מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סדר דין פלילי החזרת תפוס לבעליו

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כבר בשלב זה ייאמר שהתובענה במהותה היא להשבת תפוס, תכשיטים שנתפסו על ידי הנתבעת – ואולם יש להבחין ולציין שזו הוגשה כהליך אזרחי והפניה לסעיף 192 לפקודת המכס ולא כבקשה בהתאם לפקודת סדר הדין הפלילי.
תפיסת תכשיטים בבית העסק של התובע (1) התובע, בעל בית עסק בתחום מכירת מוצרי זהב, הגיש תובענה אזרחית שמהותה היא השבת תכשיטים הנמצאים בידי הנתבעת.
...
אין מקום להיעתר לבקשה.
סוף דבר (1) לאור האמור לעיל, בהינתן העובדה שמשמעות בקשת הצדדים היא להמתין עם הליך גילוי המסמכים עד ליום 31/5/2021 ובפועל – לאור האמור לעיל ההמתנה היא עד לסיון חקירה פלילית – אני מורה על עיכוב ההליך.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

אם חלפו ששה חודשים וטרם החל המשפט בו אמור החפץ לשמש כראייה או אם טרם ניתן צו לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי, על המישטרה להשיב את התפוס לאדם שמידו הוא נילקח, אלא אם האריך בית המשפט תקופה זו (ראו: סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי).
בהמשך לכך, המדינה עמדה על כך שאין זו הפעם הראשונה שבה נתפסה משאיתו של המבקש כאשר היא נושאת מטען בעל משקל חורג, והוסיפה כי היא אכן מתעתדת להגיש בקשה לחילוט התפוסים בהתאם לסעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי.
...
מנגד, המדינה טענה כי דין הבקשה להידחות מאחר שאין כל מניעה לעשות שימוש בסמכות התפיסה הקבועה בסעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי, שחלה, לשיטתה, גם כאשר מדובר בעבירות תעבורה.
מהכלל אל הפרט לנוכח האמור לעיל, משעולה מהנתונים שהוצגו כי סמכות התפיסה בעניינו של העורר הופעלה במקרה זה מבלי שהותוותה מדיניות אכיפה סדורה, אני סבורה שדין הערר להתקבל.
אשר על כן, אני מורה על ביטול החלטתו של בית המשפט המחוזי, כך שהתפוסים ישוחררו ויושבו לידיו של העורר.
סוף דבר: הערר מתקבל.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ה"ת 49501-02-20 - בקשה לניהול רכוש תפוס מדובר בבקשה שהגישה המישטרה הירוקה במסגרת ת"פ 293-10-19, וזאת לפי סעיפים 34 ו-38 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(נוסח חדש), התשכ"ט – 1969 (להלן: הפקודה), ליתן למבקשת צו לנהל את הרכוש התפוס ולמכירתו לצורך שמירת ערכו לפי שיקול דעתה.
עוד ראו החלטתו של כב' השופט רובינשטיין בפרשת דדון חזי וציון, שם נדחתה בקשה להחזרת תפוסים בנסיבות דומות לאחר הגשת כתבי אישום וזאת לאור עבר פלילי של בעלי המשאיות בעבירות דומות.
...
לפיכך, אני מורה למשיבה להודיע לבית המשפט עד ליום 1.6.2020, את המתווה לניהול הכספים האמורים לאחר מכירת התפוסים.
ככל שלא יעמוד המבקש בתנאים כאמור, אני מורה על מכירתו של רכב זה והמשיבה תודיע גם ביחס לרכב זה מהו המתווה להפקדת תמורת המכירה כך שזו תישא פירות.
סוף דבר הבקשות להחזרת התפוסים נדחות והבקשות לניהול הרכוש התפוס מתקבלות.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הבקשה וטיעוני הצדדים בפניי בקשה להשבת רכב תפוס, אשר בבעלות המבקש.
הרכב תפוס לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט - 1969 [להלן: "הפסד"פ"] והמשיבה הודיעה בכתב האישום כי בהתאם לסעיף 39(א) בפסד"פ, היא תעתור לחילוט הרכב בסיום ההליך, נוכח שהרכב שייך למבקש ושבאמצעותו בוצעה העבירה.
...
הדיון וההכרעה שמעתי הצדדים וסבורני כי דין הבקשה להתקבל, בתנאים המבוקשים על ידי המשיבה.
אינני מקבל בהקשר זה את טענת הסניגורית לפיה אין תכלית לתפיסת והחזקת הרכב.
סוף דבר: הבקשה מתקבלת במובן זה שהרכב התפוס [מסוג טויוטה לנד קרוזר, מ.ר. 59-149-52] ישוחרר לאחר מילוי כל התנאים הבאים: (1) רישום שיעבוד ועיקול על הרכב לטובת מדינת ישראל באופן שיכלול איסור העברת הבעלות ברכב; (2) חל איסור על ביצוע כל דיספוזיציה ברכב; (3) אני מורה למבקש לשמור על הרכב בעצמו, בשלמותו ובאופן סביר על מנת למנוע כל ירידת ערך שאינה סבירה.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי( מעצר וחיפוש) , להלן: "הפקודה" ,מורה לנו: "32(א). רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה". מתיק החקירה ודברי ב"כ המשיבה עולה שתפיסת הרכב עולה בקנה אחד עם הוראת ס' 32(א) .
ס' 39 לפקודה מעלה טעם נוסף, להחזקת הרכב והוא האפשרות שבית המשפט יורה על חילוט הרכב כחלק מהעונש שיוטל : "39(א). על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל, לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32, או שהגיע לידי המישטרה כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו הוא בעל החפץ; דין צו זה כדין עונש שהוטל על הנאשם".צו חילוט (תיקו תש"ל9 ברם לצד צרכי החקירה ו/או האפשרות לחילוט עתידי של הרכב הקנה המחוקק לבעלי התפוס להגיש בקשה להשבת התפוס, בעיניין זה מורה לנו ס' 34 לפקודה: "4 . על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין מישטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לענין מסויים (להלן – שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט – הכל בתנאים שייקבעו בצו". על פי ההלכה הנוהגת ,לא הרי תפיסת החפץ בידי המישטרה מכוח ס' 32 להמשך החזקתו , ראה לעניין זה ב"ש (י-ם) 9416/03 ENS קרדיט בע"מ נגד מדינת ישראל, להלן: "פרשת קרדיט" .
להשלמת התמונה, אציין שהמחוקק קבע בס' 35 לפקודה מיגבלת זמן שהמשיבה רשאית להחזיק בתפוס כאשר ניתנה לבית המשפט הסמכות להאריך את התקופה בתנאים שיקבעו: "35. אם תוך ששה חדשים מיום תפיסת החפץ על ידי המישטרה, או מיום שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט אשר בו צריך החפץ לשמש ראיה ולא ניתן צו על אותו חפץ לפי סעיף 34, תחזיר המישטרה את החפץ לאדם אשר מידיו נילקח; אך רשאי בית משפט שלום, על-פי בקשת שוטר מוסמך או אדם מעוניין, להאריך את התקופה בתנאים שיקבע". מהי איפוא נק' האיזון שבין זכותו הקניינית של המבקש להשבת הרכב לבין פעולות החקירה כנגד המבקש ואחרים שמיוחסות להם עבירות פליליות כאשר הרכב משמש אמצעי לבצוע אותן עבירות?.
...
על כן אני מורה כדלהלן: אני מתיר למשיבה להחזיק ברכב עד ליום 25.12.23 שעה 11:00.
בכפוף לאמור לעיל, אני דוחה את הבקשה להשבת התפוס.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו