מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מסמכים לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה המסגרת הנורמאטיבית סמכות בית המשפט להורות על מתן צו לגילוי ועיון במסמכים בהליך לאישור תובענה ייצוגית מעוגנת בתקנה 4(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע - 2010, לפיה: "(ב) לבית המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, ובילבד שנתקיימו תנאים אלה:
...
לאחר שעיינתי בבקשה לגילוי המסמכים, בתגובה ובתשובה לה, להלן החלטתי: רקע כללי המשיבה, אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ, מפעילה סניפים ברחבי הארץ, ביניהם סניף בנתב"ג. לפי הנטען בבקשה לאישור, המבקש, מר אוריאל מנחוף, הועסק במשיבה החל מיום 27.4.2016 בתפקיד נציג מכירות בסניף של המשיבה בנתב"ג. לפי הנטען שכרו הועמד על 30 ₪ לשעה והוא קיבל גם עמלות מכירה.
בהיעדר פנייה מוקדמת לארגון היציג – דין הבקשה סילוק על הסף.
לעמדת המבקש, יש להיעתר לבקשה הואיל והמשיבה לא הציגה בכתב התגובה לבקשה לאישור כל פירוט, חישוב אריתמטי, דוח עמלות, נוהל או חוזר שהוצא לעובדים מהם עולה כי תשלומים אלו מותנים ביעדים, כטענתה, הגם שאותו מידע נמצא ברשותה.
. בהינתן האינטרסים השונים שתוארו, הלכה היא שכאשר עסקינן בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, הזכות לגילוי מסמכים מצומצמת יחסית בהשוואה להיקף הזכות בהליכים אזרחיים אחרים" בכל הקשור לאיזון בין האינטרסים המנוגדים בהקשר של הליך אישור תובענה ייצוגית נקבע כך (בע"ע (ארצי) 48860-07-14 אופיר מיכלביץ' נ' קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ (21.3.2016), פסקה 12: "הזהירות נדרשת גם בהתחשב בכך שהיקף המסמכים המבוקשים בהליכי אישור תובענות ייצוגיות הוא בדרך כלל גדול ורב, באופן שעלול לגרום פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים ובסודות מסחריים של הנתבע, כמו גם הכבדה משמעותית עליו ועל ניהול ... עם זאת, לא די לטעון להכבדה בעלמא, וממילא יש לבחון – מול ההכבדה הנטענת – את מידת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים וחשיבותם...אף לא די לטעון בעלמא לפגיעה בפרטיות, וגם אם קיים חשש לכך יש לשקול אם ניתן להורות על גילוי בכפוף לתנאים מסוימים..." מהכלל אל הפרט : לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל ברובה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זאת ועוד משמדובר בבקשה כוללנית וגורפת הדבר עלול להכביד יתר על המידה על המשיבה, ועל כן גם מטעם זה יש לדחות את הבקשה בשלב זה. ביחס לבקשה לגילוי הקפי ההפרשות שהופרשו בפועל לקופות הגמל של חברי הקבוצה (ללא השחרות) – המשיבה צרפה לתשובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית מיסמך אותו היא מכנה "דוח שיוך פנסיונים בגין השנים 2015 – 2019" תוך השחרת הפרטים האישיים של עובדי המשיבה (ביניהם, שמם ומספר החשבון שלהם).
...
גילוי הפרטים האישיים של העובדים השונים בגינם בוצעו ההפרשות עלול לפגוע בפרטיות של עובדי המשיבה ומשכך אין להיעתר לבקשה זו. יצוין גם כי הבקשה כוללנית וגורפת (ללא ציון התקופה בגינה נתבקשו הנתונים) ואף בשל כך יש לדחות את הבקשה בשלב זה של ההליך, אך הדברים הללו נאמרים למעלה מהנדרש.
משכך, דין הבקשה להידחות.
מאחר שמסמכים אלו נוגעים למבקש בלבד והם רלבנטיים לבירור העילה האישית שלו (ראו התייחסותי לסעיפים הרלבנטיים בחוק הודעה לעובד בסעיף ד' לעיל), הנני נעתרת לבקשה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר שעיינתי בבקשה לגילוי מסמכים ומענה לשאלון ובתגובה לה, להלן החלטתי: רקע כללי – על קצה המזלג המבקש, אלי אלמד (להלן: "המבקש"), הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עתודות – קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ (להלן: "הקרן"), בטענה כי הקרן גבתה כספים בגין "הוצאות ניהול השקעות" או "עמלות והוצאות אחרות מתוך סך נכסי הקרן", ללא עגון לכך בתקנון הקרן, בהעדר הסכמה מראש ובחלק מהזמן בהעדר ידיעה של העמית על כך (בכלל) ובגין מה זה משולם (בפרט).
...
לאחר שעיינתי בבקשה לגילוי מסמכים ומענה לשאלון ובתגובה לה, להלן החלטתי: רקע כללי – על קצה המזלג המבקש, אלי אלמד (להלן: "המבקש"), הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עתודות – קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ (להלן: "הקרן"), בטענה כי הקרן גבתה כספים בגין "הוצאות ניהול השקעות" או "עמלות והוצאות אחרות מתוך סך נכסי הקרן", ללא עיגון לכך בתקנון הקרן, בהיעדר הסכמה מראש ובחלק מהזמן בהיעדר ידיעה של העמית על כך (בכלל) ובגין מה זה משולם (בפרט).
לטענת המשיבה, יש לדחות את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית משום שלטענתה הוראות הדין מתירות את גביית ההוצאות הישירות מנכסי הקרן (ולא מתוך דמי הניהול על חשבון הקרן), אף בהיעדר עיגון חוזי בתקנון הקרן.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה למתן מענה לשאלון.
על כן, דין הבקשה להידחות.
סוף דבר הבקשה מתקבלת בחלקה כאמור לעיל.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

המשיבה 2 הגישה לבית הדין ביום 3.4.2023 תגובה לבקשת העיון, בה הודיעה על היתנגדותה לבקשה מטעמים אלה: פסק הדין בתיק העירעור נתן תוקף להסכם פשרה שהושג בין הצדדים ואינו מהוה "פסיקה מחייבת" ומשכך אין הצדקה להתיר את העיון בתיק; פסק הדין בעירעור פורסם לציבור; "ספק רב אם בקשה לעיין בתיק בן-גל הייתה נענית אילו הייתה עולה במסגרת בקשה לגילוי מסמכים" בבקשה לאישור תובענה ייצוגית; יתכן שיש בתיק מושא בקשת העיון "חומרים שיש בהם סודיות מסחרית של החברה או אף מידע אישי של מי מהעובדים". יש להעיר, כי מהנטען בסעיף 8 לתגובתה עולה, שהמשיבה 2 טעתה לחשוב שבקשת העיון מוגשת בתיק הערכאה הדיונית (עב 11182/07) ולא בתיק העירעור.
...
לאור האמור, באיזון הכולל בין זכויות הצדדים והאינטרסים הרלוונטיים, לרבות תכלית העיון המבוקש, באתי לכלל מסקנה, שדין הבקשה להתקבל חלקית, באופן בו יותר למבקש עיון במסמכי תיק ע"ע 22856-11-12, למעט תיקי המוצגים בתיק.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

. בהנתן האינטרסים השונים שתוארו, הלכה היא שכאשר עסקינן בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, הזכות לגילוי מסמכים מצומצמת יחסית בהשוואה להקף הזכות בהליכים אזרחיים אחרים" הינה כי כן, גם אם נניח לצורך ההכרעה בבקשה זו כי לכאורה קיימת תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הנדרשים לאישור התובענה הייצוגית (דבר שטרם הוברר לגופו של עניין), אין אנו סבורים כי המסמכים שגילויים נידרש נוגעים לשאלות הרלוואנטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.
...
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, משהוגשה ביום 23.3.2023 בקשה לאישור מבקשת מייצגת חלופית (בצירוף תצהיר של אותה מבקשת - גב' בת דברת), וזאת לאחר שאושר זה מכבר בהחלטת בית הדין מיום 23.2.2023 לאתר מבקשת ייצוגית חלופית, ונוכח הוראת סעיף 16(ד)(1) לחוק, לפיה, יש להגיש "בקשה למינוי תובע מייצג..", אין צורך בהגשת "בקשה לתיקון בקשת האישור". עם זאת, כן נדרש להגיש בקשה מתוקנת לאישור תובענה ייצוגית שתכלול את פרטי המבקשת הייצוגית החדשה ביחס לעילות התביעה הראשונה והשנייה - גב' בת דברת (ולא די בהגשת הבקשה מיום 23.3.2023).
סוף דבר ב"כ המייצגים יגישו לתיק הודעת פרסום לאישור בית הדין, וזאת תוך 14 יום ממועד קבלת החלטה זו. ככל שתוך 30 יום ממועד הפרסום של ההודעה, תאותר מבקשת ייצוגית חלופית ביחס לעילה התביעה השלישית, תוגש בקשת מינוי מפורטת בעניין בליווי תצהיר לתמיכה בה, וזאת תוך 7 ימים ממועד איתור המבקשת הייצוגית החלופית.
הבקשה למתן צו למסירת פרטים נוספים וגילוי ועיון במסמכים – נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו