מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מינוי מפרק זמני לחברת נדל"ן

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 2.4.2017 עתרו החברות בבקשה דחופה למתן צו להקפאת הליכים בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (פר"ק 624-04-17), ואילו עובדי החברות עתרו מצדם במקביל בבקשות למתן צוי פירוק ומינוי מפרק זמני לחברות (פר"ק 5111-04-17; פר"ק 5049-04-17; פר"ק 17388-04-17).
ראו, למשל, ע"א 8263/16 אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ ואח' נ' עו"ד איתן ארז ואח' (19.3.2018), בפיסקה 74 (להלן: "עניין אור סיטי"): מעבר לכל אלה יובהר כי קיים טעם של ממש גם בטענת המפרק, כי דין העירעור להדחות אף מהטעם שמדובר הלכה למעשה ב"מעשה עשוי" ובערעור תאורטי.
...
אשר על כן, אני מורה על ביטול הליך פשיטת הרגל בעניינה של החייבת.
סוף דבר לאור האמור לעיל, דין הבקשה להתקבל.
אני מורה על ביטול הכרזת החייבים כפושטי רגל ועל ביטול ההליכים בעניינם בהתאם להוראת סעיף 55(ב) לפקודת פשיטת הרגל.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מונחת לפניי בקשה להורות על מינוי מפרק זמני לחברת "אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ" (להלן: "החברה"), שלה הוגשו מספר בקשות הצטרפות על ידי נושים נוספים של החברה.
...
את הבקשה הגיש מר וולך וזאת על יסוד טענתו שלפיה החברה לא השיבה לו את הסך 400,000 ₪ שהפקיד בידיה חרף התחייבויותיה בעניין.
יישום המבחנים האמורים על נסיבות המקרה שלפני מביא לידי מסקנה שלפי מכלול הראיות שהובאו לפתחו של בית המשפט אין כדי עמוד במבחנים שמקימים את המסד להורות על הסעד הדרסטי של מינוי מפרק זמני לחברה, בעיקר לפי מבחן מאזן הנוחות.
עם זאת סבורני שבמכלול האיזונים לא מתקיימים התנאים להורות על פירוק זמני ומבלי שיהיה בהחלטה זו כדי לקבוע מסמרות בבקשת הפירוק גופה.
ממכלול האמור בקשת הפירוק הזמני נדחית.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בפניי בקשות, שהוגשו ביום 17/04/16 על ידי עו"ד נפתלי נשר, אשר שימש, נכון למועד הגשת הבקשה, כנאמן זמני בהקפאת הליכים של חברת עזורה נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה"), וכיום משמש, יחד עם עו"ד ליאור מזור, כמפרק זמני של החברה, לפיהן ימונה מפרק זמני לחברות 2-4, על מנת להמשיך ולטפל בהגשת דו"חות כספיים מבוקרים של החברה ועל מנת לבדוק העברות כספיות שבוצעו על ידי מנהלה של החברה, מר שמעון עזורה, בין החברות, לאחר שכל אחת מהחברות היו מעורבות בפרויקטים של ביניין שכשלו ויצרו חובות בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים.
...
לאחר שנתתי דעתי גם למבחן מאזן הנזקים של קבלת הבקשה לעומת דחייתה, ושקלתי האם ניתן לנקוט בדרכים פחות דרסטיות מאשר נקיטה בהליך של מינוי מפרק זמני לחברות 2-4, שוכנעתי, שמאזן האינטרסים נוטה בבירור, שיש להורות על פירוק זמני של החברות 2-4.
לעניין זה אדגיש, כי החברות 2-4 לא טענו, כי להן פעילות כלשהי, כנגד מנהלן של החברות ובעל מניותיהן ניתן צו כינוס והמנהל המיוחד, עו"ד ליאור מזור, סבור אף הוא, שיש מקום להיעתר לבקשה, ובכל מקרה, לא עלה בידי החברות 2-4 להצביע, כי ייגרמו נזקים, לא כל שכן בלתי הפיכים, באם תיעתר הבקשה.
לפיכך, דין הבקשה להתקבל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעניין הכספים שהוצאו לטפירו ניהול השקעות, שנטען כי הועברו לצורך המשכורת של מעוז, ב"כ המאשימה מצביעה על כך שזוהי טענה כבושה שנטענה לראשונה בבית המשפט; שבמסמכי הבנק כתוב כי הכספים מיועדים להלוואה ל"טפירו נדל"ן" ולא לתשלום משכורת למעוז; שהסכום הועבר במארס ובאפריל ואילו מעוז החל לעבוד בינואר; ושאין הצדקה שהחברה תישא בכל עלויות שכרו של מעוז, שהרי הוא עבד בשירות אלפא פלטינום.
לעניין זה הוסיף ב"כ הנאשם 1 וטען כי לו הגישה המאשימה חוות דעת של רואה חשבון שהוכיחה כי העלויות ש"הועמסו" על החברה היו גבוהות מדי, היה הנאשם 1 יכול להיתמודד עם הטענה, אך המאשימה לא עשתה כן. דיון והכרעה המסגרת הנורמאטיבית כתב האישום מגולל השתלשלות אירועים שלידתה בספטמבר 2012, כאשר הקימו הנאשמים מיזם משותף, ותומה בשלהי אפריל 2014, עת הוחלט כי החברה משהה את פעילותה לחלוטין, מה שהוביל למינוי מפרקים זמניים לחברה ביום 01.05.2014 ובסופו של דבר לפרוקה.
...
העובדה שהנאשם 1 העביר כספים ללא הסכם ובטוחות ובריבית נמוכה לחברו הקרוב, והעביר כספים לחברה בבעלותו ללא בטוחות ובריבית נמוכה, מובילה למסקנה שפעל כשידו "קלה על ההדק" בכל הנוגע לשימוש בכספי המשקיעים, זאת בזמנים שבהם הכנסות החברה היו אפסיות, ובאופן שהעמיד – במודע – את כספי לקוחותיו בסיכון.
לפיכך הגעתי לידי מסקנה שהתביעה הוכיחה כדבעי כי הנאשם 1 עבר עבירות מרובות של מנהלים ושל עובדים בתאגיד.
סיכום לסיכום הדברים, אני מרשיע את הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום: הנאשם 1 בעבירה של הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף, בניגוד להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח–1968, כדי להטעות משקיע סביר, עבירה לפי סעיף 53(א)(1) לחוק ניירות ערך, יחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין, תשל"ז–1977; בעבירה של הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף, בניגוד להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, כדי להטעות משקיע סביר, עבירה לפי סעיף 53(א)(1) לחוק ניירות ערך; מאות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 לחוק העונשין, יחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין; מאות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 לחוק העונשין; עבירות מרובות של גניבה בידי מורשה, לפי סעיף 393 לחוק העונשין, יחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין; עבירות מרובות של גניבה בידי מורשה, לפי סעיף 393 לחוק העונשין; עבירות מרובות של עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד, לפי סעיף 424(2) לחוק העונשין, יחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין; עבירות מרובות של עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד, לפי סעיף 424(2) לחוק העונשין.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במסגרת הדיון שהתקיים ביום 20/04/16 נדונה בקשתו של עו"ד נפתלי נשר (להלן: "הנאמן בהליך הקפאת הליכים"), למתן צו למינוי מפרק זמני לחברת עזורה נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה"), לאחר שהחברה נקלעה להליכי חידלות פרעון, והוגשה על ידו בקשה לפירוק החברה.
...
על כן, לאחר שעו"ד ליאור מזור נתן הסכמתו לשמש כבעל תפקיד, הן בהליך הפירוק והן בהליך פשיטת הרגל, הנני מורה על מינויים של עו"ד נפתלי נשר ועו"ד ליאור מזור במשותף כמפרקים זמניים של החברה ועל מינויו של עו"ד מזור ככונס נכסים זמני של מר שמעון עזורה.
לאור כל האמור, הנני מורה על ביטול צו הקפאת ההליכים.
הנני מורה על הארכת תוקפו של צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד מר שמעון עזורה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו