מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מנהל כללי שמפר את התחייבותו

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאחר שהתובעת פנתה לחב' יזמים בדרישת תשלום עבור הפקת הכנס והארוע, סירבה האחרונה לשלם עבור שירות הקייטרינג שהועמד על סך של 77,880 ₪ כולל מע"מ (נספח 11 לתצהיר מנהל התובעת), בשל טענות באשר לטיב השרות שניתן והפרת התחייבות התובעת לספק את מספר המנות המוסכם.
משקבעתי כי התובעת לא הצליחה להוכיח את הפרת התחייבויות הנתבעת כלפיה וכי השרות שניתן ע"י הנתבעת, באמצעות צד ג', לא היה ראוי באופן המצדיק השבת הכספים ששולמו, אין יותר צורך בבחינת טענות אלו.
המדובר בתובעת שהייתה אחראית לניהול הכללי והעליון של כלל ארוע הגאלה, כחלק מכלל ימי הכנס, על ארגונו הייתה אמונה.
...
התובעת תשלם לנתבעת סך של 18,000 ₪ כולל מע"מ, בגין שכר טרחת עורך דין (בין היתר בהתחשב בכלל העלויות של הנתבעת בהגשת הודעת צד ג', שהייתה נדרשת במקרה דנן ונדחתה נוכח דחיית התביעה העיקרית).
כמו כן, התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 450 ₪ בגין שכר העד מטעם הנתבעת.
הנתבעת תשלם לצד ג' הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 8,000 ₪ כולל מע"מ. כלל הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן הם יישאו תוספת ריבית והצמדה, החל מיום פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

האם הופרה התחייבות הנתבעת למימון הפרויקטים המשותפים ? לטענת התובעת, הנתבעים הפרו את היתחייבותם להשקיע 33% מההשקעות הכספיות הנדרשות בפרויקטים (2.15 מליון ₪), זאת בנגוד לתובעת אשר העמידה הון מזומן בשיעור של 4.3 מליון ₪ (נספח 5 לתצהיר עזר), לטענתה, בסופו של יום, השקעות התובעת לבדן כיסו את כל תזרים המזומנים של הנתבעת והן גולגלו מפרויקט אחד למישנהו.
מתוך שכך, מצאתי לדחות, כאמור, טענותיה של התובעת לעניין זה. והינה לנו טענה נוספת בה אוחזת התובעת ואף בעיניינה נִדָרֵש לפרשנותו של הסכם העקרונות שנחתם בין הצדדים - האם הפרה הנתבעת את הסכם העקרונות בכך שניכתה הוצאות הנהלה וכלליות נוסף לגביית דמי ניהול ? כאמור, התובעת הוסיפה וטענה כי הנתבעת הפרה את הוראת סע' ד' להסכם העקרונות לפיה השכר אותו תקבל התובעת בגין הניהול יעמוד על 2% מהמכירות בלבד– ניהול הפרויקטים ע"י בנייני עמיחי בע"מ, בתמורה ל – 2% מהמכירות, כולל דירות הבעלים בעסקאות קומבינאציה.
...
נוכח חישוביו הנזכרים מגיע מומחה הנתבעות מר גת למסקנה כי – "ההפרש המתקבל בין תעודות המשלוח לבין משקל הברזל התיאורטי שחושב לפי 100 ק"ג מ"ק מגיע לכדי 4.6%. די אם אזכיר כי ישנו הפרש בשיעור 3% בין משקל הברזל בפועל – המכונה בעגה המקצועית "משקל הנדסי" – לבין המשקל התיאורטי ועוד כ – 2% עבור ברזל שאינו נכלל ביחס 100 ק"ג/מ"ק כמו עבור ספסלים, קשירות ותמיכות נקבל שלא "נעלם" ברזל"" (הדגשה שלי – צ.ו; שם, סע' 25)
כפי שפורט לעיל באריכות, אני מקבל את הסך אשר פורט בחלופה א' לתחשיב הסיכום של המומחה פרישקולניק מחודש יולי 2019, היינו 2,641,000 ₪, כסך המהווה את יתרת זכויותיה של התובעת בריווחי הפרויקטים נכון למועד התחשיב.
מעת שלא מצאתי כל ראיה לקיומה של עילה אישית כנגד המנוח ולא מצאתי כל עילה להרמת מסך ההתאגדות של הנתבעת, הרי שהתביעה כנגד הנתבעת 2, הגב' אווה קוזניץ, הבאה בנעליו - נדחית.

בהליך ערעור על בית דין למשמעת (עב"י) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רקע ביום 28.4.19 הוגשה נגד ד"ר אילן הלוי (להלן: המערער, הנקבל או ד"ר הלוי) קובלנה שבמרכזה לידות בית, טענות לסיכון חיי יולדות, הפעלת מרכז לידה ביתית בנגוד לדין, הפרת התחייבויות והוראות ועוד.
כתב האישום והאירועים המפורטים בקובלנה טומנים בחובם לא רק טענות לטפול רפואי רשלני, שלפי הנטען הסתיים במות הילודה באחד המקרים, אלא גם טענות חמורות בדבר ניסיון לשיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה, תוך ניסיון להסתיר את הפרת ההוראה החוקית, ותוך פעילות בנגוד למיגבלות ולצו ההפסקה המינהלי שהוטלו על המערער.
פקודת הרופאים מקנה סמכויות לשר הבריאות ולמנהל הכללי של משרד הבריאות, בעניינים משמעתיים, ומן הראוי לפתוח בשר: סמכויות השר ראה השר, על יסוד קובלנה של המנהל או של אדם שניפגע, כי רופא מורשה עשה אחת מאלה, רשאי הוא, בצו חתום בידו, לבטל את הרשיון של הרופא או להורות שהרשיון יותלה לתקופה שקבע בצו, או לתת לרופא נזיפה או התראה: (1) נהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה; .
...
על רקע זה נראה לי שיש לפרש את פקודת הרופאים כמסמיכה למנות נציגים פרטיים מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
אני דוחה אפוא את טענותיו של המערער לגבי חוסר הסמכות ופסלות נציגת היועץ המשפטי לממשלה בוועדה.
התוצאה הערעור נדחה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

העובד טען שניסוח הפניה לרביד באופן בוטה וחריף, תאור העובד כמי ששודל או נגנב כאילו היה חפץ ולא אדם, כמי שהפר את התחייבויותיו כלפי החברה וגרם לה לסחרור ולנזקים, והדרישה להביא לפיטוריו ממקום עבודתו החדש ולמנוע את העסקתו בכל חברה מתחרה – כל אלה עולים כדי פירסום לשון הרע, באופן שנועד לבזותו ולפגוע בפרנסתו.
במקרה כאן לא בוסס כל חשש לזליגת מידע, להפרת התחייבות לשמירת סודיות או לגרימת נזק כספי (בודאי שלא בהיקפים המשמעותיים כפי שצוין בפניות), אלא המנהל הפנה באופן כללי לכך שהעובד עלול להפר התחייבות כלפי מעסיקו החדש תוך גרימת נזקים משמעותיים.
...
] על יסוד האמור, נדחות הטענות בדבר התעמרות והתנכלות תעסוקתית.
סוף דבר הנתבעת 1 תשלם לתובע את הסכומים הבאים:             1.
בגין פרסום לשון הרע ישלמו הנתבעים לתובע, ביחד ולחוד, סך 15,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענת התובע, הוראת סעיף 5 לחוזה העסקתו, לפיה "משכורתו הכוללת של העובד תהיה לפי דרגת שכר של 95% משכרו של מנהל כללי של משרד ממשלתי שמונה לאחר 1.2.2001, על פי החלטת ממשלה כל/91 מיום 22.1.2001", אינה מקיימת את הוראת חוק הודעה לעובד ואינה משיגה את תכליתו להקנות בהירות לעובד בדבר מהות תנאי עבודתו.
אין, כאמור, כל מחלוקת על כך ששכרו של התובע שולם לו בדרגה 170 בטעות ושלא על פי הכללים החלים על העסקת יועצים משפטיים בהתאם להחלטות הממשלה, די כדי לדחות את תביעת התובע להצהרה בדבר קיומה של התחייבות כלפיו לתשלום שכרו לפי דרגה זו. גם לו היה בית הדין מקבל את טענת התובע בדבר הפרת הוראות חוק הודעה לעובד באופן ניסוח חוזה העבודה של התובע, לא היה בפגם כזה כדי להקים סמכות להתחייב לשלם לתובע שכר שלא על פי החלטת הממשלה.
...
לאחר סגירת טח"י התובע הועבר לתפקיד מנהל אגף בכיר (טלויזיה ודיגיטל) במשרד החינוך לתקופת ניסיון, עד ליום 30.6.20, וזאת כאמור במכתבה של גב' ישראלי-וינברג מיום 23.2.20, שזה לשונו: "בהמשך לסיכום שגובש בעניינך סביב ההחלטה על סגירת הטלוויזיה החינוכית (על רקע המסוכם בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 12.05.2019), אנו מאשרים העברתך לתפקיד מנהל אגף בכיר (טלוויזה ודיגיטל), לתקופת ניסיון, החל מיום 01.01.202 עד ליום 30.06.2020 (בהתאם לכללי פרק 11 לתקשי"ר).
הכרעה בית הדין סבור שדין תביעותיו של התובע לסעדים ההצהרתיים להם עתר – כמו גם לסעדים הכספיים - להידחות.
התוצאה התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות ההליך בסך 2,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו