מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סכסוך מתמשך בין בנק ללקוח

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רקע וטענות הצדדים בין התובע לבין הנתבע סיכסוך מתמשך, במסגרתו הגיש הנתבע נגד התובע בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת (ה"ט 15454-04-14).
אוסיף לעניין זה, כי שליחות זו אינה נובעת רק מכך שדיאנה היא עובדת של הנתבע אלא אף מכך שהעיקול הוטל לטובתו של הנתבע באופן אישי, שכן בתיק זה ניהל הנתבע את הליכי ההוצאה לפועל עבור עצמו (כבעל דין) ולא עבור לקוח חצוני.
הנתבע לא הגיש בקשה לעכב ההליכים עד להכרעה בעירעור ואף לא פרע את החוב בתיק ההוצל"פ עד לדיון בעירעור, על אף שהומצאה לו האזהרה בתיק ההוצל"פ. דומה שהחשש ששמו הטוב ומעמדו בבנק יתערערו בשל נקיטת הליכי ההוצאה לפועל על ידי הנתבע לא הדיר שינה מעיניו באותה עת. התובע אף לא הפריך את טענתו של הנתבע כי על חשבונו הוטלו כבר עיקולים בעבר, הגם שהיה בידו לעשות כן. גם מטעם זה לא הוברר האם שמו ומעמדו של התובע בבנק נפגעו והורעו ביחס למצבו לולא הוטלו העיקולים.
...
בנסיבות אלו אני סבור כי מקרה זה מצוי על סף הגבול המפריד בין תביעות המזכות בפיצוי לכאלו שיש לדחותן מהיותן מעשה של "מה בכך" – תביעות פעוטות ערך (De Minimis) על פי סעיף 4 לפקודת הנזיקין.
עם זאת, מצאתי להעמיד סכום הפיצוי בנסיבות אלו על סכום של 3,000 ש"ח. סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי ביותר.
לאור כל האמור ובנסיבותיו של מקרה זה, מצאתי לחייב הנתבע לשלם לתובע סך כולל של 3,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

וחרף זאת, כך המשך הגרסה, הרי במהלך השנים, דהיינו ב-1997, 1998 ו-1999, הן בנגוד לכל היגיון עסקי והן בנגוד לסיכומים, צימצם הבנק את הקפי האשראי הדוקומנטרי אשר העמיד לחברה, וגרם לה לנזקים הולכים ומתמשכים.
אכן, ביסודו של דבר, ככל שעסקינן בסכסוכים בתביעות בנקאיות, נודעת חשיבות עצומה למסמכים המוצגים, אם על ידי הבנק ואם על ידי הלקוח, שקיומם בזמן-אמת בודאי מופלג בחשיבותו ועדיף על סתם עדות בעל-פה, שבדרך הטבע חשודה לאורו של הליך משפטי שננקט לימים, ובעיקר לאור כשלי זכרון האופייניים בדרך הטבע לבריות, ובעיקר כשמדובר בפעילויות בנקאיות גדושות פרטים ומסמכים.
נתון זה חובר לכך שדרך עקרון, כך מורה למשל כב' השופט עמית ב-ת.א.(חי') 645/05 אחים טופז יהלומים נ' בנק הפועלים בע"מ (במאגרי "נבו"), "נקודת המוצא היא, שאין הבנק חייב ליתן אשראי או לחדש אשראי, כל עוד אינו מפר הסכמים בינו לבין הלקוח. זכותו של הבנק להעניק אשראי או להפסיק מתן אשראי, מעוגנת בהסכמים שבין הבנק ללקוח... 'חובת הנאמנות של הבנק כלפי הלקוח אינה מטילה על הבנק חובה לדאוג באופן עוור לאינטרסים של הלקוח, תוך הזנחת אינטרס הבנק'" (סעיף 27).
...
ועוד הנני מחייב את הנתבעים הנ"ל, ביחד ולחוד, במלוא אגרת התביעה וכן בשכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.
הסכומים האמורים ישולמו לידיו הנאמנות של ב"כ התובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה. הנני דוחה את התביעה-שכנגד ב-ת.א. 10132/02.
הנני מורה לרשם המקרקעין לבטל רישום המשכנתא הנ"ל. המזכירות תמציא עותק מפסק דיני לב"כ הצדדים.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לגישת גלובס יש לציבור את הזכות ללמוד על הצעת ההסדר, וכלשונו, את: "הקשור בעיניינה של פשיטת הרגל הגדולה בישראל, בה נושים הבנקים המנהלים כספי ציבור, כדי שיידע הציבור על מה, כמה ומדוע מוותרים הבנקים על זכותם להפרע באופן מלא מבני המשפחה, אשר נטען שכספי ונכסי האב מוחזקים בידיהם ולא ישמשו לפרעון חובותיו לבנקים, דהיינו לציבור בכללותו". לשיטתו, בהנתן החשש והטענות כי ההסדר אינו מיטבי, פוגע בזכויות הנושים ומיטיב עם החייב ומשפחתו על חשבון הציבור, יש להביא את אלו לידיעת הציבור.
זאת, שעה שהבקשה אינה חושפת כי קיים סיכסוך משפטי, עסקי ואישי מתמשך בין הבעלים של גלובס, גב' אלונה בר און לבין מישפחת פישמן.
שאלה נוספת היא, האם ההגנה לה זוכה המידע מהליך הגישור הנה הגנה של חסיון, כחיסיון לטובת המדינה (סעיף 44 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן: "פקודת הראיות")) או חיסיון עורך-דין-לקוח (סעיף 48 לפקודת הראיות); או שמא של הגנה של אי-קבילות הראיה.
...
מן הכלל אל הפרט לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ויישמתי את ההלכה הפסוקה, הגעתי לידי מסקנה שאין מקום לחרוג מעיקרון פומביות הדיון, ואסביר; כאמור, כלל הוא בשיטתנו כי בית המשפט ידון בפומבי.
לפיכך, על פניו ומבלי לקבוע מסמרות באשר לאישור הסדר הגישור, סבורני כי לעניין שאלת חיסיון הבקשה, ניתן לקבוע כי מדובר בהסדר גישור, ומשכך אין מניעה להביאו לבית המשפט והוא איננו נהנה מהגנה של סודיות זו או אחרת.
לאור המסקנה שאליה הגעתי לא ראיתי צורך להידרש לטענת בני המשפחה באשר לחוסר ניקיון הכפיים הנטען על ידם כלפי גלובס.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

אין בעובדה ששמו של עו"ד עודה הופיע בטופס ייפוי הכוח של חמזה לעו"ד חן פלצ'י, כדי לסתור את העדויות בדבר הסיכסוך והנתק המתמשך בינו ובין חמזה.
סולטנה אישר את תוכנו של טופס "הכר את הלקוח" (נספח 4 לתצהיר הנתבע), שבו נכתב כי מקור הכספים שלגביהם ניתן השרות הוא "הלוואה מהבנק שלי לשפוץ העסק וקניית 50% מניות" (עמ' 41, ש' 16-3).
...
טענת התובע, שיש לחייב את הנתבע בתשלום של פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ₪, נדחית.
לפיכך, כאמור, התביעה לפיצוי מוסכם נדחית.
לפיכך התביעה מתקבלת ברובה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ספרי הבנק משקפים את הצהרתו והתחייבותו הקבועה של הבנק, שאלו הם פני הדברים, וזהו מצב הזכויות והחובות בין הבנק ללקוח.
הבנק החליט, באמצעות הגוף המוסמך שלו, ועדת האשראי, להמשיך ולחייב את הלקוח בריבית רגילה גם אחרי פרוץ הסיכסוך – וההחלטה מספטמבר 2004, לזכות את הלקוח בגין גביית יתר של ריבית, רק תוכיח זאת.
ואולם ברור שהטיעון של הבנק הוא, בראש וראשונה, טיעון עיקרוני בדבר הזכות לחייב בריבית חריגה בעת סיכסוך מוצהר ולנוכח אי-פרעון מתמשך של החוב.
...
סוף דבר, והמשך הדרך התוצאה הסופית מכל האמור בפסק דיני זה לעיל היא, אפוא, כדלקמן: (1) התביעה כולה, למעט בעניין הריביות מיום 27.7.96 ובעניין ספנדקס, נדחית מחמת התיישנות.
התביעה לקיזוז החוב בגין ספנדקס – נדחית.
לפיכך, בשוקלי את כל האמור לעיל, החלטתי לחייב את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לבנק, לידי בא כוחו, תוך 30 יום מהיום, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 100,000 ₪ בלבד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו