מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

נבחנת כנות הכריכה בדיון פרונטאלי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

על פניו, אין בבקשה נימוק ממשי שיצדיק חריגה מן הכלל הבסיסי לפיו ימסור עד את עדותו באופן פרונטאלי בפני בית המשפט.
כך למשל בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 5/4/09 בעיניין: ת.א. (ירושלים) 7010/05 ר.ס.א.א. יזמות והשקעות בע"מ ואח' נ' כהן תמיר ואח', נדון מקרה לפיו אחד מבעלי הדין נמצא בארה"ב וטען כי הוא מצוי בהליכים לקבלת אשרת עבודה שם ולפיכך אינו יכול לבוא לישראל למתן עדות.
השופט זילברטל בחן את הנתונים, לרבות הדרישה לצרוף תצהיר תמיכה לבקשה וציין כי לא שוכנע שמצבו הרפואי של העד מונע ממנו להגיע ארצה למסירת עדות.
הערה לסיום: התובעת אינה טוענת לנכות רפואית, כאשר נסיבות התאונה מעלות מחלוקת כנה בשאלת האחריות הנזיקית.
...
כבר אציין כי נימוקי הבקשה אינם עונים על דרישות החוק והפסיקה, ועל כן דין הבקשה להידחות.
אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

על הנתבעת מוטל הנטל להראות שהיא ביצעה מאמצים אקטיביים, כנים וישרים על מנת לאתר לתובעים תפקידים מתאימים, והנתבעת לא עמדה בנטל זה. אף במסגרת הליכי צימצום, היתה חובה לשקול את מוגבלות התובעים ולהעדיפם על פני עובדים אחרים.
הנתבעת טענה טענת קזוז בנושא, אולם לאור המסקנה בדבר דחיית התביעה, אין צורך לידון בטענה זו. נוסיף כי לא הוגשה תביעה שכנגד, ולפיכך אין מקום לפסוק לטובת הנתבעת בנושא זה. ועוד יש לציין, כי תובע 1 בעדותו אישר כי קיבל בזמן אמת את הודעת המייל של ועד העובדים על הסכמת הועד לפיטורי הצמצום.
תובע 1 טען טענות שונות כנגד היתנהלות ועד העובדים, אך מקומן של טענות אלה אינו בהליך דנן; לאחר שעלה כי ועד העובדים הסכים למתווה הפיטורים, וזאת לאחר שבחן את הדברים היטב, ותוך שהצליח להקטין את מספר המפוטרים ולהביא למתן תנאי פרישה משופרים למפוטרים.
התובע 1 הודה כי אינו יודע אם יש היום הדרכות פרונטאליות למבקרים, דבר שהוא עשה כשעבד בנתבעת, והודה כי היו פיטורי צימצום כנטען על ידי הנתבעת.
...
לאור כל האמור לעיל, התובעים עתרו לקבוע כי הליך הפיטורים מבוטל, להשיב את התובעים לעבודתם, ולשלם להם את השכר לתקופת הביניים.
מכל האמור לעיל עולה, כי יש לדחות את תביעתו של תובע 1.
מכל האמור לעיל, עולה כי אין להחיל על התובע 2 את חוק השוויון באשר לתקופת עבודתו בנתבעת.
אחרית דבר מכל האמור לעיל עולה, כי דין התביעות להדחות.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2004 בעליון נפסק כדקלמן:

המשיב הוסיף בכתב-התביעה כי "גם בשלב זה היה מעדיף התובע (המשיב) כי הילדות יהיו במשמורתו ואולם כדי להמעיט בוויכוחים מוכן הוא ליתן לנתבעת (העותרת) אפשרות לגדלם תוך שהוא מפקח על הילדות וזאת בתנאי שתשאר הנתבעת בארץ". אין מחלוקת בין הצדדים כי תביעת הגירושין היתה כנה וכי העניינים שנכרכו בה נכרכו כדין ובכנות.
בהחלטתו, פסק בית-המשפט לעינייני מישפחה כי אף אם בית-הדין הרבני הוא המוסמך לידון במשמורתן של הבנות, הרי משמורת וקביעת מקום מגורים אינם חד הם. מאחר והסוגיה של קביעת מקום מגורים לא נכרכה במפורש בתביעת הגירושין, לא קנה בית-הדין הרבני סמכות מקורית לידון בסוגיה זו מכוח כריכה.
בהיתחשב בכך, ראוי לקבוע כי הסכמים בין הורים לעניין משמורת הקטין ולעניין הערכאה השיפוטית שתידון בסוגיה זו, לא יחייבו את הקטין אם טובתו לא נבחנה במעמד הצדדים כעניין העומד לעצמו בנפרד מיתר סוגיות הגירושין.
אף-על-פי-כן, ההכרה במעמדו של הקטין כבעל דין עצמאי מחייבת כי על דרך העקרון לא תחויבנה הבנות בהסכמות שבין הוריהן - לרבות הסכמה בנוגע לסמכות שיפוטו של בית-הדין הרבני – מבלי שהתקיים דיון פרונטאלי ומהותי בעיניינן בנפרד מיתר סוגיות הגירושין.
...
המסקנה המתבקשת היא כי אף אילו היו העותרת והמשיב מסכימים במסגרת הסכם הגירושין ביניהם להקנות לבית-הדין הרבני סמכות שיפוט נמשכת בנוגע למשמורת הקטינות ולמקום מגוריהן, היה בהסכמה זו כדי לחייב את ההורים אך לא היה בה כדי לכבול את הבנות.
אשר לטענת בא-כוח המשיב לפיה העותרת לא היתה רשאית להגיש לבית-המשפט לענייני משפחה תביעה בשם הבנות שכן היא אינה בגדר "ידיד קרוב" לפי סעיף 3(ד) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, הרי שדין טענה זו להידחות: על-פי מהותו ותכליתו, נועד סעיף 3(ד) להרחיב את זכות הגישה של הקטין לבית-המשפט לענייני משפחה - בין בעצמו ובין באמצעות אחרים כמפורט בסעיף - בלא לגרוע מהמצב ששרר ערב חקיקתו של החוק האמור.
כפי שציינו בעבר, לא זו הדרך להעלות בקשה לדיון בפני בית-דין מיוחד, ומכל מקום, על-פי אמות המידה שנקבעו בפסיקה, דין הבקשה - אף אילו הוגשה כדין - היה להידחות (ראו: בג"צ 8497/00 פלמן נ' פלמן, פ"ד ז(2) 118 והאסמכתאות המובאות שם).

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

המבקשת טענה כי, מדובר בחקירה יעילה ביותר שנמשכה כשנה, כאשר תיקים מורכבים בהקף זה, נחקרים לרוב תקופה ארוכה באופן משמעותי מפרק זמן זה. הקף החקירה אדיר והתבצעו מעל 160 פעולות חקירה פרונטאליות, לצד אלפי פעולות נוספות.
יתרות הזכות שהועברו למבקשת היו והנם "צנור חמצן" לפעילות העסק באשר אין עסקינן בכספים אישיים של המשיבים, אלא המדובר בהמחאות שנפרעו בחשבונות המשיבים לאחר שהתקבלו כדין מלקוחות העסק שאינם קשורים כלל ועיקר לפרשייה ומוצאים עצמם כמי שאיבדו כספם, ובסכומי כסף במזומן אותם נידרש היה העסק להחזיק כחלק מפעילותו כנותן שירותים פינאנסיים.
בית המשפט נתן החלטה מנומקת לאחר שבחן את חומר הראיות הגולמי, על החלטה זו לא הוגש ערר ואין לפגוע בעיקרון סופיות הדיון.
...
סבורני כי את הוראת סעיף 35 לפסד"פ, יש לפרש על פי תכליתה של ההוראה ולא בדרך של פרשנות מילולית מצמצמת.
מעבר להיבט המעשי, גם טעמים שבאחידות כללי סדר הדין תומכים באותה מסקנה.
סוף דבר לאור שפורט, משתפיסת הרכוש עודנה הכרחית להגשמת המטרה לשמה הוא נתפס, ומשלא מצאתי כי קיימת חלופה אחרת שפגיעתה במשיבים פחותה, ואשר ניתן להגשים דרכה את מטרת תפיסתו של הרכוש.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

משנמצא כי נוכח מצב החרום שהוכרז לאחר פגרת חג הסוכות על רקע ארועי מלחמת חרבות ברזל ייקשה על בית המשפט לקיים דיון קרוב במעמד הצדדים, הוצע לצדדים להגיע להסכמה דיונית בדבר ויתור על הדיון הפרונטאלי ומתן החלטה על יסוד המצוי בתיק ולאחר שישלימו הגשת טיעונים.
שאלת ההוצאות בקשר להליך ביניים זה תבחן בהמשך ההליכים, גם בשים לב לתוצאה.
...
בהחלטה מיום 13.7.23 נעתר בית המשפט (כב' הרשמת הבכירה מ' רבינוביץ') לבקשה במעמד צד אחד והורה על העיקול כמבוקש, ובתנאי הבטוחות שנקבעו.
שוכנעתי כי גם לעניין זה נוטה הכף לצד המבקשים.
הבקשה לביטול צו העיקול הזמני נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו