מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעצרים בשל אי הגשת בקשת שחרור בכתב

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אשר לעילת המעצר, קבע בית המשפט קמא כי שעה שמדובר באיום להרוג את המתלוננת, תוך שהמשיב מדמה לכאורה תנועת חניקה בידיו וכאשר בנו שומע את האיום, הרי שקיימת בנסיבות אלה עילת מעצר נוכח טיבו של האיום.
עוד נטען, כי אחותו של המשיב מוכנה לחתום על ערבות אך "היא לא מוכנה לקחת אותו אליה הביתה". נטען, כי המדינה מלכתחילה הגישה בקשה לשיחרור בתנאים, כך שלא מדובר בתיק מעצר עד תום ההליכים.
עיינתי בחומר הראיות ואכן, האמור בסעיפים 2 ו- 3 לכתב האישום לעניין האיומים על המתלוננת, מבוסס על תשתית ראייתית לכאורית שיש בה להקים את הבסיס לבקשת העוררת מושא תיק זה. בהיעדר מחלוקת, לא מצאתי לפרט את הראיות יתר על המידה, אך די אם נפנה לעדותו של רמונד אשר פירט את דבריו של המשיב לפיהם: "יכול להיות שהשתחררו לי החוטים בראש", ושמע אותו אומר ומאיים על המתלוננת "שהוא יכול להרוג אותה". לאחר שהמתלוננת יצאה מהחדר, אמר המשיב בפני רמונד "שהוא יחנוק את אימא ועשה סימן של חניקה עם הידיים שלו והכל שהוא צועק...". דבריו אלה של רמונד מחזקים את עדותה של המתלוננת, שאף היא העידה כי המשיב התחיל לצעוק ולאיים כי יחנוק אותה.
...
צוין, כי לאחר שעיין בחומר ראיות, מצא בית המשפט קמא כי קיימת תשתית ראייתית המבססת לכאורה את האישום המיוחס למשיב.
קבעתי כי החלטתי זו תינתן ללא קשר לתסקיר, אך באותה נשימה ציינתי, כי יהיה ראוי שתסקיר כאמור יוגש לתיק בהקדם האפשרי וככל האפשר עד מועד הדיון.
דיון והכרעה לאחר שנתתי דעתי להודעת הערר על צרופותיה, לטיעוני הצדדים ולאחר שעיינתי בתיק בית המשפט קמא ובחומר הראיות שבתיק העוררת שנמסר לעיוני, נחה דעתי כי דין הערר להתקבל באופן שהדיון יוחזר לבית המשפט קמא אשר יקיים דיון בבקשה, לאחר שיונח בפניו תסקיר מעצר שיבחן את מכלול נתוניו של המשיב ושל חלופות המעצר השונות, ויניח בפני בית המשפט את המלצותיו בעניין המשך מעצרו של המשיב או בתנאים לשחרורו ממעצר ככל שימצא לנכון להמליץ על כך. כאמור, אין חולק בדבר קיומן של ראיות לכאורה לעניין העבירה המיוחסת למשיב.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 15.2.2021 המבקש נעצר עקב חשדות למתן שוחד לעובדי ציבור בגופים שונים, ובהם רכבת ישראל, עריית טירת הכרמל ומשרד הבינוי והשיכון, על-מנת לקדם את עסקיו.
ביום 28.10.2021 נשלח למבקש "מכתב יידוע לחשוד". כארבעה וחצי חודשים לאחר מכן, ביום 8.3.2022, המבקש הגיש בקשה לבית משפט השלום שבה עתר לשיחרור התפוס, מאחר שלשיטתו תקופת התפיסה פקעה עם שליחתו של מכתב היידוע לחשוד.
בית משפט השלום הוסיף כי במקרה זה אומד דעתם של הצדדים ותכלית ההסדר הדיוני שאליו הגיעו, תומכים שניהם בפרשנות לפיה התפוס יוחזק עד לשלב שבו תיק החקירה יילמד על ידי הרשות התובעת ויוחלט על הגשת כתב אישום.
בתשובתו, המבקש מדגיש את הנזקים הכלכליים הקשים שנגרמים לו בשל אי-השבת התפוס, וטוען כי ניסוח ההסכמה הדיונית באופן עמום רובץ לפתחה של המדינה.
...
לשיטתו, הדבר מעיד על כך שאכן נעשה שימוש ברוגלה, וכי במצב דברים זה "חובה על המדינה לחשוף את תוצאות הבדיקה שבוצעה לכל הפחות בפני בית המשפט". לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים אני סבורה כי דין בקשת רשות הערר להידחות.
ולבסוף, באשר לשימוש הנטען ברוגלה, לא הונחה תשתית ראשונית מספקת בנוגע לטענה זו בנסיבות המקרה הקונקרטי, וממילא לא שוכנעתי כי ישנה הצדקה לחרוג בהקשר הנוכחי מהכלל הרגיל בעניין נטל ההוכחה.
סוף דבר: בקשת רשות הערר נדחית.

בהליך בקשת שחרור/הארכת תנאים (בשה"ת) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

בד בבד עם הגשת כתב האישום ביום 8.1.23, הוגשה בקשה לשיחרור המבקש עד תום ההליכים בתנאים מגבילים.
יצויין, כי ביום 6.2.3 הודיע הממונה על עבודות השרות לבי"המש, בהתאם להחלטתי מיום 5.2.23, כי בוצע למבקש שימוע עקב אי התייצבותו לע"ש בשל מעצר הבית והוחלט על הפסקה מינהלית.
ניתנה היום, כ"ו שבט תשפ"ג, 17 פברואר 2023, בהיעדר הצדדים.
...
בהתאם לכך, ביסוד ההחלטה על מעצר בית מלא עומדת המסקנה, כי קיימות ראיות לכאורה כנגד המבקש וכי נשקפת ממנו מסוכנות בדרגה כזו, שאינה מתיישבת עם ביטול תנאי מעצר הבית באמצעות חלון לביצוע עונשו מתיק קודם בעבודות שירות ללא פיקוח.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

הסניגור הדגיש כי בנגוד לנאשמים האחרים בפרשה, במועד הגשת כתב האישום היה המבקש משוחרר תחת תנאים מגבילים, ולפיכך לא היה מקום לשלול את זכותו לשימוע, בטרם הגשת כתב האישום נגדו.
במסגרת ת"פ (מחוזי חי') 45720-01-22 מדינת ישראל נ' מסארווה ואח' (4.9.2022) להלן: עניין מסארווה) דן כב' השופט מוחמד עלי בטענה דומה לפיה התבקש להורות על ביטול כתב אישום כנגד אחד הנאשמים בשל אי קיום שימוע בעיניינו.
בעיניין מסארווה קבע כב' השופט מוחמד עלי בהחלטתו: "אי עריכת השימוע נבעה מכך שנאשם 3 הוא חלק מפרשה רחבה שבה היו מעורבים מספר חשודים שהיו נתונים במעצר והיה צורך להגיש נגדם כתב אישום בפרק זמן קצר. סד הזמנים הקצר שעמד בפני המאשימה להגשת כתבי אישום, לא אפשר עריכת הליכי יידוע ושימוע לנאשם 3 ומכאן ההחלטה להגיש את כתב האישום ללא עריכת שימוע... על רקע מספר המעורבים בפרשה ומורכבות הפרשה, לא ניתן לומר כי נפל פגם בהחלטת פרקליטת המחוז לא לערוך שימוע לנאשם 3." יפים הדברים אף לענייננו.
...
דיון והכרעה לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר שהוגש לידי, מצאתי לדחות את הבקשה.
אשר על כן הטענה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

בתום חקירתו שוחרר המבקש כנגד חתימתו על כתב ערובה והסכמה להרחקה מפתח-תקווה למשך 15 ימים (תנאי זה בוטל בהמשך על ידי בית המשפט).
ביום 31.8.2021 הגיש המבקש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בפתח-תקווה (ת"ק 67312-08-21), במסגרתה עתר לפצוי בסך 31,000 ש"ח. לטענת המבקש, המשיבה פעלה בחוסר סבירות ושלא כדין עת עיכבה אותו לחקירה, עצרה אותו והחרימה את הטלפון הסלולארי שלו, הגם שלא נשא עמו סממני מחאה והצהיר כי הוא אינו מתכוון למחות.
באשר לארוע השני, טענה המשיבה כי המבקש סרב להתלוות לשוטרים ונעצר בשל אי ציות לסמכות העיכוב.
...
בתשובה שהגישה המשיבה, לאחר שהורתי לה לעשות כן בהחלטתי מיום 19.11.2023, נטען כי דין הבקשה להידחות.
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה ובתשובה לה, על נספחיהן, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
סיכומו של דבר: דין הבקשה להידחות, בנסיבות העניין, ולפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו