מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סכום מזונות קטינים מרקע דתי

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

Law רקע העובדתי ופסק דינו של בית המשפט המחוזי ביום 28.8.2005, נישאו המבקש והמשיבה 1 בהתאם לדת הנוצרית, ומנישואיהם נולדו להם שלושה ילדים קטינים (להלן: הקטינים).
ביום 27.4.2014, היתקיים דיון בתובענה זו, במהלכו הגיעו הצדדים להסכמות, לפיהן, המשיבה 1 ויתרה על מזונותיה, ואילו המבקש התחייב לשאת במזונות הקטינים, בסך 4,500 ₪ לחודש, כולל מדור (להלן: סכום המזונות), באופן שסכום של 3,300 ₪ מתוך סכום המזונות ישולם על-ידי המל"ל, ויתרת סכום המזונות, קרי: 1200 ₪, ישולם על-ידי המבקש.
...
לגופה של הבקשה, סבורני כי דינה להידחות.
בנידון דידן, העובדה כי נושיו של המבקש, וביניהם שלושת ילדיו הקטינים, ממתינים זמן רב לכך שהמבקש יפרע את חובותיו כלפיהם, מובילה אף היא למסקנה, כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש.
סיכומו של דבר – הנני דוחה את הבקשה למתן סעד זמני.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

בנוסף פסק בית המשפט סכומים עבור מזונות הילדים והוצאות אחזקת דירה, וקבע כי המבקש ישא במלוא החזרי המשכנתא ובהוצאות רפואיות חריגות של הילדים.
המבקש מלין על כך שהערכאות דלמטה לא התחשבו בטיעונים שונים שהעלה בפניהם, כגון הפסקת עבודתה של המשיבה על רקע הגשת התביעה לטענתו, טענות בדבר שיעור הכנסותיו ושיעור הכנסותיה של המשיבה ועוד.
בית המשפט איזן בין העובדה שהצדדים חיים בנפרד ולפיכך מצטמצמת זכאותה של האשה למזונות, וקביעתו כי המשיבה לא נתנה הסבר משכנע להפסקת עבודתה עובר להגשת התביעה, לבין העובדה כי בית הדין הרבני לא הכריז על המשיבה כמורדת או כעוברת על דת, למרות עתירתו של המבקש לכך, וכי בית הדין אף קבע בפסק דינו מיום 16.3.03 כי המשיבה עשתה מאמצים על מנת לחזור ולהשיג שלום בית, ואילו המבקש הוא אשר סרב לנסות ולשקם את חיי הנישואין.
...
בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת ח' ריש-רוטשילד) דן בתביעותיה של המשיבה, ולאחר דיון מקיף ומעמיק הכריע כי המבקש ישלם למשיבה מזונות בסכומים שנקבעו על ידו לתקופות שונות החל מיום הגשת התביעה (החל מיום 12.4.03, חויב המבקש במזונות בסכום של 1,350 ₪ לחודש).
אני סבורה כי סוגית מועד האיזון אינה מתעוררת בענייננו, שכן בית המשפט לענייני משפחה קבע כי כספים אלו שנמשכו על-ידי המבקש הוחזקו על-ידו בבויידם, כפי שהוא עצמו טען.
אשר על כן הבקשה נדחית.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

סכום המזונות אשר נקבע לקטינה הנו סכום נמוך, וברור שאין בו כדי לספק צרכיה של הקטינה , כל השנים הנתבעת היא זאת אשר פרנסה את הילדים ודאגה לכל צרכיהם .
המצב המשפטי - כאמור התובע הנו חסר דת והנתבעת הנה יהודייה, ועל כן חיוב המזונות הנו מכוח חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט - 1959* האפשרות לפטור אדם מחובת תשלום מזונות, כולה או חלקה, קבועה בסעיף 9 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) התשי"ט – 1959 .
הפסיקה הכירה באפשרות להפחתת מזונות קטין ואף לביטולם כאשר מדובר ב"בן מרדן" המסרב לקיים קשר עם הורהו (ראו לענין זה ע"א 425/68 משכיל לאיתן נ' משכיל לאיתן, 757 , ע"א 66/84 למברג נ' למברג , 30 ( 309 , ע"א 723/72 יהלומי נ' יהלומי פ"ד כז ( 2 ( פ"ד כ"ג ( 331 ע"א 1880/94 קטן נ' קטן פ"ד מט 31 ( 315 , ע"א 574/83 חג'ג נ' חג'ג, פ"ד לח ( 3 ( פ"ד לח( 215 ).
יחסי הצדדים עלו על השרטון מספר חודשים לאחר עלייתם לארץ, הרקע לפירוד הוא טענות של הנתבעת כנגד התובע בגין אלימות ואיומים, טענות אשר הוכחשו ע"י התובע לאורך כל הדרך וטען כי, הנתבעת מעלילה עליו עלילת שוא, במטרה להרחיקו מילדיו.
...
בהתאם לתסקיר העו"ס מיום 6/9/2017 , החלופה של מרכז קשר כיום אינה יעילה, בטרם שילוב המשפחה בתוכנית טיפולית; כך שלא ניתן לאכוף קיום הסדרי קשר בין האב לבין הקטינה במרכז קשר, והתביעה בעניין זה נדחית.
סוף דבר - לאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן : אני מבטלת חיוב התובע במזונות שני ילדיו, בהתאם לפסק הדין מיום 22/4/2012 ,בתיק 20776- 11- 09 .
התביעה לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש - נדחית.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הרקע העובדתי התובעת חסרת דת והנתבע יהודי, נישאו בנישואין אזרחיים בשנת 1996 והורים לשתי בנות – בגירה וקטינה כבת 16 וחצי למועד פסק הדין.
" והקטינות עד אשר לקטינה ]הבכורה[ ימלאו בסיפא לסעיף 18 קבעו הצדדים: "הצדדים מצהירים ומסכימים לכך שבכפוף להוראות הסכם זה, סכום המזונות המשולם עבור
...
די בכך שלא מתקיימים בענייננו הרכיבים בדבר תנאי ההסכם ומצבה הנפשי הנטען של התובעת, על מנת לדחות עילה זו. על בסיס על המפורט באריכות לעיל, יש לקבוע שהתובעת לא הוכיחה שמתקיימות בענייננו עילות בטלות מתוקף פגמים ברצון, וכי דין התביעה להדחות.
בית המשפט מוצא לנכון להביא תמצית מהחלטתו כחלק מפסק דינו, כדלקמן: "כמו כן, אין מנוס מלצנן במעט את הלשון התקיפה והמשתלחת העולה מתגובת המבקשת. בכל
סוף דבר על בסיס הנקוב בספק הדין, נקבע כדלקמן: תביעת התובעת לביטול ההסכם – נדחית.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

רקע עובדתי קצר: לפני תביעת התובעת כנגד הנתבע למזונותיה ומזונות הקטין.
הזכות למזונות נקבעת, אם כן, לפי הדין האישי, ובעניינינו ונוכח השתייכותם הדתית של הצדדים, על פי הדין המוסלמי.
(( 10 ס.ג. נ' ע.ג. ]פורסם באתרים משפטיים[ ( 25/01/2011 אשר על כן ומאחר ועל האב מוטלת החובה האבסולוטית לזון את הקטין תוך סיפוק כל צרכיו, ובהיתחשב בדין האישי החל על הצדדים, בהכנסות האב, זמני השהות ושאר השיקולים שפורטו לעיל מצאתי לקבל את תביעת התובעת ולחייב את הנתבע במזונות הקטין בסכום כולל של 1,600 ₪, סכום שהתובעת בעצמה הסכימה לו וסכום שמשקף את צרכיו של הקטין.
...
אשר על כן, אני מורה על דחיית עתירת האישה למזונותיה.
סוף דבר: אשר על כן אני מורה כדלקמן: הנתבע ישלם מזונות הקטין בסכום כולל של 1,600 ₪ סכום שכולל הוצאות המדור ואחזקתו.
בנוסף לדמי המזונות אני מחייב את הנתבע במחצית הוצאות בריאות החריגות של הקטין אשר אינן מכוסות על ידי חוק בריאות ממלכתי (טיפולי שיניים, משקפיים וטיפולים פסיכולוגיים), בכפוף לתיאום בין הצדדים ובהעדר הסכמה, על פי המלצת רופא המשפחה או הגורם המטפל, והכול על פי קבלות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו