מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מעמד אוחז כשורה כנגד צד קרוב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

משמצאתי כי לא עלה בידי התובע להוכיח כי נטל השיק בתום לב וכפועל יוצא לא היתקיים תנאי מהתנאים הנדרשים לצורך הוכחת אחיזה כשורה, והואיל והתנאים המנויים בסעיף 28 לפקודת השיטריות הם תנאים מצטברים ודי באי קיומו של אחד מהם כדי לשלול מהתובע מעמד של אוחז כשורה בשיק, הרי שמעת שלא הוכחה נטילת השיק בתום לב, לא ניתן לראות בתובע אוחז כשורה בשיק.
משהתובע אינו אוחז כשורה בשיק, אין הוא יכול להתגבר על פגם בזכות הקניין שבשיק המהוה הגנה למושך השטר כנגד הצד הקרוב לו בעסקת היסוד.
...
הגם שלא הובהר לחלוטין מועד השיפוצים והעבודות, לא נסתרה עדות התובע בדבר ביצוע עבודות ולפיכך, אני קובעת כי התובע הוא אוחז בעד ערך בשיק.
לנוכח האמור, משלא הוכיחה הנתבעת תשלום דמי השכירות בגין חודש השכירות האחרון ולפיכך למעשה לא הוכיחה הגנה כנגד השיק בגובה דמי השכירות ומנגד עלה בידי התובע להוכיח כי הוא אוחז בעד ערך בשיק הרי שהתביעה מתקבלת בחלקה, באופן שעל הנתבעת לשלם לתובע סכום דמי השכירות לחודש השכירות האחרון בסך של 3,300 ₪ (בהקשר זה יצוין כי כעולה מתצהיר הנתבעת, שולמו דמי השכירות על ידה בשיקים מעותדים מראש, ולפיכך משלא שולמו אף לשיטת הנתבעת אלא רק לאחר שנשלח המכתב מטעמה, אני מוצאת כי קמה הזכות לקבלתם אף לפני תום תקופת השכירות).
משמצאתי לקבל התביעה בחלקה - התוצאה היא שעל הנתבעת לשלם לתובע סך של 3,300 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין ממועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל ועד לתשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

התובעת טוענת כי הנתבע לא הוכיח כל טענת הגנה נגד החבות השטרית, וכי מעמדה הוא הוא של אוחזת כשורה בשיקים כך שגם אם לנתבע טענות כלשהן נגד סמיח בגין עסקת היסוד, אין הוא יכול להשמע בהן כלפיה.
זאת, מאחר שאף בהנחה שהתובעת איננה אוחזת כשורה, ולפיכך הנתבע רשאי להעלות נגדה טענות הגנה שטריות העומדות לו נגד צד קרוב לשטר, טענות אלה לא הוכחו על-ידי הנתבע.
...
נוכח כל המפורט לעיל, ובהצטברותם של שיקולים ונתונים אלה, סבורני כי עלה בידי התובעת להוכיח במידה הנדרשת של הטיית מאזן ההסתברויות, כי השיק מס' 10216, על התיקון בו, נחתם על-ידי הנתבע.
אשר על כן, התביעה מתקבלת במלואה.
אני מורה על שפעול תיק הוצל"פ מס' 10-01827148.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

אכן, עסקינן בצדדים שהם מהותית רחוקים לשטר ועל כן הלכה היא כי יכולה התובעת באופן עיקרוני לרכוש מעמד של אוחזת כשורה, על אף היותה נפרעת ישירה על פי השיק, וכך להתגבר על פגמים שקדמו לאחיזתה דוגמאת קיומה של הגנה נגד הצד הקרוב – העידר זכותה של הולי לפרוע את השיקים ביחסיה עם הנתבע.
...
מכל המקובץ – לנתבע הגנה טובה כנגד צד קרוב – חברת הולי, ובמאזן ההסתברויות הנדרש במשפט אזרחי שוכנעתי כי הנתבע הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכחת ההגנה כאמור - כשל התמורה.
לפיכך, התביעה נדחית.
התובעת תשלם הוצאות הנתבע ושכ"ט עו"ד בסך 5,500 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2011 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בשלב הבקשה לא היה מקום להתייחס למעמדו של הבנק, כאוחז כשורה אם לאו, כי אם בשאלה האם עלה בידי המבקש להציג הגנה לכאורה מפני תביעתו של הנפרע, הצד הקרוב לשטר.
הטענה כאילו בכל מקרה שלמבקש רשות להיתגונן טענות כלשהן כלפי הנפרע, הצד הקרוב, ולו טענה של קזוז-יש ליתן לו רשות להיתגונן נגד תביעת צד ג', גם אם לא הציג שום טענה ממשית שיש בה לסתור את החזקות שבדין לגבי אחיזה כשורה או בעד ערך, או טענה של ממש באשר לזכותו של הצד השלישי כאוחז בעד ערך או אוחז כשורה לפדות את השיקים, איננה מתקבלת על הדעת.
...
דין הערעור להדחות.
ראשית, מקובלת עלי הנמקת הרשמת לעניין הפגמים כביכול, שנטען כי היו בבקשה לביצוע השיקים.
המערער הגיש תובענה נגד החברה, ושם תתבררנה טענותיו בעניין זה. אשר על כן הערעור נדחה.
המערער ישלם למשיב הוצאות הערעור ושכ"ט בסך 6,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2012 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הנתבעת אינה מעלה טענה כלשהיא כנגד התמורה שניתנה לקבלן על ידי התובעת במסגרת עסקת הניכיון, אלא שלטענתה מאחר שהתובעת הנה נפרעת היה עליה להוכיח כי נתנה תמורה למושכת השטר במסגרת עסקת היסוד, ומשלא הוכיחה תמורה זו היא חשופה לטענת כשלון תמורה שניתן להעלות כנגד צד קרוב לשטר.
לטענת התובעת, הוכיחה כי היתקיימו בעיניינה התנאים הנדרשים להוכחת מעמדו של אוחז כשורה שכן השטר תקין על פי מראהו, ניתן בעד ערך ובתום לב והתובעת אוחזת בו לפני שעבר זמנו.
להשקפתו של פרופ' לרנר "העניין המהותי הוא המחסום העקרי בדרכו של הנפרע אל האחיזה כשורה. בדרך כלל המושך והנפרע הם צדדים קרובים, קרי – צדדים שנערכה ביניהם עסקת יסוד ... לעומתו, אוחז כשורה קלסי אינו קשור לעיסקת היסוד ובדרך כלל מקבל את השטר בלא לדעת את פרטיה. מטבע הדברים, צד זר לעיסקת היסוד ראוי, בהתמלא תנאים מסוימים, לקבל את השטר כשהוא נקי מפגמים שונים שדבקו בעיסקה, אך צד המעורב בה אינו ראוי להשתחרר מפגמיה... כאשר הבעיה המהותית אינה מתעוררת, אין לכאורה מניעה להכיר בצד הראשון שקבל את השטר מהמושך כאוחז כשורה...
...
לאור האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה.
הנתבעת תשלם לתובעת החזר הוצאות אגרה בסך 727 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 2,900 ₪.
אני מורה על המשך ההליכים בתיק הוצל"פ 13-03026-11-3.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו