מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מתי יועבר הדיון לבית משפט מומחה

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד טוענים המשיבים כי מאזן הנוחות אינו נוטה במובהק לטובת העברת מקום הדיון לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בהנתן שלמבקשת סניפים בכל רחבי הארץ והמומחים מטעמה מופיעים אף הם בערכאות שיפוטיות בכל רחבי הארץ.
למבקשת ניתנה הרשות להשיב לתגובת המשיבים, וזו חזרה על טענותיה, בין היתר, לנטיית מאזן הנוחות לטובת העברת מקום הדיון, לחוסר תום לב מצד המשיבים, ולבזבוז משאבי בית המשפט בהגשת התביעה מושא הבקשה דנן לבית המשפט המחוזי בחיפה.
...
לאחר עיון, לא ראיתי להיעתר לבקשה.
בענייננו, סבורני כי המבקשת לא עמדה בנטל להראות כי מירב הזיקות מטות את הכף לטובת העברת הדיון.
ואולם בענייננו, לא הונחה תשתית מספקת לחשש האמור, בשים לב לשלב בו הופסקה ההתדיינות הראשונה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בו נקבע כי "בהליך זה הוגשו כתבי טענות וחוות דעת רפואיות, אך טרם ניתנו החלטות מהותיות, טרם הוגשו ראיות, וכמובן טרם התקיימו הוכחות. בנסיבות אלה, השיקולים נגד היעתרות לבקשה [להפסקת תובענה] (כגון אבדן משאבי שיפוט, חשש מניצול לרעה או סיכול יתרון משמעותי שרכש הנתבע) – אינם בעלי משקל מכריע". הבקשה נדחית אפוא.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ביום 5.2.2023 הגישו המשיבות 1 ו-4 בקשה, בהסכמת המבקשות והמשיבה 2, להעברת הדיון לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("חוק תובענות ייצוגיות").
גם חוות דעת המומחה שצורפה לבקשת האישור המתוקנת ערוכה בצורה יותר טובה מחוות הדעת המקורית, אשר הייתה כתובה בכתב יד. הינה כי כן, בקשת האישור המקורית דינה סילוק על הסף בשל העידר פירוט העולה כדי כך שהבקשה אינה מגלה עילה, אולם פגם זה מתוקן במסגרת בקשת האישור המתוקנת.
כפי שציין בית המשפט העליון, "תום הלב הדיוני משמיע, בין היתר, כי התובע נידרש מלכתחילה לבסס את בקשת האישור על בדיקה יסודית ומעמיקה של התשתית העובדתית והמשפטית הצריכה לעניין ... בהתאם לכך, הגשת בקשה לאישור מבלי לערוך בדיקה מעמיקה של התשתית העובדתית והמשפטית הרלוואנטית עלולה כשלעצמה להוליך למסקנה כי יש יסוד סביר להניח שהתובע הייצוגי ובא כוחו לא ייצגו את הקבוצה בתום לב" (עניין אינסלר, פסקה 19).
...
כפי שציין בית המשפט העליון, "תום הלב הדיוני משמיע, בין היתר, כי התובע נדרש מלכתחילה לבסס את בקשת האישור על בדיקה יסודית ומעמיקה של התשתית העובדתית והמשפטית הצריכה לעניין ... בהתאם לכך, הגשת בקשה לאישור מבלי לערוך בדיקה מעמיקה של התשתית העובדתית והמשפטית הרלוונטית עלולה כשלעצמה להוליך למסקנה כי יש יסוד סביר להניח שהתובע הייצוגי ובא כוחו לא ייצגו את הקבוצה בתום לב" (עניין אינסלר, פסקה 19).
יחד עם זאת, הגם שמדובר במחדל ממשי, סבורני שאין מדובר במקרה בו התשתית העובדתית בבקשת האישור חסרת יסוד על פני הדברים באופן שאין מקום לאפשר את התיקון, וזאת בהתחשב בשלב המוקדם בו הוגשה הבקשה וביתר השיקולים הנזכרים לעיל המצדדים בהיעתרות לבקשת התיקון.
הנפקות העיקרית של שאלה זו היא בסוגיית האגרה, ולפיכך סבורני שבטרם הכרעה יש לקבל את עמדת המדינה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בהמשך צורפה לתיק החלטת בית-המשפט העליון מיום 22.04.2018 שניתנה במסגרת בש"א 2105/18 בגדרה נקבע כי התיק יועבר לדיון בבית-משפט זה. ביום 15.8.16 הנתבע הגיש באישור בית-המשפט כתב הגנה מתוקן כשהוא מיוצג על ידי עוה"ד שי דנה על פי מינוי מטעם הלישכה לסיוע משפטי, חלף כתב ההגנה שהוגש על ידו ללא ייצוג ביום 5.5.16.
הנתבע הגיש בין היתר במסגרת נ/1 מיסמך שהוא ערך לפיו הוא מבקש לזמן את המפקח שאישר את העבודות, את החשמלאי המוסמך שאישר את עבודות החשמל, את השותף הנוסף בזכויות בבניין, מר סימון ג'דעון וכן למנות מומחה מטעם בית-המשפט ניטרלי שהנו שמאי מוסמך אשר יעריך את הנזקים.
...
בנסיבות העניין, לא מצאתי כל נימוק מדוע יש לחייב את הנתבעות 2-4 בחיובים המבוקשים לעיל ודין התביעה נגדן דחייה.
סוף דבר: לאור כל הנימוקים אשר הובאו לעיל, התביעה נגד הנתבע 1 מתקבלת חלקית.
כן ישלם הנתבע לתובעת סך של 5,000 ₪ בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד כחוק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טען התובע כי לאור העובדה שמדובר בתביעה שהוגשה על-פי חוק הפיצויים, הוכר בפסיקה כי יש לאפשר לתובע לבצע הערכה מחודשת של ניזקו לאחר קבלת חוות דעת המומחים מטעם בית המשפט, ולתקן את תביעתו לצורך העברתה לדיון בפני בית המשפט המחוזי.
...
יישום הלכות אלה על המקרה שבפניי מוביל למסקנה כי מן הדין להתיר לתובע לתקן את תביעתו ולהעבירה לדיון בפני בית המשפט המחוזי.
אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כי על התובע להציג במסגרת הבקשה ראיות לכך שהיקף נזקו עולה על תקרת הסכום שבסמכות בית משפט השלום, שהרי על-פי גישה זו ניתן יהיה לדון בבקשה רק בשלב מתקדם של ההליך, ועמדה זו סותרת את התכלית של ייעול ההליכים.
על-פי הפסיקה, אין מקום לעשות כן בעת הדיון בבקשה זו. לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה לתיקון כתב התביעה ומורה על העברת ההליך לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לבקשת התובע ולאחר קבלת חוות דעת המומחים הועבר הדיון בתובענה לבית משפט זה. בתיק נשמעו ראיות.
...
לאחר שבחנתי טענות הצדדים וחומר הראיות הגעתי למסקנה כי במקרה זה יש לחשב הפסדי שכרו של התובע על בסיס הפחתה מסוימת מגובה השכר הממוצע במשק.
הוא שהה בכלא צבאי ובסופו של דבר שוחרר משירות צבאי בשל חוסר כשירות.
מקובלת עלי הטענה שהתובע מוגבל בעבודה פיסית הדורשת מאמצים ושקיימים לו קשיים פיסיים ונפשיים בהתמודדות עם מסגרות תעסוקתיות, אך, עדיין, קיימות עבודות שאינן דורשות כישורים מיוחדים ומבוצעות בישיבה אותן יוכל לבצע מספר שעות ביום עם הפסקות (כמו, למשל, עבודה במחסן וכיו"ב, ואולי אף עבודה חלקית במספרה אותה ניתן לבצע בישיבה) כך שנכותו התפקודית אינה מלאה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו