מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נטילת סיכון בעסקת השתחררות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התשובה לכך ברורה ולפחות עולה בקנה אחד עם מסקנתי, התובעים ידעו היטב שמזרחי נמצא במצב כלכלי לא טוב ועל כן גם ידעו היטב כי שיעבוד המיגרש לבנק, להבטחת הלוואה שהוא נוטל, הינו בגדר עסקה ברת סיכון לא מבוטל, אלא שהתובעים, כפי שנכנסו להתחייבות משמעותית ברכישת המיגרש עצמו, כאשר מצבם הכלכלי לא היה שפיר ותוך נטילת הלוואה נוספת בסך של 700,000 ₪ על הלוואה קיימת שטרם ניפרעה ובעודם בחובות כלפי מע"מ וכו', אכן "נאלצו", כדברי התובע, להסכים לשיעבוד המיגרש, הן כדי לקבל סיוע ממזרחי לכסוי חובות המע"מ ותשלומי המשכנתא והן כדי לזכות בסיכוי שהבטיח לגבי הדירות בטבריה ואשר כידוע, לא היתממש.
פה ברגע זה יש לך דפי חשבון להראות לי לגבי החשבון הנוסף? לא. למה לא גילית את זה בתצהיר? למה לא שאלת? אמנם, מעדות אדרי עולה מחד, כי הוא לא זוכר מתי שוחררו כל האחים מהערבויות ומאידך, טען כי היה זה בשנת 2013 – 2014, בעוד המיגרש שועבד בסוף שנת 2012.
...
כמעט מיותר לציין כי דין ראשי הנזק של פגיעה במוניטין בעסקו של התובע או פגיעה בשמם הטוב של התובעים, להידחות, גם לו התביעה להשבת הכספים ששילמו התובעים לבנק הייתה מתקבלת.
סוף דבר אשר על כן, התביעה נדחית.
בהתחשב בסכום התביעה, בתוצאה, בהיקף החומר שהוגש, במשך ההתדיינות ובטענות הצדדים וההכרעה בהן, התובעים ישלמו לבנק הוצאות משפט ככל שהיו ויאושרו וכן בנוסף, שכ"ט עו"ד ריאלי וסביר בסך של 100,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מקבלת פסק הדין (ההוצאות ככל שהיו ויואשרו, תוך 30 יום מהמצאת החלטה המחייבת את תשלומם).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

עמדת לישכת סוכני המכס לפיה קביעת נורמה מסוג זה אשר תחייב את סוכני המכס, מן הסתם, להשקיע זמן נוסף בכל תיק יבוא עלולה להביא לעיכוב בשחרור מטענים ולהכביר בהוצאות נוספות ליבואנים הנובעים מגידול שיחול בדמי ההשהיה ולעלויות האחסנה, ומכאן לייקור אפשרי של המחיר לצרכן, נחזית להיות סבירה ומתקבלת על הדעת ומהוה טעם נוסף לדחיית עמדת המדינה.
אכן, הסיכון האמור הוא סיכון המלווה כל עיסקת יבוא.
ואולם, זהו סיכון אותו לוקח היבואן מראש, ואם יתממש - היבואן אינו יכול להלין על כך על המדינה, שכן נטל על עצמו את הסיכון שהדין שיהיה בתוקף במועד הגעת הטובין לישראל יהיה שונה מהדין שהיה בתוקף בעת התקשרותו החוזית עם הספק[footnoteRef:1].
...
כאמור, אני סבור שעל פני הדברים יש ממש בטענה זו, ואולם אני נמנע מלקבוע בה מסמרות מאחר והדבר אינו נדרש, עקב אי הוכחת יסוד הצפיות הקונקרטית, כאמור לעיל, וכן עקב העובדה שהמדובר בעניין מקצועי אשר לשם הוכחתו נדרשת, לכאורה, הבאת חוות דעת מומחה לעניין, ואין המדובר בעניין אשר יש לבית המשפט ידיעה שיפוטית לגביו.
משכך, וכמבואר לעיל, ממילא התביעה היתה נדחית גם לו עילת מצג השווא הרשלני היתה מוכחת ביחס למי מהנתבעות.
סוף דבר, התביעה, וממילא גם הודעת הצד השלישי – נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

נתבע 2, בן מישפחה של נתבעת 1, אשר ייצג הן את הנתבעת והן את התובעים בהסכם המכר, התרשל בכך שניסח הסכם מכר למכירת ממכר שלא קיים, בכך שפעל בנגוד עניינים והעדיף את טובת נתבעת 1 על פני טובת התובעים ושיחרר כספים שהוחזקו אצלו בנאמנות, למרות שלא הושלם רישום המגרשים, ולמרות שלנתבעת 1 נותר חוב בגין היטל השבחה בסך 135,000 ₪, שאותו היא סירבה לשלם.
הניסיון של התובעים להנות מפירות העסקה, ובד בבד להיתנער מהאחריות, העלויות הנילוות ומהסיכון שנטלו על עצמם במסגרתה, תוך הטלתם על הצד שכנגד (ר' עמ' 29 ש' 1-13), מהוה ניסיון לאחוז את החבל משני קצוותיו – להנות מעסקה במחיר נמוך ממחיר השוק, לא לבטלה, ומבלי לשאת בעלויות הממשיות למימושה.
...
אולם, אין במועד דרישת התשלום כדי ללמד בהכרח על המועד שבו בא לעולם החיוב בהיטל ההשבחה, ומבלי להכריע בסוגיה זו, אני סבורה כי בנסיבות העניין, ומאחר והן התובעים והן הנתבעת, כפי שפורט לעיל, לכל אחד אשם תורם באשר ליישום חלקו, באופן שהאריך את העסקה, ובשים לב לנוסח ההסכם, על הצדדים לשאת במשותף בהיטל ההשבחה, בסכום של 25,000 ₪ לכל צד. במועד שבו התקבלה דרישת התשלום של היטל ההשבחה, בשנת 2015 וכ-6 שנים לאחר החתימה על הסכם המכר, כאמור, הנתבעת עדיין הייתה "רשומה" כבעלת הזכויות במגרש, ובהתאם לכך, היא זו שקיבלה את דרישת התשלום ולא התובעים.
לנוכח האמור לעיל, אני מקבלת באופן חלקי את התביעה בעניין זה, ומורה על הפיכתו של הסדר הביניים שהוסכם בין הצדדים להסדר קבוע ועל נשיאה משותפת של הצדדים בתשלום היטל ההשבחה, בחלוקה שווה ביניהם.
לסיכום: לאחר שהתייתרו יתר הסעדים, למעט הסעד הכספי, מצאתי כי דין התביעה הכספית להידחות בכללותה, למעט רכיב היטל ההשבחה שהוסדר בין הצדדים כמימון ביניים ויש להשאירו כפי שבוצע.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2015 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

הספק נוטל על עצמו את מלוא הסיכון לגבי עיסקאות שנעשו על פי תנאים אלה.
בפסק הדין שניתן ב- רע"א 8501/04 ישדר המרהט חיפה בע"מ נגד כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, ( פורסם בנבו) קבע בית המשפט העליון כי תנאי בהסכם בין המנפיק והספק לפיו משוחרר המנפיק מתשלום לספק במקרה של ביטול עסקה טלפונית אינו נחשב תנאי מקפח בחוזה אחיד.
...
וכך אמר בית המשפט, מפיו של ב' השופט ,הנשיא כתוארו אז, גרוניס: " אם יתברר כי מחזיק הכרטיס לא ביצע את העסקה, ייאלץ הספק ,ולא הסולק, לספוג את ההפסד. יתרה מזו הסולק אינו נדרש להוכיח כי העסקה לא בוצעה על ידי מחזיק הכרטיס. מבחינתו לכאורה די בכך שהלקוח התכחש לעסקה על מנת שהוא יהיה זכאי להימנע מכיבודה . במאמר מוסגר אציין כי עשויה להתעורר שאלה האם כאשר טוען הספק נגד הודעת ההתכחשות ומציג אסמכתא לכך שהעסקה בוצעה על ידי הלקוח חלה על הסולק חובה לערוך בירורים בנושא או שמא מרגע שניתנה הודעת התכחשות רשאי הוא לנער את חוצנו מהעניין. בשאלה זו אין צורך להכריע. ברי מכל מקום כי על הסולק לא מוטל להוכיח את נכונות התכחשותו של מחזיק הכרטיס לעסקה". סבור אני כי חובת תום הלב אינה מאפשרת מתן פטור מבדיקה כלשהי או חסינות גורפת למנפיק או לסולק ביחסים בינו לבין הספק .
סוף דבר: לאור כל האמור, נחה דעתי כי לאור הבירור שנערך על ידי הנתבעת ולאור תוצאותיו הלכאוריות של הבירור, שסותרות לכאורה את טענות הלקוח, לא הייתה הנתבעת רשאית לבטל את החיוב של הלקוח, ומשעשתה כן, עליה לפצות את התובע.
הנתבעת תשלם לתובע את הסך של 3,950 ₪.
כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר שיחרורה, הוסיף מצבה להדרדר, היא עסקה בזנות והתגוררה ברחוב עד שהחלה להסתייע בעמותות תומכות לנשים ונקלטה בדירת חרום שהוותה מקום מוגן עבורה.
עוד נטען, כי הגם שהנאשמת לא חפצה בתוצאת מעשיה ובמותה של המנוחה, וכי אין לשלול כי קדמה לכך דחיפה של המנוחה את הנאשמת, הרי שדחיפתה של המנוחה לעבר כביש הייתה מכוונת, באופן בו הנאשמת הייתה מודעת למעשיה ונטלה סיכון בלתי סביר לתוצאת גרימת המוות ועל כן, לשיטת המאשימה, מדובר ביסוד נפשי של קלות דעת ברף הגבוה של עבירת ההמתה.
...
ערעור המערער על הכרעת הדין נדחה, ומנגד, ערעור המדינה על גזר הדין התקבל, לאחר שבית המשפט העליון מצא כי בנסיבות "המעשה והעושה במקרה שלפנינו" העונש שהוטל אינו משקף את רמת האשם הטמונה במעשי המשיב, שכן "אין מדובר בתיק של המתה בקלות דעת בתאונה. התנהגותו של המשיב כללה הפעלת אלימות ממשית ומכוונת כלפי המנוח, שנועדה לפגוע בו והובילה בסופו של דבר למותו". ובהמשך- "במעשי תקיפה חוזרים ונשנים כמפורט בהכרעת הדין, המסתיימים במוות, טמון אשם רב". ובהמשך- "בענייננו, אמנם נקבע כי המשיב היה קל דעת ביחס לגרימת מותו של המנוח, אך המוות אינו תוצאה של תאונה. הוא תוצאה של מעשים אלימים, שכיוון המשיב נגד המנוח, ומקל וחומר יש להחמיר בענישה". בפסק הדין, הוחמר העונש והועמד על 7 שנות מאסר, וזאת מבלי שמוצה הדין.
בית המשפט מצא שנוכח הסדר הטווח אין מקום לקבוע מתחם ענישה ולאחר בחינת נסיבותיו של הנאשם הטיל עליו 40 חודשי מאסר בפועל, מע"ת ופיצוי בסך 75,000 ₪.
לאור כל האמור, ראיתי לגזור על הנאשמת את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 54 חודשים החל מיום מעצרה בתאריך 18/11/2021.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו