מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מינוי סנגור לחשוד נעדר ללא הסכמתו

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

על פי הסדר הטיעון הוסכם שיתקבל בעיניינו של הנאשם תסקיר של שירות המבחן.
הנאשם לא נחקר בחשד לסחר בסם, לא נעצרו איתו מעורבים נוספים והסם לא מחולק למנות.
בנסיבות אלה, ביקש הסנגור ליתן היזדמנות להתנעת הליך שקומי בעיניינו, ואולם גם בהעדר הליך שקומי סבור הסנגור שמקרהו של הנאשם ניכנס בגדר אותם מקרים המצדיקים חריגה ממיתחם העונש ההולם, נוכח נסיבותיו האישיות.
גם בתסקיר הנוכחי, הפרוגנוזה להצלחת הטיפול אינה חיובית, ושרות המבחן מביע ספק רב באשר לכוחותיו ויכולותיו של הנאשם להתמיד במסגרת אינטנסיבית של קהילה טיפולית, כאשר הוא מתרשם מנאשם נעדר כוחות וכישורים לתיפקוד נורמאטיבי, והגם שכיום מודע לחומרת בעייתו ונזקקותו לסיוע גורמים חצוניים לטפול בהתמכרותו, הרי שהוא אינו מקבל אחריות מלאה למעשיו הואיל ועומד על כך שרכש את הסם לשימושו העצמי בלבד לפרק זמן ארוך.
...
נוכח נסיבות ביצוע העבירה, כמפורט לעיל, מידת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים ומדיניות הפסיקה הנוהגת, אני קובע כי מתחם העונש ההולם נע בין 25 ל-45 חודשי מאסר, לצד ענישה נלווית.
אני סבור כי התנהלות זו של הנאשם לאורך השנים, כאשר חלה הסלמה במעורבותו בעבירות סמים, אינה מצדיקה העדפת האינטרס השיקומי בעניינו על פני האינטרס הציבורי, ואין מנוס מהטלת מאסר ממושך, כשנתיב הגמילה פתוח בפניו במסגרת שב"ס. לזכותו של הנאשם יעמדו הודאתו בכתב האישום המתוקן, נטילת האחריות והחסכון בזמן שיפוטי יקר.
לאור האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 28 חודשי מאסר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

למרות זאת, ועל מנת שלא תפגע הגנת הנאשם בהליך ולו כזית, ולאחר שבית המשפט התרשם מהנאשם באופן בלתי אמצעי, ניתנה אפשרות לסנגור הצבורי שימונה להגיש בקשות אם קיימות עד יום 7.9.2020.
דיון כזה אכן נקבע, לאור בקשתו המפורשת של הנאשם ואף שלא היה נחוץ מבחינה עניינית-משפטית, אך כפי שיובא גם להלן הנאשם לא התייצב אליו, אף לא תמך העדרותו באסמכתאות.
כמו כן, אתי כתבה מיזכר שעניינו חשד לבצוע עבירות שנבדק על ידי יחידת רשוי עסקים, ומכאן שהעידה גם כשוטרת שהובא לידיעתה דבר עבירה.
מאחר ומותב זה איננו מכהן עוד בבית המשפט באשקלון, הובהר כי בהסכמת הצדדים ניתן יהיה לקיים את הדיון בבית המשפט בבאר שבע, לחלופין להסמיך את בית המשפט לתת החלטה על יסוד הכתובים.
...
ב. להנחיה) כי גם לולא הגיעו הדברים לאזני הנעלב, אין איסור על העמדה לדין אלא נקבע שיש לנקוט "משנה זהירות". גם בחינת הקריטריונים הקבועים בפסקה 5 להנחיה לגבי שיקול דעת התביעה בהעמדה לדין, מובילה למסקנה כי לא נפל פסול בשיקול הדעת של יחידת התביעות: בבחינת חומרת האמירה, מדובר כאמור במדרג גבוה של קשת הביטויים הפוגעניים.
נוכח כל האמור לעיל, הרי שגם על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה אין מקום לביקורת על התנהלות יחידת התביעות, ודאי שלא כזו המצדיקה מתן סעד מן הצדק לנאשם כפי שהתבקש.
סוף דבר נוכח כל אמור לעיל, דין הטענות המקדמיות להידחות מכל וכל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

חריגה לקולא ממיתחם הענישה ההולם מטעמי שקום בהתאם לסעיף 40ד(א) לחוק העונשין: "קבע בית המשפט את מיתחם העונש ההולם בהתאם לעקרון המנחה ומצא כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, רשאי הוא לחרוג ממיתחם העונש ההולם ולקבוע את עונשו של הנאשם לפי שקולי שקומו, וכן להורות על נקיטת אמצעי שקומי כלפי הנאשם, לרבות העמדתו במבחן...". שני הצדדים הסכימו כי יש מקום לחריגה לקולא ממיתחם הענישה ההולמת בעיניינו של הנאשם משקולי שקום, והמחלוקת נסובה על מידת החריגה מהמתחם: בעוד המאשימה סבורה כי אין מקום לוותר על עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח עקב שקולי הלימה והרתעה, הסנגורית עתרה לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהטיל עונש מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות.
בהתייחס לטיעוני הצדדים, אומר כי עמדתה של המאשימה אינה נעדרת יסוד.
בכך שונה הנאשם מן המקרים אליהם הפניתה המאשימה בטיעוניה לעונש (למשל: ע"פ 8048/19 פיצ'חדזה נ' מדינת ישראל (4.6.2020) שם היה מדובר בנאשם בעל עבר פלילי קודם, שהורשע בגין החזקת סמים שהיו מחולקים למנות ולצידן משקל אלקטרוני באופן שעורר חשד להפצה).
...
סיכומם של דברים; אף שברגיל אני מסכימה עם המאשימה כי יש מקום להעברת מסר עונשי הולם ומתריע בגין מעשים מן הסוג בהם הורשע הנאשם נוכח החומרה הגלומה בהם, אני סבורה כי בנסיבותיו הייחודיות של מקרה זה יש מקום לאמץ את המלצת שירות המבחן ולחרוג ממתחם הענישה ההולמת משיקולי שיקום, באופן שימנע את שליחתו של הנאשם למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים האמורים, אני גוזרת על הנאשם כדלקמן: 9 חודשי מאסר בפועל, אותם יוכל הנאשם לרצות בעבודות שירות כפי שקבע הממונה על עבודות השירות בחוות-דעתו.
מאחר שגזר-הדין כולל פרטים הנוגעים לצנעת הפרט של הנאשם, אני מורה על פרסום גזר-הדין ללא שם הנאשם או פרטים מזהים אחרים בעניינו.

בהליך בקשה לשחרור בערובה (בש"ע) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 27/4/21 טען ב"כ המשיב להיעדר ראיות לכאורה, ולחילופין לחולשה כה מהותית עד כי יש לבטל כליל את התנאים המגבילים שנותרו.
אז העיר את תשומת ליבם של השניים הנוספים שהיו עמו (אברהם חסאון וברשישת), אז ביצעו פרסה, כאשר השוטר סולימן שומר על קשר עין עם הנהג שחזר לאופנוע, ובד בבד עם כך שהחל בנסיעה והתכוון לפנות ימינה, ניגש לנהג, הציג עצמו תוך שהציג תעודת מינוי משטרתית ובקשו להזדהות, אז הזדהה המשיב בשמו וציין שעצר במקום להטיל את מימיו.
כבר כאן אציין, כי אינני מסכימה עם הסניגור שלא ניתן להריח ריח חשוד שכן מדובר היה במשקל גדול של הסם מהסוג הזה, ובכל מקרה טענה זו תבחן במסגרת התיק העקרי.
...
ביחד עם כתב האישום הוגשה בקשה להותיר את המשיב באותם התנאים המגבילים שניתנו לו במסגרת הליך מעצר הימים, כאשר לאחר ששמעתי טיעוני ההגנה לעניין זה, ניתנה החלטה בדבר הותרת המשיב במעצר בית לילי בין השעות 8:00 עד 20:00 (החלטה מיום 6/4/21).

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפי התאור שבחלק הכללי של כתב האישום, ניסים שטרית (להלן: המנוח) נחשד בידי גורמים הקשורים לקהילת "שובו בנים" שבראשה עומד הרב אליעזר ברלנד (להלן: ברלנד) כמי שנהג בנגוד לנורמות הקהילה, וזאת על רקע מפגש עם נשים.
לאחר הגשת כתב האישום נידרש פרק זמן ממושך להסדרת ייצוג משפטי, ובסופו של דבר מונתה הסנגוריה הציבורית לייצוג הנאשם.
במסגרת הטיעון בכתב, הסכימו באי כוח הנאשם, לכך שככל שהמאשימה תצהיר על כך שהתיק לא לווה על ידי הפרקליטות עד 2021, לא יעמדו על הטענה הנוגעת להיעדר אישור היועצת המשפטית לממשלה להגשת כתב האישום.
...
לפיכך, הטענה המקדמית שנוגעת לביטול העבירה נדחית.
לא מצאנו כי קיים חסר בכתב האישום וכי נדרש לתקנו או לפרט אותו.
סיכום על יסוד האמור אנו דוחים את הטענות המקדמיות שהעלה הנאשם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו