מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סמכות מקומית בעניין תאונה

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

בפני בקשה שהגישו המבקשים, הנתבעים בתיק דנן, להעברת הדיון בתיק לבית משפט השלום בתל אביב-יפו, ולחלופין להורות על מחיקת התביעה, מחמת העידר סמכות מקומית של ביהמ"ש זה לידון בה. רקע: עסקינן בתביעה כספית שעניינה – פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לרכב המשיב בעקבות תאונה שהתרחשה בין רכב המבוטח ע"י המשיבה לבין רכב המבקשים.
...
דיון והכרעה: השאלה שבפנינו היא האם יש להיעתר לבקשת המבקשים להעברת הדיון לבית משפט השלום בתל אביב-יפו, או שמא יש להיעתר לטענת המשיבה לפיה הסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה לביהמ"ש זה. כידוע ההלכה היא כי בניגוד לסמכות העניינית, אין הסמכות המקומית נתפסת כמצויה בליבה של סמכות השפיטה.
לאחר עיון בכתבי הטענות ובנימוקי הבקשה, סבורני כי אכן הצדק עם המבקשים כך שמירב הזיקות המהותיות נוטות לכיוון בית המשפט שבמחוז תל אביב בעוד שלבית משפט זה זיקה פורמלית בלבד.
יתרה מזאת, המבקשים טענו כי בשל מצבו הרפואי של המבקש 1 שהינו נכה בעל קושי להתניידות עקב מצבו, מאזן הנוחות נוטה לטובתם להיעתרות לבקשה להעברת הדיון.
לסיכום: לפיכך אני מורה על העברת התיק לנשיא בית המשפט השלום במחוז תל-אביב, שיורה על ניתוב התיק במחוזו.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

משמע, לא ניתן להיתעלם ממקום היתרחשות התאונה בנוגע לשאלת הסמכות המקומית במקרה דנא.
...
עוד טוענת התובעת, כי על אף מקום מגורי הנתבע 2, הרי שהוא עורך חוות דעת עבור גורמים שונים ומבצע בדיקות בכל הארץ לרבות באזור הצפון, ולא יעלה על הדעת שהנתבע 2 יטען כי אין לו כל זיקה לאזור הצפון, שעה שעובד באזור זה. איני מקבלת טענה זו, שעה שהתובעת לא טענה בכתב התביעה ולא הוכיחה כי לנתבע 2 סניפים במחוז הצפון ו/או מקום עסקו במחוז הצפון, ובכלל זה טענתה זו של התובעת לא נטענה במסגרת כתב התביעה והיא אף לא הוכחה ונטענה בעלמא ללא כל ביסוס עובדתי ולו מינימאלי.
בשקלול כל האמור לעיל ומשלא הוכיחה התובעת כי לבית משפט דנא קנויה הסמכות המקומית לדון בתביעה, מצאתי לנכון להעבירה לבית המשפט המוסמך, ולא לסלק את התביעה על הסף, שעה שהמדובר בסעד קיצוני בו ינקוט בית המשפט במשורה.
הואיל ובבקשה שהוגשה נטען לחוסר סמכות מקומית לבית משפט דנא והתבקשה העברת התיק לבית המשפט המוסמך ונראה כי בית המשפט המוסמך הן לפי כתובת הנתבעת 1 והן לפי מקום התאונה הינו במחוז תל אביב, אני מורה על העברת התיק למחוז תל אביב.
בסיכומו של דבר, אני מורה על העברת התיק לפניי כב' נשיאות בתי משפט השלום במחוז תל אביב על מנת שתקבע את המותב שידון בתיק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

העובדות הרלוואנטיות לענייננו בקשר לסוגיית הסמכות המקומית העובדות העיקריות הצריכות לענייננו כאן, כעולה מכתבי הטענות ומטיעוני הצדדים באשר לסמכות המקומית, הן אלה: התאונה מושא התביעה אירעה בבאקה אל גרביה.
...
אכן, בקשת רשות ערעור שהגישה קרנית על החלטתי האמורה נדחתה (רע"א 23994-05-16), מטעמים שאינם מקובלים על קרנית לגופם.
משכך, לא מצאתי בעניין בריק משום קביעה מנחה שלפיה הנמקותיי (שלא נבחנו שם) נדחות לגופן.
עם זאת, על מנת לאפשר לקרנית למצות את זכותה להשיג על החלטתי זו לפני ערכאת הערעור הנכבדה, אמתין פרק זמן של 16 יום טרם מתן הוראה למזכירות להעביר את התיק לנשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה לשם המשך ניתובו של ההליך, ותז"פ נקבעת אפוא ליום 20/5/2017.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

חרף האמור, איפשר המחוקק לנתבע בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 לבקש להעביר את מקום הדיון גם באותם מקרים בהם בית המשפט בו בחר התובע הוא בית משפט שיש לו סמכות מקומית לידון בתביעה.
מבחינת הזיקות של הארוע נושא התביעה, כולן מכוונות דוקא לבחירה בבית משפט במחוז הצפון: כך, מהבקשה ומהתגובה עולה כי התאונה ארעה בכפר מאג'ר, מקום מושבם של המשיבים – התובעים הוא בכפר מאג'ר, והעדים הפוטנציאליים שעשויים להעיד בהליך – מתגוררים אף הם בכפר מאג'ר. זאת ועוד - בשני מקרים קודמים בהם פנה התובע לבית המשפט בתביעה הנוגעת לתאונה נושא ההליך, הוא עשה כן בבתי משפט שלום במחוז הצפון ובמחוז חיפה (בתי משפט השלום בנצרת ובחיפה).
...
אין למשיב הסבר ממשי לסיבה שבשלה דווקא הפעם, בפעם השלישית, הוא החליט לפנות לבית משפט במחוז אחר ולהגיש אליו את התביעה, ומדוע חרף כל האמור לעיל יש לקיים את הדיון בבית משפט השלום בבת ים. הטעם היחיד אליו התייחס המשיב בתגובתו לבקשת המבקשת, שבשלו הוא הגיש את התביעה לבית משפט השלום בבת-ים הוא לגישתו מאחר שמשרדו של בא כוחו נמצא בתל אביב וכי בסניף זה של המשרד רוכזו מספר רב של תיקי נזיקין.
אינני סבורה כי די בטעם זה כדי להצדיק את הבחירה בבית משפט השלום בבת ים. זאת הן לאור כל האמור לעיל, והן משום שמדובר בטעם שאינו נוגע לבעלי הדין עצמם אלא לבאי כוחם, ומשום כך יש לתת לו משקל מצומצם בלבד.
לנוכח האמור, ובשים לב לשלב המקדמי בו מצוי ההליך, אני מורה על העברת מקום בדיון בת"א 32158-08-22 מבית משפט השלום בבת-ים לבית משפט השלום בטבריה – הוא בית משפט השלום במחוז צפון הקרוב ביותר לכפר מאג'ר. המשיב 1 ישלם למבקשת הוצאות בסך 500 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בפני בקשה שהגישה המבקשת, הנתבעת 1 בתביעה דנן וזאת בהסכמת הנתבעת 2, להעברת הדיון בתיק לבית משפט של תביעות קטנות במחוז ירושלים, ולחלופין להורות על מחיקת התביעה, מחמת העידר סמכות מקומית של ביהמ"ש זה לידון בה. רקע: עסקינן בתביעה כספית שעניינה – פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לרכב המשיב בעקבות תאונה שהתרחשה בינו לבין המבקשת.
...
דיון והכרעה: השאלה שבפנינו היא האם יש להיעתר לבקשת המבקשת להעברת הדיון לבית משפט השלום בירושלים, או שמא יש להיעתר לטענת המשיב לפיה הסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה לביהמ"ש זה. כידוע ההלכה היא כי בניגוד לסמכות העניינית, אין הסמכות המקומית נתפסת כמצויה בליבה של סמכות השפיטה.
לסיכום: לאור האמור לעיל, מצאתי כי לבית משפט זה הסמכות המקומית לדון בתובענה זו מכוח תקנה 7(א) ותקנה 7(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ועל כן, דין הבקשה להידחות.
לאור האמור לעיל, הבקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית - נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו