מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מתן אשראי בניגוד לנוהל תקין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

התובע הפנה גם להוראות ניהול בנקאי411 ניהול סכוני איסור הלבנת הון ומימון טירור (להלן: "נוהל 411") גישה מבוססת סיכון וטען כי הבנק פעל בנגוד לנהלים הנהוגים בבקשות כגון דא, והתעלם מכך שעסקינן בגוף מפוקח שיש לתת לו הקלות במיוחד לאחר כניסתו לתוקף ש התיקון האחרון לצוו איסור הלבנת הון (חובות זהוי, דיווח וניהול רשומי של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טירור 2018).
הוראת סעיף 50 להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 411 למעשה יוצרת חזקה, הנתנת לסתירה, לפיה מי שאינו משתף פעולה במסירת פרטים הנדרשים לצורך מילוי הוראות צו איסור הלבנת הון כחלק מחובת הבנק בנוהל הכר את הלקוח כדי לבחון את הסיכון הנובע מניהול החשבון ובמיוחד חשבון בסיכון גבוה, ייחשב כמי שמונע מהבנק לבצע את חובתו, ובשל אי שתוף הפעולה, ייחשב הסרוב כסירוב סביר.
...
אני סבור , שבנסיבות המיוחדת שמתקיימים בתיק דנן, יש מקום לקבל עתירת התובע ולהורות כי השירות יינתן בסניף ואלה נימוקיי; ראשית, התובע הגיש את בקשתו לסניף נצרת, ולו בקשתו הייתה מאושרת, אין חולק כי החשבון היה נפתח בנצרת ולא בכל מקום אחר.
סחבת בת שנתיים בפתיחת חשבון בנק (כולל משך ניהול בבית משפט), וכעת להוסיף לה הרחקה למרחק רב, אינה סבירה בנסיבות תיק זה. סוף, דבר; מכל הטעמים האמורים לעיל, התוצאה היא כי דין התביעה להתקבל.
בהתאם, אני מורה למשיב לפתוח למבקש חשבון בנק בסניף 093, בכפוף לכל התנאים המקובלים והסבירים המוצבים על ידי הבנק ביחס לפעילות נש"מ והענקת השירותים שחובה להעניק, כפוף לכל דין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

זאת ועוד הבנק פעל בנגוד לנוהל בנקאי תקין מס' 325 של המפקח על הבנקים המעניק לבנק שיקול דעת בהרחבת מסגרת האשראי, אולם עליו להודיע על כך בסמוך לקביעת המסגרת ולא לאחר הרחבתה ופעולה על פי המסגרת המורחבת.
...
המסקנה של בית משפט קמא הייתה כי משיל מנסה לעשות עושר ולא במשפט על חשבון הבנק בכך שחובו לנסאראת יקטן על חשבון הבנק.
לפיכך, החלטתי לדחות את הערעור בהסתמכי על תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כאשר אתייחס בקצרה למספר טענות של משיל.
לפיכך, הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כחברה להשכרת כלי רכב מעמדה של בלו סקאי,על פי המגמה הרווחת בפסיקה, הוא כשל מעין מבטח, עליו חלה ה"פוליסה התקנית" שבתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986 (ראו לעניין זה; סעיפים 19(7) ו-40(א)(2) לצוו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985; בר"ע (מחוזי-ת"א) 3057/05 בסט קאר חברה להשכרת רכב בע"מ נ' דגן [פורסם בנבו] (6.12.2006); וכן תא"מ (שלום הרצ') 25978-02-16‏ הראל חברה לביטוח נ' ויינשטיין מוזס [פורסם בנבו] (1.8.2017); תא"מ (שלום ת"א) 36332-03-17 שלמה פיסגה בע"מ נ' מלצר [פורסם בנבו] (12.6.2018)).
טענה נוספת שמעלה בלו סקאי כנגד היתנהלות ליאת וכטעם לחיובה בתשלום ניזקי שני כלי הרכב בתאונה היא שליאת, לאחר חתימת חוזה ההשכרה ומתן כרטיס האשראי שלה כבטחון לחיוב, שינתה את חוזה ההשכרה של הרכב לחוזה "ללא ביטחונות" בנגוד לנהלי החברה, ללא ידיעת החברה וללא אישור.
...
המסקנה מהאמור היא שליאת ניצלה את תפקידה בחברה ואת הגישה שהייתה לה למחשב החברה ושינתה את הבטחונות שניתנו בחוזה ההשכרה, לצרכיה האישיים ולא עדכנה את הממונים עליה בחברה.
המסקנה, אפוא, היא שעל בלו סקאי לבדה לפצות את כלל בגין נזקי רכב כלל בתאונה ולשאת לבדה בנזקי רכב בלו סקאי.
התביעה בתיק 23831-05-20 שהגישה בלו סקאי נגד לירון וליאת, נדחית.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טוען המשיב, כי נוהל בנקאי תקין (ניהול סכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טירור של המפקח על הבנקים (להלן: "נוהל 411"), ובפרט סעיפים 4א, 9, 14, 15 ו-24 לנוהל זה, מהוה מקור נורמאטיבי לבחינת פעילות אסורה.
הגם שטענה זו לא הוכרעה במסגרת פסק הדין בהליך קודם, שכן נקבע כי היא מהוה הרחבת חזית, כב' השופטת גרסטל הביעה עמדתה שלפיה שעה שלא הומצא על ידי המשיב כל נוהל המחייב הצהרה על נהנים בחשבון ושעה שהמבקשת פטורה מדיווח על מקבלי ומבקשי שירות בחשבון כאשר הפעולות נראות לה רגילות, אין זה סביר כי המשיב יודיע לה על סגירת החשבון באופן חד צדדי, מבלי להבהיר מה עומד מאחורי החלטה זו. מאז שניתן פסק הדין בהליך הקודם לא העלה המשיב טענה נוספת כלפי המבקשת בדבר ניהול חשבונות עבור אחרים ובדבר העדר הצהרה על הנהנים בחשבון ולא ביקש הצהרה כזו.
ממילא, איני סבורה כי ניתן לקבוע כי המבקשת מנהלת בחשבונה פקדונות, או כי היא מנהלת פקדונות ואשראי כאחת, בנגוד לדין.
...
בנוסף, מקובלת עלי טענת המשיבה, שלפיה מקורות המימון שלה לא עמדו בבסיס ההחלטה לסגור את חשבונה, ועל כן אינם טעוני הכרעה במסגרת התובענות דנן, וכן כי סוגיית רכישת המחאות מעותדות ורכישת המחאות זכות לא רלוונטית לתובענות כלל.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, הרי שהדיון בהמרצת הפתיחה מתייתר.
אשר לתביעה האזרחית שהגישה המבקשת, כמפורט לעיל, אין מקום ליתן צו מניעה קבוע, אלא מסקנתי היא כי במועד בו החליט על סגירת חשבונה של המבקשת לא היה למשיב יסוד סביר להניח כי היא מבצעת בחשבונה פעולה הקשורה להלבנת הון, ואף לא הייתה לו סיבה מוצדקת אחרת להורות על סגירת החשבון.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בין הצדדים היה קיים נוהג נוסף בתחילת שנת 2019, לפיו המערערת הייתה רשאית להיות בחריגה של עד 7,000 ש"ח. בנגוד לנוהג זה, החזיר הבנק את השיק בסך של 1,500 ₪, ביום 25.1.19, למרות שבאותה העת, המערערת הייתה בחריגה של 6,000 ₪ בלבד.
אילו הבנק היה מתחייב לאפשר חריגה בסכום כלשהוא, הרי שהיה עליו לעגן זאת בכתב ע"י העמדת מסגרת זמנית, כנדרש בנוהל בנקאי תקין 325.
גם אם סרב הבנק להחליף שיקים, הרי שאין בכך הפרה של נוהג, כיוון שהסכמת הבנק לנכות שיק דינה כדין מתן אשראי, והיא כפופה לבדיקה לפי נהלי האשראי של הבנק.
...
כן אני דוחה את עתירתה של המערערת ביחס לשיקים מיום 14.4.19, על סך 2,500 ₪ ועל סך 4,000 ₪.
לאור כל האמור לעיל אני מורה לגרוע ממניין השיקים עפ"י החוק את השיק על סך 4,500 ₪ מיום 27.6.19.
המערערת תשלם לבנק הוצאות בסך 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו