מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתחם הענישה בעבירת הפרת תנאי שחרור

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הדרך להעביר מסר זה היא בהצבת עונש מוחשי בשל הפרת צו – ובמיוחד הדברים אמורים במקרה זה, בו הנאשם היה במעצר בית בשל עבירות אלימות, והוא הפר את מעצר הבית על מנת לבצע עבירת אלימות חמורה – ובכך מימש בדיוק את הסיכון שתנאי השיחרור נועדו למנוע וכן הוכיח כי מלכתחילה לא היה מקום לתת בו אמון.
בקביעת מיתחם העונש יש לבטא את מכלול הנסיבות האופפות את המקרה ובהן התיכנון המוקדם, ההצטיידות בסכין, חומרת הפציעות, העידר היתגרות מצידו של המתלונן והעובדה שלצורך ביצוע המעשים הפר הנאשם מעצר בית בו אמור היה להיות, בשל חשד לבצוע עבירה אחרת (ואדגיש כי חזקת החפות עומדת לנאשם ביחס לאותו הליך, והתייחסתי אליו לעניין הפרת מעצר הבית בלבד).
...

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הראיות לעונש במסגרת הראיות לעונש מטעם המאשימה הוגשו: רשומו הפלילי של הנאשם (ת/1), הכולל הרשעה בעבירת שוד מ- 2020, בגינה הוטל על הנאשם מאסר בפועל למשך 18 חודשים; מסמכים רפואיים של נפגע העבירה (ת/2), מהם עולה כי הנפגע הגיע למיון הכירורגי כשהוא מתלונן על כאבים בבית החזה ובגב, והיו קיימים שפשופים על פני בית החזה, הנפגע עבר בדיקות, הוא עבר למיון האורתופדי ושוחרר.
לחומרת ביצוע העבירות בנסיבות של היתפרעות המונים תוך יידוי אבנים גם כאשר לא מדובר היה במעשה טירור ר' ע"פ 292/22 מ"י נ' מוחמד חליל (29.5.2022), בו נקבע מיתחם עונש הולם של 22-48 חודשי מאסר בפועל, ונגזרו 20 חודשי מאסר, תוך ירידה מהרף התחתון, בגין עבירות של היתפרעות, הפרעה לשוטר, מעשה פזיזות ורשלנות, ייצור נשק והחזקת נשק, כאשר הנשק היה בקבוקי תבערה.
אם לא די בכך, הרי שהנאשם היה משוחרר בתנאים במסגרת ההליך בגין עבירת השוד, לא היה בכך כדי להרתיעו, והוא ביצע את העבירות הנוכחיות, תוך הפרת תנאי השיחרור.
...
לאחר בחינת הנסיבות החמורות של ביצוע העבירות, תכלית ההחמרה בענישה, אשר נקבעה במסגרת סעיף 37 לחוק המאבק בטרור, והפסיקה דלעיל, אני מוצא כי יש לקבל את עתירת המאשימה למתחם העונש ההולם.
לאור כל האמור, מתחם העונש ההולם לעבירות אשר ביצע הנאשם, בנסיבות ביצוען, כולל מאסר בפועל הנע בין 7 ל – 10 שנים.
לאור כל האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 9 שנים, מתקופת מאסרו ינוכו ימי מעצרו בגין הליך זה, על פי רישומי שב"ס, ואולם לא ינוכו ימי המעצר אשר חופפים לימי מאסרו בהליך האחר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לאור האמור, בהנתן הערכים המוגנים ומידת הפגיעה בהם ולאור הענישה המקובלת בעבירות סחר בסמים קשים בכמות קטנה (ובשים לב לכך שבעניין חביף ודקה שהוזכרו לעיל דובר במכירת גרמים בודדים ובעניינינו מדובר בשברירי-גרם), מצאתי לקבוע כי מיתחם העונש ההולם בעניינינו נע בין 5 ל-10 חודשי מאסר בפועל.
3 חודשי מאסר על תנאי, למשך שנתיים מיום שיחרורו ממאסר, לבל יעבור הנאשם עבירת הפרת הוראה חוקית.
...
בסיכומו של דבר עתרה התביעה, בשל עברו הפלילי של הנאשם ושיקולי הרתעה לגזור עונש במרכז המתחם – 16 חודשי מאסר, להפעיל את המאסר המותנה, וכן להטיל מאסרים מותנים, פסילת רישיון נהיגה וקנס מרתיע.
לאחר שקבעתי כי יש להטיל בתיק זה עונש מאסר בפועל, ברור שלא ניתן להיעתר לבקשת הסניגור להורות על הארכת המאסר המותנה.
אציין כבר עתה שלא ניתן להיעתר למשאלת הסניגור לחפוף במלואם את המאסר המותנה המופעל ואת המאסר בפועל שיוטל בתיק זה לעונש אותו מרצה הנאשם.
סיכום אשר על כן אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 8 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כן הפניתה ב"כ המאשימה לנתונים ולהערכות שבתסקיר שירות המבחן, ובשים לב להודאת הנאשם על מאפייניה החיוביים, עתרה לקביעת עונשו בחלקו הנמוך של השליש האמצעי במיתחם הענישה, לצד מאסר מותנה ארוך ומרתיע, שלילת רישיון נהיגה, פיצוי, קנס כספי והתחייבות להמנע מעבירות.
ההבדל המרכזי בין האירועים הוא בכך שבארוע הגניבה השני, הנאשם ביצע העבירה תוך הפרת תנאי שיחרור.
...
בשקלול מכלול הנסיבות, תוך מתן משקל להודאת הנאשם על היבטיה החיוביים, סבורני כי יש להשית על הנאשם עונש בחלקו העליון של השליש התחתון במתחם שנקבע.
נוכח האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה. 6 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מתום ריצוי מאסרו, שלא יעבור כל עבֵרת רכוש (למעט החזקת נכס חשוד כגנוב) או עבירה של נהיגה בפסילה ו/או ללא רישיון.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

יובהר בשלב זה כי המאשימה עתרה גם לחילוט ערבויות בשל הפרת תנאי שיחרור הנאשם, אך בדיון הוסכם כי בקשה זו תדון במסגרת הליך נפרד שהוגש כנגד הנאשם ואשר עוסק גם בהפרת אותם תנאים.
אשר למתחמי הענישה, ביקש ב"כ הנאשם לקבוע מיתחם כולל לעבירות הרשלנות, ההדחה בחקירה והפסקת ההיריון, כמתחיל במאסר על תנאי ומסתיים בחצי שנת מאסר אותה ניתן לרצות בעבודות שרות.
דיון והכרעה הנאשם הורשע כאמור לאחר שמיעת הראיות בבצוע שתי עבירות של טפול רפואי רשלני ביולדות שהגיעו למיתחם שבבעלותו, בהפסקת היריון לא חוקית, בהפרת הצוים שהושתו עליו ועל המיתחם במטרה למנוע את המשך ההתנהלות במקום, ובניסיון להפרת הצוים, וכן בשיבוש מהלכי משפט ובהדחה בחקירה.
...
לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים שנשקלו לעיל, באתי לכלל מסקנה כי אין מקום להיעתר לבקשת החילוט, אשר אינה הולמת את נסיבות המעשים.
סוף דבר בפני בית המשפט ניצב רופא אשר הורשע בביצוע מספר עבירות כלפי נשים שונות, שעניינן בטיפול הרפואי אותו נתן להן, לצד עבירות נוספות.
בחינת עמדות הצדדים לעונש – מאסר ממושך מזה, אל מול מאסר על תנאי מזה, הביאוני למסקנה כי הוצגו בפניי שתי עמדות קיצוניות, אשר לא ניתן לאמץ, ואשר אין בהן כדי לשרת את תכליות הענישה בתיק זה. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים אני מוצאת לפיכך להשית על הנאשם את העונשים הבאים: א.         9 חודשי מאסר אותם ירצה בעבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו