מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סמכות בית המשפט לסלק תביעה על הסף

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, במסגרת התקנות החדשות הורחבה סמכותו של בית המשפט לסלק תובענה על הסף ועימה הורחב גם מיתחם שיקול הדעת של ביהמ"ש. כך, רשימת העילות לסילוק תביעה על הסף אינה סגורה והמחוקק העניק לביהמ"ש הסמכות לעשות כן בהתבסס על "כל נימוק אחר" אשר לדעתו מצדיק זאת (ראו: ת"א (עכו) 47426-01-20 עופר שלמה נ' נאהי ביבאר (06/03/2022)).
...
ניתן בזאת פסק דין חלקי ולפיו אני מורה על מחיקת הסעד ההצהרתי לעניין תחולתו של סעיף 29 לחוק המקרקעין.
אני מורה לצדדים לפעול לפי סעיף 70 לעיל, ולמסור את עמדתם עד ליום 24/12/2023.
בנסיבות אלו, אני מורה על עיכוב ביצוע החלטתי מיום 01/11/2022 ולפיה ניתן צו כנגד רשויות המס להמצאת מסמכים.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

זכות הגישה לערכאות הייתה ועודנה זכות יסוד, שיש להגן עליה ולכבדה, ומשכך שומה עדיין על בית המשפט להפעיל הסמכות הנתונה לו לסילוק תביעה על הסף במשורה ובמקרים חריגים המצדיקים זאת בלבד.
...
טענות הצדדים בתמצית לטענת המבקשים דין התביעה להידחות בשל התיישנות – שעה שעילת התביעה (המוכחשת לדידם) קמה למשיב לפני שנים רבות כפי שעולה מתצהירו במסגרת ההליכים הקשורים ועל כן, התיישנה; היעדר עילה – המשיב עפ"י הצהרותיו בהליכים הקשורים, ידע אודות השימוש שעשתה המנוחה בכספים אלו ולא רק שלא מחה על כך, אלא עשה בכך שימוש בהליך משפטי אחר, מכאן שידע וקיבל את השימוש ואין לו שום עילה כנגד המבקשים; מעשה בית דין – ההתנהלות הכלכלית של המבקש והמנוחה כבר נדונה והוכרעה; השתק ומניעות – המשיב טען במסגרת ההליך הקשור כי מימן צורכי המבקשים לאורך השנים.
עוד אבהיר כי לא מצאתי ממש בטענות המשיב כי שעה שביהמ"ש נעתר לבקשה לתיקון כתב הגנה כך שתוספנה טענות הקיזוז הנוגעות לכספים ששולמו על ידו עבור המבקשים, דה - פקטו הוכרעה הבקשה לסילוק על הסף וביהמ"ש הכשיר טענות אלו.
בנסיבות המקרה שלפניי, המשיב לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי דין התביעה להתברר שעה שטענותיו אלו התיישנו.
לפיכך, אני מורה על דחיית התובענה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

במסגרת התקנות החדשות הורחבה סמכותו של בית המשפט לסלק תובענה על הסף ועימה הורחב גם מיתחם שיקול הדעת של ביהמ"ש. כך, רשימת העילות לסילוק תביעה על הסף אינה סגורה והמחוקק העניק לביהמ"ש הסמכות לעשות כן בהתבסס על "כל נימוק אחר" אשר לדעתו מצדיק זאת (ראו: ת"א (עכו) 47426-01-20 עופר שלמה נ' נאהי ביבאר (06/03/2022)).
...
זה המקום לציין, כי חרף החלטתי מהדיון והצו שניתן באותו יום ועניינו קבלת בקשת המבקשת מיום 22/06/2022 ביחס לגילוי ועיון בכל המסמכים, לא ביקש המשיב לשנות את החלטתי ואף לא צויין בדיון כי חלק מהמסכים אינם בידי המשיב או בשליטתו.
על כן, אני מורה על סילוק התביעה בדרך של מחיקת כתב התביעה.
בנסיבות העניין וכמצוות תקנות סדר הדין החדשות, אני מחייב את המשיב (התובע) בהוצאות המבקשת (הנתבעת 2) בסך של 2,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

במסגרת התקנות החדשות הורחבה סמכותו של בית המשפט לסלק תובענה על הסף ועימה הורחב גם מיתחם שיקול הדעת של ביהמ"ש. כך, רשימת העילות לסילוק תביעה על הסף אינה סגורה והמחוקק העניק לביהמ"ש הסמכות לעשות כן בהתבסס על "כל נימוק אחר" אשר לדעתו מצדיק זאת (ראו: ת"א (עכו) 47426-01-20 עופר שלמה נ' נאהי ביבאר (06/03/2022)).
...
בנסיבות העניין, לאחר שנתתי את דעתי להתנהלות בתיק ולאחר שעיינתי בהחלטות קודמות ובחנתי הוראות הדין הרלוונטיות ופסיקתו החדשה של בית המשפט העליון, מסקנתי היא כי יש לסלק את התביעה על הסף בדרך של מחיקתה.
בענייננו מסקנתי היא כי מדובר במקרה אשר מחייב סילוק ההליך על הסף בדרך של מחיקתה.
על כן, אני מורה על סילוק התביעה בדרך של מחיקת כתב התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

סמכות בית המשפט לסלק תביעה על הסף מחמת העידר עילה קבועה כיום בתקנה 41(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי.
...
סיכום אשר על כן, ומכל הטעמים דלעיל, אני דוחה את הבקשה לסילוק התביעה על הסף על כל הנימוקים שעמדו ביסודה.
אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של- 3,000 ₪.
המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לצדדים באמצעות באי כוחם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו