מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נוהל מפלה של משרד החינוך כלפי מגזרים

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

זוהי בקשה להורות למשרד החינוך לבטל את ההוראה המפלה הקבועה ב"נוהל העברות שיבוצים והשלמות משרה" של משרד החינוך, ביחס למגזר הדרוזי והערבי, לפיו מותר למשרד החינוך באורח חד צדדי להודיע לעובד הוראה דרוזי או ערבי על הפסקת עבודתו עד ליום ה-1/10/13 ולקבוע, כי מדובר בהוראה שאינה קיימת ביחס לעובדי ההוראה היהודים וכי מדובר כאן באפליה אסורה ופסולה.
בסעיף 12 למכתב השיבוץ נכתב בזו הלשון: "במקרה של טעות או שינוי בתקן בית הספר או כל החלטה שגויה מסיבה כלשהיא, משרד החינוך שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את שיבוצך בעבודה עד חודש מיום תחילת העסקתך". ב"כ המבקשים טענה בבית הדין כאמור, כי הסעיפים 16 ו-17 לנוהל השיבוציים קיימים רק במיגזר הערבי והדרוזי, אך לא קיים במיגזר היהודי ולכן מדובר כאן באפליה פסולה.
...
ביום 27/3/12 הודע למבקשת מס' 2 בכתב על ידי מר כבישי, מנהל תחום כוח אדם במשיב, כי בקשתה למתן אישור חריג נדחית.
בנסיבות אלה הבקשה להורות על שיבוצה של המבקשת מס' 2 בחטיבת הביניים כיסרא-סמיע נדחית בזאת.
יחד עם זאת, אנו מורים למשיבה לבדוק את האפשרות, תוך 15 יום מהיום, האם ניתן לשבצה לעבודה בבית ספר אחר קרוב לאזור מגוריה עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית או לאו, מאחר ולכאורה נגרמו בפועל למבקשת מס' 2 נזקים כלכליים.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

התובעת טענה כי שיבוצה במסגרת "חוזה מיוחד" בשנת הלימודים הנוכחית אינו כדין ופוגע באפשרותה לקבל קביעות, ועל כן היא ביקשה מבית הדין להכריז כי שיבוצה הוא לפי "תקן פנוי". משרד החינוך הגיש כתב הגנה ובו טען כי לא נפל פגם בהחלטה לשבץ את התובעת בבית הספר בכפר טורעאן לפי חוזה מיוחד ואין מקום להתערב בה. עוד טען כי בעיניין שיבוצעים של עובדי הוראה הוא פועל בהתאם לנהלים לשבוץ עובדי הוראה, ובכלל אלה נוהל "העברות, שיבוצים והשלמות משרה של עובדי הוראה במיגזר הערבי" (להלן: "נוהל השיבוצים").
מטעם משרד החינוך העיד מר כבישי, מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הצפון של משרד החינוך.
בפסק דין של בית דין זה (אב בית הדין השופטת איצקוביץ) - עב 1867/06 ופא דאהר נ' מדינת ישראל, נבחנה הטענה של נוהל מפלה, מאחר שהוא מיושם רק במיגזר הערבי, ונפסק שם: "באשר לטענה לגבי נוהל מפלה, יש לציין כי נאמר בעדותה של גב' זילברברג, עדות שעשתה עלינו רושם מהימן ביותר ולא נסתרה כלל, כי מדובר בנוהל הקיים מזה כ-20 שנים (ראו ע' 11 לפרוטוקול הדיון), בהיתחשב במאפיינים המיוחדים של אותו מיגזר, שבו נוצרות מחלוקות ויש צורך בקריטריון אחיד, בשונה מהמגזר היהודי שבו, לפי ידיעתה של גב' זילברברג, לא הוגשו תביעות משפטיות כנגד שיבוצים, בתחום של גני הילדים (ע' 12, ש' 16-17).
...
בהתאם לתיאור לעיל, אנו סבורים כי השיבוץ של התובעת נעשה בהתאם לכללים החלים במשרד החינוך, ללא אפליה או שיקולים זרים.
בהתאם לכך, דין התביעה להידחות.
לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בתשובה למכתבו השיבה הגב' זילברברג ממשרד החינוך, כי לא שובצו גננות חדשות, וכי בירכא התפנתה משרה לחופשת לידה של גננת, אליה שובצה גננת ממלאת מקום תושבת המקום, וזאת בהתאם לנהלים, וכי על התובעת להגיש בקשה להשלמת משרה לשנת הלימודים תשע"א. בחומר הראיות המצוי בתיק בית הדין, אין ראיה לכך שהתובעת הגישה בקשה מסודרת בטופס המיועד לכך להשלמת משרה לשנת הלימודים תשע"א, תשע"ב או תשע"ג, ואף לא ניתן לראות באילו מקומות ביקשה התובעת השלמת משרה, ומהם הנתונים הנוספים המפורטים בבקשה כזו.
לחילופין, טענה התובעת, כי גם אם יקבע שהסכמתה ניתנה מרצונה החופשי, המדובר בדרישה שלא כדין של משרד החינוך, וזאת לאחר שמשרד החינוך נהג כלפיה באפליה, כאשר גננות פחות ותיקות ממנה לא נפגעו בהקף משרתן.
טענות הנתבעת בתמצית הנן כדלקמן: מעדות הגב' מונירה דאהר, המשמשת כמפקחת גני ילדים במיגזר הדרוזי והצ'רקסי במשרד החינוך - מחוז הצפון, עולה כי לא ניתן ליתן השלמת משרה לעובד הוראה קבוע בשעות זמניות, אולם ניתן לו שעות זמניות לשנה אחת, כאשר מובהר לו, כי אלה אינן מהוות השלמת משרה באופן קבוע (עיין עמ' 18 סיפא ועמ' 19 רישא לפרוטוקול).
...
בסופו של דבר הוחלט על פיטורי התובעת (עיין נספחי ד'1 - ה'1 לתצהיר כרמלה זילברברג).
לא מצאנו ממש בטענות התובעת באשר ל"אינוס וכפיה", בכל הקשור בחתימתה על הסכמה להפחתת היקף משרתה, הגם שברור, שהתובעת היתה מעדיפה להמשיך ולהיות מועסקת במשרה מלאה.
כמו כן, לא הוכח לבית הדין, כי ניתן היה לשבץ את התובעת בדיוק באותן שעות ובאותן גנים בהן שובצו עובדות הוראה בלתי קבועות, וכי אין המדובר בשעות החופפות לשעות הקבועות שקיבלה התובעת במסגרת היקף משרה של 13 ש"ש, או בגנים במרחק שלא יאפשר לתובעת להגיע אליהם בין שעת הסיום של שעות אותן עבדה בפועל לבין השעה בה היתה אמורה להתחיל לעבוד בגן אחר, מה גם, שאותן גננות אחרות לא צורפו כמשיבות, ואין המדובר בבקשה שהוגשה במועד בו ניתן היה ליתן החלטה המשנה את השיבוץ לשנת הלימודים תשע"א. התובעת אף לא הוכיחה, כמה שעות זמניות במדויק ניתן היה להוסיף לה. אשר על כן, גם התביעה הכספית - שעניינה ההפרש בין השכר שקיבלה התובעת בפועל עבור 13 ש"ש, לבין השכר שהיתה משתכרת, לו היתה עובדת בהיקף של משרה מלאה - דינה להידחות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2006 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הנוהל שנקבע בעבר עומד להשתנות, כאמור בהודעת משרד הפנים לבית המשפט מיום 15.8.2006, ועל כן, כך נטען, הערייה אינה יכולה לחרוג ממסגרת התמיכות הנקבעת על-ידי ועדת התמיכות ועל-פי הנהלים.
אין צורך לחזור על הדברים, שהרי אלו מצאו את ביטוים באופן ברור בבג"ץ 10285/04 הנ"ל (ראה גם בג"ץ 5325/01 עמותת ל.כ.ן לקידום כדורסל נשים נ' המועצה המקומית רמת השרון, תק-עליון 2004(2) 2647; בג"ץ 3792/95 תיאטרון ארצי לנוער נ' שר האוצר, פ"ד נא(4) 259; בג"ץ 59/88 צבן נ' שר האוצר, פ"ד מב(4) 705; בג"ץ 8186/03 קרן החינוך למען בתי ספר תל"י נ' משרד החינוך, פדאור 04 (17) 54; בג"ץ 1703/92 ק.א.ל. קווי אוויר למטען נ' ראש הממשלה, פ"ד נב(4) 193).
צריך לזכור שמתן סעד כספי המחייב את הרשות להעביר כספי תמיכה למי שקופח שלא כדין, עשוי להנציח הפליה כלפי מגזרים נוספים שלא פנו לבית המשפט.
...
ניסיונה של העותרת להסיק מתצהירו של מר וקים כאילו שולם לקבוצת הגברים סך של 750,000 ₪ בהתאם להתחייבויות העירייה, דינו להידחות.
אשר על כן אני דוחה את העתירה ככל שהיא מתייחסת לתשלומי תמיכה לעבר, דהיינו עד לשנת 2005.
לפיכך העתירה נדחית, ללא צו להוצאות.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענותיה של התובעת ליישום הנוהל באופן לא תקין כלפיה, מתרכזות בטענות הבאות: · שיבוצה ללימוד מיקצוע היסטוריה - תחום שאינו תואם את הכשרתה בספרות עברית וכללית; · המנהל התנהג כלפיה בסגנון דיבור בוטה וצעקות, לרבות מידורה מישיבות ומקבוצות WhatsApp רלוואנטיות; · המנהל הפעיל את סמכותו בהתאם לנוהל להגדיל משרה בשלוש שעות שבועיות במקצוע העברית בו היא הוכשרה, תוך העדפת מורות אחרות בבית הספר על פניה, משיקולים זרים לרבות הפליה ובנגוד לנוהל החל בנתבע ואוסר שיבוץ של קרובי מישפחה המלמדים באותה מסגרת חינוכית.
הנוהל מופעל במיגזר הערבי במחוז מרכז, חיפה וצפון מזה למעלה מ-20 שנה, ומאושר ע"י מנכ"ל משרד החינוך וכן אושר בהליכים משפטיים אחרים ע"י ביה"ד הארצי לעבודה ובתי הדין האיזוריים לעבודה.
העד, מר חאסקיה: מה שאתה אומר, נו באמת, אתה כאילו בא מאנגליה ואתה מדבר על חברה סגורה שאני אבטיח לך שיש לי קירבה לכל טירה קירבה רחוקה בטוח ואח שלי נשוי לדודתה של מישהו נו ריבונו של עולם באמת? עו"ד ת.טיבי: אתה מכיר את הנוהל של משרד החינוך בעיניין העסקת קרובי מישפחה? העד, מר חאסקיה: אני מכיר אותו טוב מאוד, עו"ד ת.טיבי: סעיף 30 לתצהיר של חולוד אני ממשיך באותו דבר, "המורה מרוואת הנה בת דודתה
...
אומנם, הרציונל של הצעת החוק למניעת התעמרות זהה לרציונל של החוק למניעת הטרדה מינית, אך סעיף 6 להצעת החוק למניעת התעמרות מחייב הגשת תלונה או ידיעה קונסטרוקטיבית של המעסיק על קיומה של ההתעמרות, וכמפורט לעיל, לא מצאנו לכך אסמכתאות אובייקטיביות.
לאור האמור לעיל, מצאנו כי לא עלה בידי התובעת להוכיח כי היא זכאית לפיצוי כספי בגין התנכלות תעסוקתית וכן לא הוכח טעם המצדיק קבלת הסעד ההצהרתי אותו תבעה התובעת – הגדלת משרתה למשרה מלאה בתחום הכשרתה.
על כן, התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו