מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מכירת דירה ללא הסכמת בן זוג

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2021 ברבני הגדול נפסק כדקלמן:

אין צורך לומר כי משמעות ההוראה של רישום הערת אזהרה על הזכויות בדירה ברורה לכל מבין, היא כתובה במפורש בהסכם ולא בהבלעה, ובפרט למי שהייתה מיוצגת לכל אורך ההליך ועמדה על כל פרט בהסכם במשך זמן רב. מדובר בהוראה במסגרת הסכם ממון בין בני זוג הכולל הוראות שונות והתחייבויות הדדיות שונות של הצדדים.
במקרה זה, התוספת הרי הייתה לטובת האשה, ומכיוון שמדובר היה מראש בויתור מצד האיש תוך העברה לתקופה מוגבלת זמן, ובהסכמה של האשה להגביל את עצמה בחייה שלא למכור את הדירה ללא הסכמת ילדיה, לפיכך אין בזה שום סתירה לחוק הירושה.
...
בכך נדחות על הסף הטענות של המערערת כאילו מדובר בהסכם הכופה עליה להוריש נכסים השייכים לה למאן דהו, ואין כאן נגיעה לחוק הירושה ולהוראותיו בנוגע לצוואה כלל.
סוף דבר: העתירה נדחית.
לפיכך מחליט בית הדין על חיוב הוצאות מינימלי לטובת המשיב בסך 20,000 ש"ח. מסקנות והוראות אשר על כן: העתירה נגד תוקף ההסכם וחוקיות סעיף 8 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

וכך עלו הדברים בעדותו של מר שדה לפניי: "... כאשר לא הסכמתי לחתום על בקשת ההרשמה, הסבירה לי עו"ד בן שחר שמדובר בהסכמים ישנים ובעבר הפרויקט היה כקבוצת רכישה והיום שינה לפרויקט יזמי מול היזם ... חתמתי על הסכם מכר שבא ואומר דירה ספציפית ומחיר ספציפי" [פר' עמ' 67, ש' 36-34, עמ' 68, ש' 2-1].
גם אם אביא בחשבון כי באותה עת נותרו שתי דירות בלתי מכורות, עדיין מדובר בדרישה כספית ניכרת שמשמעותה הוספת מאות אלפי שקלים למחיר הדירה שהוסכם עם בני הזוג כחלון.
...
אני מחייב את איי.די.איי לשפות את עו"ד גליקו בסך 29,250 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת ההודעה לצד שלישי ועד למועד התשלום בפועל.
אני מחייב את מר מדמוני ומדמוני נדל"ן לשפות את עו"ד רוטשילד בסך 1,769,174 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום הגשת ההודעה לצד השלישי ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף אני מחייב את מר מדמוני ומדמוני נדל"ן לשלם לעו"ד רוטשילד הוצאות משפט בגובה מחצית אגרת בית המשפט בגין ההודעה לצד השלישי ובתוספת שכר טרחת בא כוח עו"ד רוטשילד בסך 100,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כאמור, המשיב העיד כי באותה עת גם הוא קיווה שהפרויקט יצא לפועל ובכך יתייתר הצורך להחזיר את החוב בדרך זו. ביום 6.5.04, סמוך לאחר חלוף המועד שנקבע בהסכם המכר לפינוי הדירה, חתמו בני הזוג סגל על מיסמך, שמופנה למשיב, שלשונו כדלקמן: "אנו הח"מ, דוד סגל... והדרה סגל ..., הרשומים כבעלים של הדירה, מודיעים בזאת על הסכמתנו כי תממש את המשכנתא ללא הגבלה בסכום, הרשומה על הדירה, בכל דרך שתראה לך" (הדגשה שלי, ש.ל.) (להלן: מיסמך ההסכמה למימוש משכנתא).
בתאור הנכס נרשם: "כל כספי התמורה שיתקבלו בגין מכירת נכס מקרקעין אשר הלווה הנם הבעלים הבלעדיים שלו .... עפ"י הסכם מכר מיום 12.9.07. לפי התנאים המיוחדים אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד". הסכם מכר המקרקעין מיום 12.9.07 לא הוגש כראיה ותוכנו לא הובהר בעדויות.
...
לסיכום יצוין כי התוצאה שלפיה המבקש איבד לא רק את השקעתו בפרויקט אלא גם את דירת משפחתו, היא קשה ומצערת.
לפיכך אין בידי לקבוע ממצאים עובדתיים בשאלה אם נגרם למבקש נזק עקב עוולות שבוצעו כלפיו ומיהם האחראים לכך.
תוצאה בהמשך לכל האמור לעיל, התביעה למתן סעד הצהרתי נדחית.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גירסתה של הנתבעת כי לא ביקשה מהתובע לנהל עבורה משא ומתן לגבי הדירה, נסתרה מתוך עדותה עצמה, ומכל מקום לא היה בידיה להסביר מדוע אם התובע שלא הציע לה רוכש פוטנציאלי אחד לדירתה, היה צורך בניהול 77 שיחות עמו ש- 59 מתוכן היא יזמה ומדוע שתפה אותו בפרטים הנוגעים לביטול עסקת קניית דירה אחת אם כל עניינו בקשר ביניהם הוא מכירת דירתה ולא איתור דירה עבורם, לרכישה.
ההפרדה המלאכותית שיצרו, כשפעם אחת הנתבעת בחזית ובפעם השנייה בעלה של הנתבעת, אינה מנתקת את הקשר בינם לבין הדירה, והעובדה כי הנתבעת לא ראתה את הדירה בזמנו של המתווך החדש אך מחזקת מסקנה זו. שכן ברור היה לבני הזוג שהם מעוניינים בדירה זו. כך שאין מדובר במגע הקסם של המתווך החדש וגם לא קסם הקורונה, אלא פרק הזמן שחלף בו היתנהל משא ומתן באמצעות התובע, וכאמור אילוצי המוכר, שהובילו את המוכר בסופו של יום להסכים מיד להצעת בעלה של הנתבעת ולמכור את הדירה לבני הזוג.
...
לסיכום סוגיית הגורם היעיל נראה בחינת התנהלותו של התובע במבחני הפסיקה אל מול התנהלות המתווך החדש והתנהלות הנתבעת ובעלה, מובילה למסקנה כי התובע היה הגורם היעיל בעסקה.
סוף דבר לאחר שבחנתי גרסאות הצדדים וראיותיהם, מצאתי כי התובע עמד בכל מבחני סעיף 14 לחוק ועל כן זכאי הוא לדמי התיווך.
אשר על כן אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 56,160 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (23.8.20) ועד למועד התשלום בפועל, בצירוף אגרת בית משפט כפי ששולמה בסך 1,415 ₪, שכר העדה כפי שנפסק בדיון בסך 300 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 10,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טען, שהנתבעים, בני זוג, היו הבעלים של ביניין בן 5 קומות מעל קומת הקרקע ובו 5 דירות, בחלקים כדלקמן: הנתבע 1 – הדירות בקומה ראשונה, שניה וחמישית, הנתבעת 2- הדירות שבקומות שלישית ורביעית וכן קומת הקרקע, שבה הייתה אמורה להיבנות דירת הגן.
עוד טען, שבשלב מאוחר יותר ומאחר והנתבעים לא עמדו במועדים לבניית ושפוץ הבניין וצפי מכירת הדירות לא נראה לעין, סוכם בין הצדדים כי הנתבעים ישיבו לו את מלוא התמורה ששילם להם, בסך של 46,875 יורו.
...
טענות הנתבעים הנתבעים טענו בכתב ההגנה כי דין התביעה להימחק מחמת העדר סמכות מקומית ועניינית וכי הפורום הנאות לדון בתובענה זו הינו בית המשפט בעל הסמכות העניינית בעיר אתונה.
כמו כן, הנתבע ישלם לתובע מלוא האגרות ששילם והנתבעת תשלם לתובע ביחד ולחוד מחצית סכום האגרות ששילם התובע.
סוף דבר ביהמ"ש מחייב הנתבעים לשלם לתובע כלהלן: הנתבע ישלם לתובע הסך של 185,000 ₪ צמוד בתוספת רבית כדין ממועד הגשת כתב התביעה ועד מועד התשלום בפועל, הסך של 20,000 ₪ צמוד בתוספת רבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל וכן מלוא האגרות ששולמו צמוד בתוספת רבית כדין ממועד ההוצאה ועד מועד התשלום בפועל.
הנתבעת תשלם לתובע, מתוך הסכום בו חויב הנתבע, ביחד ולחוד, הסך של 80,000 ₪ צמוד בתוספת רבית כדין ממועד הגשת כתב התביעה ועד מועד התשלום בפועל וכן מתוך הסכום בו חויב הנתבע בגין שכ"ט בא כוח התובע ביחד ולחוד, הסך של 10,000 ₪ צמוד בתוספת רבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל וכן מתוך הסכום בו חויב הנתבע, ביחד ולחוד, בגין תשלום האגרות, מחצית מסכום האגרות ששולמו צמוד בתוספת רבית כדין ממועד ההוצאה ועד מועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו