מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סילוק תביעה על הסף יום לפני מועד דיון

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בהיתחשב, בין היתר, בדברים אלו, נדחתה, בהחלטה מיום 17.8.20, הבקשה לסילוק על הסף תוך שנקבע, כי חרף הקשיים בהם לוקה התביעה, "לא ניתן לשלול את האפשרות שהתובע יוכיח כי במעשיו הנטענים בכתב התביעה גרם הנתבע נזק לחברה, ובכך, באופן עקיף, גם לתובע עצמו, שהיה, עד לפני שנים אחדות, בעל מחצית ממניות החברה. במצב דברים זה, גם אם הנזק שניגרם לתובע עצמו לא פורט כדבעי בכתב התביעה, אין בכך כדי לשמוט מניה וביה את הקרקע תחת תביעתו, ולפיכך, אין מקום לסלקה על הסף ללא בירור" (סעיף 4 להחלטה מיום 17.8.20).
באחריות הנתבע לדאוג להתייצבות העדה מטעמו, וככל שהוא מבקש לזמנה באמצעות בית המשפט יגיש בקשה מתאימה עד לא יאוחר מ-60 יום לפני מועד הדיון.
...
אף שבהחלט ייתכן שיש ממש בחלק מטענות אלו, אני סבורה כי ההכרעה בהן עשויה להיות מושפעת מן העובדות שיתבררו במהלך ההליך, כך שאין בהן כדי לשמוט את הקרקע תחת תביעתו של התובע ולהצדיק דחייתה כבר בשלב זה ובטרם שמיעת ראיות.
טענתו המרכזית של הנתבע, ממנה נובעות גם טענותיו האחרות, היא כי בהתחשב בעובדה שהתובע תובע השבה של הסכומים אשר נמשכו לפי הטענה מחשבון החברה הרי שעילת התביעה היא של החברה, שהיא אישיות משפטית נפרדת, והתובע אינו רשאי לתבוע במקומה ולזכות בסעד המגיע לכאורה לה. טענה זו היא טענה כבדת משקל וייתכן שאכן בסופו של יום ימצא בית המשפט לקבלה ולדחות את התביעה מטעם זה. ואולם, בהתחשב באופייה של החברה אשר הייתה אותה עת מעין שותפות, ובטרם התבררו העובדות לאשורן – לרבות באשר ליחסי הצדדים בתקופת השותפות ביניהם בחברה, ההסכמות שהיו מנת חלקם ביחס למשיכות כל אחד מן השותפים מחשבון החברה, וכיוצא באלו – לא ניתן לקבוע מראש ובוודאות כי תהיינה אשר תהיינה העובדות שתתבררנה במהלך הליך ההוכחות אין תקומה לטענות התובע כי יהיה בדברים כדי להקים לו זכות לסעד.
פועל יוצא של האמור, כי יש לקבוע את התיק להוכחות ולפיכך אני מורה כדלקמן: התיק נקבע להוכחות ביום 28.4.22 בשעה 11:30.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 15.7.2019 הוגשה בקשה מטעם הנתבעות לסילוק התביעה נגד הנתבעת 1 על הסף, בהעדר יריבות (בקשה מס' 19 בתיק).
ביום 7.11.2019 (שלושה ימים בטרם מועד דיון שהיה קבוע ליום 10.11.2019) נעתרה בקשת הצדדים המוסכמת מאותו יום להארכת מועד להגשת תגובה לבקשה ("לנוכח עומס עבודה רב שהצטבר במשרדי ב"כ התובעת וב"כ הנתבעות").
...
לאחר שנתתי דעתי למסמכי ולטענות הצדדים, אני מכריע כך לגבי סעיפים 14יג'-יד'': הבקשה נדחית.
בנסיבות ובהיעדר מסמכים רלוונטיים עפ"י המוצהר ע"י התובעות, הבקשה גם לגבי סעיף 14יז' – נדחית.
סיכום בקשת הגילוי העכשווי שבנדון – נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בעקבות כך ותוך כדי המשך ההליכים בפני בית המשפט המחוזי, הגיש התובע את התביעה שלפני למתן סעד הצהרתי שלפיו ההסדר הדיוני בין הצדדים הוא "הסכם שריר וקיים ואכיף". במצב זה וכפי שיפורט להלן אני מקבל את טענת הנתבעים שיש לסלק את התביעה על הסף וזאת בדרך של מחיקת התביעה.
בבסיס ההסדר הדיוני הסכמה נטענת שלפיה הצדדים יעבירו לצד האחר את מלוא ראיותיהם "עד 15 יום לפני מועד הדיון הקבוע להוכחות בתיק זה. ככל שמועד ההוכחות יידחה יהא זה 30 יום לפני מועד הדיון" (סעיף 1 למסמך).
...
בעקבות כך ותוך כדי המשך ההליכים בפני בית המשפט המחוזי, הגיש התובע את התביעה שלפני למתן סעד הצהרתי שלפיו ההסדר הדיוני בין הצדדים הוא "הסכם שריר וקיים ואכיף". במצב זה וכפי שיפורט להלן אני מקבל את טענת הנתבעים שיש לסלק את התביעה על הסף וזאת בדרך של מחיקת התביעה.
מדובר בבקשה חוזרת באותו עניין – שנדון, והוכרע; ודינה להידחות מכל הטעמים שפורטו, שוב ושוב, הן על ידי בית משפט זה, הן על ידי בית משפט קמא.
גם לגופן של טענות, אין מקום להיעתר לה. ודוק, כלל הוא כי לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בהחלטות הנוגעות לסדרי דין ולאופן ניהול הדיון, ובהן החלטות הנוגעות לסדר ואופן הבאת הראיות, כמו גם למידת הרלבנטיות של הראיות, וערכאת הערעור לא תתערב בהן בנקל (רע"א 3686/18 בלהה נ' טבור הארץ טבריה בע"מ, פסקה 7 (30.05.2018); רע"א 4295/19 מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ נ' חברת פרויקט לוגאנו יהוד בע"מ, פסקה 8 (28.08.2019)).
לפיכך ובהתאם להוראת סעיף 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, אני מורה על מחיקת התביעה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 10.9.2023, מספר ימים לפני מועד הדיון, הגיש הנתבע בקשה דחופה לעיון מחדש בבקשה לסילוק על הסף.
דיון והכרעה לאחר שמיעת עדויות הצדדים וטיעוניהם, ולאחר שעיינתי בראיות שצורפו מטעם הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש להורות על עיכוב ההליכים ועל סילוק התביעה על הסף, ואפרט.
...
לפיכך, אני מורה על עיכוב ההליכים בתובענה.
בשולי הדברים, לאור העובדה שההליך המתנהל בין הצדדים בפני בית הדין של ארגון המורים עודנו בעיצומו, אני סבורה כי לא יהא זה נכון להידרש לטענות התובעת לגופו של עניין ולקבוע ממצא עובדתי או להכריע בהן.
סוף דבר על יסוד כל האמור לעיל הגעתי למסקנה כי יש להורות על עיכוב ההליכים בתובענה, הן מכוח סעיף 5(א) לחוק הבוררות, הן נוכח קיומו של הליך תלוי ועומד.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

רקע והשתלשלות האירועים המשיבים הגישו תביעה כנגד המבקש ביום 31.5.20 בגין הפרת הסכם הלוואה לרכישת מכוניות לאחר תאונה, לפיו התחייב המבקש להשיב למשיבים סך של 1,348,700 ₪ בהתאם להסדר שנערך: עד ליום 21.1.21 עיקר ההתנהלות בתיק הוקדשה לבקשת המבקש לסילוק התובענה על הסף והעדר סמכות מקומית, כאשר במקביל נידונה בקשת המשיב להטלת עיקולים זמניים על זכויות ונכסים של המבקש לצורך הבטחת תשלום סכום התביעה.
ביום 22.6.23 – 8 ימים טרם מועד דיון ההוכחות השלישי - הגיש המבקש את בקשתו מושא ההחלטות הנדונות בעירעור דנן: "בקשה להשלמת ראיה" - להתיר לו לצרף כראיה את מחירוני הרכב של לוי יצחק המתייחסים לרכבים מספר הרכב אותו המציא המשיב.
...
[הערה: ההדגשות בציטוטים שיובאו בפסה"ד להלן, אינן במקור ונועדו לשם ההדגשה בלבד] לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על נספחיה ובתיק קמא, ומכח סמכותי על פי תקנות 138(א)(1)(5) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), שוכנעתי לדחות את הבקשה אף ללא צורך בתשובה, מהטעמים שיפורטו.
רק כאשר עולה החשש שמא, כתוצאה מהחלטת הביניים, יתנהל המשפט בערכאה הדיונית באופן שגוי או אז תגבר הנטייה להיעתר לבקשה למתן רשות ערעור (ראו: רע"א 7219/11 הפניקס חברה לביטוח נ' נעים, פסקה 7 [פורסם בנבו] (11.06.2012);רע"א 6982/21 רון יצחקי נ' הדר יצחקי בר, פסקה 8 [פורסם בנבו] (16.11.2021)).
סוף דבר לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו