מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתי תישא הוועדה המקומית בנזיקין

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

שאלת החבות בנזיקין של רשויות התיכנון והבניה בגין עיכובים בהליכים בפניהן, נדונה בהקשרים שונים בפני בית משפט זה (ראו בין היתר: ע"א 10508/08 דור זהב נ' הוועדה המחוזית לתיכנון ולבניה, מחוז תל אביב (לא פורסם, 4.2.2010) (להלן: ענין דור זהב); ענין כלפון; ע"א 9413/03 אלנקוה נ' הוועדה המקומית לתיכנון ולבניה, ירושלים (לא פורסם, 22.06.08)); ענין עיני; ענין מרכז ברוך).
לאור האמור, אציע לחבריי כי יקבע שהועדה המקומית אחראית לנזק שניגרם למערערים בתקופה שבין שמיעת טענותיו של מר טוכלר כלפי ההיתר השני לבין מועד הגשת הבקשה המתוקנת על-ידי המערערים וכי התיק יוחזר לערכאה הדיונית לבירור שאלת גובה הנזק בתקופה זו. כן אציע, בהיתחשב בנסיבותיו של תיק זה, לבטל את תשלום ההוצאות שנפסק לטובת הועדה המקומית בהליך בבית המשפט המחוזי ולקבוע שבהליך שלפנינו – יישא כל צד בהוצאותיו.
...
הנה כי כן, דעתי היא כי אין להטיל על הוועדה המחוזית אחריות בנזיקין, הן נוכח מסקנתי כי לא קמה חובת זהירות שלא לשמוע את טענתו החדשה של מר טוכלר והן נוכח המסקנה כי פרשנותה השגויה בדבר אופן חישוב השטח אינה עולה כדי התרשלות.
שאלת האשם התורם משעברנו כברת דרך זו אשר בסופה המסקנה כי יש להטיל אחריות בנזיקין רק על הוועדה המקומית, עדיין נותרה שאלת האשם התורם של המערערים (סעיף 68(א) לפקודה; הרמן, בעמ' 358)).
זאת, בהתאם למסקנה לפיה עד לשלב זה לא נמצאה הוועדה המקומית אחראית בנזיקין וכי יתר העיכובים עד לפסק-הדין בעתירה השניה נגרמו כתוצאה מעתירתו של מר טוכלר, ומכאן שלא קיים קשר סיבתי בינם לבין התרשלות הוועדה המקומית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

לחילופין, טוענת הועדה, כי מעונה נושאת באשם תורם כבד לנזקיה, ככל שנגרמו כאלה, הן בשל הגשת בקשה להיתר בנייה שאיננה תואמת לתב"ע החלה על המקום, והן בשל ביצוע בנייה החורגת מן ההיתרים שניתנו לה. ממילא, משבנתה מעונה בסטייה מהיתרי הבנייה, היא מנועה מלהעלות טענות כנגד אי-חוקיותם, שכן "מעילה בת עוולה לא תיצמח זכות תביעה". לבסוף, הועדה גורסת, כי מעונה לא הניחה ביסוס ראייתי לטענותיה בענין האחריות, ולא הוכיחה את הקף הנזקים שנגרמו לה עקב הוצאת צו ההפסקה השפוטי.
אחריות הועדה המקומית ברשלנות לקיום עוולת הרשלנות נידרשת חובת זהירות מושגית של המזיק כלפי הניזוק; חובת זהירות קונקרטית המוטלת על המזיק כלפי הניזוק; מעשה או מחדל רשלני המנוגד לחובת הזהירות המוטלת על המזיק; וקיומו של קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין נזק שניגרם (סעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין; ע"א 9245/99 ויינברג נ' אריאן, פ"ד נח(4) 769, 800 (2004)).
...
הסתכנות מרצון כנגד טענת הרשלנות הנטענת כלפי הוועדה, הועלתה על ידה טענת הגנה, לפיה בהגשת בקשת ההיתר הבלתי-חוקי, הסתכנה מעונה מרצון, ולפיכך דין התביעה כנגדה להידחות.
לאור זאת, לא מתקיימים במקרה זה יסודות ההגנה של הסתכנות מרצון גם על פי החלופה הראשונה של הוראת החוק, ודין טענת הגנה זו להידחות.
נוכח ויתור זה על זכותה לערער על החלטת השמאי, אין מעונה יכולה להשיג עתה פעם נוספת על חיובה בהיטל ההשבחה במסגרת הדיונית הנוכחית, משההליך בענין זה נתמצה, ולא ניתן להחיותו במסגרת דיונית חדשה בהליך זה. סוף דבר לענין האחריות, אציע לדחות את ערעורה של מעונה ולקבל את ערעורה של הוועדה המקומית, באופן שאשמה התורם של מעונה יוערך ב-40%, ואחריות הוועדה תעמוד על 60% לצורך פסיקת הפיצוי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב"כ התובעות מציין בסיכומיו פסיקה ממנה עולה, כי ועדה מקומית עשויה לשאת באחריות נזיקית בגין הפעלה רשלנית של סמכויותיה והוא מאזכר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז בת.א. 5965-08-07 אפרים אוריון נ' הוועדה המקומית לתיכנון בעריית תל אביב, שם חויבה הוועדה המקומית בשל עיכוב רשלני בהליכים להיתר בנייה שהביא לעיכוב בן 3 שנים.
...
(ראה פסק דין שנתתי ביום 19/5/13 בעפ"א 8752-03-13 יוסף קוסטה נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים) כב' השופט שיינמן בפסק דינו ניתח את מהותו של ההליך והגיע למסקנה כי להליך יש "גוון" פלילי, תוך ציון העובדה, כי בתי משפט שדנו בסוגיה הגיעו למסקנות שונות.
22.2) באשר לתקופת הנזק הראשונה: אני סבורה, כי תקופת נזק זו אכן צריכה להתחיל בחודש דצמבר 2000 ולא בחודש ינואר 2000.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נוכח ההפרדה האמורה, רשות מקומית אינה נושאת באחריות ישירה או שילוחית הנובעת ממעשה או מחדל המיוחסים לועדות התיכנון שכן " ... אין לראות בועדה המקומית ארגון של הערייה. כאשר וועדה מקומית מפעילה את סמכויותיה השלטוניות, היא אינה פועלת כאורגן של הערייה. היא פועלת בשמה שלה ובעבור עצמה ולא בשם זולתה או בעבורו. היא אינה משמשת 'אני אחר' (alter ego) של זולתה. היא פועלת – באמצעות אורגאניה שלה – עבור עצמה" (עניין רוטברד, עמוד 132).
טוענת איפוא התובעת, כי הועדה המקומית אחראית כלפיה בנזיקין, גם בגין העיכוב והתמשכות ההליכים בפני וועדת הערר (משך שנה ושמונה חודשים) שכן, כך נטען, אלמלא היתנהלותה הפסולה של הועדה המקומית – בקשת ההיתר הייתה נדונה על ידה, בדרך המלך ובפרק זמן סביר.
...
מצאנו, כי בקשת התובעת להקמת הפרוייקט במגרשה חרגה מהותית – הן מהוראות המכרז, הן מתוכנית המתאר המפורטת החלה (2069 ג') והן מתוכנית המרתפים שהייתה בתוקף (ע') עד לאישורה של תוכנית ע-1 ביום 18/3/3 – כך שהיה צורך, חדשים לבקרים, לתקן את תוכנית העיצוב ובקשת ההיתר.
אני קובע, אפוא, כדלקמן: א. התביעה כנגד הנתבעים כולם – נדחית.
התובעת תשלם לכל אחד מהנתבעים – 1-3, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ₪ (סה"כ 30,000 ₪), אשר יישא הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו