מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

משכנתא כמשכון מקרקעין לפי חוק המקרקעין

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מכיוון שמדובר בזכויות במקרקעין, זהו משכון של מקרקעין שלפי סעיף 4 לחוק המקרקעין נקרא "משכנתה", שהיא עיסקה במקרקעין המקנה זכות לפי סעיף 6 לחוק המקרקעין, וטעונה רישום לפי סעיף 7 לחוק המקרקעין.
...
על פי כל האמור לעיל, אני דוחה את הערעור של המערערת.
בזיקה לתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין אני מחייב את המערער לשלם לקופת הפירוק הוצאות משפט בסך 8,775 ₪.
המזכירות תעביר לקופת הפירוק את הערובה שהופקדה על ידי המערערת, כך שהמערערת תשלם לקופת הפירוק את היתרה מעבר לערובה שהופקדה.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני תביעה למתן פסק דין המצהיר כי המבקשים זכאים להרשם כבעלים של חנות ברחוב הרצל 61 פינת רחוב וולפסון 18 ורחוב השוק 38 בתל אביב-יפו, ובהעדר רישום בית משותף ב- 9/1000 חלקים בלתי מסוימים בחלקה 1 שבגוש 8990 בלישכת רישום המקרקעין בתל אביב (להלן בהתאמה: החנות; החלקה); למנות את ב"כ המבקשים ככונס נכסים על מנת לחתום על כל המסמכים הנדרשים על מנת לבצע את רישום הזכויות על שם המבקשים; להתיר למבקשים לפצל סעדים לאור קיומה של משכנתא רשומה; ולחייב את המשיבה 1 בהוצאות הבקשה.
" בסעיף 5(ב) להסכם המכר נכתב: "1) המוכר מתחייב לגרום לכך שהבניין ירשם כבית משותף לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 והממכר ירשם כתת חלקה נפרדת על שם הקונים בצרוף חלקים ברכוש המשותף ביחס לשטח הממכר לכלל שיטחו של הבנין.....
ראו הנוסח בסעיף 5א' להסכם: "המוכר מתחייב כדלקמן: א. למכור לקונים את הממכר ולהעביר ולרשום את הבעלות על שמם כשהוא נקי מכל חוב, משכנתא, מישכון, עיקול, זכות צד ג' וכל חוב אחר, בהתאם להוראת הסכם זה עד לתאריך 31.7.94, כאשר בשלב ראשון, עד לרישום המבנה כבית משותף תרשם הבעלות של הקונים בממכר במושאע לגבי 9/1000 חלקים מהחלקה...". לא נקבע כל חיוב שלוב של תשלום התמורה כתנאי לרישום.
...
בזיכרון הדברים, שכאמור, נחתם ביום 2.6.1993 בין משה, אחיו של בלס, לבין המבקשים נכתב בסעיף ב', שהמבקשים ישלמו למשה סך 272,100 ₪ "וחתימת (משה) על זיכרון הדברים מהווה אישור לקבלת הסכום הנ"ל". הסכום התקבל תמורת "יזום לחתימת חוזה בין (המבקשים) לבעלי הנכס והעברת החנות בלשכת רישום המקרקעין על שם (המבקשים)". אין מחלוקת שמשה חתם על זיכרון הדברים, משמע שמשה קיבל את הסכום.
לאור כל האמור לעיל, יש לקבל את גרסת המבקשים ששילמו את מלוא התמורה.
סוף דבר אני מקבלת את התביעה וקובעת שהמבקשים זכאים להירשם כבעלי זכויות הבעלות בחנות ברחוב הרצל 61 פינת רחוב וולפסון 18 ורחוב השוק 38 בתל אביב-יפו ובהיעדר רישום בית משותף ב 9/1000 חלקים בלתי מסוימים בחלקה 1 שבגוש 8990 בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הבטחת תשלום התמורה היתה צריכה להעשות בדרך של רישום משכנתא, שכן הנכסים רשומים על שם המבקשים בלישכת רישום המקרקעין בנתניה ולפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 ("חוק המקרקעין"), לא ניתן לרשום שעבוד ו/או מישכון על נכסים הרשומים בבעלותו של אדם, אלא בדרך של רישום משכנתא.
...
לפיכך, שוכנעתי כי חזקה זו נסתרה על ידי המבקשים.
סיכום לנוכח כל האמור לעיל, דין הבקשות בהמרצות הפתיחה להתקבל, כמפורט לעיל בפסק הדין.
אני מורה על מחיקת הערות האזהרה הרשומות על נכסי המבקשים, לאחר חלוף 30 יום מהיום, כדלקמן: הערות האזהרה הרשומות על חלקות משנה 28, 72, ו-73 בחלקה 708, גוש 8267 (משותף עם חלקות/ גושים 709-710) לטובת פולק יצחק, עו"ד דינשטיין חיים וחברה למנהל כללי בע"מ. הערות האזהרה הרשומות על חלקות משנה 1, 7, 2 ו-12 בחלקה 94, גוש 8266 (משותף עם חלקות/גושים 8267/711) לטובת פולק יצחק, עו"ד מכנס נילי, עו"ד דינשטיין חיים וחברה למנהל כללי בע"מ. הערות האזהרה הרשומות על חלקות משנה 14, 63 ו-66 בחלקה 708, גוש 8267 (משותף עם חלקות 709-710) לטובת תפארת י.י.ח.א בע"מ. הערת האזהרה הרשומה על חלקת משנה 25, חלקה 708 בגוש 8267 (משותף עם חלקות/ גושים 709-710) לטובת תפארת י.י.ח.א בע"מ. אני מחייבת את המשיבים 13-7, ביחד ולחוד, לשלם תוך 30 יום, למבקשים בה"פ 31443-10-13, ביחד ולחוד, הוצאות משפט (אגרת משפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ששולמה ועד התשלום המלא בפועל) וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ₪, ולמבקש בה"פ 33122-04-14 הוצאות משפט (אגרת משפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ששולמה ועד התשלום המלא בפועל) וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 7,500 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] סעיף 3(א) לחוק המישכון קובע: "משכון נוצר בהסכם בין החייב לבין הנושה." כאמור משכנתא היא סוג של מישכון וכן עסקה במקרקעין: "משכנתה היא גם מישכון – משכון של מקרקעין – וגם עסקה במקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969"[footnoteRef:3] [3: ע"א 2242/92 מדינת ישראל נ' בנק אמריקאי ישראלי בע"מ, פ"ד מח(3) 249, 254 (1994).
...
המשיבים 11 אני דוחה את טענתם של המשיבים 11 (בקשה מס' 111), כי הם זכאים מכוח הסכם ההלוואה והאופציה לקבלת הפרשי הצמדה למדד והפרשי ריבית בסך של 4% שנתי על סכום ההלוואה שניתן על ידיהם, כאשר החברה שילמה למשיבים ריבית חלקית והם תובעים הפרשי הצמדה וריבית מיום 31.12.11 בסך של 183,765 ₪.
המשיבים 14 אני דוחה את טענותיהם של המשיבים 14 (בקשה מס' 110) כנגד החלטת כונס הנכסים בעניינם.
משכך אני קובע כי החברה, זכאית לקבלת החזר הכספים אותם שילמה לגרין, בסך של 1,980,000 ₪.
אני סבור שאין עילה להתערבות מצידי במסקנותיו העיקריות של כונס הנכסים בפרשה הנדונה, דהיינו שהעיסקאות עם גרין בוטלו, ושלכן ראוי הייה למחוק את המשכנתאות שנרשמו בעניינם, וכי עם ההחלטה, מכוח הסכמת בעלי-הדין, של בית-המשפט בדבר מינוי כונס הנכסים וההחלטות שניתנו לאחריה נסגר חלון ההזדמנויות (אם הייה כזה) לרישום משכנתאות על-ידי עו"ד מ' פלדמן מכוח כתב ההוראות, ולא ניתן עוד לרשום משכנתאות לטובת צדדי ג'.
דרישת עו"ד פלדמן לקבל מקופת כינוס הנכסים את סכום משכנתאות גרין מכוח כתב ההוראות - נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אקדים ואזכיר כי בהתאם לסעיף 91 לחוק המקרקעין אין למשכן מקרקעין אלא על ידי משכנתא ואת הוראת סעיף 4 לחוק המקרקעין לפיה "משכנתא היא משכון של מקרקעין". בהתאם בחינת מהותו של הסכם ת/3 תהיה על פי הוראות חוק המישכון התשכ"ז- 1967 (להלן-"חוק המישכון").
...
לאור החלטתי עתרו ה"ה חביש בבקשה לתיקון כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד שבה נטען כי לאחר שנחסמה דרכם לטעון לזכויות קנייניות או זכויות לרכישת המקרקעין, הם יטענו כי הם בגדר נושה מובטח במקרקעין וכי הם זכאים להיפרע מהמקרקעין עד לגובה הפיצוי הכספי שמגיע להם מחאקא בסכום של 185,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק משנת 2005 וזאת בהתאם לסעיף 7.5 לפסק הדין בתיק האחר שבו נקבע כי לה"ה חביש זכות להיפרע בחלקה 1 "כדי הפיצוי הכספי שהם סבורים שמגיע להם". עוד נטען בבקשה כי אין מקום למחיקת הערת אזהרה חביש כל עוד לא שולם להם הפיצוי לו הם זכאים במיוחד בנסיבות בהן הערת אזהרה חביש נרשמה לטובתם 9 חודשים לפני שנרשמה הערת האזהרה לטובת המנוח.
כמו כן ניתן בזאת צו הצהרתי המורה כי הערת אזהרה חביש שנרשמה ביום 28.8.08 על פי שטר 19024/2008/1 (להלן- "הערת אזהרה חביש"), על זכויות חאקא בחלקה 1 בגוש 19027 (להלן –"חלקה 1"), לא תבוטל ולא תימחק עד שישולם הסך האמור בסעיף א' לעיל לה"ה חביש, ובהתאם אני מורה גם לרשם המקרקעין מכח הוראות סעיף 127(א) לחוק המקרקעין שלא לרשום עסקה כלשהי בזכויות חאקא כל עוד לא תימחק הערת אזהרה חביש מכח צו שיפוטי או מסמך אחר שיאשר את ביצוע תשלום הסך האמור בסעיף א' לעיל לה"ה חביש.
לאור קבלת חלקה העיקרי של התביעה שכנגד המתוקנת והתניית זכות המנוח לרישום המבוקש בתביעה העיקרית, בתשלום הפיצוי המגיע לה"ה חביש ולאור התנהלות התובעת ובא כחה אשר צירפו לסיכומים ללא רשות מסמכים שלא ניתן היה לצרפם (תצהיר עמאד עטאללה והעתק חתום של הסכם המכר), ומאידך לאור דחיית טענות ה"ה חביש כנד התובעת לפיהן אין תוקף לעסקה על פי הסכם המכר, אני מחייב את התובעת לשלם לה"ה חביש הוצאות משפט כולל שכ"ט עו"ד בשיעור מתון בסכום של 12,000 ₪ עד ליום 20.9.23.
כמו כן אני מחייב את חאקא והנתבע 2 לשלם לתובעת ולה"ה חביש הוצאות משפט כולל שכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ לכל אחד מהם דהיינו סה"כ 30,000 ₪ עד ליום 20.9.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו