרת בקשתו מהן הראיות אותן ברצונו לצרף, ולכן כלל אין ביכולתו של בית המשפט לעמוד על אופיין, ולבחון האם מדובר בראיות כבדות משקל שעשויות לתרום באופן משמעותי לגילוי האמת; שנית, עמד בית המשפט קמא על כך שהמבקש לא נימק מהי הסיבה לאי-הגשת הראיות האמורות במועדים שנקצבו לכך, ואף הודה בפה מלא כי חיפושיו וחקירותיו אחר ראיות נוספות נעשו רק לאחר הגשת תצהיר העדות הראשית מטעמו.
דין בקשת רשות הערעור להידחות.
בקשת רשות הערעור נדחית איפוא, וממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מאחר וקשת הסעדים אותם רשאי בית המשפט להעניק במקרה של קפוח בעלי מניות הוא רחב, ברור שאין די בקביעה כי תביעה שהוגשה עוסקת בסעדים להסרת קפוח כדי לקבוע האם עסקינן בעתירה לסעד שניתן לבטא את שוויו בכסף אם לאו.
...
על כן, אני מורה לתובעת להגיש תוך 45 ימים כתב תביעה מתוקן שבו תכלול הערכה משוערת של שווי הסעדים האמורים ותשלם את האגרה המתבקשת או תשנה את הסעדים הנתבעים.
התובעת תשלם לנתבעים הוצאות בקשה זו בסך של 3,000 ₪.
אני קובע קדם משפט ליום 18.7.2023 שעה 09:00.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת התביעה התבקש סעד להסרת קפוח בעלי מניות מכח סעיף 191 לחוק החברות.
...
בנסיבות אלה, הגיע התובע למסקנה כי אין טעם לנהל את התיק במתכונת שבה הוגשה.
התובע לחץ על הנתבעים לפנות את המסעדה ואילץ אותם לממן את הוצאות המסעדה עד שהגיעו למסקנה כי התובע לא היה מעוניין מלכתחילה למכור את מניותיו, אלא לגרום לכך שהנתבעים יפשטו את הרגל.
בסופו של דבר, לאחר כשנה בה השקיעו כספים לבד, נאלצו לסגור את המסעדה ואף חדלו לשלם את דמי השכירות.
התוצאה היא כי התביעה תמחק ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו