מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מסירת היתרי מת"ק בהתחייבות חתומה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בתחילת מאי 2012 מסרו הנתבעים לתובע טיוטאות הסכמי מכר, האחד למכירת מלוא זכויותיו בדירת ארלוזורוב לנתבעת 1, אירנה, והשני למכירת מחצית זכויותיו בדירת ויצמן לנתבעת 1.
התובע אישר בעדותו שהנתבעים הוציאו כספים עבורו, והוא חתום על הוצאות אלה (עמ' 19 לפרוט' מיום 9.2.2016).
בעדות, אישר התובע כי התחייב לשלם לעו"ד בוקר שכ"ט של 25,000 ₪ (עמ' 23, שר' 2) ולשיטתו הנתבעים היו צריכים לשאת בתשלום זה משום שהתחייבו לשלם לתובע 3,000 ₪ כדמי שכירות (עמ' 22, שר' 25-23).
כפי שעולה מהמסמכים מת"ק 16526-02-10, הצדדים ויתרו בהסכמה על הטענות ההדדיות, ומכאן שלא נגבו דמי שכירות.
...
על יסוד התשתית שלפניי, באתי לכלל מסקנה כי יש לחייב את הנתבעים לשלם לתובע בגין דמי שכירות או דמי שימוש ראויים החל ממאי 2012 ואילך.
בסיכום הדברים התביעה ביחס לביטול ההסכמים נדחית.
התביעה מתקבלת ביחס לחיוב הנתבעים במחצית דמי השכירות של נכס וייצמן, כמפורט לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

במהלך תקופה שבה תורגם החומר הרלוואנטי לתביעה פעל התובע באופן אינטנסיבי מול מת"ק על מנת שזו תיזדרז בהשלמת מלאכת התרגום, מכיוון שניפוק אישור משטרתי לצורך המשך טפול בנתבע בבית החולים הדסה עין כרם, היה מאוד נחוץ באותה עת. התובע שלח בתשלום שליח מיוחד, אשר אסף ממשרדי מת"ק את חומרי החקירה והעביר אותם במסירה אישית ליחידה החוקרת.
נספח כ"ב (9 עמודים): העתקי בקשה לתשלום תכוף עליה הוטבעה חותמת ביהמ"ש ביום 04/08/2011, העתק פירוט תקבולים בגין תשלום האגרה מיום 07/08/2011, העתק אישור פתיחת תיק מיום 04/08/2011, העתק אישור פתיחת בקשה לתשלום תכוף מיום 04/08/2011 והעתק קבלה מיום 04/08/2011 נספח כ"ג (עמוד): העתק התחייבות מהפול מיום 26/07/2011.
יש לשים לב כי ע"ג הטפסים האמורים חתום גם בנו של הנתבע, מר איימן חגאזי, אשר חתם גם על ייפוי כוח נפרד ביום 23/06/2011, שהעתק ממנו מצ"ב ומסומן כנספח ל"ג/2.
...
הנתבע ישלם לתובע סך של 11,811 ₪ בגין התביעה הישירה.
בנוסף ישלם הנתבע לתובע סך של 3,000 ₪ בגין הוצאות ההליך הנוכחי.
כן ישלם הנתבע לתובע סך 5,500 ₪ שכר טרחה בגין ההליך שבפני.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

הנ"ל צרף לתצהירו את נספח ו': "העתק אישור משרד הבטחון לכמויות חומרי חפירה וחציבה שהוצאו ממחנה" שהוא חתום ע"י מפקח ביצוע העבודה מטעם משרד הבטחון.
עוד אציין כי במסגרת ההסכם בסעיף 11 הסכימו הצדדים כי: "להבטחת תשלום התמורה המזמין ימסור לידי המוכר במעד החתימה על ההסכם
הטענה של כינרת כי היא נדרשה לעשות כן: "כדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה" (סע' 28(ד) לנ/4 ) לא הוכחה וממילא מדובר בעדות שמועה של מר נועם הנ"ל. לא למותר להעיר בעיניין זה כי כינרת התחייבה לפנות את החומר בקצב של 210,000 טון לרבעון (סע' 8 לחוזה), קצב שכנרת לא עמדה בו כפי שקבעתי לעיל וייתכן שבכך גרמה היא עצמה לנזק שהיא טוענת שניגרם לה שכן, לא עמדה בקצב, לא היתה צריכה לשנע את החומר מהאתר לגריסה בחוץ.
...
לפיכך נדחות בזאת כל טענות התביעה שכנגד.
לסיכום: דין התביעה העיקרית להידחות.
דין התביעה שכנגד להידחות גם כן. בנסיבות יישא כל צד בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

ביום 26.3.20 חתם הנתבע על "כתב ערבות אישית" לקיום להתחייבויותיו ומסר לתובעת את השיק.
אני בודק את התחייבות החברה, שיש את החתימה של החברה ואת ההיתחייבות החברה בערבות האישית, והדבר היחיד ששונה זה הזמן, במקום 30 ימים, 15 ימים, אתה הצעת את הנוסח הזה והם אישרו את הנוסח הזה? אני מציג את ההתערבות האישית עליו הוא חתום ואת ההיתחייבות שהחברה חתומה, ההבדל הוא הימים, במקום 30 ימים – 15 ימים, וההתחייבות של החברה מתי לעשות שימוש בשיק ומתי לא. מעיין.
...
העולה מן הדברים, כי הנתבע קיבל פעמיים תמורה עבור אותן מסיכות, פעם אחת מהתובעת – שלא קיבלה את המסכות לידיה, ופעם נוספת – ממי שרכש בסופו של דבר את אותן מסכות.
נראה, כי לנוכח כל האמור, יש לקבוע שהתובעת לא עמדה בנטל, שהיה מוטל עליה, ולא הוכיחה, כי אותן מסכות שסיפק לה הנתבע – החלק הארי של ההזמנה – לא תאמו את המוסכם בין הצדדים, ודין טענות התובעת בעניין זה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

עקרי ההסכם הדרושים לענייננו הם כדלקמן – תמורת הדירה נקבעה לסך 850,000 ₪ אשר ישולמו באופן הבא: 50,000 ₪ שולמו במעמד החתימה על זכרון הדברים, 100,000 ₪ במזומן בעת החתימה על הסכם המכר, סך מיצטבר של 100,000 ₪ בארבע המחאות מעותדות ליום 18.10.2018 והיתרה בסך 600,000 ₪ תשולם עם קבלת אישור רשויות המס לעסקה או מסירת החזקה בדירה, לפי המוקדם.
בסעיף 7 להסכם המכר, שכותרתו "יפוי כוח בלתי חוזר", נכתב כך – "להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, מתחייב המוכר למסור לקונה, במעמד חתימת הסכם זה, יפויי כוח בלתי חוזר החתום ע"י המוכר והמסמיך את עורכי הדין שי מ. רוסינסקי ו/או מי מטעמו, לחתום בשמו ובמקומו ולפעול בכל הקשור והדרוש לרישום זכויות המוכר בדירה על שם הקונה. יפוי הכוח הנ"ל יוחזקו בידיו הנאמנות של עוה"ד שי מ. רוסינסקי והוא יעבירו לידי הקונה ו/או ב"כ הקונה כנגד תשלום מלוא התמורה הנקובה בסעיף 5 לעיל. יפוי הכוח ייחתם ב-3 עותקי מקור אשר ימסרו כאמור לעיל לידי ב"כ הקונה". אמנם בסעיף הנ"ל קיימת היתייחסות לכאורה לישות נפרדת שהנה "ב"כ הקונה", אך מי שמוסמך על פי יפוי הכוח הוא עו"ד רוסינסקי או מי מטעמו ולא עו"ד אחר.
...
אשר על כן, טענת אי הקטנת הזנק שהעלה עו"ד רוסינסקי נדחית.
סוף דבר מכל הנימוקים דלעיל אני מחייב עו"ד רוסינסקי לפצות את הנתבעים בגין הסכום ששילמו לנתבע 1 בסך 310,000 ₪, בגין הפיצוי המוסכם בסך 50,000 ₪ שמחדליו מנעו יכולת לגבותם, בגין הפסד דמי השכירות בסך 24,850 ₪ ובגין עגמת נפש בסך 40,000 ₪.
אשר על כן אני מחייב את עו"ד רוסינסקי לשלם לתובעים סכום כולל של 424,850 ₪ וכן את אגרת בית המשפט בסך 11,473 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה – 7.5.20, הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 42,500 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו