מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סחיטה באיומים קובלנה פלילית פרטית

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

ובהמשך לכך, הוסיף המבקש 1 ובקש לייחס למשיב 2 עבירה של סחיטה באיומים, לפי סעיף 428 לחוק העונשין.
בית המשפט ציין בהחלטתו, כי עיון בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: חוק סדר הדין הפלילי) מעלה, כי עבירת ההיזק בזדון היא היחידה מבין העבירות המיוחסות למשיבים, שבגינה ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית.
...
לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופטים: א' קולה; ד' צרפתי; ס' דבור), בע"פ 33621-03-14, מיום 29.4.2014, בגדרו נדחה ערעורם של המבקשים על החלטתו של בית משפט השלום בנצרת (כב' השופט ח' סבאג – סג"נ), בק"פ 865-12-13, מיום 13.3.2014.
המבקשים ערערו על החלטתו של בית משפט השלום לבית המשפט המחוזי בנצרת, וביום 29.4.2014, נדחה ערעורם.
אשר על כן, דינה של בקשת רשות הערעור להידחות.

בהליך קובלנה פלילית (ק"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

התצהיר הועבר לידי הנאשם ולבאי כוח העמותה, ומאז הופעל על המצהירה לחץ קצוני, כולל מסע הפחדה המלווה באיומים ובסחיטה, לפגיעה במצהירה ובבני משפחתה.
בהקשר לכך נקבע ברע"פ נמרי: "כשמוגש כתב אישום על ידי המדינה נשקלות כל נסיבות העניין. מותר למדינה להביא בחשבון בהחלטתה גם שיקולים כמו מידת אשמו של המתלונן, והאם הוא עצמו פגע במי שהוא מבקש שיוגש נגדו כתב אישום. אחד מחסרונותיה הרבים של הקובלנה הפלילית הפרטית הוא העדר שיקול דעת כזה.
אף הנספחים אשר צורפו לתלונה במישטרה, מהוים בפרשנות רחבה ומהותית חומרי חקירה, שכן גם אם עוסקים הם בהיבט הרחב והכולל יותר של הסוגיה, קרי בעבירת המין והסחיטה הנטענות, ולא בלשון הרע, הרי שמשפורטו עבירות המין והסחיטה ברקע לכתב האישום, נידרש הקובל להוכיחו, ולפיכך היה עליו להעביר חומרים אלו לידי ההגנה.
...
איני מקלה ראש ברצון הקובל לשמור על זכויותיהם של עדי התביעה או גורמים אחרים, להגן על פרטיותם, על חופש הבחירה שלהם אם לצרף מסמכים כאלו ואחרים אם לאו, וברצון להיעתר לבקשותיהם של עורכי הדין של אותם עדים, השוקלים ככל הנראה שיקולים החיצוניים להליך שבפניי.
דומה כי אין מנוס מלגזור גזירה שווה גם על המקרה שבפניי.
בנסיבות האמורות, ולאחר שנבחנו כלל השיקולים הנדרשים לעניין וטיעוני הצדדים, אני מורה על ביטול הקובלנה.

בהליך קובלנה פלילית (ק"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הסגת גבול כדי לסחוט באיומים, עבירה לפי סעיף 428 לחוק.
" "עדותו העכשוית שלא במקומה ולא בזמנה של ב"כ הנאשמת... היא כמובן שקר וכזב והדבר יוכח בנקל בשלב ההוכחות לאחר שהטענות המקדמיות ההזויות הללו יידחו מכל וכל" "כדי להסיר ספק – הנאשמת איננה אלא נוכלת שבצוותא חדא עם בן זוגה וילדיהם התעלקו בביתו של הקובל... עדותו המושחלת של בן הזוג ...היא שקר גס" "... זאת היא בדיוק תשתית העוקץ והסחיטה שבנו הנאשמת והאדריכל שלה מיום תחילת הסגת הגבול" בהתייחס למטרת הגשת הקובלנה כתב הקובל בתגובתו כך: "קבלת פיצוי כספי כאן כתחליף לפס"ד אזרחי הוא חסר משמעות מעשית- זו לא מטרתו של הקובל בהגשת הליך פלילי זה והוא מוכן מראש לוותר על כל פיצוי אישי שממילא היא תשלם כמו ששילמה את הוצאות צו הפינוי וההוצל"פ שנפסקו נגדה. אפס.
בהחלטה אושרה החלטת הערכאות דלמטה מהנימוקים הבאים: היה מקום להקדים ולהגיש תלונה לגורמי אכיפת החוק; מן הראוי שההחלטה על הגשת כתב האישום או נקיטה בצעדים אחרים תנתן על ידי היועץ המשפטי לממשלה; קודם להגשת כתב האישום, יש לבחון את קיומו או העדרו של עניין צבורי בהגשת הקובלנה, דבר שהמבקש אינו מוסמך לשקול; יש בסיס לחשש כי שימוש בקובלנה פלילית פרטית יביא לאכיפה בררנית.
...
החלטתי לבטל את הקובלנה מחמת הגנה מן הצדק וזאת לאחר שמצאתי שהקובלנה נושאת אופי של סכסוך אזרחי במהותו; אינה משקפת אינטרס ציבורי כלשהו; מנוהלת באופן נקמני טורדני ולא ענייני ומנוצלת ככלי לניגוח ולביוש הנאשמת ובן זוגה.
ראשית, לאור החלופות העומדות בפני מי שרואה עצמו נפגע ממעשיו של אחר - חלופות שהיו קיימות גם במקרה דנן – לאמור: הגשת ערר על החלטת המשטרה לסגור את התיק, או נקיטת הליך אזרחי (כפי שבסופו של דבר עשו המערערים).
ברי שעניין זה צריך להיבדק, אולם יש להזכירו כפרמטר שיש בו להעצים את הבעייתיות שבהגשת קובלנה פלילית בעבירה מסוג זה. סוף דבר מכל הטעמים אשר פורטו לעיל וכאמור ברישא להחלטתי, אני מבטל את הקובלנה הפלילית מחמת הגנה מן הצדק.

בהליך ערעור על קובלנה פלילית ע"י הקובל (עק"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מאז, הופעל על נפגעת העבירה לחץ קצוני, כולל מסע הפחדה המלווה באיומים וסחיטה לפגיעה בה ובבני משפחתה.
בדיון שהתקיים בעקבות הבקשה לעיון בחומר החקירה אמר ב"כ המערער, כפי שציטטנו לעיל, כי "סעיף 74 הוא סעיף נהדר וכל החומר צריך [ל]הימסר דא עקא שכל החומר נימסר" ובהמשך לאור הערות בית-המשפט הצהיר לפרוטוקול "אנחנו נעביר את החומר לחברי", וכן "אני מקבל את דברי חברי. אנחנו נעביר את כל חומר הראיות הרלוואנטי לקובלנה הפלילית הפרטית". במילים אחרות, התייחסותו של ב"כ המערער היתה אך ורק לשאלה אם החומר נימסר או לא, ולא לשאלה האם יש חובה למסור את החומר.
...
בנסיבות אלו, אני מורה כי מלוא חומר הראיות ובכללו, רשימת חומר החקירה, מסרונים ככל וקיימים, הקלטות וכיוצא בזה, יועברו לידי ב"כ הנאשם עד ליום 2.10.19".
דיון והכרעה לאחר שעיינו בהודעת הערעור ושמענו את טענות הצדדים דעתנו היא כי דין הערעור להידחות.
בדיון שהתקיים בעקבות הבקשה לעיון בחומר החקירה אמר ב"כ המערער, כפי שציטטנו לעיל, כי "סעיף 74 הוא סעיף נהדר וכל החומר צריך [ל]הימסר דא עקא שכל החומר נמסר" ובהמשך לאור הערות בית-המשפט הצהיר לפרוטוקול "אנחנו נעביר את החומר לחברי", וכן "אני מקבל את דברי חברי. אנחנו נעביר את כל חומר הראיות הרלוונטי לקובלנה הפלילית הפרטית". במילים אחרות, התייחסותו של ב"כ המערער היתה אך ורק לשאלה אם החומר נמסר או לא, ולא לשאלה האם יש חובה למסור את החומר.
לאור האמור, הערעור נדחה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2006 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

פעולה כזו מותרת רק לפי כללי המשפט הבינלאומי ולא יעלה על הדעת שמערכת המשפט הישראלית תורה על פעולה הפוגעת בריבונותה של מדינה זרה, כדי לאפשר לאדם פרטי לנהל, מסיבותיו שלו, קובלנה פלילית, שלא עמדה במבחן העניין לציבור.
מלבד זאת קיימים נימוקים נוספים לדחיית העירעור: כאמור, כתב הקובלנה ייחס ל"משיב", עבירות של סחיטה באיומים, שאין אפשרות להגיש בגינן קובלנה (סעיף 68 והתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב-1982).
...
דין הטענה להדחות גם לגופה.
נעלם, כנראה, מעיני ב"כ המערער כי לפי סעיף 9(ב) לחוק העונשין, "לא תהיה העמדה לדין על עבירות חוץ, אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב, אם ראה כי יש בכך עניין לציבור". מכל הסיבות האמורות לעיל, אנו דוחים את הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו