מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

משחקי מזל אסורים פסק דין מזכה

בהליך ערר אחר (ע"ח) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא הוסיף וקבע, כי קשה לראות מצב שבית משפט ישתכנע בעיניין חילוט פריטים, מבלי שהתקיים שום הליך משפטי, בין שהסתיים בהרשעה ובין שהסתיים בזיכוי וכי אין די בכך כי בתיק החקירה קיימת חוות דעת אחת ומולה חוות דעת אחרת בכדי להטיות את מאזן ההסתברויות, באופן שבית המשפט השתכנע כי הפריטים שמשו בפועל למשחקים אסורים.
נימוקי הערר שבפניי במסגרת הודעת הערר מיום 2.10.14 טוענת העוררת כי ביום 21.1.14 וביום 14.5.14 בוצעו חיפושים בעיסקו של המשיב במסגרתם נתפסו 9 מכונות המשמשות למשחקי מזל אסורים.
ב"כ המשיב טוען, כי המסגרת הדיונית לתקיפת החלטה של בית משפט לפי סעיף 235 (ג) לחוק העונשין, יכול שתיעשה אך ורק במסגרת ערעור על פסק הדין המורה על חילוטם של תפוסים, לאחר זכוי או הרשעה ומטעים, כי לא קיימת הוראת חוק הקובעת פרוצידורה של ערר על החלטה לפי סעיף 235(ג) לחוק העונשין, דבר שלדעת הסניגור מוביל למסקנתו לפיה ניתן להשיג על החלטה מכוח הסעיף הנ"ל אך ורק במסגרת ערעור על פסק דין, אם כאשר עסקינן בזיכוי ואם כאשר עסקינן בהרשעה.
...
דיון והכרעה אין בידי לקבל את טענותיו הנ"ל של הסנגור.
כמו כן, נוקט הסעיף בלשון "אף אם לא הורשע אדם" ולא "אף אם לא הורשע נאשם", דבר נוסף המביא למסקנה כי המחוקק לא הגביל את סמכותו של בית משפט אך ורק למקרה בו הוגש כתב אישום ונוהל הליך פלילי נגד נאשם.
סיכומו של דבר, הריני לקבל הערר, באופן שהחלטת בית משפט קמא תבוטל והדיון בבקשת העוררת לחילוט והשמדת המכונות ישוב לפתחו של בימ"ש קמא, בפניו יובאו הראיות בתיקי החקירה, כאמור לעיל, לצורך מתן החלטתו בשאלת חילוט והשמדת המכונות, כנדרש מכוח סעיף 235(ג) לחוק העונשין.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2000 בעליון נפסק כדקלמן:

ב]בית המשפט העליון[] בירושלים בש"פ 6686/99 ][בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן כבוד השופט י' טירקל כבוד השופט ע' ר' זועבי המבקש: אליהו עובדיה נ ג ד המשיבה: מדינת ישראל ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 16.9.99 בב"ש 1135/99 שניתן על-ידי כבוד השופט ס' ג'ובראן תאריך הישיבה: י"ח בטבת תש"ס (27.12.99) בשם המבקש: עו"ד שי נודל, ועו"ד ירון בן יוסף בשם המשיבה: עו"ד אריה פטר פסק-דין
ת השופט י' טירקל: אני מסכים לפסק דינה של חברתי הנכבדה, השופטת שטרסברג-כהן, וכמותה סבורני גם אני כי יש להחזיר למבקש את החפצים שנתפסו.
לדעתי, יש טעם בהבחנה בין איסור ייבוא של משחקי מזל מחו"ל לישראל, לפי סעיפים 41 ו40-(א) לפקודת המכס [נוסח חדש], סעיפים 1 ו2-(ב) לצוו המכס (הסדרת ייבוא) התשמ"ז1986- ופרט 95.04 לתוספת השניה לצוו, לבין תפיסת משחקים כאלה הנמצאים בישראל, מכוח הוראות הסעיפים הנזכרים של הפקודה.
ובלשון ימינו - המשחקים במשחקי מזל יכולים לבטל את הפסלות על ידי ביעור כלי המשחק וקבלת התחייבות שלא לשחק במשחקים כאלה אפילו כאשר אין אדם עשוי "לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק", כאמור בסעיף 224 לחוק העונשין תשל"ז1977-.
...
כעבור למעלה משישה חודשים מיום החיפוש והתפיסה ביקשה המשטרה מבית משפט השלום במסגרת סעיף 35 להאריך את תקופת החזקתו של הכסף, ובית המשפט נעתר לבקשה.
על כך הגיש העותר עתירה לבית משפט זה. בית משפט זה קבע, כי יש לקבל את בקשת ההארכה באשר מדובר בחפץ שהחזקתו אסורה על פי דין ובינתיים הוגש כתב אישום נגד מחזיקו וכי החזרת חפץ כזה אינה אוטומטית בתום ששה חודשים.
ת השופט י' טירקל: אני מסכים לפסק דינה של חברתי הנכבדה, השופטת שטרסברג-כהן, וכמותה סבורני גם אני כי יש להחזיר למבקש את החפצים שנתפסו.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2000 בעליון נפסק כדקלמן:

בתל-אביב-יפו מיום 30.6.99 בע"פ 4107/98 שניתן על ידי כבוד השופטים ד' ברלינר א' בייזר ז' המר תאריך הישיבה: א' בניסן תש"ס (6.4.00) בשם [המערערים:] עו"ד רינה לוי בשם [המשיב]ה: עו"ד יאיר חמודות פסק-דין השופטת א' פרוקצ'יה: המבקש 1 הגיש בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בע"פ 4107/98 בו הורשע בעבירה של ניהול והחזקה של מקום משחקים אסורים בנגוד לסעיף 228 לחוק העונשין התשל"ז1977-.
כך, לדוגמה, מדינת נברסקה שבארה"ב. בית המשפט העליון במדינה זאת נתבקש לפסוק אם הוראת חוק משנת 1987, שהוציאה משחק המזכה בנקודות משחק בלבד מגדר האיסור הפלילי על משחקי מזל, מתיישבת עם הוראה בחוקת המדינה (משנת 1875) הקובעת לאמור: “The Legislature shall not authorize any game of chance, nor any lottery, or gift enterprise when the consideration for a chance to participate involves the payment of money for the purchase of property [or] services.
...
לכן, על רקע הדין במדינות אלה, אני מתחזק במסקנה שאין לי יסוד לומר כי תכלית הדין האוסר על משחקי מזל בישראל אינה תופסת מכונות המזכות בנקודות משחק בלבד.
התוצאה היא, שלפי הלשון הברורה של סעיף 224 לחוק העונשין, משחק במכונות המזכות בנקודות משחק בלבד הוא משחק אסור.
כיוון שכך, יש לדחות את הערעור.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

וכך, ביום 7.1.2003 נמצא כי המבקש החזיק במקום 18 מכונות מזל אסורות שבהם עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובות הנאה וביום 30.7.2003 נתפסו במקום 30 מכונות מזל אסורות, 2 מחשבים ובהם משחקי מזל אסורים, 16 מסכי טלויזיה המחוברים לתוכנות הימורים.
לטענתה, פסק הדין של בית המשפט המחוזי היתחשב בכל טענותיו של המבקש לרבות הנסיבות לקולא ונסיבותיו האישיות והגיע להחלטה שיש להטיל עליו עונש של מאסר בפועל.
...
מנגד, טוענת באת-כוח המשיבה כי דין הבקשה להידחות, שכן אינה עומדת במבחנים למתן רשות ערעור.
בענייננו, העונש שהוטל על המבקש אינו חורג ממתחם הענישה המקובל בעבירות מהסוג שביצע ונסיבות המקרה אינן מצדיקות התערבות בית משפט זה. מסיבה זו בלבד, דין הבקשה להידחות.
מעבר לדרוש יוער, כי גם לגופו של עניין דין הבקשה להידחות.
סוף דבר, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית בזה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2001 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום מצא כי המכונות הן מכונות המשמשות לקיומו של משחק אסור - כהגדרתו בסעיף 224 לחוק העונשין, וכי המבקש קיבל מבאי המועדונים כספים במירמה, בכך שיצר כלפיהם מצג מטעה כאילו עומדת להם אפשרות ריאלית לזכות בכספים במכונות אלה, כשהוא יודע שמצג זה כוזב.
הזכייה בשלבי הביניים בנקודות שוות כסף, די בה כדי להפוך את המשחק במכונה למשחק מזל אסור.
פסק הדין שניתן בבית משפט השלום ופסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי לא שינו אפוא מן ההלכה הקיימת בנוגע למשחקים אסורים; הם מיישמים נכונה את הדין, ואין בהם כל חידוש המצדיק מתן ערעור בערכאה שלישית.
...
התוצאה היא שהבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו