מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

משמעות ביטול יחסי של חוזה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

למען הסר ספק אבהיר, כי התובע מיפרט בין טענותיו, בנשימה אחת עם טענותיו לגבי חשבונית 0503, מעשי רמיה נטענים אחרים מצד הנתבעים כלפיו – כך ביחס להסכם ההלוואה על סך 10,000 ₪, וכך ביחס לאחד הלקוחות (ד"ר בנבנישתי).
משמעות ביטולו של פסק דין אזרחי חלוט בנסיבות אלו – היא פריצה מוחלטת של כלל סופיות הדיון.
...
לטעמי, אף לא אחת מהראיות עליהן הצביע התובע – עומדות בתנאים המצדיקים קיומו של "משפט חוזר אזרחי". אני מקבל לפיכך את בקשת הנתבעים לסילוק התביעה על הסף.
דין תביעתו של התובע בהליך בפני להורות על ביטול פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט י' רטנר בת.א. 27399-01-14 – להידחות.
אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,500 ₪.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לפיכך, הסעד היחיד שניתן לתת ביחס להסכם הפשרה הנו אכיפתו, ולא ביטולו.
לחילופי חילופין, משמעות ביטול הסכם הפשרה הוא החזרת ההחלטה שנתן בית דין זה (מיום 25.8.2020) על כנה, כלומר – על המשיב לבחור בין תפקיד יו"ר ועד המהנדסים לבין תפקיד מנהל המחלקה הבכיר.
כמו כן, הפרה יסודית של הסכם פשרה על ידי בעל דין עשויה בנסיבות המתאימות להוות עילה לביטול הסכם ובטול פסק הדין שאישר אותו (ע"א 8129/06 פרץ נ' עריית ירושלים – הועדה המקומית לתיכנון ובניה, [פורסם בנבו] פסקה 14 (27.10.2009); רע"פ 7148/98 עזרא נ' זלניאק, פ"ד נג(3) 337, 345-344 (1999) (להלן: עניין עזרא)).
...
הנהלת החברה מצהירה בזאת שסיכום זה אושר ע"י מנכ"ל החברה, יו"ר דירקטוריון ודירקטוריון החברה וכי הממונה על השכר לא התנגד לו. ביום 5.8.2020, ולאור טענותיה של התובעת כי הנתבע הפר את התחייבויותיו בהתאם לסיכום הדברים לעיל, העבירה התובעת לנתבע מכתב לפיו התובעת רואה עצמה כמשוחררת מהתחייבויותיה בהתאם לסיכום הדברים.
באשר לטענתה של התובעת כי תפקודו המקצועי של הנתבע לוקה בחסר, מכיוון שהתובעת עצמה טוענת כי תפקודו זה כלל אינו קשור לסיום העסקתו של הנתבע, לא מצאנו לנכון להתייחס לסוגיה זו בהרחבה.
סוף דבר הנתבע הפר את הסכם הפשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, אך בנסיבות העניין (כפי שתוארו לעיל) אין לאשר את החלטתה של התובעת בעניין סיום העסקתו של הנתבע.
לפיכך, דין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך למשל במקרים רבים שינוי תניה בחוזה משמעותה ביטול תניה קודמת והסכמה על תניה אחרת במקומה.
עוד עולה ממכלול הראיות שהמטרה של הסכם 2015 הייתה לסיים את מערכת היחסים ואני מקבלת בכך את עדויות התובעים בעיניין זה, שכן אם לא הייתה מטרה לסיים את ההיתקשרות עד כמה שאפשר, הרי היה אפשר להסתפק בשורה אחת המאשרר את המשך ההיתקשרות בהתאם להסכם 94 .
...
ממכלול הראיות עולה כי התובעים כולם הבינו כי הסכם 2015 מסיים את הקשר שבין הצדדים, כולל נושא שכר הטרחה, ככל הניתן, ומעגן את אומד דעתם של הצדדים.
לאור האמור לעיל אני קובעת כי הסכם 2015 הוא ההסכם הקובע את מערכת היחסים שבין הצדדים .
לאור האמור לעיל אני קובעת כי התובעים שילמו את מלוא שכר הטרחה בגין הטיפול בבנין 8 כולל רישום הבית כבית משותף, בכפוף לכך שלא תדרשנה פעולות נוספות לצורך הרישום על אלו שפורטו על ידי הצדדים בהסכם 1994 (סעיף 2.4).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התביעה לתשלום שכר הטירחה מערכת היחסים בין עורך דין או רואה חשבון ללקוח היא מערכת חוזית למתן שירות אישי כמשמעותו בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.
יש לראות בדברים אלו הודאת בעל דין כי רואי החשבון סברו בזמן אמת שחלה החלופה בהסכם של שכר ראוי במקרה של הפסקת הייצוג.
האמור נכון מקל וחומר, במקרה זה שבו החוזה בין הצדדים לא כשל ולא נשלחה מטעם אשל הודעת ביטול ביחס להסכם.
...
למעשה, אפשר היה להבין מדבריו בחקירתו הנגדית כי גם ניסיונו והיכרותו רבת השנים עם רשות המיסים סייעו להצלחתו - כלשונו: "זה בסופו של דבר עבודה והתנהלות הרבה שנים. אני בוגר רשות המיסים, אני בעברי, אני גדלתי ברשות המיסים, מגיל 0 אבי זכרונו לברכה היה פקיד שומה. אני גדלתי, אני חי את רשות המיסים לטוב, לרע" (עמוד 62, שורות 14-10), כך שהצלחתו של עו"ד ברזילי, אינה מעידה על רשלנותם של רואי החשבון.
התביעה שכנגד נדחית.
בשים לב לתוצאה שאליה הגעתי, ולאחר ששקלתי את נושא הוצאות ההליך בהתאם לפרמטרים שהובאו בתקנות ובפסיקה (ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, (נבו 24.02.2022)) החלטתי שהנתבע והתובע שכנגד יישא בתשלום שכר טרחת התובעים והנתבעים שכנגד בסכום של 50,000 ₪ ובהוצאותיהם בסכום של 15,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה למתן מניעה זמני האוסר על המשיבים להיתקשר בכל חוזה מכר ו/או העברה ו/או מישכון ו/או שיעבוד ו/או לעשות דיספוזיציה ו/או שינוי בחזקה ו/או המצב הקיים מבחינה קניינית או חוזית של המקרקעין הידועים כחלקה 1, גוש 18730 מאדמות יאנוח-ג'ת (להלן: "החלקה"), אשר יעמוד על כנו עד להכרעה סופית בתביעה.
טענות הצדדים לבקשה שלפניי: המבקש טען בבקשה שלפניי את הטענות הבאות: סכויי התביעה גבוהים במיוחד נוכח המירמה, ההטעיה והיותו של החוזה בטל מחמת היותו בלתי חוקי או נוגד את תקנת הציבור, לפי סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.
השאלה אם המבקש כצד זר לחוזה, זכאי להעלות טענת בטלות ביחס להסכם בין המשיבים 3-2, אף היא אינה נקייה מספקות [ואולם, ראו, לעניין זה: עמדתו של פרופ' עופר גרוסקופף בספרם של דניאל פרידמן ונילי כהן, חוזים כרך ג' 587 (2003) לפיה, הכרה בכוחו של צד זר להסכם לטעון לבטלות, מקדמת את תכלית הפסילה].
...
המשיב 3 טען בתגובתו כי דין הבקשה להידחות על הסף ו/או לגופה, מחמת כל אחד מהטעמים הבאים: שעה שהמבקש אינו צד לחוזים שהוא מבקש לבטלם, ברי שאין לו כל זכות עמידה, הן בתביעה לביטול החוזים, והן בבקשה לסעדים זמניים.
נסיבות העניין, ריבוי הצדדים והעובדות, ואי הגשת תגובה מצד המשיבים 2-1, דווקא מובילים למסקנה כי מתן הצו בנסיבות חריגות אלה, הוא על מנת לשמר את המצב על כנו, לתת למבקש את יומו בבית המשפט, ובכדי למנוע מן המשיבים 3-1 להתקשר עם צד ד' על מנת לפגוע בזכויות המבקש.
המזכירות מתבקשת להמציא החלטתי זו לצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו