מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

נדחתה בקשה לשחרור מוקדם של אסיר

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בסיכומו של דבר נדחתה בקשתו של האסיר לשיחרור מוקדם ברוב דיעות.
...
חברי הוועדה מר אשר זיו ומר רפאל בילר סברו, בדעת הרוב, כי יש לדחות את בקשתו של העותר לשחרור מוקדם.
בנסיבות אלו סברה דעת הרוב כי האסיר מגלם מסוכנות לשלום הציבור ובהתאם יש לדחות את בקשתו לשחרור מוקדם.
הגם שאין מדובר בשלב של גזירת הדין, אלא בשלב בו נבחנת בקשה לשחרור מוקדם ממאסר, סבורני כי על ועדת השחרורים להביא בחשבון ולתת משקל לאפיק הטיפולי המוצע, תוך יישום, בהתאמה הנדרשת, של עקרונות תורת המשפט הטיפולי שבבסיסו שימוש בכוח המשפטי כמנוף להליך טיפולי ושינוי דרכיו של מי שביצע עבירה.
סיכום: אשר על כן ובסיכומו של דבר אציע לחברי כי נורה כדלקמן: נורה על שחרורו המוקדם של העותר ממאסרו.
בנוסף אנו מורים כי האסיר ישולב בטיפול בתכנית רש"א, כפי שהוצגה בפני ועדת השחרורים, על כל רכיביה.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

השופט עודד גרשון [אב"ד]: לפנינו עתירתו של אסיר כנגד החלטת ועדת השחרורים לפי חוק שיחרור על תנאי ממאסר, התשס"א - 2001 (להלן - "החוק"), שדחתה את בקשתו לשיחרור מוקדם.
...
לאחר עיון בהחלטת הועדה קמא, בטענות באי כח הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את העתירה.
הועדה קמא שקלה את מכלול הנסיבות והגיעה למסקנה שהעותר אינו ראוי לשחרור מוקדם מפאת מסוכנותו לשלום הציבור.
אשר על כן אנו מורים למזכירות לשלוח העתק מפסק הדין לבאי כח הצדדים באמצעות הדואר.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

הדבר אמור ביתר שאת כאשר מדובר בבקשת רשות ערעור המכוונת כנגד שיקול דעתה של ועדת השחרורים לדחות בקשה לשיחרור מוקדם, שאין לאסיר זכות מוקנית לקבלו (ראו: [רע"ב 3319/12](http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעב%203319/12) רחמיאן נ' מדינת ישראל, בפיסקה 10 (2.10.2012); רע"ב 1328/13 אמיר נ' וועדת שחרורים בבית הסוהר אשל, בפיסקה 8 (24.3.2013); רע"ב 8720/13 שמואל נ' שירות בתי הסוהר, בפיסקה 4 (‏17.3.2014)).
משכך, איני נידרשת לידון בשאלה מה המשקל שועדת השחרורים תיתן במקרה שבו נדונה בקשה לשיחרור על תנאי של אסיר שלא שילם את חובו לקורבנותיו, במצב דברים שבו האסיר נקט בהליכי פשיטת רגל בתום לב וניתן לו צו כנוס נכסים או הוא הוכרז כפושט רגל.
...
לטענת המדינה יש לדחות את בקשת רשות הערעור על הסף, בהיותה בקשה הנטועה בנסיבות המקרה דנן.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה לה ובשאר החומרים שהונחו בפני, הגעתי לכלל דעה כי דינה להידחות.
בענייננו, למרות האופי העקרוני שהמבקש מנסה לשוות לבקשה, אני סבורה כי הכרעתם של בית המשפט המחוזי ושל ועדת השחרורים נטועה בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה דנן.
אשר על כן, דין הבקשה להידחות.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

לא כל שכן כאשר מדובר בבקשת רשות ערעור המכוונת כנגד שיקול דעתה של ועדת השחרורים לדחות בקשה לשיחרור מוקדם, שאין לאסיר זכות מוקנית לקבלו (רע"ב 3319/12 רחמיאן נ' מדינת ישראל (2.10.2012), בפיסקה 10).
בעניינינו, החלטתה של ועדת השחרורים שלא להורות על שיחרורו המוקדם של המבקש נשענה על תשתית עובדתית איתנה, ובפרט על הערכותיהם המקצועיות של הגורמים הטיפוליים ועל מידע מודיעיני שהוצג לה, כמו גם על עברו הפלילי העשיר של המבקש.
...
נוכח כל האמור קבע בית המשפט קמא כי החלטת הוועדה הייתה שקולה וראויה, ועל כן אין מקום להתערב בה. טענתו המרכזית של המבקש במסגרת הבקשה דנן היא כי שירות בתי הסוהר דורש ממנו לעבור תהליך של שיקום וגמילה מסמים בשל כך שהורשע בעבירות סמים, הגם שכלל אינו משתמש בסמים, והא ראייה – הוא מרצה את עונשו באגף נקי מסמים.
המבקש טוען בהקשר זה כי בקשתו מעוררת שאלה כללית בנוגע לחיובם של מורשעים בעבירות סמים לעבור הליכי גמילה גם אם שאינם משתמשים בסמים , וכי הדבר מצדיק מתן רשות ערעור בעניינו.
כן טוען המבקש כי שגתה הוועדה כאשר קבעה שסירב לעבור הליך טיפולי בין כותלי הכלא, ומדגיש כי הוא נטל חלק בקבוצת טיפול למניעת רצידיביזם וכי השיקום המוצע במסגרת התוכנית הפרטית הוא המשך ישיר לטיפול שעבר במסגרת זו. המשיבים טוענים כי דין הבקשה להידחות על הסף שכן היא אינה מעוררת שאלה כללית, ומדגישים בהקשר זה כי המבקש כלל לא נדרש לעבור הליכי שיקום וגמילה מסמים אלא הליך למניעת רצידיביזם, ומכאן שטענותיו של המבקש בנוגע לחיוב אסירים שאינם משתמשים בסמים לעבור תהליכי גמילה מסמים אינן רלוונטיות לעניינו.
כן טוענים המשיבים כי דין הבקשה להידחות אף לגופה, ומצביעים לשם כך על עברו הפלילי המכביד של המבקש (שמרצה כעת את מאסרו השלישי, על אף שהוא רק כבן 25), על כך שהפר בעבר את האמון שניתן בו ועל המידע המודיעיני השלילי בעניינו.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בצדק סבר בית המשפט קמא כי זוהי החלטה סבירה שאין מקום להתערב בה. סוף דבר, הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט קמא סבר כי "אין תימה" שהועדה לא הורתה על שיחרורו המוקדם של המבקש לפי תכנית השקום הפרטית, בשים לב לעמדתם של גורמי הטיפול אשר ליוו את המבקש במהלך מאסרו, ובהיתחשב בכך שהתרשמותם מנכונותו של המבקש לעבור הליך טפולי הייתה שונה בתכלית מהתרשמותה של גב' לובלסקי.
עוד גורסים המשיבים כי דין הבקשה להדחות גם לגופה, ומצביעים בהקשר זה על כך שמן הדו"חות של גורמי הטיפול בעיניינו של המבקש עולה כי לא הפיק תועלת מההליך הטיפולי שעבר וכי הוא אסיר מניפולטיבי שלא הצביע על תהליך שקום משמעותי המצדיק את שיחרורו המוקדם.
...
עוד גורסים המשיבים כי דין הבקשה להידחות גם לגופה, ומצביעים בהקשר זה על כך שמן הדו"חות של גורמי הטיפול בעניינו של המבקש עולה כי לא הפיק תועלת מההליך הטיפולי שעבר וכי הוא אסיר מניפולטיבי שלא הצביע על תהליך שיקום משמעותי המצדיק את שחרורו המוקדם.
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בצדק סבר בית המשפט קמא כי זוהי החלטה סבירה שאין מקום להתערב בה. אשר על כן, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו