מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ניגוד עניינים בייפוי כוח מתמשך

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כן מבוקש להורות למשיבות 1 ו- 2 לעתירה (משיבות 3 ו- 4 לבקשה זו) - הועדה המקומית לתיכנון ולבנייה חבל אשר (להלן: "הועדה המקומית") והרשות, להמציא לידי העותרים את פרוטוקול הדיון של הרשות מיום 26.2.20 ולהורות לועדה המקומית לפעול להריסת מבנה הרפת שהוקם על ידי ראובן (להלן: "מבנה הרפת"), ללא היתר בנייה ובנגוד לחוק ואשר היתרי הבנייה נועדו להכשירו בדיעבד ובנגוד לדין.
כן נטענו טענות לעניין העדר הסמיכה בייפוי הכוח המתמשך, להגשת עתירה זו. לעניין הסמכת העותרת מס' 1 - ר.ע.מ. חלב, שותפות רשומה (להלן: "השותפות") (משיבה 1 בבקשה זו) להגשת העתירה, נטען כי השותפות אינה פעילה ואף פורקה כי עמוס פרש ממנה עוד בשנת 2011, כי הסכם השותפות מעולם לא יושם בפועל וכי בשנת 2017 הוגשה תביעה לפירוק השותפות במתקנים ובהליך בוררות פורקה שותפות זו על ידי הבורר, עו"ד אביתר גושן באופן שהרפת חולקה לשניים ונקבע כי ראובן יישאר במכון הקיים וכי שלמה יצטרך לבנות מכון חדש.
...
לכן, על אף ששאלת ההסמכה היא שאלה עובדתית, אין היא מתייחסת לבחינת ההחלטות המנהליות אליהם מתייחסת העתירה, אלא לבחינת שאלה מקדמית של הסמכה, אשר אין מנוס מבירורה בהליך זה. נוכח טענת הזיוף שבפי ראובן, חקירתם של עמוס ושל שלמה דרושה לשם הכרעה בשאלת ההסמכה ולכן - בעתירה.
לפיכך, אני מורה על זימונו של עמוס לחקירה, לדיון הקבוע ליום 27.1.21.
ככל שלא עמדו בפניהם מסמכים כלשהם, הדרך להציגם בפניהם איננה בעתירה זו. לפיכך אני דוחה את בקשה 18.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

( לו בנקיטת ההליך המתאים (בג"צ 816/19 , החלטה מיום 2.1.2019 האפוטרופא לדין חוזרת על עמדתה כי מלכתחילה סברה שא' אינו יכול לייצג את אישתו בהליך לגביית מזונותיה וזאת נוכח ניגוד העניינים ואכן, בסופו של דבר א' פנה ללישכת לסיוע משפטי ומונתה לגב' מ' עו"ד ורוניק שעשוע לייצגה בהליכים המתנהלים בלישכת ההוצאה לפועל, לצורך גביית מזונותיה מכלל החייבים.
דיון והכרעה אין חולק כי הגב' מ' זקוקה למינוי אפוטרופוס ואינה מסוגלת להביע דעתה בשאלת המינוי לרבות זהות האפוטרופוס שימונה וכי בעיניינה לא הופקד "ייפוי כוח מתמשך", כמשמעותו בהוראות הפרק שני (ס' 32 א' עד 33 ) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962 (להלן: "החוק").
...
₪ לאור האמור גרסת הבעל בנוגע להחזר הלוואות נדחית וככל שעליו להמשיך ולשאת בהחזרי הלוואות שנטל ע"ח זכויות עתידיות יעשה כן במסגרת כספים המצויים ברשותו.
לסיכום, מכל המקובץ מוחלט כדלקמן: התביעה למזונות מתקבלת באופן חלקי, אך ורק ביחס לעתירה לחיוב הבעל (נתבע מס' 1) במזונות האישה ו/או השלמת מזונותיה.
העתירה לחיוב יתר בני המשפחה (נתבעים - 5 ) במזונות האישה, נדחית.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

במסגרת הדיון בבקשה עלה שהגב' ד' חתמה על יפוי כח מתמשך ביום 14.2.19 בו מינתה את המשיב 3 כמיופה כח. אין חולק שנפל ביפוי הכח המתמשך פגם משנקבע בו שהוא יכנס לתוקפו בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של הממונה, ובנגוד לקבוע בהוראת סעיף 32יט(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (ראו ס' 5-6 לתגובת ב"כ היועמ"ש מיום 19.2.20).
על כן גם אם יוחלט שניתן מבחינה משפטית לכבד את ייפוי הכוח המתמשך, אני סבורה שיפוי הכוח לא ישרת כיום את טובתה של הגב' ד', ועל כן לצורך שמירת ענייניה של גב' ד' ולשם המשך קשר עם כל ילדיה, להתרשמותי יש צורך להותיר על כנו את המינוי של אפוטרופוס חצוני לניהול כלל עניינה באופן ניטראלי, ראוי ומיטיב עבורה".
...
בתסקיר המשלים מיום 31.1.22 פירטה העו"ס: "כאמור, לאור הסכסוך המתמשך רב העוצמה בין ילדיה של גב' ד' לא ניתן להגיע להסכמה בין ילדיה על גורם אחד שיטפל בענייניה. אמנם גב' ד' חתמה בפברואר 2019 על ייפוי כח מתמשך המסמיך את בנה א' לנהל את ענייניה אך להתרשמותי לא בטוח שא' מתאים להיות מיופה כח על ענייניה של אימו, במיוחד לאור טענות המופנות כלפיו על ידי אחיו מ' ואחותו ט' הטוענים שהוא עשה בעבר ועלול לעשות בעתיד שימוש לא ראוי בכספי אמם. מכיוון שמדובר בסכומים של מיליוני שקלים, אני סבורה שבמקרה זה לא יהיה מתאים להפעיל את ייפוי הכח.
על כן גם אם יוחלט שניתן מבחינה משפטית לכבד את ייפוי הכוח המתמשך, אני סבורה שיפוי הכוח לא ישרת כיום את טובתה של הגב' ד', ועל כן לצורך שמירת ענייניה של גב' ד' ולשם המשך קשר עם כל ילדיה, להתרשמותי יש צורך להותיר על כנו את המינוי של אפוטרופוס חיצוני לניהול כלל עניינה באופן ניטרלי, ראוי ומיטיב עבורה".
המלצת העו"ס שלא להפעיל את ייפוי הכח משום שהוא עלול לפגוע בטובתה של הגב' ד' מקובלת עלי משום שהיא ניתה על סמך מכלול שיקולים מקצועיים בלבד, מתוך ראיית טובת הגב' ד' ולאחר בחינה של מצב הדברים והיכרות עם המשפחה.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לדבריהם המנוח והתובעת נפרדו בעקבות ארועי אלימות, היתקיימו ביניהם מאז הפירוד הליכים בבתי הדין הרבניים ולא נותר ביניהם כל קשר או שתוף לאחר הפירוד, וספק אם היה ביניהם שתוף אף לפני כן. הנתבעת 4, שהיא לטענת הנתבעים 1-2 הרוח החיה מאחורי התביעה ומי שהמשיכה לנהל אותה לאחר שהופעל יפוי הכח המתמשך, תומכת בתובעת.
הנתבעת 4 אף ניסתה לייחס למנוח "מהלך מתוכנן" של אלימות כלכלית שתמשך גם לאחר פטירתו באמצעות ההליכים המשפטיים המתנהלים על ידי הנתבעים (עמ' 106 שורה 18 – עמ' 107 שורה 6 לפרוטוקול); כך ייחסה גם לב"כ הנתבעים ולמנוח מניפולציות בקשר עם עו"ד פלוני שערך בעבר צוואה לתובעת (עמ' 107 שורה 9-17 לפרוטוקול) וייחסה מניפולציות לנתבעת בהעלאת טענה לניגוד עניינים בו מצוי עו"ד ר (עמ' 110 שורות 6-11 לפרוטוקול).
...
סבורתני שדין התביעה להידחות בשל כל אחד מהטעמים שהובאו בהרחבה לעיל.
מהמורם ומהמקובץ עולה שלא הוכח שמשך השנים לא התנהל הליך רכושי בבית הדין הרבני.
משהותיר אחריו המנוח צוואה המזכה את יורשיו בכל רכושו (ובכלל זה באים גם המטלטלין וכלי הרכב) ומשהתובעת אינה נמנית על הזוכים בצוואה (פרט ל10 אגורות שזיכה אותה המנוח) הרי שאין תחולה להוראת סעיף זה ויש לדחות גם ראש תביעה זה. סיכומו של דבר הוא שהתביעה נדחית.

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

טענתה זו של ל' בדבר זכאותה למחצית מנכסיו לא עלתה קודם לחתימתו של א' על ייפוי הכוח ומכל מקום, לא בא לטענה זו ביטוי במסגרת ייפוי הכוח ואף לא פורט בייפוי הכוח האופן בו ביקש א' להסדיר את טיפולה של ל' בנכסיו מקום בו יתעורר ניגוד עניינים נוכח עמדתה זו. נוכח כלל האמור והוראות סעיף 32 כט (א)(3) לחוק המקנה לבית המשפט סמכות במקרים המתאימים לבטל ייפוי כוח מתמשך, או מינוי על פיו, הרי שהשיקול הבלעדי המנחה את בית המשפט בהכרעה במחלוקת שבין הצדדים הוא טובתו של א'.
...
אלא שלטעמנו, המקרה שבפנינו, על נסיבותיו הייחודיות, כפי שפורטו לעיל ונוכח עמדת עורכות התסקירים שהוגשו לבית המשפט, מצדיק את ביטול ייפוי הכוח.
מילים אחרות, ככל שימצא בית המשפט כי טובתו של מייפה הכוח מתנגשת עם רצונו, יעדיף בית המשפט את טובתו, תוך שמירה ופיקוח על ענייניו.
סוף דבר ערעורה של ל' נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו