מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעצרים הקלה בתנאי השבת רכב תפוס

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עסקינן בבקשה להחזרת רכב תפוס.
בית המשפט העליון עמד על החשיבות של איתור החלופה הרלבנטית, שלשם השגתה נתפס החפץ, וציין כי חשיבות הדבר הנה לא רק לצורך בחינת השאלה האם המישטרה השתמשה כראוי בכוח הנתון בידיה, אלא גם לצורך היתחקות אחר התנאים הראויים לצורך שיחרור החפץ והחזרתו לבעליו בתקופת הביניים שבין מועד התפיסה לבין סיום החקירה או המשפט (ראו: בש"פ 342/06 חב' לרגו עבודות עפר בע"מ נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 12.03.06)).
בית המשפט העליון קבע כי אין להקל ראש בחשיבות האלמנט העונשי שבחילוט רכוש ששמש לבצוע העבירה או שנרכש מכספי עבירות אולם יש לזכור, שמדובר בשלב מוקדם ובטרם הרשעה, והוסיף כי "הפגיעה ברכושו של אדם על-ידי נטילתו ממנו, על-מנת להבטיח אפשרות חילוט בעתיד היא פגיעה ברכושו ובקניינו ולפיכך יש לנקוט אותה רק כאמצעי אחרון ובהעדר אמצעים חלופיים להבטחת אותה תכלית. כך יש לעשות בהשראת חוק-יסוד: כבוד האדם וחרותו וכך יש לעשות על-פי עיקרון המידתיות המקובל עלינו..." (ראו: בש"פ 7715/97 חג'ג' ואח' נ' מדינת ישראל, פד"י נב(1) 14).
כשם שלעניין מעצר תבחן השאלה האם קיימת עילת מעצר, ואם כן, האם ניתן להגשים את תכליתו באמצעות חלופה שפגיעתה פחותה, כך גם בעניינינו בהקשר להחזקתו של חפץ תפוס יש לבחון האם קיימת "חלופת תפיסה" אשר תגשים את מטרת התפיסה שפגיעתה פחותה בזכות הקניין של המבקש שהנו בעל הזכויות ברכב.
...
סוף דבר אני מורה איפוא על החזרת הרכב לידי המבקש בכפוף לתנאים הבאים אשר יחולו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו: המצאת רישום שעבוד על הרכב לטובת המדינה במשרד הרישוי (כבר בוצע).
החלטתי זו נמסרה לב"כ המשיבה- עו"ד אייל סמואל, והיא תעוכב עד לשעה 13:00 (השעה כעת 09:25) על מנת לאפשר למאשימה לשקול צעדיה.
ככל שתודיע המאשימה עד לשעה האמורה כי בכוונתה להגיש ערר כי אז החלטתי זו תעוכב עד ליום 02.09.19 שעה 13:00.

בהליך תיק פ"ל אדום (פל"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

באשר לבקשה להשבת הרכב ציינה המאשימה כי תגיב תוך 14 ימים ואילו לגבי הבקשה להקלה בתנאי המעצר הורה בית המשפט להגיש בקשה מסודרת אשר תקבע לדיון בהמשך.
ובעניינינו, יש לזכור כי המפקח הבהיר בחקירתו כי הרכב, אם ישוחרר, יישאר אצלו ורק הוא ינהג ברכב ויסיע את הנאשם ממקום למקום ובהתאמה, נהיגת הנאשם ברכב תהווה הפרה בוטה של תנאי השיחרור ולכן עשויה להוביל לחילוט כלל הערבויות הן של הנאשם והן של המפקח מר יהודה ואף עשויה להוביל להשבתו של הנאשם למעצר ממש.
בהיתחשב בעובדה שהרכב התפוס הנו רכב עבודה כאמור, אין בקיומו של הרכב הנוסף כדי להמעיט מחשיבתו השבתו של רכב זה. מעבר לכך דוקא עובדה זו מחלישה לכאורה את התכלית המניעתית, שכן ממילא קיימת בידיו של הנאשם האפשרות להמשיך ולבצע עבירות דומות באמצעות הרכב הנוסף.
...
עם זאת, סבורני כי קביעת תנאי שחרור שיהיה בהם סייגים המבטיחים הסדרת הרישיון והביטוח יסירו חשש זה. מאידך, בנוסף לשיקולים הכלליים בדבר פגיעה בזכות הקניין, יש לשקול לזכותו של הנאשם את השיקולים הבאים: מדובר ברכב עבודה באמצעותו יכול הנאשם להתפרנס ולבצע את העבודות אליהן התחייב.
סוף דבר, אני מורה על שחרור הרכב מסוג איסוזו מ"ר 482-01-091, בתנאים הבאים: בטרם שחרור הרכב הנאשם יציג לבית המשפט רישיון רכב עדכני משולם.
מאחר וההחלטה ניתנת בהיעדר הצדדים אני מורה כי היא תיכנס לתוקף ביום 28.6.21 בשעה 09:00, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים לעיל.

בהליך ערר אחר (ע"ח) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בפניי ערר על החלטת בית משפט השלום (כב' השופט ויסאם חיר) מיום 29.8.20, במסגרתה דחה בעיקרה בקשה להחזרת תפוסים שהגישו העוררים ביחס לרכושם, אשר נתפס מכוח סע' 32 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט – 1969 (ולהלן: הפקודה) וכן מכוח סע' 21 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, לצורך חילוט עתידי.
במסגרת מעצרו נתפס רכוש רב שהיה בביתו, ובכלל כך כלי רכב שונים, רובי אויר, כסף מזומן, קלסרים ובהם מיסמכי העוררת, וכן נתפסו ברשום מקרקעין הרשומים על שם העוררת בכפר הורדים.
מיד עם תום חקירתו הראשונית, שוחרר העורר על ידי המשיבה בתנאים מקלים למעצר בית לתקופה של מספר ימים, אף מבלי שנידרש בהפקדת ערבויות שונות.
...
דיון והכרעה לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, עיינתי בדו"ח הסודי שהונח לפניי ובנספחיו השונים מתוך הראיות הגולמיות שצורפו אליו, ובחנתי את ההחלטה קמא, נחה דעתי כי לא נפלה בהחלטה שגגה המצריכה התערבותו של בית משפט זה. ראשית, עיון בדו"ח שהוגש מעלה כי נכון קבע בית המשפט קמא כי לשלב בו אנו מצויים קיים חשד סביר כי העוררים עברו את העבירות המיוחסות להם.
עם זאת ולבקשת שני הצדדים (וככל שלא תינתן החלטה אחרת), אני קובעת כי הפקדת הכספים ומילוי יתר התנאים שנקבעו בהליך קמא תיעשה לא יאוחר מיום 1.11.20.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

רקע בתאריך 17.12.19 נתפס רכבו של המבקש מסוג אלפא רומיאו מ.ר. 61-541-801 (להלן: "הרכב") במהלך מעצרו של הלה בחשד כי בעת שנהג ברכב זה, הוא החזיק בו סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל כולל של 12.2841 ק"ג נטו, שלא לצריכתו העצמית (להלן: "הסם המסוכן").
ביחד עם כתב האישום הגישה המשיבה בקשה לקביעת תנאי שיחרור מגבילים לרבות פסילת רשיון הנהיגה של המבקש עד לתום ההליכים נגדו, וגם נכון לעת הזו, חרף הקלות מסוימות שניתנו לו מאז, הוא פסול מלנהוג ורכבו תפוס בידי המשיבה.
משכך ומאחר שאף המשיבה הביעה הסכמתה להשבת הרכב למבקש, החלטתי להורות על השבתו בתנאים שיבטיחו את אפשרות חילוטו בבוא העת, בהתאם להודעה המופיעה בכתב האישום, הודעה שדי בה לצורך הזה בשלב זה. התוצאה היא אם כן שהרכב יוחזר למבקש בכפוף למילוי התנאים כדלקמן: א. רישום איסור דיספוזיציה/עיקול של הרכב במשרד הרשוי לטובת משטרת ישראל.
...
בשלב זה השליך המבקש מידיו לכיוון השיחים הסמוכים לכביש, שקית שהכילה חלק מהכמות הכוללת של הסם המסוכן שנתפס ברכב, החל להשתולל ובסופו של דבר נרגע רק לאחר שהשוטרים הבהירו לו כי אם לא יחדל, יתבצע נגדו שימוש בגז פלפל.
דיון והכרעה לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, לעובדה שהסם המסוכן נתפס ברכב ולהודעת המשיבה בדבר נכונותה להשיבו למבקש בכפוף לתנאים שפורטו בתגובתה, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בכפוף לאותם תנאים ולכך שסכום ההפקדה יעמוד על 25% מערכו הנוכחי של הרכב.
משכך ומאחר שאף המשיבה הביעה הסכמתה להשבת הרכב למבקש, החלטתי להורות על השבתו בתנאים שיבטיחו את אפשרות חילוטו בבוא העת, בהתאם להודעה המופיעה בכתב האישום, הודעה שדי בה לצורך הזה בשלב זה. התוצאה היא אם כן שהרכב יוחזר למבקש בכפוף למילוי התנאים כדלקמן: א. רישום איסור דיספוזיציה/עיקול של הרכב במשרד הרישוי לטובת משטרת ישראל.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רקע לפניי בקשה למכירת תפוס, לפי סעיף 38 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] תשכ"ט- 1969 (להלן: "הפקודה").
בלילה שבין 20.12.22 ל- 21.12.22 נתפס על ידי פקחי המבקשת רכב מסוג באגר שמספרו 71265 (להלן: "התפוס" או "הבאגר") בשכונת עיסאוויה בירושלים.
התפוסים שוחררו, אולם מספר חודשים לאחר מכן נתפס הבאגר הנידון בהליך דנן, כאשר המבקשים לא חלקו על כך (לצרכי קביעת תנאי החזרת התפוס) כי המשיכו להפעילו במקום לשם קיום עסק שאינו תואם את ייעוד המקרקעין.
לאור הטעמים שפורטו בהחלטה מיום 28.12.22, לא מצאתי בסיס להעתר לבקשת המשיבים ולהקל בתנאי השיחרור וההפקדה.
...
לאור הטעמים שפורטו בהחלטה מיום 28.12.22, לא מצאתי בסיס להיעתר לבקשת המשיבים ולהקל בתנאי השחרור וההפקדה.
התוצאה היא אפוא, כי דין הבקשה להתקבל.
אני מאשרת את מכירת הבאגר למרבה במחיר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו